доцент

доц. д-р Ясен Горбунов

доц. д-р Ясен Горбунов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:15 315 I Корпус
Петък 13:00-14:30 315 I Корпус
Петък 16:15-17:15 315 I Корпус
Електронна поща: ygorbounov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Докторска степен по Електротехника, електроника и автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика
Магистър инженер по Автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика
Бакалавър инженер по Автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика

Щатен доцент в Нов български университет.

Основни изследователски интереси в областта на: програмируеми логически устройства (CPLD и FPGA) и техните приложения в управлението на електромеханични системи и системи за електрозадвижване; проектиране на цифрови схеми и вградени системи; невро- и размито управление; компютърни системи и архитектури; приложение на компютърните системи в моделирането и управлението на технологични обекти и процеси.

Участие в над 10 международни проекти, включително като ръководител.

Четени курсове в НБУ: компютърни архитектури (на български и английски език), сензорни системи в роботиката, вградени системи (на английски език)


Публикации:


Gorbounov Y., Dzhikov T., Low Cost Data Acquisition System for Condition Assessment of Electric Motors, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, SJIF for 2018 5.509, Vol. 5, Issue 10, pp.76-82, DOI 10.17148/IARJSET.2018.51010, ISSN 2394-1588, India, 2018
Gorbounov Y., Dzhikov T., Signature Analysis Methods To Detect Failures In Electric Motors, Journal of Mining and Geological Sciences, University of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“, ISSN 2535-1192, October.2018
Горбунов Я., Джиков Т., Перспективни Методи за Анализ на Повреди в Електрическите Двигатели, Национална научно-техническа конференция с международно участие "Автоматизация в минната индустрия и металургията", БУЛКАМК'18, София, 15-16.ноември.2018, ISSN 1314-4537 (Награда за най-добър доклад)
Gorbounov Y., Iliev Z., FPGA based multichannel PWM controller with embedded dead time, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, SJIF for 2017 4.821, Vol. 4, Issue 11, pp. 118-124, DOI 10.17148/IARJSET.2017.41117, ISSN 2394-1588, November.2017
Горбунов Я., Основи на цифровата схемотехника – част I (УЧЕБНИК), Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, София, 2016, ISBN 978-954-353-307-7
Gorbounov Y., Accurate Quadrature Encoder Decoding Using Programmable Logic, Journal of Engineering Research and Technology, Islamic University of Gaza, Vol. 2, No 4, p. 217, ISSN 2312-2307, 2014
Pavlitov C., Gorbounov Y., Rusinov R., Dimitrov A., Digital Sensorless Speed Direct Current Motor Control By the Aid of Static Speed Estimator, Journal of Engineering Research and Technology, Islamic University of Gaza, Palestine, ISSN 3212-2307, 2014
Pavlitov C., Tashev T., Dimitrov A., Gorbounov Y., Rusinov R., Rotor Position Estimation for a Sensorless Switched Reluctance Motor Drive with the Aid of Real Time Adaptive Filter, 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition PEMC2014, Antalya, Turkey, 21-24 September, 2014
Pavlitov C., Gorbounov Y., Rusinov R., Ma X., Wang W., Precise Model of a Class of SR Motors Based on Neural Network Descriptions, Journal of the Balkan Tribological Association, IF for 2012 0.236, SJR Index per two years 0.19, ISSN 1310-4772, Vol. 19, No 3, 377–390, 2013
Pavlitov C., Chen H., Ilhami C., Tashev T., Gorbounov Y., Sensorless Control of SRM by the Aid of Artificial Neural Network Adaptive Reference Model, EPE 2011 ECCE Europe, 14th European Conference on Power Electronics and Applications, Birmingham, United Kingdom, 2011
Pavlitov C., Chen H., Gorbounov Y., Tashev T., Georgiev T., Xing W., Switched Reluctance Motor Torque Ripples Reduction by the Aid Of Adaptive Reference Model, SPEEDAM 2010, 20th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Pisa, Italy, 2010
Pavlitov C., Chen H., Gorbounov Y., Georgiev Tz., Xing W., Zan X., Neural Network Torque Estimator for Switched Reluctance Motor, EPE 2009, 13th European Conference on Power Electronics and Applications, Barcelona, Spain, 2009
Pavlitov C., Chen H., Gorbounov Y., Georgiev Tz., Xing W., Zan X., Artificial Neural Network Identification Model of SRM 12-8, ICMST 2009, 6th International Conference On Mining Science and Technology, Xuzhou, China, 2009
Pavlitov C., Gorbounov Y., Rusinov R., Alexandrov A., Hadjov K., Dontchev D., Generalized Model of a Class of SRM, EPE-PEMC 2008, 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, Poland, 2008
Gorbounov Y., Pavlitov C., Rusinov R., Alexandrov A., Hadjov K., Dontchev D., CPLD design of Parallel Processing Algorithms for Electromechanical System Control, Computer Science 2008, 4th International Bulgarian-Greek Conference Computer Science'2008, International Workshop BioComputing, Kavala, Greece, 2008 (Best Paper AWARD)
Pavlitov C., Gorbounov Y., Rusinov R., Alexandrov A., Hadjov K., Dontchev D., An Approach to Identification of a Class of Switched Reluctance Motors, SPEEDAM 2008, 19th International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, Ischia, Italy, 2008
Pavlitov C., Gorbounov Y., Spirov L., Stefanov N., Implementation of PLD in Fuzzy Controlled Electrical Drive, E+E journal, Sofia, 5-6, 2008
Pavlitov C., Gorbounov Y., Georgiev Tz., Application of Artificial Neural Networks for Identification of Variable Reluctance Motors, EDPE 2007, 3rd Joint Slovak-Croatian Conference, Podbanske, The High Tatras, Slovakia, 2007
Pavlitov C., Spirov L., Gorbounov Y., Stefanov N., Parallel Processing in Electrical Drives Control, Computer Science 2006, 3rd International Bulgarian-Turkish Conference, Istanbul, Turkey, 2006
Павлитов К., Горбунов Я., Програмируеми логически схеми в електромеханиката (КНИГА), Технически Университет - София, ISBN 978-954-438-645-0, 2007
Pavlitov C., Gorbounov Y., Precise incremental decoding device, EDPE-2005, 13th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Dubrovnik, Croatia, 2005

Курсове от текущия семестър: