д-р Гергана Йорданова

д-р Гергана Йорданова
Академична длъжност:
Телефон:
Приемно време:
Cisco Webex
Zoom
MS Teams Онлайн

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ
2016 Военна академия „Георги С. Раковски" Докторска програма „Военнополитически аспекти на сигурността" (професионално направление 9.1.)
2011 Военна академия „Георги С. Раковски" Магистърска програма „Национална сигурност и отбрана"
2007 Стопанска академия „Димитър А. Ценов" Магистърска програма „Държавни и общински финанси"
2006 Стопанска академия „Димитър А. Ценов" Бакалавърска програма „Финанси", „Икономическа педагогика"

Краткосрочни специализации в Европейска централна банка (Франкфурт на Майн, Федерална Република Германия), Банка за международни разплащания (Базел, Конфедерация Швейцария), Полска народна банка, Централна банка на Република Турция, Centre of Excellence in Finance (Любляна, Република Словения), Истанбулско училище по централно банкиране, Международен ислямски университет (Куала Лумпур, Малайзия), Руски ислямски университет (Казан, Република Татарстан).

Чужди езици: английски, немски, испански и гръцки.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
Професионалната банкова кариера на д-р Гергана Йорданова започва със стаж в клона на бившата HVB Biochim в Свищов по време на следването й. Впоследствие преминава през различни експертни и анализаторски позиции в частни и публични финансово-кредитни институции и регулаторни органи в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария. Тесният професионален профил на д-р Йорданова включва разследване и противодействие на финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация, сделки с ценни книжа, платежни и сетълмент системи, управление на суверенни дългове, Ислямски финанси.
В периода 2020 г. - 2023 г. д-р Гергана Йорданова е избрана за Национален консултант по проекта "LIGHT - Legal Competency Preventing Anti Money Laundering/Countering Terrorism Financing: Illuminating Dark Corners", финансиран от Юридическата програма на ЕС (с покритие Белгия, България, Италия и Испания).

Академичната кариера на д-р Гергана Йорданова, като гост и щатен преподавател, включва широко портфолио от аудиторни и извънаудиторни курсове, свързани с общата теория на сигурността (Възгледи в сигурността, Равнища на сигурност, Теория на справедливата война), оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления, управление на специалните служби, изграждане и управление на системи за сигурност, пенитенциарно дело (пенитенциарна педагогика и педагогика на девиантното поведение), тероризъм и ислямски фундаментализъм.

От февруари 2022 г. д-р Гергана Йорданова е и.д. Директор на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността на департамент "Национална и международна сигурност".

НАГРАДИ:
- Съюз на учените в България (2016 г.) - Конкурс за високи научни постижения в докторски дисертации
- Съюз на икономистите в България (2008 г.)
- Стипендия „Д-р Илко Ескенази“, Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази", Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2008 г.)
- Стипендия „Буров“, фондация „Атанас Буров“ (2005 г.)

ЧЛЕНСТВА
Съюз на икономистите в България
Съюз на учените в България - секции "Сигурност и отбрана" и "Икономически науки"

ПРОФИЛИ В АКАДЕМИЧНИ ПОРТАЛИ
Научен електронен архив на НБУ http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=15236
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Gergana-D-Yordanova-2
Academia.edu https://newbulgarian.academia.edu/GerganaYordanovaPhD
Google Scholar https://scholar.google.bg/citations?user=SdqBDc8AAAAJ&hl=en
Scopus ORCID ID http://www.scopus.com/inwar/authorDetails.url?authorID=57200270230&partnerID=MN8TOARS


Публикации:


2022
Йорданова, Гергана. Финансиране на тероризъм чрез Хауала транзакции: Казусът "Мустафа Ал-Ибрахим" и България. Сборник доклади от Международна научна конференция "Студен мир под заплаха - интеграция и сигурност". София. 2022. Под печат.

Yordanova, Gergana. Terrorism Financing via the Hawala System: A case study from Bulgaria and some lessons. York St. John University, UK.CESRAN International. Preprint.

2021
Йорданова, Гергана. Докладът на Националната комисия за терористичните актове срещу САЩ от 9/11: Съвременни наративи и приложение в противодействието на тероризма. Сборник доклади от Кръгла маса „Кризи,избори, пандемия“. Велико Търново. 26 ноември 2021 г. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Под печат. ISBN:

Йорданова, Гергана. Поддържането на агентурна мрежа като способ за разследване на Хауала транзакции. Сборник доклади от научна конференция "Приложната криминология в България". София. 14 - 15 октомври 2021 г. Издателство на Нов български университет. Под печат. ISBN:

Йорданова, Гергана. Противодействие на съвременните тенденции и типологии за финансиране на тероризъм. IX международна научна конференция "Техника. Технологии. Образование. Сигурност". 7 - 10 юни 2021 г. к.к. "Боровец", България. ISSN: 2535-0315 (Print), ISSN: 2535-0323 (Online) ISSUE 3 (13). Year V, volume 3 - Military Sciences and National Security. Стр. 287 - 290. http://www.techtos.net/sbornik/2021/3-2021.pdf

Йорданова, Гергана. Финансиране на 11/09 през системата "Хауала" - Изводи и поуки за практиката. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. 27 – 28 май 2021, електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс при Национален военен университет „Васил Левски“, 2021. ISSN: 2367-7481.

Yordanova, Gergana. The Hawala System as a Typology for Terrorism Financing. Proceedings of International Scientific Conference "Crises and Security - Correlations and Challenges". Volume 1 Crises and Security at International and Regional Level. May, 14th 2021. The New Bulgarian University. Sofia. In print.

Yordanova, Gergana. Security Strategies Within the Context of Anti Money Laundering and Countering the Terrorism Financing: Lessons from THE 9/11. International Conference Security & Forecasting 2021 SEC4. Challenges for the State and International Security – the Current State and Prognosis for the Future. May, 11th-12th 2021, The War Studies University Warsaw, Poland. In print.

2020
Йорданова, Гергана. Моделът на участващите банки в Турция като алтернатива на европейския банков модел: Предизвикателства пред Европейската геоикономическа и финансова сигурност. Сборник научни трудове от международна научна конференция „Широката сигурност“. Т. 2 – Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност. 27 март 2020, София: Издателство на Нов български университет, 2020, с. 418 – 424. ISBN: 978-619-7383-19-5.

Йорданова, Гергана. Финансиране на тероризъм чрез системата "Хауала": Поуки и изводи от примера на Испания. Сборник научни трудове от Х международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров". "HEMUS - Defence, Antiterrorism and Security" - Пловдив. ISSN: 1312-2916. Под печат.

Йорданова, Гергана. Комплексната проверка на клиента като мярка за управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма: Предизвикателства от практиката. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“. 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс при Национален военен университет „Васил Левски“, 2020, стр. 291 - 302. ISSN: 2367-7473.

2019
Yordanova, Gergana. Survey on the Perception of Shari`ah Scholar and Regulators on the Impact of Fintech Industry on Islamic Finance Industry. March 2019. International Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia. Preprinting.

Yordanova, Gergana. Reshaping Bank Industry in Russia towards Islamic Finance: Risks and Threats to European Geo-economic Security. Cross-Border Book Series: New Challenges to Security and Development of the Balkans. Vol. 6. P. 88 - 98. ISBN:


2018
Йорданова, Гергана. Новите геополитически реалности: Православна Русия и курсът към Ислямските финанси. Сборник с материали от международна научна конференция "Хемус 2018". Пловдив. 2018. Под печат.

Yordanova, Gergana. Sovereign Debt as Emerging Challenge of Hybrid Warfare. Information & Security: An International Journal 39, no. 2 P. 183 - 194.

Yordanova, Gergana. On Geopolitics of Islamic Finance in Christian Europe: Statements and Assumptions. Security and Economics In the Uncertain World: Dilemmas and Changes. Collection of reports. P. 230 - 236. ISBN:78-619-7343-24-3 https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2019/03/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD-%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82_2018_site.pdf

2017
Йорданова, Гергана. Как "Ислямска държава" финансира дейността си? Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София. Част I. Стр. 160 - 164. ISBN: 978-954-9348-92-7.

Yordanova, Gergana. EU Financial Legislations, Hawala Banking and the Migrant Crisis: Developments and Implications. Online journal Balkanalysis. http://www.balkanalysis.com/editors-and-contributors/gergana-yordanova/

2016
Йорданова, Гергана. Влияние на системата "Хауала" върху финансовите транзакции на Балканите в контекста на миграционните потоци: Примерът на България". Научна конференция "Балканите в променящата се среда за сигурност. Пловдив. 5 ноември 2016 г. Стр. 129 - 144. ISBN: 978-619-202-209-9.

Йорданова, Гергана. Генериране на финансова сигурност чрез реформиране на механизмите за прехвърляне на парични средства в ЕС в контекста на миграционните потоци. Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса "Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Европейския съюз". София. 2017. Издателство на Нов български университет. ISBN: 978-954-535-953-8.

Йорданова, Гергана. Нови сетълмент механизми от типа "Хауала" в контекста на прането на пари и финансирането на тероризма. VIII международна научна конференция "Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности". Международно отбранително изложение "Хемус". Пловдив. 25 - 28 май 2016 г.

Йорданова, Гергана. Системата "Хауала" през призмата на Регламент (ЕС) 2015/847". VIII международна научна конференция "Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности". Международно отбранително изложение "Хемус". Пловдив. 25 - 28 май 2016 г.

Йорданова, Гергана. Трупането на дълг като хибридна заплаха в съвременните конфликти. Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет "Национална и международна сигурност". Военна академия "Георги Стойков Раковски". София. 2017. I част. Стр. 175 - 182. ISBN: 987-954-9248-84-2.

Yordanova, Gergana. Sovereign Debt Reforming versus Hybrid Threats: The case of Ukraine`s Debt to Russia. Модернізація управління національною економікою: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 44–47. Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN: 2411-4383.

Yordanova, Gеrgana. Reframing of Remittance System Mechanisms of the EU in liaison with the Migrant Flows the Hawala System Case. Cross-border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol. 4. Cross-border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans. P. 212 - 217. ISSN: 2335-0056. ISBN: 978-619-205-051-1.

2015
Йорданова, Гергана. Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата "Хауала"? Списание "Сигурност". Броеве 7-10 от 2015 г. ISSN: 1313-8898

Йорданова, Гергана. Генериране на финансова сигурност посредство финансови иновации: Казусът "Schuldscheindarlehen" на Република България. Сборник научни трудове от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варна. ISSN:

Йорданова, Гергана. Системата "Хауала" - Новата заплаха пред финансовата сигурност на Република България. Сборник от международна научна конференция „Югоизточна Европа – новите заплахи за регионалната сигурност, Нов български университет, София, 2015. ISBN: 978-954-535-838-8.

Йорданова, Гергана. Управление на дълга чрез Агенция по управление на дълга. Сборник с материали от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варна. ISSN:

Yordanova, Gergana. Geopolitics of Sovereign debt: How Sovereign Debt Security Affects National and International Security? Geopolitics Magazine (English version). June, 3rd 2015. ISSN: 1312-4579 https://geopolitica.eu/more/in-english/2238-geopolitics-of-soverign-debt-how-sovereign-debt-security-affects-national-and-international-security

2014
Йорданова, Гергана. Геоикономически аспекти на суверенния дълг в съвременната среда за сигурност. Годишник на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София, 2014. ISSN: 1312–2983

Йорданова, Гергана. Роля и място на финансовото разузнаване в системата за сигурност на Република България. Поуки и възможни решения от опита на Конфедерация Швейцария. Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за национална сигурност на Република България, Нов български университет, София, том II, 2014, с. 199-210. ISBN: 978-954-535-838-8.

Йорданова, Гергана. Суверенният дълг и синергията в националната сигурност. Сборник „Научни трудове” на фондация „Национална и международна сигурност”, София, том І, 2014, с. 209-219. ISBN: 1314-9105.

Йорданова, Гергана. Теоретични трактовки на икономическата и финансова сигурност в началото на ХХI век. Сборник научни трудове от Университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2014. Том I. Стр. 139-155. ISBN: 1314-1937.

2013
Йорданова, Гергана. Защо България избра Schuldschein? Вестник "Капитал". 10.10.2013 г. https://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/10/10/2158417_zashto_bulgariia_izbra_schuldschein/

Йорданова, Гeргана. Управление на риска при управлението на дълга в динамичната среда за сигурност. Сборник научни трудове от Научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2013. Том II. Стр. 83-93. ISBN: 978-954-753-200-7

2011
Yordanova, Gergana. Understanding Security via Sovereign Debt Security. Academia.edu

Курсове от текущия семестър: