доцент

доц. д-р Гинка Симеонова

доц. д-р Гинка Симеонова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-14:00 412 I Корпус
Вторник 14:30-15:30 412 I Корпус
Сряда 11:15-13:15 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Гинка Симеонова е родена в София. Средното си образование завършва в Първа АЕГ. Завършва специалност „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализации Правораздаване и Международно право. Защитава докторска дисертация на тема „Административноправен режим на държавните помощи“ в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски“.
Работила е като юрисконсулт, юридически експерт в адвокатско дружество, консултант на Комисията за енергийно и водно регулиране. Била е хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2015 г. е преподавател в Нов български университет.Публикации:


1.Валериева, Г. Държавните помощи като юридически механизъм за преодоляване на социално-икономическата криза. Съвременно право.2012, №5, 61-79
2.Валериева, Г. Правомощия на Европейската Комисия при отпускането на държавна помощ. De Jure.2012, №2, 49-58
3.Валериева, Г. Неправомерна държавна помощ. De Jure. 2013, №1
4.Валериева, Г. Елемент на държавна помощ при предоставянето на услуги от общ икономически интерес. De Jure.2013,№2, 75 – 86
5.Валериева, Г. Видове държавни помощи с оглед на тяхната съвместимост с принципите на вътрешния пазар. Норма.2013, №7, 25-43
6. Симеонова, Г. Нови процедурни правила за държавната помощ като публично държавно вземане. Норма.2016, бр. 2 ,49-68
7. Симеонова, Г. Предизвикателства пред определянето на финансови нередности и корекци по Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. De Jure.2016,№2, 215-224
8. Симеонова, Г. , Симеонов, А. Принципът на правната сигурност и принципът на легитимните очаквания- гаранция за бенефициера при разходване на средства от фондовете на ЕС. Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от ЕС. Доклади от международна научно-приложна конференция. 2016.Университе издателство „ Св. Климент Охридски”, 234-253
9. Симеонова, Г. Права на данъкоплатците при изпълнението на основното им конституционно задължение за заплащане на данък. 25 години Конституция на РБ в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?. Национална конференция- Народно събрание, СУ „ Св. Климент Охридски”, Нов Български Университет. 2016г., 131-139
10. Симеонова, Г. Данъчна справедливост. Научни четения в памет на Ганев и Долапчиев. 2016. СУ „ Св. Климент Охридски”
11. Симеонова, Г. Проектът BEPS в контекста на борбата срещу избягване на данъци.2017 :Сборник с доклади от научна конференция 25 години Департамент Право НБУ//ebox.nbu.bg/dp25/
12. Симеонова, Г.. Фискална държавна помощ. Годишник на НБУ 2016
13. Симеонова, Г. Обща характеристика на публичните държавни вземания с произход от ЕС. Сборник с доклади от Национална конференция 10 години България в ЕС-въздействие върху публичните политики и законодателството
14.Симеонова,Г. Програми за териториално сътрудничество на Балканите – общ преглед.Сп.Общество и право.2018,бр.№7
15.Симеонова, Г., Симеонов, А. „Действие на съдебното решение за отмяна или обявяване на нищожност на подзаконови административни актове”, сп. Ius Romanum, I/2018,
16.Симеонова, Г.Сборник разширени резюмета от Национална конференция 10 години България в ЕС-въздействие върху публичните политики и законодателството – сп. „Правна трибуна” брой 2, 2017 на тема „Обща характеристика на публичните държавни вземания с произход от ЕС
17.Simeonova,G.Сборник с резюмета Международна научна конференция,“Право пред изазовима савременог доба“, 17 април 2018г., Ниш, Сърбия, на тема „State aid regime to accession countries“,
18. Симеонова, Г.„Промени в Общия регламент за групово освобождаване“, Law journal 1/2018, Департамент Право
19.Симеонова, Г. Статут и правомощия на Фонд "Сигурност на енергийната система".Годишник на Департамент Право 2018, НБУКурсове от текущия семестър: