професор

проф. д-р Веселин Вучков

проф. д-р Веселин Вучков
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 08:00-10:00 Онлайн
Петък 13:00-15:00 Онлайн

Професионална автобиография:


Доктор по Наказателнопроцесуално право (2003);
Доцент по Наказателнопроцесуално право (2010);
Професор по Наказателно-процесуално право (2016).
Дисертация: "Предмет и тежест на доказване в наказателното производство" (2002).
Хабилитационен труд (доцентура): "Доказателствени средства в наказателното производство: същност и видове" (2006).
Хабилитационен труд (професура): "Образуване на досъдебно производство (актуални проблеми)" (2015).


Публикации:


"Професор Никола Долапчиев и неговата книга свидетелство" - биографичен очерк - встъпление към книгата на Н. Долапчиев "България: превръщането в сателит (1944 - 1955)". С., изд. на НБУ, 2020;
"Образуване на досъдебно производство (актуални проблеми)". С., изд. СИБИ, 2015;
"Доказателствени средства в наказателното производство (същност и видове)". С., изд. ФЕНЕЯ, 2006;
"Тестове по наказателен процес", трето издание (в съавторство). С., изд. СИЕЛА, 2018;
"Наказателен процес в схеми и таблици", пето издание (в съавторство). С., изд. СИБИ, 2018;
"Понятията обществен ред и национална сигурност в контекста на българската Конституция". Сп. Право, политика, администрация. 2020 г., № 1, том 7.

Курсове от текущия семестър: