главен асистент

гл. ас. д-р Мария Чочова

гл. ас. д-р Мария  Чочова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 16:00-18:00 410 I Корпус
Петък 11:00-13:00 412 I Корпус
Сряда 12:00-17:00 Vyber: 0888 557 991 Онлайн

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на:трудово право, осигурително право, право на социално подпомагане

Допълнителни изследователски интереси в областта на:гражданско право, гражданско процесуално право, административно право и процес

Възможности за експертиза в областта на:трудово и осигурително право, управление на човешките ресурси, управление на висшето образование и развитие на академичния състав

Преподавателски интереси в областта на:трудово право, осигурително право и право на социално подпомагане

Образование:
Бакалавър по специалност „Публична администрация”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград - 2003 г.
Магистър по специалност „Публична администрация”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград – 2005 г.
Магистър по специалност „Право”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград - 2008 г.
Магистър по специалност „Международен бизнес и мениджмънт”, СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов – 2009 г.

Доктор по право - 2015 г.
Тема на дисертацията: “Работническо представителство по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда”

От 2015 г. до момента – Адвокат, член на Адвокатска колегия – Кюстендил.

От академичната 2021/2022 г. - щатен преподавател по Упражнения по Трудово право и Упражнения по Осигурително право в Департамент „Право” на Нов български университет.

От 2017 г. до 2021 г.- Хоноруван преподавател по Упражнения по Трудово право и Упражнения по Осигурително право в Департамент „Право” на Нов български университет.

От 2012 г. до 2015 г. - Хоноруван асистент по дисциплини: “Трудово право” и “Осигурително право” в Правно – исторически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

От 2008 г. до 2009 г. - Асистент по дисциплините: „Основи на управлението”, „Управление на човешките ресурси”, „Основи на мениджмънта” в Правно – исторически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград.
Публикации:


1. В съавторство, Коментар върху промените в Кодекса на труда (ДВ, бр. 7/2012г.). С. КНСБ, 2012, с. 63-68, с. 76-91

2. Чочова, М. Въпроси на работническото представителство по Кодекса на труда, - В: Юбилеен сборник от Международна научно-практическа конференция „Право, управление и медии през ХХІ век”, Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, Т. 2, 2012, 356-363.

3. Чочова, М. Относно същността на трудовите спорове по чл. 357, ал. 2 от Кодекса на труда – В: Актуални проблеми на съдебната практика по граждански дела и поставянето им като казуси в процеса на обучението. Сборник с доклади, изнесени на научна сесия, проведена в Благоевград на 25 октомври 2013 година. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2014, 63-65.

4. Чочова, М. За някои законодателни несъвършенства в областта на работническото представителство по Кодекса на труда. Годишна научна конференция на тема „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа"- В: Сборник с доклади, Т. 1, С.:УНСС, 2014, 280-286.

5. Чочова, М. Правно и обществено значение на решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Научна сесия „Право и гражданско общество”, Благоевград: - Право, политика, администрация, Т. 2, № 4, 2015, 39-43 достъпно на: http://www.lpajournal.com/wp-content/uploads/2015/12/%D0%9F%D1%8A%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%A7%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf.

6. Чочова, М. Относно правоотношенията при работническото представителство. – В: „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право”, VІІ, С. Изд. „Св. Климент Охридски”, 2015, 219 – 225.

7. Чочова, М. Някои въпроси относно законодателната уредба на колективното трудово договаряне в България. - В: Сборник с доклади от научна конференция на тема „Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев”, С.: УНСС, 2015, 145 – 150.

8. Chochova. M. The Role of LegalInformation Systems in Legal Education, 5th International Conferenceon Applicationof Information and Communication Technology and Statisticsin Economy and Education (ICAICTSEE – 2015), November 13-14th, 2015, UNWE, Sofia, Bulgaria, http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/ICAICTSEE-2015.pdf

9. Чочова, М. Някои проблеми на нормативната уредба на стачката в България. – В: „Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право”, ІХ, С. Изд. „Св. Климент Охридски”, 2016, 167-172.

10. Чочова, М.Мандатът на представителите на работниците и служителите по Кодекса на труда като правна категория на частното право. В:- Law Journal of New Bulgarian University, № 1-3, 2016-2017.

11. Чочова, М., Вълчева, Л. Практическо ръководство по колективно трудово договаряне, С.: ИК „УНСС”, 2016.

12. Чочова, М. Понятия за работническото представителство, информиране и консултиране по Кодекса на труда. - В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството”, НБУ, 2017, 473-480.

13. Чочова, М. Някои въпроси относно семейните помощи за деца в България. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. С.: УИ „Св. Климент Охридски”, Т. Х. 2018, 139-143.

14. Чочова, М. Персоналната пенсия – правна възможност или субективно право? - В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие на тема „Правата на гражданите и тяхната защита”, НБУ, 2018, 554-561.

15. Чочова, М. Справедливостта като основен принцип на правовата държава. - В: Сборник с доклади от научна конференция по повод 120 години от рождението на проф. Цеко Торбов, организирана от Департамент „Право” и Департамент „Философия и социология“ на Нов български университет, НБУ, 2019, 333-340.

16. Чочова, М. Законодателна рамка на социалните предприятия в България. В - Сборник с доклади от научна конференция на тема „Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса”, УНСС, 2019, 286-292.

17. Чочова, М. Конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. В - Международната организация на труда и България. 100 години и занапред. С.: Сиби, 2020, 108-115.

18. Чочова, М. Въпроси относно установяването на незаконосъобразност на експертните решения на Териториалната експертна лекарска комисия и Националната експертна лекарска комисия. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. УИ „Св. Климент Охридски”, 2020, 243-249.

19. Чочова, М. За правото на месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане. – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи”, НБУ, 2019, 564-571.

20. Чочова, М. Добросъвестността при недействителност на трудовия договор. –В: Годишник 2019 на Департамент "Право" на НБУ, 2020, 326-335.

21. Чочова, М. Някои въпроси по Закона за извънредното положение. - В: Law Journal of New Bulgarian University,XVI.2, 2020, 101-108.

22. Чочова, М. За легитимността на закона. В: - Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков. С.: Издателство на НБУ, 2021, 119-126.

23. Чочова, М. Предпоставки за допустимост и основателност на иска за обявяване на недействителност на трудов договор. В- Сборник с доклади от научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев „Проблеми на трудовото и осигурителното право". Издателски комплекс -УНСС, 2020, 147 - 158.

24. Чочова, М. Въпроси относно недействителността на основанието за възникване на трудово правоотношение. В: - Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, XII, С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2021, 106 - 117.

25. Доклад на тема "Международноправни източници на правото на работниците и служителите на информиране и консултиране" в научна конференция "30 години ЮФ на УНСС - приемник на вековна традиция в развитието на правната наука и практика", УНСС, ноември 2021 г.

26. Чочова, М. Приложение в трудовото право на принципите и критериите по чл. 20 от Закона за задълженията и договорите. - В: Сборник 70 години Закон за задълженията и договорите - достижения и перспективи. С.: Сиби, Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2022, 385- 394.

27. Чочова, М. Недействителност на избора. – В: Годишник 2020 на Департамент "Право" на НБУ, С.: НБУ, 2021, 396-303.

28. Чочова, М. За правото на различия и задължението за толерантност. В:- Law Journal of New Bulgarian University, XVII.2, НБУ, 2021, 46-54.

29. Чочова, М. За правото на труд като част от фундаменталното право на достойнство. – В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция „Тридесет години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“, 30 април 2022 г., С: НБУ, 2023, 416-425.

30. Доклад на тема "Някои въпроси за недействителността на колективния трудов договор" в Юбилейна научна конференция по случай
110 години от рождението на професор Живко Сталев и 100 години от рождението на професор Витали Таджер „Актуални проблеми на частното право и гражданския процес“, 19-20 май 2022 г.

31. Чочова, М. Правото на работниците и служителите и задължението на работодателя за информиране и консултиране – правна уредба, проблеми, възможни решения. - В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. XIII, С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2022, 101 - 112.

32. Чочова, М. Незаменимост на човешкия труд при упражняването на адвокатската професия. - В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Изкуственият интелект в сферата на сигурността – предимства и заплахи“, Т. I, Издателски комплекс ВУСИ, Пловдив, 2022, 303 - 306.

33. Чочова, М. Някои въпроси относно основанията и реда за обявяване на недействителност на колективен трудов договор. – В: Годишник 2021 на Департамент "Право" на НБУ, 2023, 224-235.

34. Доклад на тема „За (не)яснотата на трудовото и осигурителното законодателство“ в научна конференция „Научни четения в памет на доцент д-р Ванюшка Ангушева – първият декан на юридическия факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Юридически факултет на ВТУ, 16 декември 2022 г., Корпус V на ВТУ, зала 108 В на Институт „Конфуций“.

35. Чочова, М. Критични бележки за невъзможността осигуреното лице да оспори задължителното предписание за заличаване на данни за осигуряването му. -В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право, Т. XIV, С.: УИ "Св. Климент Охридски", 2023, 262 - 266.

36. Чочова, М. Недействителност на споразуменията при упражняване на колективни трудови права. - В: Сборик с доклади от международната научна конференция, проведена по случай 30 години от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Правото в XXI век. Том 1. Предизвикателства и перспективи". УИ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2023, 432 - 441.

37. Чочова, М. Принципът за свобода на договарянето в трудовото право. – В: Годишник 2022 на Департамент "Право" на НБУ, 2024, 205 - 213.

Курсове от текущия семестър: