асистент

ас. д-р Йоана Иванова

ас. д-р Йоана Иванова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:30-15:30 616 II Корпус
Сряда 11:15-13:15 616 II Корпус

Професионална автобиография:


През периода 2014 - 2018 г. Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността асистент в Института по информационни и комуникационни технологии" на БАН, като паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление, свързан с приложения на симулационното моделиране в Киберсигурността.

Магистърската си степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" придобива във Военна академия "Г. С. Раковски" през периода 2012-2013 г., където защитава дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната".

Като специалист по Компютърна графика, владее на професионално ниво софтуерни продукти за 2D/3D компютърна графика, включително инженерна графика, предпечатна подготовка, анимация и видео обработка. Участва в международни проекти, свързани със създаване на 3D дизайн за виртуални среди, разработка на 3D компютърни игри и дигитализация на културното-историческо наследство, както и с използване на технологии за 3D печат.

Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.).


Публикации:


КНИГИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Иванова, Йоана, ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА, ISBN 978-619-91083-0-7, Електронно издание, 2018.
https://hitech4sec.pressbooks.com/


ДОКЛАДИ И СТАТИИ

1. Иванова, Йоана, Ненова, Стефка. Компютърната графика като средство за повишаване качеството на военното образование, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2013. http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Binder-1-322.pdf (141- 155).

2. Иванова, Йоана.Тенденции в използването на високо технологични решения за целите на сигурността и отбраната, Доклад, София: Военен журнал. бр.1, 2016.

3. Ivanova, Yoana. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014. https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_116_0.pdf.

4. Ivanova, Yoana. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии,2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf.

5. Иванова, Йоана. Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 85, 2016. http://image.nauka.bg/magazine/bg-science85.pdf(154 – 159).

6. Иванова, Йоана. Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 86, 2016. http://image.nauka.bg/magazine/bg-science86.pdf(171 – 179).

7. Иванова, Йoана. Симулационно моделиране на кибератака срещу управленска структура, Статия в научно списание, София: Военен журнал, бр. 4, 2015.http://rnda.armf.bg/wp-content/uploads/000s/Vj/VG_br-4-2015.pdf (113 – 126).

8. Иванова, Йоана. Принципи и съвременни приложения на холографските симулации. Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 88, 2016. https://issuu.com/bgnauka/docs/bgnauka88 (130-137).

9. Ivanova, Yoana. MODELING THE IMPACT OF CYBER THREATS ON A TRAFFIC CONTROL CENTRE OF URBAN AUTO TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2 (June), 2017 (volume 9), (83 – 95).

10. Ivanova, Yoana.SIMULATION MODELLING AND ASSESSING THE IMPACT OF CYBERATTACKS ON URBAN AUTOMOBILE TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3 (September), 2017 (volume 9), (117 – 142).

11. Ivanova, Yoana. Modelling the Impact of Cyber Attacks on the Traffic Control Centre of an Urban Automobile Transport System by Means of Enhanced Cybersecurity. MATEC Web of Conferences, 133, EDP Sciences, 2017, ISSN:2261-236X, DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/201713307001. https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/47/matecconf_bultrans2017_07001.pdf.

12. Ivanova, Yoana. ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF CYBERATTACKS ON TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4 (December), 2018 (volume 10).(99 – 106).

13. Иванова, Йоана. Анализ на въздействието на киберзаплахи върху система за управление на транспорта, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2018.

14. Ivanova, Yoana. ASSESSING THE VULNERABILITY OF A TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM TO CYBER ATTACKS FOR APPLICATION IN THE METHOD OF THE THREE FACTORS, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №1 (March), 2019.