асистент

ас. д-р Йоана Иванова

ас. д-р Йоана Иванова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:15-11:15 616/онлайн:Б1 (yivanova@nbu.bg);Б2 (FB Месинджър) II Корпус
Вторник 13:30-15:30 616/онлайн:Б1 ( yivanova@nbu.bg);Б2 (FB Месинджър) II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността щатен асистент към Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г.

През периода 2014 - 2018 г. д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността асистент в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките (ИИКТ-БАН). Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление, който защитава през 2020 г. във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски". Темата на дисертационния труд е свързана с приложения на симулационното моделиране в киберсигурността и в частност с изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта.

Магистърската си степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" придобива във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Г. С. Раковски" през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната".

Като специалист по Компютърна графика, д-р Йоана Иванова владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка за приложение в инженерната сфера и дигиталните изкуства.

Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива и магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на дипломна работа, свързана с дозиметрични методи в рентгеновата мамография.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР

TCMM359 Интелигентни транспортни системи (магистърска програма):
В курса се изучават телематични решения за трансфер на данни в реално време чрез сателит; симулационно моделиране на транспортен трафик; ефективни средства за физическа и киберсигурност.

TCMB906 Технологии за дигитализация и 3D сканиране (бакалавърска програма):
В курса се изучават методи и средства за дигитализиране на данни за приложение в информационните системи; експертни системи за диагностика на телекомуникационна техника; симулационно моделиране на изкуствени невронни мрежи за разпознаване на дигитализирани данни.

TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат (бакалавърска програма):
Целта на курса е създаване на функционални прототипи на електронни устройства, технически елементи и устройства за целите на телекомуникациите.

TCMB033 3D моделиране и визуализация на обекти от космическата инфраструктура (бакалавърска програма):
Целта на курса е създаване на 3D модели и визуализации на комуникационни сателити за спътниково предаване на телекомуникации и апаратура за провеждане на космически изследвания.

TCMM060 Проектиране и моделиране на високотехнологични центрове (магистърска програма):
Целта на курса е запознаване с телекомуникационното оборудване на студиа и симулационно моделиране на комуникационни мрежи.

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ:

CITB778 Приложения на информационните технологии в сигурността
Публикации:


*Научни публикации в международно списание IJITS (ISI Impact Factor=1,449; индексиранo в Web of Science, реферирано от EBSCO Publishing и др.; линк за достъп: http://ijits-bg.com/ijitsarchive):

[1] IVANOVA, Yoana. OPTIMIZING SIMULATION MODELS OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR DIGITAL RECOGNITION , Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4, 2021 (vol. 13), ISSN 1313-8251, (xx - yy).

[2] IVANOVA, Yoana. ADAPTIVE DIGITALIZATION METHODS AND DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS FOR SECURITY, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3, 2020 (vol. 12), ISSN 1313-8251, (51 - 62).

[3] IVANOVA, Yoana. ASSESSING THE VULNERABILITY OF A TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM TO CYBER ATTACKS FOR APPLICATION IN THE METHOD OF THE THREE FACTORS, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS),, Issue №1 (March), 2019, (85 - 94), ISSN 1313-8251.

[4] IVANOVA, Yoana. ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF CYBERATTACKS ON TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4 (December), 2018 (vol. 10), ISSN 1313-8251, (99 – 106).

[5] IVANOVA, Yoana.SIMULATION MODELLING AND ASSESSING THE IMPACT OF CYBERATTACKS ON URBAN AUTOMOBILE TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3 (September), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251, (117 – 142).

[6] IVANOVA, Yoana. MODELING THE IMPACT OF CYBER THREATS ON A TRAFFIC CONTROL CENTRE OF URBAN AUTO TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2 (June), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251,(83 – 95).

*Научни публикации в международно списание MATEC Web of Conferences (индексиранo в Web of Science, EBSCO, Materials Science & Engineering Database и др.; линк за достъп: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/47/contents/contents.html):

[1] IVANOVA, Yoana. Modelling the Impact of Cyber Attacks on the Traffic Control Centre of an Urban Automobile Transport System by Means of Enhanced Cybersecurity. MATEC Web of Conferences, 133, EDP Sciences, 2017, ISSN:2261-236X, DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/201713307001.
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/47/matecconf_bultrans2017_07001.pdf


*Научни публикации в Годишник на Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (индексиран и рефериран от CEEOL-Central and Eastern European Online Library GmbH; линк за достъп: HTTPS://TELECOMMUNICATIONS.NBU.BG/BG/GODISHNIK-TELEKOMUNIKACII):

[1] ИВАНОВА, Йоана и Йорданка БОНЕВА. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ТРАФИК В СИМУЛАЦИОННИ СРЕДИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №8, 2021, eISSN: 2534-854X (стр. xx-yy).
[2] ИВАНОВА, Йоана. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АГЕНТНО-БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДИГИТАЛИЗИРАНИ ДАННИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №8, 2021, eISSN: 2534-854X (стр. xx-yy).
[3] ИВАНОВА, Йоана. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕКТИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №7, 2020, eISSN: 2534-854X (стр. xx-yy).
[4] IVANOVA, Yoana. MODELLING AND SIMULATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS USING SOFTWARE SIMBRAIN, Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №7, 2020, eISSN: 2534-854X.
[5] IVANOVA, Yoana. TRENDS IN THE USE OF HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR CYBERSECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE,
Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №6, 2019, eISSN: 2534-854X (pp. 37-54), https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=882487
[6] ИВАНОВА, Йоана. МОДЕЛИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНА ГЛОБАЛНА IP МРЕЖА С МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №6, 2019, eISSN: 2534-854X (стр. 45-53), https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=882494

*Научни публикации в сборници от конференции:

[1] ИВАНОВА, Йоана. Съвременни технологии за откриване и предотвратяване на заплахи от различен характер, Международна конференция "Широката сигурност", Департамент "Национална и международна сигурност" на НБУ, 27 март 2020, Сборник научни трудове (Том 2), 2020, ISBN 978-619-7383-19-5.
[2] IVANOVA, Yoana. Consequences of cyber attacks on the Traffic Control Centre of an urban automobile transport system, International Scientific Conference LONG-TERM SECURITY ENVIRONMENT CHALLENGES AND ARMED FORCES CAPABILITY DEVELOPMENT, Yearbook of Rakovski National Defense College (II part), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8.
[3] ИВАНОВА, Йоана. Методика за оценка на уязвимостта на системи за управление на транспорта към киберзаплахи, Международна научна конференция 12-14 ноември 2019, Годишник на Военна академия "Г. С. Раковски" (Втора част), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8.
[4] ИВАНОВА, Йоана. Анализ на въздействието на киберзаплахи върху система за управление на транспорта, Участие с доклад в Годишна военнонаучна конференция с международно участие на тема „Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения” 20 – 21 юни 2018 г. София: Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“|, 2018, ISSN 1312-2991.
[5] ИВАНОВА, Йоана и Стефка НЕНОВА. Компютърната графика като средство за повишаване качеството на военното образование, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2013, http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Binder-1-322.pdf (141- 155).

*Доклади в списания с научно рецензиране:

[1] ИВАНОВА, Йоана.Тенденции в използването на високо технологични решения за целите на сигурността и отбраната, Доклад, София: Военен журнал. бр.1, 2016 (стр. 110-118). http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf
[2] ИВАНОВА, Йoана. Симулационно моделиране на кибератака срещу управленска структура, Статия в научно списание, София: Военен журнал, бр. 4, 2015, (стр. 113-126). http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2015_4/Yoana_Ivanova.pdf

*Учебни пособия:

[1] ИВАНОВА, Йоана, ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА, ISBN 978-619-91083-0-7, Електронно издание (учебно пособие), 2018. https://hitech4sec.pressbooks.com/

*Научни публикации в специализирани електронни източници:

[1] ИВАНОВА, Йоана. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии,2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf
[2] ИВАНОВА, Йоана. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_116_0.pdf

*Научно-популярни статии в списание "Българска наука":

[1] ИВАНОВА, Йоана. Принципи и съвременни приложения на холографските симулации. Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 88, 2016, (стр. 130-137), https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka88
[2] ИВАНОВА, Йоана. Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 86, 2016, (стр. 171 – 179), http://image.nauka.bg/magazine/bg-science86.pdf
[3] ИВАНОВА, Йоана. Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 85, 2016, (стр. 154–159), http://image.nauka.bg/magazine/bg-science85.pdf

*Проекти
2014-2015 - Международен проект AComIn: Advanced Computing for Innovation (Съвременните пресмятания в полза на иновацията) с участието на ИИКТ-БАН; Научен отчет по договор ДО1-192 за съфинансиране на научен проект „ ACOMIN: ADVANCED COMPUTING FOR INNOVATION” № 316087 по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия;
Тема на авторски подпроект: "3D обектно моделиране на активи от критичната инфраструктура" (Kултурното-историческо наследство).
Уеб сайт на проекта: http://www.iict.bas.bg/acomin/
Линк кън научен отчет: http://www.iict.bas.bg/acomin/docs/deliverables/D01-192/contents.pdf

* Портфолио
GRABCAD COMMUNITY: https://grabcad.com/yoana.ivanova-1/models?page=2
Курсове от текущия семестър: