асистент

ас. д-р Ивайло Малинов

ас. д-р Ивайло Малинов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
0898/812-862
e-mail:
Приемно време:
Петък 12:30-14:30 НБУ
офис 412 I Корпус
Събота 9:00-11:00 НБУ
офис 412 I Корпус

Професионална автобиография:


1. Публикация на тема: „Правото на мнение като универсална гаранция на политическата свобода в Конституцията от 1991“, публ. в Сборник с доклади „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, София, 2016 г., УИ „Св. Климент Охридски“

2. Публикация на тема: „Понятие за кондикцията в института на неоснователното обогатяване“, в Сборник с доклади от VIII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2017 г., изд. БАН;

3. Публикация на тема: „Правна същност на понятието „основание“ в института на неоснователното обогатяване“, публ. в Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, София, 2019 г., изд. Сиела;

4. Публикация на тема: „Субсидиарност на иска за неоснователно обогатяване за чужда сметка по чл. 59 ЗЗД“, в Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2020 г., изд. БАН;

5. Публикация на тема: „Реалното получаване на облаги от вещта и предполагаемото обедняване на обеднелия в хипотезите на неоснователно обогатяване чрез използване на чужда вещ по смисъла на чл. 59 ЗЗД“, Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2021, с. 210-223, ISSN: 1314-8087;

6. Публикация на тема: „Изчисляване на адвокатските възнаграждения на адвокати, регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност“, публ. в сп. Адвокатски преглед, № 9, с. 73-87, септември 2021 г., изд. на Висш адвокатски съвет, ISSN: 1313-7204;

7. Публикация на тема: „Възможността за релевиране на възражение, направено с допълнителния отговор на исковата молба в производството по търговски спорове“, публ. в сп. Адвокатски преглед, № 7, с. 38-51, юли 2022 г., изд. на Висш адвокатски съвет, ISSN: 1313-7204

8. Публикация на тема: „Владение, държане, търпими действия и неправомерно ползване“, публ. Актуални проблеми на частното право: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция в чест на акад. Любен Василев, 2023 г., с. 109-121, изд. на БАН, ISBN: 978-954-9583-40-3Публикации:


Курсове от текущия семестър: