главен асистент

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова

гл. ас. д-р Екатерина Цветанова
Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:
Вторник 10:45-12:45 208 II Корпус
Сряда 11:30-13:30 208 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова е щатен преподавател към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. Притежава докторска степен по специалност „Бизнес администрация“. Дисертационният ѝ труд е на тема: „Адаптиране модела на Altman за оценка на риска от фирмена несъстоятелност за българските условия“.

Научните ѝ интереси са свързани с моделирането на икономическите процеси, управлението на риска, оценка на кредитния риск и др. Като експерт е взима участие в редица проекти, свързани с оценката на активите в българския банков сектор, въвеждането на системи за управление на риска, конструиране на модели за оценка на кредитния риск. Има интереси в сферата на аграрната икономика.

От юли 2021 г. е директор на Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) към НБУ.


Публикации:


Последни публикации:
1. Tzvetanova, E. (2019) Adaptation of the Altman’s corporate insolvency prediction model – the Bulgarian case, Economic Studies Volume 28, Issue 4, 2019, pp. 125-142, ISNN 0205-3292
2. Саров, А. и Цветанова, Е. (2019) Модел за повишаване на управленската компетентност на земеделските кооперации. Сборник доклади от Научна конференция „75 години Съюз на учените в България – в полза на науката и образованието“ (26–28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“), стр. 337, ISBN 978-954-397-045-2.
3. Цветанова, Е. (2019) „Взаимодействието между човека и „интелигентните“ машини“. Новите правила в управлението на хора. Годишник на департамент „Администрация и управление“, т. 4, 2019 г., стр. 140, ISSN 2603-297X (ONLINE). Статията е достъпна онлайн на следния адрес: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-4-2019-issn-2603-297-x-online
4.Tzvetanova, E. (2019) „Stochastic evaluation of the financial ratios’ forecast ability using principal component analysis“. In proceedings of 6TH International Conference On Application Of Information And Communication Technology And Statistics In Economy And Education (ICAICTSEE – 2016), UNWE, pp. 634-638, ISSN 2367-7643 (ONLINE). Available at: http://icaictsee.unwe.bg/past-conferences/ICAICTSEE-2016.pdf

Курсове от текущия семестър: