професор

проф. Сергей Игнатов д.н.

проф. Сергей Игнатов д.н.
Академична длъжност:
професор
Телефон:
028110246
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография
На

Сергей Симеонов Игнатов
Образование и научни степени:
1985 – завършва магистърска степен по египтология в Санкт-Петербургския университет, фак. по ориенталистика (Русия).
1994 – докторска степен по египтология от университета в Санкт-Петербург. Тема на дисертацията: “Приказката на претърпелия корабокрушение в контекста на египетската история и култура в епохата на Средното царство.” (на руски език)
1997 – доцент по египтология в Софийския университет “Св.Кл.Охридски”


специализации:
1993 – All Souls College, Oxford
1995 - All Souls College, Oxford


преподавателски и изследователски опит:
основател на египтологията в България
от 1985 г.-лектор по египтология в Софийски университет “Св.кл.Охридски”
от 1994 г.-лектор по египтология в Нов български университет
от 2000 г.-ръководител на българската изследователска мисия в Египет.


месторабота и позиции:
щатен доцент в НБУ, директор на програми Египтология (МП и ДП), ръководител на Департамент “Средиземноморски и Източни изследвания”;
ректор на Нов Български Университет.


Езици:
Руски, английски, гръцки и древноегипетски


Научни интереси:
Египтология, стара история, история на религията


Публикации:Древноегипетското учение за контрола над сърцето – Анали, София 2000, pp. 26?30
Египет на фараоните - /3rd revised and expanded edition/, София 2004
Египтология и Асирология - Българското Изтокознание, София 1990, pp.30-35
“Изоставеният цар...” в египетската литература - Мит, изкуство, фолклор, 7, София 2001, pp. 452?463
Източната пустиня и мореплаването в Червено море в епохата на Средното царство ? Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, София 2004, vol. 2, pp. 249?255
Името на змея в древноегипетската приказка за корабокрушенеца ? EYMPOEION или Античност и хуманитаристика, София 2001, pp. 383?386
Морфология на Класическия Египет ? Doctor of Historical Sciences’ Dissertation, София 2009
Мъдростта на древните египтяни - /2nd revised and expanded edition/, София 2009
Обреченият царски син ? Непознатият Изток, София 2001, pp. 133?137
Опит за нова интерпретация на древноегипетската приказка за претърпелия корабокрушение – Мит, изкуство, фолклор, 3, София 1988, pp. 146-175
Папирусът не расте на скала - /3rd revised and expanded edition/, София 2004
Рамсес ІІ Велики ? Ето, София 2007, pp. 15-33
Слово и изображение в Древен Египет – Култура и религия, София 2001, № 1, pp. 16?19
Червеният ред в древноегипетската приказка за корабокрушенеца – Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, София 2002, vol. 1, pp. 52?55
Сказка о потерпевшем кораблекрушение в контексте истории и культуры Древнего Египта эпохи Среднего царства – PhD Dissertation, Saint Petersburg 1994
Dardanias, Moesians and Phrygians in the Qadesh Inscriptions of Ramses II – Thracia, 11, Studia in honorem Alexandri Fol, 1995, pp. 107-112


Dramatical Differences between Sinuhe and The Story of the Shipwrecked Sailor ? Miscellnae in honour of A. Belova, Мoscow 2009
El estado y la sociedad en el Egypto antiguo y su reflejo en los valores europeos ? Perspectivas sobre Oriente y Occidente. Universidade De Santiago de Compostela, 2008, pp. 15?24
Literature and Politics in the Time of Ramses II and the Kadesh Inscriptions – Literatur und Politik im pharaonischen und ptelemaischen Agypten, Leipzig 1999, pp. 87?89
Notes on the Kadesh inscriptions of Ramesses II - ActaTAB, I, pp.99-104
Some notes on the Story of the Shipwrecked Sailor – in: Journal of Egyptian Archaeology, 80, pp. 195-198
The ancient Egyptian “teaching” of self-control according to Story of the Shipwrecked Sailor - Journal of Egyptological Studies, 2004, No 1

The Body of God - Sofia 1999
The Name of the Serpent in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor – Gottinger Miszellen, 2005, Heft 206, pp. 33?37
The Red Line in the Ancient Egyptian Story of the Shipwrecked Sailor ? Journal of Egyptological Studies, 2005, No 2, pp. 5?9
Word and Image in Ancient Egypt ? Journal of Egyptological Studies, 2004, No 1, pp. 9?32

Курсове от текущия семестър: