доцент

доц. д-р Едуард Маринов

доц. д-р Едуард Маринов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
+359887715008
Приемно време:
viber&whatsup: 0887715008
e-mail: eddie.marinov@g Онлайн

Професионална автобиография:


Едуард Маринов е роден в София през 1981 г. Бакалавър е по публична администрация (ВСУ, 2007), магистър по международни отношения и право на ЕС (СУ, Университет Нанси, Университет Страсбург, 2008), доктор по международна икономика (2015), като ва всяка от образователните степени е получил награда за високи постижения. Завършил е семестриално право в СУ (1999-2004), има множество специализации по различни обществени и социални дисциплини. Използва свободно английски език, владее немски и руски.
В момента е доцент в департамент „Икономика“ в Нов български университет, главен асистент и научен секретар на секция „Международна икономика“ на Института за икономически изследвания при БАН, изпълнителен директор на сдружение „Институт за публично-частно партньорство“, преводач за сп. „Икономическа мисъл“, редактор към Мюнхенския икономически репозиториум.
Основната област на научните му интереси са международните икономически отношения. По-конкретно, академичната и научната му работа е фокусирана върху теорията на търговията и интеграцията, тенденциите в международната търговия (най-вече развитието на външната търговия на България, държавите от Субсахарска Африка, както и глобалните тенденции), споразуменията за регионална интеграция (с фокус върху процесите на регионална икономическа интеграция в Африка и интеграцията в ЕС от гледна точка на България), икономическото развитие на Африка и връзките на континента с ЕС и България. Освен това, научните му интереси включват регионалното развитие (най-вече по отношението на мястото на българските региони в ЕС), съвременното развитие на икономическата теория и методологията на научните изследвания.
Преподава Въведение в икономиката, Микроикономика, Международна търговия, Международен маркетинг, Международни маркетингови стратегии, Бизнес преговори, Стратегически маркетинг, Пазарни анализи, Стратегическо прогнозиране и планиране, Икономика на публичния сектор, Международни стандарти и др. Разработвал е и е водил курсове по Международна икономика, Стратегическо планиране, Управление на проекти, Европейски интеграционни политики, Международни борси, Международни инвестиционни проекти и др.
Има над 100 публикации (монографии, студии и статии в научни списания, доклади в сборници от научни форуми, учебници и учебни помагала) на български, английски и руски език, обхващащи широк кръг от теми, покриващи научните му интереси. Има над 120 цитирания в български и чуждестранни научни публикации, негови публикации са включени като препоръчителна литература в курсове на университети в Нидерландия, Испания, Великобритания, Република Южна Африка.
Ръководил е и е участвал в разработването и управлението на над 10 академични и над 15 приложни проекта към национални и международни финансиращи институции. Участвал е в над 50 научни форума в България и в чужбина. Член е на Съюза на учените в България, на редакционната колегия на Eastern European Business and Economics Journal, асоцииран редактор на Journal of African Development, отговорен технически редактор на Годишник „Икономика и бизнес“, рецензент за сп. Икономически изследвания, Journal of Management, Social Science and Humanities, Journal of Global Economics, Management and Business Research. Има множество телевизионни и радио интервюта на икономическа тематика.
През 2015 г. получава Грамота на Съюза на учените в България за високи научни постижения в дисертация за 2015 г. (за дисертация „Регионална икономическа интеграция в Африка“), а през 2017 г. – Грамота за отличен проект в направление „Човек и общество“ по съвместна програма на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. (за проект „Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка“).
Освен с академична, преподавателска и експертна дейност в свободното си време пише поезия и проза, занимава се с ветроходство, колоездене и зимни кънки.


Публикации:


1.1. Книги
1. Marinov, E. 2015. International Trade of African Regional Economic Communities. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbruecken. 105 p. ISBN 978-3-659-66679-7.
2. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните икономически общности в Африка. София, Институт за икономически изследвания при БАН. 174 с., ISBN 978-619-90568-0-6, достъпно на: link
3. Маринов, Е. 2015. Регионална икономическа интеграция в Африка. Варна. 213 с., ISBN 978-619-90568-1-3, достъпно на: link
4. Маринов, Е. 2017. Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. С.: ЕВМ. 154 с. ISBN 978-619-90568-4-4.
5. Панушев, Е., Христова-Балканска, И., Маринов, Е. и А. Костадинов. 2020. България в посткризисната световна икономика. С: АИ "Проф. Марин Дринов", ISBN 987-619-245-028-1, 215 с.

1.2. Глави в книги
1. Маринов, Е. 2009. Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. В: Икономическите отношения между България и Русия, ред. Е. Панушев, София, ИК Фабер, с. 9-20. ISBN 987-954-400-307-4.
2. Маринов, Е. 2016. Географска структура на външната търговия на България. В: Хубенова, Т. (ред.). Икономиката на България в Европейския съюз, С: Авангард Прима, с. 159-164, ISBN: 978-619-160-580-4.
3. Маринов, Е. 2016. Участието на България в политиката на ЕС за развитие. В: Хубенова, Т. (ред.). Икономиката на България в Европейския съюз, С: Авангард Прима, с. 179-183, ISBN: 978-619-160-580-4.
4. Маринов, Е. 2017. България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. В: Панушев, Е. (ред.). Българската икономика: 10 години в Европейския съюз, С: FastPrintBooks, с. 207-212. ISBN: 978-619-7312-71-3.
5. Маринов, Е. 2017. Външнотърговските отношения на България. В: Панушев, Е. (ред.). Българската икономика: 10 години в Европейския съюз, С: FastPrintBooks, с.196-206. ISBN: 978-619-7312-71-3.
6. Marinov, E. and N. Nestorov. 2017. Development Aid and International Trade in Sub-Saharan Africa: EU vs. China. In: Wamboye, E. and E. Tiruneh (eds.) “Foreign Capital Flows and Economic Development in Africa: The Impact of BRICS versus OECD”, Palgrave Macmillan, New York, USA, pp. 271-297, ISBN 978-1-137-53496-5.


1.3. Студии и статии
1. Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией. Сп. Бизнес контакты, 3/2007, София, с. 30-31. ISSN 1312-109X.
2. Маринов, Е. 2008. Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Сп. Наука, 3/2008, София, с. 19-26. ISSN 0861-3362.
3. Marinov, E. 2013. International Trade Commodity Structure of African Regional Economic Communities. Economic Thought Journal, 4/2013, Sofia, pp.135-151. ISSN 0013-2993.
4. Маринов, Е. 2013. Стокова структура на външната търговия на регионалните интеграционни общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл, кн. 4/2013, София, с. 117-134. ISSN 0013-2993.
5. Marinov, E. 2014. Economic Integration in Africa – Overview, Progress and Challenges. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 42-55. ISSN 2343 – 9521.
6. Маринов, Е. 2014. Географска структура на международната търговия на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономически изследвания, кн. 2/2014, София, с. 69-98. ISSN 0205-3292.
7. Marinov, E. 2014. Market and Trade Related Determinants of Economic Integration among Developing Countries. Journal of Financial and Monetary Economics 1/2014, Bucharest, pp. 180-186, ISSN 2392-9685.
8. Marinov, E. 2015. Bulgaria’s Trade with Sub-Saharan African Countries. Papers of BAS: Humanities and Social Sciences, Vol 2, No 3-4/2015, Sofia, pp. 336-347, ISSN 2367-6248.
9. Marinov, E. 2015. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Countries. International Journal of Business and Management, Vol. III, No. 3 / 2015, Prague, pp. 22-39, ISSN 2336-2197.
10. Marinov, E. 2015. Integration Potential of African Regional Economic Communities. Journal of Financial and Monetary Economics 2/2015, Bucharest, pp. 142-151, ISSN 2392-9685.
11. Marinov, E. 2015. Intraregional Trade as an Indicator of the Effect of Integration Processes – the Case of African Regional Economic Communities. Economic Thought Journal, 3/2015, Sofia, рр. 84-102. ISSN 0013-2993.
12. Marinov, E. 2015. The History of African Integration – A Gradual Shift from Political To Economic Goals. Journal of Global Economics 1/2014, Bucharest, pp. 74-86, ISSN 2343-9521.
13. Маринов, Е. 2015. Развитието на интеграционните процеси в Африка: от политически към икономически цели. Сп. Геополитика 1/2015, София, с. 119-127, ISSN 1312-4579.
14. Маринов, Е. 2015. Вътрешнообщностната търговия като показател за ефекта на интеграционните процеси на примера на регионалните икономически общности в Африка. Сп. Икономическа мисъл. 3/2015, София, с. 63-83. ISSN 0013-2993.
15. Mаринов, E. 2015. Теориите за икономическа интеграция: приложение при интеграционни споразумения между развиващи се държави. Сп. Икономически и социални алтернативи, 3/2013, София, с. 62-73. ISSN 1314 – 6556.
16. Маринов, Е. 2015. Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Суб-Сахарска Африка. Академично списание Управление и образование, кн. 1, том 11. Бургас. с. 58-62. ISSN 1312-6121.
17. Marinov, E. 2016. Current Trends in the Economic Development of the Participating in the Tripartite Free Trade Area Regional Economic Communities. Journal of Economics and Political Economy, 1/2016, pp. 81-104, ISSN 2148-8347.
18. Marinov, E. 2016. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. “Science. Business. Society.” International Scientific Journal, 1/2016, Sofia, pp. 30-33. ISSN 2367-8380.
19. Raza, W. and E. Marinov. 2016. EU Trade Policy – Prospects, Challenges, Alternatives. Economic Thought Journal, 2/2016, Sofia, рр. 145-152. ISSN 0013-2993.
20. Раза, В. и Е. Маринов. 2016. Търговската политика на ЕС – перспективи, предизвикателства, алтернативи. Сп. Икономическа мисъл. 2/2016, София, с. 135-144. ISSN 0013-2993.
21. Marinov. E. 2016. Bulgarian and Romanian Regions Competitiveness - A Synthetic Overview. Romanian Journal of Economics,1/2016, Букурещ, с. 12-33, ISSN 2344-4568.
22. Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Академично списание Управление и образование, 1/2006, Бургас, с. 52-57, ISSN 1312-6121.
23. Маринов, Е. 2016. Външнотърговски отношения на ЕС с регионите за сключване на споразумения за икономическо партньорство в Африка. Сп. Икономически и социални алтернативи, 4/2016, София, с.27-40, ISSN 1314 – 6556.
24. Marinov, E. 2016. Impact of Economic Partnership Agreements on Regional Integration and Trade Relations. Economic Studies Journal, 4/2016, Sofia, pp. 105-126. ISSN 0205-3292.
25. Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Синтетичен профил на българските фирми, търгуващи със Субсахарска Африка. Сп. Икономическа мисъл, 1/2017, С., с. 49-68, ISSN: 0013-2993.
26. Marinov, E. 2017. Opportunities and Prospects for Bulgaria Provided by the EU-Vietnam Free Trade Agreement. Journal of Global Economics, Management and Business Research, Volume 8, 2/2017, Manchester: IKP, pp. 88-94, ISSN: 2454-2504.
27. Маринов, Е. и Бобева, Д. 2017. Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Списание на БАН, 3/2017, с. 64-72. С., ISSN 0007-3989.
28. Маринов, Е. 2017. Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Сп. Икономика 21, 1/2017, с. 96-122. Свищов, ISSN 1314-3123.
29. Marinov, E. 2017. Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects. Economics 21 Interuniversity Journal, 1/2017, pp. 87-110, ISSN 1314-3123.
30. Маринов, Е. 2017. Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 1/2017, с. 114-119, ISSN 1312-6121.
31. Маринов, Е. 2018. Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Сп. Икономически и социални алтернативи, София, УИ “Стопанство“, 1/2018, с. 57-68, ISSN 1314.6556.
32. Marinov, E. 2018. The Link between Official Development Assistance and International Trade Flows – Insights from Economic Theory. Journal of Financial and Monetary Economics 4/2017, Bucharest, pp. 239-247, ISSN 2392-9685.
33. Маринов, Е. 2018. Посткризисното развитие на външнотърговските отношения на България. Сп. Икономическа мисъл. 6/2018, София, с. 63-82. ISSN 0013-2993.
34. Маринов, Е. 2018. Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2017, С: Издателство на НБУ, с. 102-115. ISSN 2534-9651.
35. Маринов, Е. 2017. Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture, Пловдив, с. 50-55. ISSN 1311-9400.
36. Christova-Balkanska, I. and E. Marinov. 2019. The economic development of Bulgaria and Romania as EU member countries and their place within the global economy (Икономическото развитие на България и Румъния като държави-членки на ЕС и мястото им в глобалното стопанство). Сп. Икономическа мисъл. 3/2019, София, с. 129-134. ISSN 0013-2993. (in Bulgarian and English)
37. Маринов, Е. 2019. Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 1/2019, с. 114-119, ISSN 1312-6121.
38. Marinov, E. 2019. Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Journal of Financial and Monetary Economics 5/2018, Bucharest, pp. 226-234, ISSN 2392-9685.
39. Marinov, E., Bobeva, D., Zlatinov, D. 2019. Economic Aspects of Migration Processes in Bulgaria. Сп. Икономически изследвания, 5/2019, ИИИ, 2019, ISSN:0205-3292, pp. 55-88. SJR (Scopus):0.245
40. Marinov, E. 2020. The African Continental Free Trade Area: Why is Africa turning to multilateralism? Journal of Financial and Monetary Economics 7/2019, Bucharest, pp. 213-222, ISSN 2392-9685.
41. Борисова, С. и Е. Маринов 2020. Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване. Сп. Икономическа мисъл. 4/2020, София, с. 115-130. ISSN 0013-2993.
42. Маринов, Е. 2020. Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2018, С: Издателство на НБУ. ISSN 2534-9651.
43. Маринов, Е. 2020. Развитие на европейската политика в областта на миграцията и убежището. Академично списание Управление и образование, Бургас, Изд. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, 1/2020, с. 32-41, ISSN 1312-6121.

1.4. Доклади от научни форуми
1. Маринов, Е. 2007. Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией – состояние и основные проблемы. В: „Экономические отношения между Болгарией и Россией в условиях расширения ЕС, с. 180-186. (на руски и български език).
2. Маринов, Е. 2012. Кризата в Европа – последици за Африка. В: Стратегия за развитие на българската икономика и външноикономическа дейност след кризата, УИ ВСУ “Черноризец Храбър”, с. 185-198. ISBN 978-954-715-558-9.
3. Marinov, E. 2013. Economic Partnership Agreements of the EU: Impact on Regional Integration in Africa. In: The future of integration, the future of the European Union, pp. 200-208. ISBN 978-954-23-0867-6.
4. Marinov, E. 2013. Impact of the European Union on Regional Integration in Africa. In: Financial and Monetary Economics – EFM 2013. Centre for Financial and Monetary Research at the Romanian Academy, pp. 229-239. ISSN 2344-3642.
5. Marinov, E. 2013. Regional Competitiveness Index: Evaluation Results for Bulgarian Regions. In: Regionalni razvoj I demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, ed. by Zoran Aranđelović, Univerzitet u Nišu, Niš, ISBN: 978-86-6139-067-8, pp. 265-274.
6. Маринов, Е. 2013. Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция. В: “Инвестиции в бъдещето - 2013”, IХ-та научно-приложна конференция с международно участие, График ООД–Варна, с. 266-271. ISBN 1314-3719.
7. Маринов, Е. 2013. Кризата в ЕС – финансови рискове за Африка. В: Посткризисното икономическо развитие на Европейския съюз и България, ГорексПрес, с. 406-414. ISBN 978-954-616-230-4.
8. Маринов, Е. 2013. Морал и етика в научните изследвания. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 101-108. ISSN 1312-5079.
9. Маринов, Е. 2013. Регионална икономическа интеграция в Африка. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 63. ISSN 1312-5079.
10. Маринов, Е. 2013. Регионалните интеграционни общности в Африка. В: Сборник доклади от Научен семинар “Новата икономическа география: теория и практика”, ЕКС-ПРЕС ООД, с. 143-154. ISBN 978-954-490-434-0.
11. Маринов, Е. 2013. Тайните на икономическите индикатори. В: Методология на научните изследвания: Учебни материали DP 01/2013, съст. проф. Р. Чобанова, с. 21-25. ISSN 1312-5079.
12. Маринов, Е. 2013. Успехи и предизвикателства на регионалната икономическа интеграция в Африка. В: Политически и икономически трансформации в 21 век, УИ, ВСУ “Черноризец Храбър”, с. 79-90. ISBN 978-954-715-620-3.
13. Marinov, E. 2014. Direction of International Trade of African Regional Economic Communities. In: Conference Proceedings of 14th International Academic Conference, Malta, ed. by Jiri Rotschedl, Klara Cermakova. IISES, Prague, ISBN 978-80-87927-06-9, pp. 292-317.
14. Marinov, E. 2014. Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties. In: Proceedings of the 2nd Economics & Finance Conference, Vienna, Austria. Jiri Rotschedl, Klara Čermáková (eds). IISES, Prague, pp. 363-383. ISBN 978-80-87927-01-4.
15. Marinov, E. 2014. Economic Integration Theories and the Developing Countries. In: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, ed. by R. Dautov, P. Gkasis, A. Karamanos, T. Lagkas, A. Prodromidou, A. Ypsilanti. SEERC, Thessaloniki, pp. 164-177, ISBN 978-960-9416-07-8.
16. Marinov, E. 2014. Regional Integration in Africa. In: Ph.D. Students Forum: Transatlantic Dialogues in the Field of Social Sciences, University Press “St. Kliment Ohridski”, pp. 9-31. ISBN 978-954-07-3755-3.
17. Маринов, Е. 2014. Конкурентоспособност на черноморските региони на ЕС. В: Черноморският регион – глобални и регионални предизвикателства. ВСУ, Университетско издателство, Варна, с. 26-36, ISBN 978–954–715–636–4.
18. Marinov, E. 2015. Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership. В: Юбилейна научна конференция "Развитието на българската икономика – 25 години между очакванията и реалностите", Свищов , Акад. изд. „Ценов“, с. 95-100, ISBN 978-954-23-1105-8.
19. Георгиева, К. и Е. Маринов. 2015. Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. В: Образованието и изследванията в информационното общество, Сборник доклади от национална конференция. София, АРИО, с. 265-275. ISSN 1314-0752.
20. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения между ЕС и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. В: Иновациите – двигател на икономическия растеж – Сборник научни доклади, ВУЗФ, София, с. 118-134, ISBN: 978-954-8590-32-7.
21. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. В: Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения – Сборник доклади от международна научна конференция, том 1, с. 84-90. Варна, Изд. Наука и изкуство, ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1).
22. Маринов, Е. 2015. Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Scienses and Humanities, Vol.XVII. Пловдив, СУБ-Пловдив, с.247-250. ISSN 1311-9192.
23. Маринов. Е. 2015. Конкурентоспособност на българските региони – мястото на България в ЕС. В: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на съвременни решения, София, Фондация Акад. Евгени Матеев, с. 96-106, ISBN 978-954-392-323-6.
24. Mаринов, E. 2015. Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. В: Сборник доклади от Х научно-приложна конференция с международно участие „Инвестиции в бъдещето 2015”, Варна, НТС-Варна, с. 212-217. ISSN 1314-3719.
25. Маринов, Е. 2015. Политически детерминанти на икономическата интеграция. В: Икономически растеж: стимули и ограничители, София, изд. ГорексПрес, с.148-156, ISBN 978-954-616-258-8.
26. Маринов, Е. 2015. Регионална икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. В: Сборник с доклади от юбилейната научно-практическа конференция Времена на несигурност и рискове: Възможности и перспективи за развитие, том II, с. 302-309, Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, ISBN 978-619-202-037-8.
27. Маринов, Е. 2015. Участието на България в политиката за развитие на Европейския съюз. В: "Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности”, S1_9, с. 1-9, Велико Търново, Изд. Ай енд Би, ISBN 987-954-9689-99-0.
28. Marinov, E. 2016. Economic Partnership Agreements and the Complex Framework of Regional Integration in Africa. In: EU Trade Policy at the Crossroads: between Economic Liberalism and Democratic Challenges, ÖFSE – Vienna, pp. 1-19, available at: link
29. Marinov, E. 2016. Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. In: High technologies. Business. Society 2016 International Conference Proceedings, Volume II Business and Society, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, Sofia, pp. 15-18. ISSN 1310-3946.
30. Маринов, Е. 2016. Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Развитие на българската икономика – предизвикателства и възможности“, Велико Търново, Изд. Ай енд Би,, с. 6-13, ISBN 978-619-7281-07-1.
31. Маринов, Е. 2016. Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. В: География и приятели – сборник. София, изд. Парадигма, с.177-189, ISBN 978-954-326-273-1.
32. Маринов, Е. 2016. Търговски отношения на държавите от Югоизточна Европа с Африка. В: „Алтернативи на икономическото развитие през ХХI век: теории, политики, решения“, София, Клуб „Икономика, c. 144-154, ISBN 978-954-90138-3-2.
33. Marinov, E. 2016. Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries. In: Proceedings of the International Conference Financial Perspectives and Challenges – FiPeC 2016. Bucharest, “Victor Slăvescu” Centre for Financial and Monetary Research, pp. 195-206. ISBN 978-973-0-21836-7.
34. Marinov, E. 2017. Bulgaria and Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison. In: Christova-Balkanska, I. and Marinov, E. (eds). 2017. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy”. Sofia: ERI-BAS. pp. 163-174. ISBN: 978-954-9313-09-3.
35. Маринов, Е. 2017. Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? В: България в Европейския съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?, С: РИК Минерва, с. 143-155. ISBN: 978-619-90549-8-7.
36. Маринов, Е. 2017. Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. В: Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики - Международна научна конференция. С. , с.138-145. ISBN 978-954-644-986-3.
37. Маринов, Е. 2017. Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. В: Стефанов, Н. (съст.). 2017. Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2016. С: изд. Пропелер, с. 75-80. ISBN: 978-954-392-446-2.
38. Marinov, E. 2018. Bulgaria’s Participation in Development Policy: Potential Foreign Economic Benefits. In: European Development Policy – Challenges and Opportunities. Sofia, BPID, pp. 56-70, ISBN 978-619-7484-04-5. (in Bulgarian and English)
39. Marinov. E. 2019. Migrant Typology: Definitions and Current Trends in Bulgaria and Romania. In: International Economics Department at BAS. 2019. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy” – 2018. Sofia: ERI-BAS. pp.103-110. ISBN: 978-954-9313-14-7.
40. Маринов, Е. 2018. Bulgarian International Trade before and after EU Accession. В: Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности) Сборник с научни изследвания на Стопанския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Университетско Издателство „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, с. 115-122. ISSN 2603-4093.
41. Маринов, Е. 2019. Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. В: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“, 2018, С: Издателство на НБУ. ISSN 2534-9651. (под печат)
42. Маринов, Е. 2019. Новата битка за Африка: възможности за Европа и/или за Китай. Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ. Петдесето издание от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“, ИИП-София. с. 68-81, ISBN: 978-954-9359-72-5.
43. Маринов, Е. 2020. Динамичните промени в световното стопанство – мястото на България и пътят напред. В: Българската мечта - позитивната концепция, С: Издателство на НБУ, ISBN: 9786192331313.
44. Маринов, Е. 2020. Връзката между помощ за развитие и външна търговия: кратък преглед на икономическата литература В: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна, С: Издателство на НБУ, с.41-55, ISBN 978-619-233-087-3.

1.5. Учебници и учебни помагала
1. Маринов, Е. 2016. Онлайн курс по „Маркетинг в международния бизнес“ за магистърска програма „Международен бизнес“. С: НБУ, достъпен на https://e-edu.nbu.bg/course/view.php?id=24866.
2. Маринов, Е. 2017. Европейска икономическа интеграция. С.: ЕВМ, 128 с. ISBN: 978-619-90568-2-0.
3. Маринов, Е. 2017. Икономика на публичния сектор – лекционен курс. С.: изд. ЕВМ. 138 с. ISBN 978-619-90568-3-7.
4. Маринов, Е. 2018. Икономически растеж. В: Златева, Д., Панушев, Е. (ред). Макроикономика. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. с. 139-151. ISBN 978-619-208-148-5.
5. Маринов, Е. 2018. Фискална политика. В: Златева, Д., Панушев, Е. (ред). Макроикономика. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“. с. 210-218. ISBN 978-619-208-148-5.

Курсове от текущия семестър: