главен асистент

гл. ас. д-р Пламен Илиев

гл. ас. д-р Пламен Илиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
0888/615850
e-mail:
Приемно време:
0888615850
pkiliev@nbu.bg
kaviplas@abv.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Пламен Илиев е преподавател към департамент „Икономика”. Води курсове по дисциплините „ Финансов контрол и одиторски стандарти” , „ Теория на контрола” ,”Одитинг”‚ “Вътрешен контрол”‚ “Одит в публичния сектор”, „Финансово управление и контрол”, „Основи на финансовия контрол”, „Публични финанси“, „Контролинг“ и др.
Има публикации в областта на:
Финансовия контрол; Контролинг и антикризисно управление; Данъчното планиране в управлението на фирмата; Контролинга на данъците; Данъчния контрол и вътрешния контрол. Контролинг и вътрешен контрол; Вътрешен контрол и одит, Дигитализация на контрола и одита и др.


Публикации:


1.Доклад/статия – Същност на контрола, Електронен архив НБУ; Рецензирано; Реферирано; НБУ - 2017г;
2.Доклад/статия –Контрол върху нередностите при използване на средства от ЕС, Електронен архив НБУ; Рецензирано; Реферирано; НБУ - 2017г;
3.Статия / доклад - Проблеми и перспективи пред вътрешния контрол; Рецензирано- проф. Ив. Данева; Реферирано-2017г, Конференция 27.09.17 –Департамент „Икономика“, НБУ
4.Статия / доклад - Счетоводното отчитане в туризма; - спис. Доби прес -АКТИВ Счетоводна матрица; бр.5/ 2017г; Рецензирано; Реферирано
5.Студия- Контролинг и вътрешен контрол; Електронен архив НБУ; Рецензирано; Реферирано; 48 стр. НБУ - 2017г;
6.Доклад/статия в Колективна монография - Вътрешен контрол и одит за предотвратяване и разкриване на нередности и измами; стр. 398-407- издат. комплекс УНСС-Колективна монография-Икономиката на Б-я и ЕС: Наука и бизнес; ISBN 978-954-644-974-0, Реферирано,- София; 2017г.;
7. Учебник - Вътрешен контрол и одит , н. редактор-проф. д-р С. Ракарова, ISBN 978-619-7101-07-2 2019
8.Научен доклад - Challenges to Financial Audit in Enterprises of Public interest; - Center for Open Access in Science/COAS/-Belgrade-Serbia/Open Journal for Research in Economics; -Рецензирано, Реферирано, Белград-Р. Сърбия; 2018; www.centerprode.com;ISSN/Online/2620-102X
9..Научен доклад - Need and application of electronic control; - International Balkan University-Skopje-International conference on social sciences and humanities Рецензирано; Реферирано; Скопие-Р. Македония; 2018; Официален URL адрес: www.icssh.ibu.edu.mk;
10.Доклад межДоклад/статия - Място и приложение на одита на информационните технологии /IT одит/, Международна научна конференция на младите учени- 23.11.2018г. УНСС, Рецензирано; Реферирано;-2018г.
11.Електронен одит и електронна търговия, спис. АКТИВ-Счетоводна матрица- Доби Прес, бр.. 7-8/2018г. Рецензирано; Реферирано;
12.Научна монография - Финансов контрол, одит, надзор – Рецензент- проф. д. ик. н. М. Динев , ISBN 978-619-7101-02-7; София 2016
13.Студия - Актуални проблеми при прилагането на одита; - Научен електронен архив -НБУ; Рецензирано; Реферирано; Електронно ; НБУ-София; 2019; 47 стр.;
14.Научен доклад - Цифровизацията в контрола-8 UBT Annual International Conference on Management, Business and Economics -26-27.10.2019g, Рецензирано; Реферирано; Прищина, Косово
15.Студия - Илиев, Пламен (2020) Икономически измами и злоупотреби, и превенция срещу тях. Other. Научен електронен архив на НБУ, София.

Курсове от текущия семестър: