асистент

ас. д-р Илвие Конедарева

ас. д-р Илвие Конедарева
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:
- 2014 г. - доктор по направление 2.1 Филология (Съвременна българска литература), СУ "Св. Климент Охридски";
- 2009 г. - магистър по филология - МП "Литературознание", СУ "Св. Климент Охридски";
- 2008 г. - бакалавър, специалност "Българска филология", СУ "Св. Климент Охридски";
- 2008 г. - специалист по журналистика, специалност "Кореспондент на средствата за масово осведомяване".

Отличия:
- Носител на наградата за критика на фондация "Блага Димитрова";
- Носител на наградата на Съюза на учените в България - млад учен за 2014 г.

Публикации:


Курсове от текущия семестър: