д-р Гергана Йорданова

д-р Гергана Йорданова
Академична длъжност:
Телефон:
028110272
Приемно време:
Понеделник 12:30-14:30 202
203 II Корпус
Zoom
Webex
Teams Онлайн

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ
2016 Военна академия „Георги С. Раковски" Докторска програма „Военнополитически аспекти на сигурността" (професионално направление 9.1.)
2011 Военна академия „Георги С. Раковски" Магистърска програма „Национална сигурност и отбрана"
2007 Стопанска академия „Димитър А. Ценов" Магистърска програма „Държавни и общински финанси"
2006 Стопанска академия „Димитър А. Ценов" Бакалавърска програма „Финанси", „Икономическа педагогика"

Краткосрочни специализации в Европейска централна банка (Франкфурт на Майн, Федерална Република Германия), Банка за международни разплащания (Базел, Конфедерация Швейцария), Полска народна банка, Централна банка на Република Турция, Centre of Excellence in Finance (Любляна, Република Словения), Истанбулско училище по централно банкиране, Международен ислямски университет (Куала Лумпур, Малайзия), Руски ислямски университет (Казан, Република Татарстан).

Чужди езици: английски, немски, испански и гръцки.

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
Професионалната банкова кариера на д-р Гергана Йорданова започва със стаж в клона на бившата HVB Biochim в Свищов по време на следването й. Впоследствие преминава през различни експертни и анализаторски позиции в частни и публични финансово-кредитни институции и регулаторни органи в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария. Тесният професионален профил на д-р Йорданова включва разследване и противодействие на финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация, сделки с ценни книжа, платежни и сетълмент системи, управление на суверенни дългове, Ислямски финанси.

В периода 2020 г. - 2022 г. д-р Гергана Йорданова е избрана за Национален консултант по проекта "LIGHT - Legal Competency Preventing Anti Money Laundering/Countering Terrorism Financing: Illuminating Dark Corners", финансиран от Юридическата програма на ЕС (с покритие Кралство Белгия, България, Италия и Кралство Испания).

Академичната кариера на д-р Гергана Йорданова, като гост и щатен преподавател, включва широко портфолио от аудиторни и извънаудиторни курсове, свързани с общата теория на сигурността (Възгледи в сигурността, Равнища на сигурност, Теория на справедливата война), оперативно-издирвателна дейност за разкриване на икономически престъпления, управление на специалните служби, изграждане и управление на системи за сигурност, пенитенциарно дело (пенитенциарна педагогика и педагогика на девиантното поведение), тероризъм и ислямски фундаментализъм.

НАГРАДИ:
- Съюз на учените в България (2016 г.) - Конкурс за високи научни постижения в докторски дисертации
- Съюз на икономистите в България (2008 г.)
- Стипендия „Д-р Илко Ескенази“, Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази", Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2008 г.)
- Стипендия „Буров“, фондация „Атанас Буров“ (2005 г.)

ЧЛЕНСТВА
Съюз на икономистите в България
Съюз на учените в България - секции "Сигурност и отбрана" и "Икономически науки"

ПРОФИЛИ В АКАДЕМИЧНИ ПОРТАЛИ
Научен електронен архив и репозиториум на НБУ http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=Workflow%3A%3AView&dataset=user&dataobj=15236
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Gergana-D-Yordanova-2
Academia.edu https://newbulgarian.academia.edu/GerganaYordanovaPhD
Google Scholar https://scholar.google.bg/citations?user=SdqBDc8AAAAJ&hl=en
Scopus ORCID ID http://www.scopus.com/inwar/authorDetails.url?authorID=57200270230&partnerID=MN8TOARS
НАЦИД № 76296, Регистър на учените в България https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/43882


Публикации:


2023
ЙОРДАНОВА, Гергана. Хауала. Същност. Типологии за изпиране на пари, финансиране на тероризъм и пролиферация. В: Библиотека „Сигурност“, № 33. София: Фондация „Институт за национална и международна сигурност“, 2023. ISBN 978-619-7143-14-0.


2022
ЙОРДАНОВА, Гергана. Модел за управление на суверенния дълг. В: Библиотека „Сигурност“, № 32. София: Фондация „Институт за национална и международна сигурност“, 2022. ISBN 978-619-7143-15-7.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Дефиниране на "Хауала" като система в контекста на сигурността. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 октомври 2022. Велико Търново: Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, 2022. ISSN: 2367-7481.

ЙОРДАНОВА, Гергана. За финансирането на тероризма като секюритизиран проблем. Сигурност и отбрана. Издателски комплекс при НВУ "Васил Левски". Бр. 1. Велико Търново: 2022. ISSN 2815-388Х - печат. Стр. 170-181.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Изпиране на пари и финансиране на тероризъм: Практически казус от България. Сборник с материали от XI международна научна конференция "Научните изследвания, технологии и иновации - основа за изграждане на нови отбранителни способности". Международно изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2022". Пловдив: 2022. Под печат.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Има ли място "Хауала" в правния мир в България?Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 октомври 2022. Велико Търново: Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, 2022. ISSN: 2367-7481.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Критерии за идентифициране на типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм посредством транзакции със сетълмент от типа "Хауала. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 октомври 2022. Велико Търново: Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, 2022. ISSN: 2367-7481.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Финансиране на "Ислямска държава" като секюритизиран проблем. Сигурност и отбрана. Национален военен университет "Васил Левски". Бр. 1. Велико Търново: 2022. ISSN 2815-388Х - печат. Стр. 214-235.


YORDANOVA, Gergana. Terrorism Financing via the Hawala System: A case study from Bulgaria and some lessons. York St. John University, UK.CESRAN International. Preprint.


2021
ЙОРДАНОВА, Гергана. Докладът на Националната комисия за терористичните актове срещу САЩ от 9/11: Съвременни наративи и приложение в противодействието на тероризма. Сборник доклади от Кръгла маса „Кризи,избори, пандемия“. Велико Търново. 26 ноември 2021 г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, с. 141-148. ISBN: 314-4 (CD)

ЙОРДАНОВА, Гергана. Поддържането на агентурна мрежа като способ за разследване на Хауала транзакции. Сборник доклади от научна конференция „Приложната криминология в България“. София. 14 - 15 октомври 2021 г. Университетско издателство, с. 357-368. ISBN: 978-619-202-775-9.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Противодействие на съвременните тенденции и типологии за финансиране на тероризъм. In: International Scientific Conference „Military Sciences and National Security“, 07-10.06.2021, Borovets, Bulgaria [online]. Scientific technical union of mechanical engineering “Industry - 4.0”, 2021, vol. V(3), pp. 287-290 [viewed 12 July 2022]. eISSN 2535-0323. Available from: http://www.techtos.net/sbornik/2021/3-2021.pdf

ЙОРДАНОВА, Гергана. Финансиране на 11/09 през системата „Хауала“ - Изводи и поуки за практиката. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 27 - 28 май 2021. Велико Търново: Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, 2021, с. . ISSN: 2367-7481.

YORDANOVA, Gergana. The Hawala System as a Typology for Terrorism Financing. В: Сборник с научни трудове от международна научна конференция „Кризи и конфликти - корелации и предизвикателства“,14 май 2021 г. София. София: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия - 4.0“, 2021, Т. 1, с. 174-179. ISBN 978-619-7383-23-2.

YORDANOVA, Gergana. Security Strategies Within the Context of Anti Money Laundering and Countering the Terrorism Financing: Lessons from THE 9/11. International Conference Security & Forecasting 2021 SEC4. Challenges for the State and International Security – the Current State and Prognosis for the Future. May, 11th-12th 2021, The War Studies University Warsaw, Poland. In print.


2020
ЙОРДАНОВА, Гергана. Моделът на участващите банки в Турция като алтернатива на европейския банков модел: Предизвикателства пред Европейската геоикономическа и финансова сигурност. В: Сборник научни трудове от международна научна конференция „Широката сигурност“. Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност. 27 март 2020 г. София: Научно-технически съюз по машиностроене Индустрия - 4.0, 2020, Т. 2, с. 418-424. ISBN 978-619-7383-19-5.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Финансиране на тероризъм чрез системата „Хауала“: Поуки и изводи от примера на Испания. Сборник научни трудове от Х международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“. Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров". "HEMUS - Defence, Antiterrorism and Security" – Пловдив, 2020. ISSN: 1312-2916. Под печат

ЙОРДАНОВА, Гергана. Комплексната проверка на клиента като мярка за управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма: Предизвикателства от практиката. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“. 22-23 октомври 2020. Велико Търново: Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски“, 2020, с. 291- 302. ISSN 2367-7473.


2019
YORDANOVA, Gergana. Survey on the Perception of Shari`ah Scholar and Regulators on the Impact of Fintech Industry on Islamic Finance Industry. March 2019. International Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia. Preprinting.

YORDANOVA, Gergana. Reshaping Bank Industry in Russia towards Islamic Finance: Risks and Threats to European Geo-economic Security. 3rd International Scientific Conference „International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”. 2020, vol. 6, pp. 88-98. Cross-border Series „New Challenges to Security and Development of the Balkans“. ISSN 2335-0056.


2018
ЙОРДАНОВА, Гергана. Новите геополитически реалности: Православна Русия и курсът към Ислямските финанси. Сборник с материали от международна научна конференция "Хемус 2018". Пловдив. 2018. Под печат.

YORDANOVA, Gergana. Sovereign Debt as Emerging Challenge of Hybrid Warfare. Information & Security: An International Journal [online]. 2018, vol. 39(2), pp. 183-194 [viewed 14 July 2022]. eISSN 1314-2119. Available from: https://procon.bg/article/sovereign-debt-emerging-challenge-hybrid-warfare

YORDANOVA, Gergana. On Geopolitics of Islamic Finance in Christian Europe: Statements and Assumptions. Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция „Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства“, 7 декември 2018 [онлайн]. Пловдив: Издателски комплекс ВУСИ, 2019, с. 230-236 [прегледан 12 юли 2022]. ISBN 78-619-7343-24-3. Достъпен на: https://bit.ly/3cfxKrT


2017
ЙОРДАНОВА, Гергана. Как "Ислямска държава" финансира дейността си? Сборник доклади от годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София. Част I. Стр. 160 - 164. ISBN: 978-954-9348-92-7.

YORDANOVA, Gergana. EU Financial Legislations, Hawala Banking and the Migrant Crisis: Developments and Implications. Balkanalysis.com [online]. 2017, (1), pp. 1-7 [viewed 14 July 2022]. CEEOL. Available from: https://www.ceeol.com


2016
ЙОРДАНОВА, Гергана. Влияние на системата „Хауала“ върху финансовите транзакции на Балканите в контекста на миграционните потоци: Примерът на България“. В: Сборник от Научна конференция „Балканите в променящата се среда за сигурност“, Пловдив, 5 ноември 2016 г. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2016, с. 129-144. ISBN 978-619-202-209-9.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Генериране на финансова сигурност чрез реформиране на механизмите за прехвърляне на парични средства в ЕС в контекста на миграционните потоци. В: Европа през 21 век: Регионалната сигурност и необходимите реформи в Eвропейския съюз: Сборник с доклади и научни съобщения от международна кръгла маса [организирана от департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет]: [Компактдиск]. София: Нов български университет, 2017, Т. 4, с. 370-374. Наука, образование, сигурност. ISBN 978-954-535-953-8.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Нови сетълмент механизми от типа „Хауала“ в контекста на прането на пари и финансирането на тероризма. Сборник от VIII Международна научна конференция „Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности“. Международно отбранително изложение „Хемус“. Пловдив, 25 - 28 май 2016 г. София: Военна Академия „Георги Стойков Раковски“, 2016, с. ISSN 1312-2916.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Системата „Хауала“ през призмата на Регламент (ЕС) 2015/847. Сборник от VIII Международна научна конференция „Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности“. Международно отбранително изложение „Хемус“. Пловдив, 25 - 28 май 2016 г. София: Военна Академия „Георги Стойков Раковски“, 2016, с. ISSN 1312-2916.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Трупането на дълг като хибридна заплаха в съвременните конфликти. В: Сборник доклади от Годишна научна конференция на факултет „Национална и международна сигурност“, I част . София: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2017, с. 175-182. ISBN 987-954-9248-84-2.

YORDANOVA, Gergana. Sovereign Debt Reforming versus Hybrid Threats: The case of Ukraine`s Debt to Russia. Модернізація управління національною економікою: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 44–47. Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN: 2411-4383.

YORDANOVA, Gеrgana. Reframing of Remittance System Mechanisms of the EU in liaison with the Migrant Flows the Hawala System Case. Cross-border Book Series “New Challenges to Security and Development of the Balkans” Vol. 4. Cross-border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans. P. 212 - 217. ISSN: 2335-0056. ISBN: 978-619-205-051-1.


2015
ЙОРДАНОВА, Гергана. Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата "Хауала"? Списание "Сигурност". Броеве 7-10 от 2015 г. ISSN: 1313-8898

ЙОРДАНОВА, Гергана. Генериране на финансова сигурност посредство финансови иновации: Казусът "Schuldscheindarlehen" на Република България. Сборник научни трудове от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”, Варна. ISSN:

ЙОРДАНОВА, Гергана. Системата "Хауала" - Новата заплаха пред финансовата сигурност на Република България. Сборник от международна научна конференция „Югоизточна Европа – новите заплахи за регионалната сигурност, Нов български университет, София, 2015. ISBN: 978-954-535-838-8.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Управление на дълга чрез Агенция по управление на дълга. Сборник с материали от Университетска научна сесия, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, Варна. ISSN:

YORDANOVA, Gergana. Geopolitics of Sovereign debt: How Sovereign Debt Security Affects National and International Security? Geopolitics Magazine (English version). June, 3rd 2015. ISSN: 1312-4579 https://geopolitica.eu/more/in-english/2238-geopolitics-of-soverign-debt-how-sovereign-debt-security-affects-national-and-international-security


2014
ЙОРДАНОВА, Гергана, 2014. Геоикономически аспекти на суверенния дълг в съвременната среда за сигурност. Годишник на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, София, ISSN 1312–2983.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Роля и място на финансовото разузнаване в системата за сигурност на Република България. Поуки и възможни решения от опита на Конфедерация Швейцария. Сборник с материали от кръгла маса с чуждестранно участие „Реформите в системата за национална сигурност на Република България, Нов български университет, София, том II, 2014, с. 199-210. ISBN: 978-954-535-838-8.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Суверенният дълг и синергията в националната сигурност. Сборник „Научни трудове” на фондация „Национална и международна сигурност”, София, том І, 2014, с. 209-219. ISBN: 1314-9105.

ЙОРДАНОВА, Гергана. Теоретични трактовки на икономическата и финансова сигурност в началото на ХХI век. Сборник научни трудове от Университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2014. Том I. Стр. 139-155. ISBN: 1314-1937.


2013
ЙОРДАНОВА, Гергана. Защо България избра Schuldschein? Вестник "Капитал". 10.10.2013 г. https://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/10/10/2158417_zashto_bulgariia_izbra_schuldschein/

ЙОРДАНОВА, Гeргана. Управление на риска при управлението на дълга в динамичната среда за сигурност. Сборник научни трудове от Научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2013. Том II. Стр. 83-93. ISBN: 978-954-753-200-7


2011
YORDANOVA, Gergana. Understanding Security via Sovereign Debt Security. Academia.edu

Курсове от текущия семестър: