професор

проф. д-р Веселин Вучков

проф. д-р Веселин Вучков
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
0889 198955
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 8:00-10:00 410 I Корпус
Вторник 12:30-14:30 410 I Корпус
Петък 13:00-15:00 410 I Корпус

Професионална автобиография:


Доктор по Наказателнопроцесуално право (2003);
Доцент по Наказателнопроцесуално право (2010);
Професор по Наказателнопроцесуално право (2016).
Дисертация: "Предмет и тежест на доказване в наказателното производство" (2002).
Хабилитационен труд (доцентура): "Доказателствени средства в наказателното производство: същност и видове" (2006).
Хабилитационен труд (професура): "Образуване на досъдебно производство (актуални проблеми)" (2015).


Публикации:


"Едно институционално усилие: близки спомени. Или как бе съхранен архивът на българската Държавна сигурност". Сп. Балканистичен форум. 2022 г., № 2 (индексирано в Scopus и Web of Science);
"Доказателствени средства в наказателното производство (същност и видове)". С., изд. СИЕЛА, 2023;
"Професор Никола Долапчиев и неговата книга свидетелство" - биографичен очерк - встъпление към книгата на Н. Долапчиев "България: превръщането в сателит (1944 - 1955)". С., изд. на НБУ, 2020;
"Проф. Никола Саранов - преподавателят и дългата забрава"; биографичен очерк-встъпление към книгата на Н. Саранов "Иван Вазов като съдия". С., изд. Нова звезда, 2021;
"Светослав Велчев (1870-1943) - един от строителите на българското правосъдие"; биографичен очерк-встъпление към книгата на Св. П. Велчев "Прокурорският надзор: произход, развитие, функции". С., изд. на НБУ, 2021;
"Образуване на досъдебно производство (актуални проблеми)". С., изд. СИБИ, 2015;
"Казуси по наказателно право и наказателен процес" (в съавторство). Бл., изд. на ЮЗУ "Н. Рилски", 2020;
"Тестове по наказателен процес", трето издание (в съавторство). С., изд. СИЕЛА, 2018;
"Наказателен процес в схеми, таблици, определения, литература". С., изд. СИБИ, 2023;
"Понятията обществен ред и национална сигурност в контекста на българската Конституция". Сп. Право, политика, администрация. 2020 г., № 1, том 7.

Курсове от текущия семестър: