асистент

ас. д-р Лъчезар Африканов

ас. д-р Лъчезар Африканов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
0885155524
Приемно време:
Б1; Б2 - Вайбър група; Б3 - телефон Онлайн

Професионална автобиография:


Д-р Африканов преподава в сферата на образователното лидерство и свързани направления като коучинг, дизайн мислене и управление на европейски проекти.
В академичната си работа внася добри практики и модели от своята дългогодишна работа като експерт в международни образователни проекти и програми, координатор на програми за професионално развитие на екипи и организации.
Активно се включва в различни каузи и е член на неправителствени организации, подкрепящи развитието на образователната система и социалните иновации в България.


Публикации:


Академични публикации:
• Африканов, Л. Възможности за прилагане на коучинг подхода за професионалното развитие на педагогическите специалисти, Е-списание "Образование и развитие", ISSN 2603-3577, брой 7, 02.2021 г.;
• Африканов, Л. Развитие на коучинг умения на училищни лидери, Сп. „Педагогика“, книжка 3/2021, година XCIII;
• Галин Цоков, Галена Иванова, Юрий Янакиев, Марияна Бизова, Диана Димитрова, Кристина Овчарова, Лъчезар Африканов, Александър Ангелов, Николай Николов. Иновации в действие. Научноизследователски анализ на обмена на иновациите в българското образование и промяна на училищната култура. Автори: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2020. ISBN 978-619-202-567-0;
• Afrikanov, L. Toolkit on Empowering Leadership and Positive Governance, European Patient Forum, 2019;
• G. Tsokov, L. Afrikanov. New Competence Framework For School Leadership in South Eastern Europe. EDULEARN18 Proceedings, indexed in the Web of Science, 2018, https://library.iated.org/view/TSOKOV2018NEW;
• V. Uzunova, L. Afrikanov. Mentors’ Preparation in the Dual Education System. ICTTE 2018 Proceedings, ARTTE • Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2018
Участие в публикации на ЦРЧР към МОН:
• Въздействие на секторна програма „Грюндвиг" в България (2007-2012). Развитие на ключовите компетентности, София, 2012-2013;
• Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи" в България (2007-2012),"Мобилност за по-добри работни места". София, 2012-2013;
• Участието в проекти по секторна програма „Коменски". Стъпка за изграждане на училищна среда без агресия. София, 2012;
• Секторна програма „Еразъм“. Оценка на въздействието (2007-2013);
• Секторна програма „Коменски“. Оценка на въздействието (2007-2013);
• Секторна програма „Грюндвиг“. Оценка на въздействието (2007-2013);
• Секторна програма „Леонардо да Винчи“. Оценка на въздействието (2007-2013).
Принос към други публикации:

• Eurydice report on adult education (2015);
• Eurydice report on physical education and sport in school (2015);
• Eurydice report on entrepreneurship education in school (2012);
• Eurydice report on teaching reading (2012);
• Refernet country report on Bulgaria (2011);
• Eurydice report on adults in formal education (2011);
• Eurydice report on structures of education systems (2009-2010).

Курсове от текущия семестър: