преподавател

преп. Бойко Аламанов

преп. Бойко Аламанов
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0899529591
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 Библиотека II Корпус
Четвъртък 11:15-13:15 Библиотека II Корпус

Професионална автобиография:


Трудов стаж
Дати
От 1999 до сега НБУ, преподавател
1993 – 1999 Институт за чуждестранни студенти, София – старши асистент
1989 – 1993 Институт за следдипломна квалификация към Селскостопанска Академия – преподавател по английски език
1987 – 1989 92-ро ОУ – учител по английски език

Заемана длъжност Преподавател

Основни дейности и Преподавател по английски език
отговорности
Име и адрес на НБУ, бул. Монтевидео, 21
работодателя

Образование и обучение
Дати 1981 – 1987
Наименование на Магистър по английски език и литература
придобитата квалификация

Основни предмети/ Специализация превод, педагогическа правоспособност,
застъпени професионални втора специалност българска филология
умения

Име и вид на обучаващата СУ „Кл. Охридски”, София
\ или образователната
организация

Ниво по националната магистър
класификация

Лични умения и компетенции

Майчин език Български
Други езици
Самооценяване Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Комуникативни Вербални
умения умения
Английски език С 2 С 2 С 2 С 2 С 2
Руски език В 2 В 2 В 1 В 1 В 1
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level


Социални умения и Комуникативност, умение за работа в група.
компетенции

Организационни умения Организация на учебен процес на нива А 1, A 2, B 2,
и компетенции С 1, С 2 , сертификатни курсове

Технически умения и Капитан на плавателен съд до 20 БРТ по море
компетенции

Компютърни умения и Работа с WORD, Power Point
компетенции

Свидетелство за Да, категория В
управление на МПС

Допълнителна информация
Специализации в Лийдс (1985) и Сейнт Андрюс (1999)
1990 – 1993 НЦИОМ, BBSS GALLUP INTERNATIONAL – анкетьор и ръководител екип
1993 СУ „Кл. Охридски” – преподавател по английски език
2003 – 2004 Център за развитие на медиите – сътрудник
От 1996 Българо-американска комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ - сътрудник


Публикации:


Курсове от текущия семестър: