професор

проф. д-р Поля Голева-Панова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 412 I Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ
НА
АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация

Име Поля Неделчева Голева

Националност българска

Основни дейности научно-изследователска и преподавателска дейности по гражданско, облигационно, търговско, застрахователно, медицинско, морско застрахователно право

Основни предмети/ специалност право
Професионални
Умения подготовка и редактиране на нормативни актове, научно – изследователска дейност в областта на правото, подготовка на студенти и докторанти

научна степен доктор по право

научно звание професор

специализации докторантура – ИДП – БАН – 1980-1983 г., завършила с успешна
защита на дисертация
специализация по търговско право и застрахователно право – Университет Хамбург 1992-1993, 1998 г., 2004 г. и Макс Планк Институт по сравнително и чуждестранно частно право като стидентиант на фондация „Александър фон Хумболд” - Бон
Специализация по европейско право – Грац и Залцбург – 1994,
2013 г., 2014 г.
Специализация по морско право в Института по морско право – гр. Хамбург

Творчески
Резултати 40 учебници и монографии на български и английски езици
21 студии
293 статии на български и немски езици

Ръководни
Умения зам. директор на ИДП – БАН – 2001-2007 г.
Ръководител на секцията по гражданскоправни науки в ИДП –БАН
2007- 2016
Зам. председател и член на ВАК – 2000 – 2010 г.
Член на научния съвет на ИДП – БАН и на департамент „Право”
на НБУ – 2000 - досега
Член на Консултативния съвет по законодателство към Народното събрание 2002-2007 г
Член на експертна група мъм МС 2005-2008
Член на експертна група към Министерството на правосъдието по подготовката на Закона за търговския регистър и на проект за Граждански кодекс – 2001- 2005 г.

Друго:

1.Участвала съм и в множество международни конференци с доклади, едни от най-значимите от които са на тема “Перспективи на развитие на европейското частно право”, която се състоя в гр. Трир, Германия., „Правни проблеми на медицинската грешка”, организирана от Световната организация на адвокатите и др.


2.Участвала съм в държавни изпити по гражданскоправни науки на студенти в ПУ “П. Хилендарски” и Нов български университет.

3.Участвала съм в изпити за приемане на научни сътрудници и докторанти, както и в изпити за кандидатски минимум на докторанти. Вземам участие със съвети и консултации в подготовката на докторанти по гражданскоправни науки. Била съм научен ръководител на над 10 докторанта, 4 от които успяха успешно да защитат дисертации.

4. Участвала съм в 8 научни журита като рецензент или като член със становища 2010 - досега

5.Участвала съм като консултант и експерт с писмени и устни мнения в парламента по законопроекта за ипотечните облигации, изменение и допълнение на Търговския закон, за експортното застраховане и др.
Автор съм на 20 становища за Върховния касационен съд

Публикации:


МОНОГРАФИИ

1. Съпричиняване на вреди от пострадалия при непозволено увреждане. БАН, 1989.
2. Обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия. БАН, 1991
3. Правен режим на акционерните фирми. БАН, 1990
4. Правен режим на акциите. Булстарс, 1991, София
5. Правна защита на акционерите., София, изд. “П. Христов”, 1994
6. Дружества с чуждестранно участие /джоинт венчърс/ София, изд. “Теодора”, 1996
7. Българско застрахователно право, София, изд. “Сиби”, 1997
8. Insurance Law. Bulgaria. International Encyclopedia of Laws, Брюксел, Ню Йорк, Хага, изд. Kluwer Law , 1999 г.
9. Морско застрахователно и презастрахователно право, 1999 , София, изд. “Теодора”
10. Застрахователно и презастрахователно право. София, 2000, изд. “Сиби.
11. Облигационно право, София, 2001,“Теодора”
12. Търговско право, Книга първа. София, 2001 г., Фенея
13. Търговско право. Книга втора, София, 2002 г., Фенея
14. Обществени поръчки. Законови изисквания и процедура. София, 2002, Труд и право. В съавторство.
15. Bulgaria. Medical Law. International Encyclopedia of Laws. The Hague, London, New York, 2002.
16. Новата правна уредба на туризма в България, София, 2002. Труд и право. В съавторство.
17. Юридически лица с нестопанска цел. Правен режим. Български център за нестопанско право и Институт за правни науки – БАН. С., 2003. В съавторство.
18. Коментар на промените в Търговския закон. ИК “Труд и право”, С. 2003. В съавтоврство.
19. Новата правна уредба на обществените поръчки. ИК “Труд и право”, С. 2004. В съавторство.
20. Облигационно право. Второ допълнено и преработено издание. ИК “Теодора”, С., 2004г.
21. Търговско право. Второ допълнено и преработено издание.Фенея, 2004 г.
22.Отговорността на лекаря за вреди, причинени на пациента. Труд и право. София, 2004.
23. Облигационно право. Фенея, 2006, София
24. Търговско право. Книга втора. Търговски сделки. Второ преработено и допълнено издание. Фенея, 2006, София
25. Търговско право. Книга първа. Трето преработено и допълнено издание, Фенея, 2007, София
26. Деликтно право, 2007г., Фенея
27. Облигационно право, Четвърто преработено и допълнено издание, С, 2008 г.
28. Търговско право, Търговски сделки, Трето преработено и допълнено издание С. Фенея, 2008 г.
29. Търговско право. Книга първа. Четвърто преработено и допълнено издание, 2009, С., Фенея
30. Новото данъчно законодателство през 2011 г. В съавторство. Труд и право, София, 2011.
31. Деликтно право, 2011, Фенея;
32. Застрахователно договорно право, 2011 г., Фенея
33. Търговски сделки. Четвърто допълнено и преработено издание, 2012, С. Фенея
34. Облигационно право. Пето допълнено и преработено издание, Фенея, 2012 г., С.
35. Гражданската и административната отговорност в здравопазването, 2012, С.Труд и право. Всъавт.
36. Търговско право. Обща част. Търговци. Пето издание, 2014, С., Издателство Апис, 631 стр.
37. Неизпълнение на договора. Авторски колектив. 2015, Труд и право, 440 с.,
38. Деликтно право. Нова звезда, второ издание, 2015, 330 с.,
39.Търговско право. Втора част. Търговски сделки. АПИС, пето издание, 2015 г.,
40. Облигационно право. 6-то издание, 2015, Нова звезда, 568 с.
41. Търгвско право. Търговци. Нова звезда, 2018 г.
42.Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим. В съавторство. Сиби, 2018;
43. Деликтно право (непозволено увреждане). Нова звезда, 2018;
44. Обезпеченията в материалното и процесуалното право. В съавторство. Труд и право, 2018;
Търговско право. Търговски сделки. Нова звезда, 2018 г.

СТУДИИ

1. Задължителни застраховки в автомобилния транспорт. В: Лекции за следдипломна квалификация на юристи. СУ. “Кл. Охридски”1984 , стр. 199-256
2. Прогресивното развитие на застрахователното право в България. Год. СУ “Кл. Охридски”, 1984, т. 77
3. Историкоправен и сравнителноправен преглед на обезщетяване на пострадали при автомобилни злополуки. Сб. Правни изследвания БАН, 1990
4. Сближаване на българското застрахователно право с правото на Европейската общност. В: Сближаване на българското законодателство с правото на Европейската общност, БАН, 1998, т. 1, стр. 170- 196.
5. Основания и последици от недействителността на търговско дружество.- Юридически свят 2000, № 2.
6. Може ли учредено търговско дружество да бъде недействително? – сб. Правни изследвания в памет на проф. Иван Апостолов, С., 2001, с.61-81.
7. Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена. – Труд и право, 2002 г., № 4.Приложение
8. Условията и редът за издаване, прекратяване и отнемане на лицензи съгласно Закона за туризма и Наредбата за лицензиране на туроператорска и туристическа агентска дейност. Труд и право, 2002, № 11.
9.Corporate Governance и неговото отражение в правната уредба на управлението на акционерните дружества у нас. Юридически свят, 2004, кн. 2., с. 95-118.
10. Отговорността на превозвача според Конвенция CMR. В: Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев, 2005, София, Сиби, с. 84-96.
11. Някои актуални проблеми на деликтното право. В: Юбилеен сборник. Нов български университет, 2006 г. Фенея, с. 79-101.
12.Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането. Приложение към „Търговско и конкурентно право” 2007, кн. 5.
13. Някои нови положения в деликтното право. В: Юбилеен сборник 15 години юридически факултет. Университетско издателство „П. Хилендарски”, 2007 г. с. 34-56.
14. Търговско ??стопанско право. Съвременните проблеми и тенденции. Сиби, София, 2011, с. 119-140.
15. Задължителната застраховка на отговорността на туроператора. ТКП, 2011, кн.11, Приложение;
16. Задължение за обезщетение на имуществени и неимуществени вреди при непозволено увреждане. В: Юбилиен сборник на НБУ, 2011, С., Фенея, с. 146-172.
17. Стопанската непоносимост – основни положени, фактически състав и правни последици. Юридически свят, 2012, Нр, 1, с. 11-35;
18. Преосмисляне на понятието за търговска сделка. В: Сборник “Правната наука. Традиции и актуалност. 2012, С., УИ “П. Хилендарски”, с. 352-362.
19. Някои въпроси на задължителната застраховка “гражданска отговорност” на нотариусите. Ролята на общите застрахователни условия. В: Нотариален бюлетин. 2/2012, с. 48-67 и в сборник “Актуални въпроси на нотариалната дейност, Сиела, 2013, с. 184-220.
20. За отговорността на лекаря спрямо увредения пациент и спрямо лечебното заведение – негов работодател. В: Юбилиен сборник посветен на 80-годишнината на Васил Мръчков. ИК Труд и право, С., 2014, с. 315-339.
21. Проблематичната правна уредба на погасителната давност в застраховането у нас. В: Въпроси на търговското право. Сборник със статии и коментари. Национален институт по правосъдието. С., 2015 г., с. 115-132;
22. Някои въпроси относно правното положение на управителя на дружеството с ограничена отговорност (ООД) и на довереното лице в производството по стабилизация. В: Научни трудове на Института за държавата и правото при БАН, 2017 г. т. 15, ИДП – БАН, с. 70-111.СЕЕО.
23. Обезпечителкният договор. В: СборникПравото - традиции и перспективи. Юбилеен сборник. Научна конференция по повод 25 години от създаването на ЮФ на ПУ "П. Хилендарски". Сиела, 2018 г.
24. Нови моменти в гражданската отговорност за масови транспортни злополуки с пътници. В: Бизнес и право (2019) брой 1, с. 5-31.
25. Развитие на понятието за противоправност при непозволено увреждане. В: Научни трудове на ИДП при БАН. Т. 17, 2019 г., с. 5-150;
26. Взаимодействието между правораздаването и законодателството през 2018 г. В: Law Journal. NBU, 2019, Nr. 2, 1-36;
27. Продължителните договори.В: ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2018, с. 170 – 191 отпечатана през 2020;


СТАТИИ


СТАТИИ

1.Погасителната давност при застрахователните правоотношения според проекта на ГК. ПМ, 1981, № 6, с. 68-74
2. Субективни граници на застрахователната закрила при задължителното ЗГО. СП, 1982, № 9, с. 29-39
3. Застрахователното събитие при ЗГО. СП, 1982, № 11, с. 26-34
4. ЗГО на управлявани у нас чуждестранни МПС. Бюл. За правна информация на АСТОТ, 1983,С., с. 40.50
5. Преглед на практиката на ВС по приложение на чл. 349, ал. 2 ЗЗД през периода 1977-1981. СП, 1983, № 1, с.73-84
6. Основания на регресния иск на застрахователя срещу застрахования според задължителното ЗГО. СП, 1983, № 3, с. 63-70
7. Правни аспекти на застраховането на строително-монтажни работи, изпълнявани от чуждестранни юридически и физически лица у нас. СП,1983, № 6, с. 48-58
8. Третите лица при ЗГО. СП, 1984, № 3, с. 30-39
9. Нормативно установените изключения от обсега на ЗГО. ФК, 1984, № 3, с. 48-57
10. За неизпълнението на задълженията при застрахователните отношения. Бюл. СЮБ, 1984, № 4,с.87-94
11. За едностранното прекратяване на продължаващите договорни отношения. ПМ, 1984, № 6, с. 91-95
12. Съотношение между ЗГО и другите форми на обезщетение на вредите. СП, 1984, № 8, с. 42-54
13. Съгласието и поемането на риска от пострадалия при непозволено увреждане – понятие и правни последици. ПМ, 1985, № 4, с. 46-57
14. Съпричиняване на вреди от пострадали недееспособни лица при непозволеното увреждане. СП, 1985, № 6, с. 31-40
15. Общее учение о деликтных обязательств в советском гражданском праве. СП, 1985, № 7, с. 74-79
16. Значението на практиката на ВДА при решаването на въпроси относно погасителната давност при застрахователните отношения. Сб. 35 години ДА в България, 1986, с. 121-131
17. Компенсационният принцип в българското облигационно право. ПМ 1986, № 1, с. 71-75
18. Практиката на ВС по приложение на чл. 51, ал. 2 ЗЗД. СП, 1986, № 1, с. 71-94
19. Специалният режим на гражданската отговорност по новия Закон за използване на атомната енергия за мирни цели. Бюл. СЮБ, 1986, № 2, с. 24-30
20. Новата правна уредба на застрахователните вноски при задължителното застраховане на МПС. Икономика, 1986, № 10, с. 54-63
21. За квалификацията на давностните и преклузивните срокове. ПМ / в съавторство със С. Чернев/, 1987, №1, с. 28-40
22. Регресното право на застрахователя срещу третото лице, причинило вреди на задължително застраховано МПС . СП, 1987, № 2, с.29-35
23. Обезщетяване на вреди, настъпили при сблъскване на пътни превозни средства. СП, 1987, № 7, с. 20-29
24. Втора международна конференция по гражданско право. ДП, 1988, № 2/3, с. 16—164
25. Въпроси на прилагането на чл. 337 ЗЗД при ЗГО. ДП, 1988, № 11, с. 55-63
26. Методологические проблемы исследования гражданскоправовой отвественности. ДП, 1988, № 5, с. 95-99
27. Ново научно изследване на съветското застрахователно право. Бюл. СЮБ, 1988, № 6, с. 32-37
28. За характера на погасителната давност/ в съавторство със С. Чернев/. Бюл. СЮБ, 1989, № 6, с. 18-27
29. Проблеми на гражданскоправните санкции в областта на автомобилните злополуки. ДП, 1989, № 7, с. 29-38
30. Действие на правната уредба на обезщетяване на пострадали при автомобилни злополуки /правно-социологическо изследване/. СП, 1989, № 8, с. 1-7
31. Нова правна уредба на обезщетяване на граждани, претърпели вреди от престъпления в ГДР. ДП, 1989, № 8/9,с. 179-192
32. Действие на правната уредба на обезщетяване на пострадали при ПТП, ДП, 1989, № 11, с. 33-42
33. Ст. Сталев.Правна уредба на общата авария в международното търговско мореплаване. Проблеми на морското право, 1989, № 24, с. 75-80
34. Правни аспекти на управление на акционерната фрма. УС, 1990, № 2, с. 27-30
35. Ж. Попова. Отговорност на превозвача според Конвенцията относно договора за международен превоз. ДП, 1990, № 2, с. 110-114
36. Нови постановки на проблемите на гражданската отговорност. ДП, 1990, № 4
37. Някои правни проблеми на финансовото осигуряване на акционерните фирми. ДП, 1991, № 1, с. 73-80
38. Правната уредба на трудовите акции – настояще и бъдещо развитие. ДП, 1990, № 8/9, с. 50-56
39. Права, задължения и отговорност на членовете на управителния съвет на фирмата. ИКО, 1990, № 6, с. 46-52
40. Правни проблеми на емисията на акции. Бюл. СЮБ, 1991, № 1
41. Малко известни банкови договори. Бюл. СЮБ, 1991, № 4, с. 20-25
42. Дружествено право и търговски дружества. ИКО, 1991, № 4, с. 29-32
43. Доброволният стопански арбитраж. ИКО, 1990, № 12, с. 45-49
44. Акцията – понятие и видове. ПМ, 1991, № 1, с. 34-41
45. Правни проблеми на покупко-продажбата на предприятие. ИКО, 1992, № 10, с. 2-5
46. Правни аспекти на банковата тайна. ИКО, 1991, № 10, с. 32-35
47. Правни проблеми на застрахователния надзор. ТП, 1993, № 1, с. 8-14
48. Фондациите – същност, видове, дейност /сравнителноправен анализ/, ПМ, 1993, № 1, с. 39-48
49. 49. Основни положения в задължителното здравно осигуряване на Германия / в съавторство с Ц. Панов/. ПМ, 1994, № 1, с. 91-95
50. Actio pro socio в акционерните дружества. ТП, 1994, № 3, с. 31-38
51. Европейска интеграция и национални правни култури. ПМ, 1994, № 2, с. 124-126
52. Преглед на публикуваната съдебна практика по Търговския закон. ПМ, 1994, № 3, с. 111- 115
53. Комплементерът като неограничено отговорен съдружник . Икономика, 1994, № 3, с. 38-41
54. Арбитражно решаване на правни спорове. ПМ, 1993, № 3, с.47-53
55. Проблеми пред трудовата реализиция на инвалидите. СМ, 1994, № 3, с. 15-19
56. Значителен принос в теорията на гражданската отговорност за вреди, причинени на околната среда. ПМ, 1995, № 1
57. ЗГО и нейните стандарти. Икономика, 1995, № 3, с. 39-41
58. Норма в ущърб на застрахованите? Икономика, 1995, № 7, с. 15-17
59. Може ли застрахователят да откаже да плати застрахователната сума? ИР, 1995, № 6, с. 66-70
60. Законопроектът за застраховането и съвременното европейско право. ДС, 1995, № 41, с. 9
61. Правната уредба на обединенията на търговските дружества. ПМ, 1995, № 2, с. 71-78
62. Съдебната практика на ВС по някои проблеми на събирателните дружества през 1994 г. ПМ, 1995, № 2, с. 141-146
63. Договор за депозит на ценни книжа. ФП, 1995, № 10, с. 20-23
64. Проблемът за делегацията на права от общото събрание на акционерите на другите органи на акционерното дружество. ТП, 1995, № 10, с. 71-75
65. Увеличаване на капитала под условие от надзорния съвет, респ. съвета на директорите, на акционерното дружество. СП, 1995, № 5, с. 28-33
66. Инвестиционните дружества – някои аспекти в светлината на новата правна уредба. СП, 1995, № 6
67. Законопроектът за застраховането и въпросите, които той поставя. Икономика, 1995, № 10, с. 23-26
68. Правното значение на застрахователния интерес. Икономика, 1995, № 11, с. 17-20
69. Защитени ли са правата на застрахованите лица у нас. Капитал, 1995, II
70. Може ли да се сключват застраховки без наличие на застрахователен интерес? ИР, 1995, № 10, с. 4-7
71. Застраховки без застрахователен интерес? ФП, 1996, № 2, с. 55-57
72. Лихвата върху сумата, дължима от застрахователя при договора за застраховка. ПП, 1996, № 1, с. 16-20
73. Понятие и функции на ценните книги – някои юридически аспекти. ФП, 1996, № 8,с. 11-18 и № 9, с. 21-25
74. Увеличаването на капитала на АД и публичното предлагане на акции. ПП, 1997, № 1, с. 5-9
75. Паричните задължения, забавата и инфлацията. ФП, 1997, № 3, с. 7-11
76. Понятието “преобразуване на търговски дружества” и неговата правна уредба. ПМ, 1997, № 1 с. 14-20
77. Сливане и вливане на акционерни дружества. ПП, 1997, № 12, с. 5-10
78. Разделяне и отделяне на АД според европейското право. ПП, 1998, № 2, с. 17-22
79. Задължителното застраховане и застраховката “гражданска отговорност” на нотариусите. ФП, 1998, № , с. 54-57
80. Задължителната застраховка “гражданска отговорност” на нотариусите. СП, 1998, № 1, с. 26- 37
81. Застрахователните договори и определяне на облагаемата данъчна основа според новото данъчно законодателство. ФП, 1998, № 3, с. 61-66
82. Проблемът за съдружието на лица, упражняващи свободни професии и неговото решаване в немското право. ПМ, 1998, № 1 с. 85-87
83. Транспарентност и акционерно дружество. ПП, 1998, № 4, с. 5-11
84. Прекратяване и ликвидация на застрахователи, ФП, 1998, №6, с. 49-57
85. Някои проблеми на неустойката в съдебната и арбитражната практика. ПП, 1998, № 7, с. 37-41
86. Складов запис на влог за зърно. ПП, 1998, № 10, с. 22-26
87. Съзастраховане. ФП, 1998, № 12, с. 60-67
88. Възстановяването на собствеността върху одържавени недвижими имоти и вещното право на съпруга –ненаследник върху възстановения мот. Собственост и право, 1999, № 1, с. 12-19
89. Реформата в правната уредба на арбитража в Германия – пример за осъвременяванте на арбитражната процедура. ПМ, 1998, № 4, стр. 78-85
90. Залогът в търговското право. Пазар и право, 1999 № 2
91. Проблемът за валидността на правните действия, извършвани от името на търговското дружество, и неговото решаване в европейското и българското право. В: Търговско право, 1999, № 2, с. 30-38
92. Холдинг, холдингово дружество, дъщерно дружество. В: Пазар и право, 1999, № 3, стр. 5-10
93. Нов поглед към правното положение на свидетеля в наказателния процес. Правна мисъл, 1999, № 1, с. 92-95
94. Въпроси на отмяната на решения на общото събрание на търговското дружество през погледа на Върховния касационен съд. В: Пазар и право, 1999, № 4,с. 18-25
95. Правни проблеми на посредничеството в областта на застраховането и презастраховането. – Пазар и право, 1999, № 5,с. 14-22
96. За отговорността за вреди, причинени от дефект на стоки. – Пазар и право, 1999, № 6, с.70-79
97. Търговец – публично предприятие. – Правна мисъл, 1999, № 2
98. Могат ли акционерите да търсят обезщетение на вреди, причинени на акционерното дружество от неговите управителни органи?. В: Пазар и право, 1999, № 7, с. 10-20
99. Договор за влог в антрепозитен склад. В: Пазар и право, 1999, № 8, с. 8-14
100. Цедират ли се безналичните акции или отново за въпроса относно разпореждането с безналични акции. В: Пазар и право, 1999, № 9, с. 6-16
101. Командитно дружество с акции. ПП, 1999, № 10, с.5-11
102. Договорът за автомобилен превоз. ПП, 1999, № 11, с.15-24
103.Реформата на търговското право на Германия и нейното значение за българското търговско право. ПМ, 1999, № 3, с. 79-86.
104.Някои бележки относно класическото определение на акцията. – Съвременно право, 1999, № 6, с. 68-76.
105.Промените в правната уредба на задължителната застраховка “гражданска отговорност”. – Търговско право, 1999, № 6, с.58-64.
106.Спедиционният договор – някои проблеми, които поставя действащата правна уредба и тяхното разрешаване. ПП, 1999, № 12,с. 19-26.
107. Недействителност на преобразуването на търговско дружество. ПП, 2000, № 1, с. 19-25.
108. Покупко-продажба на изплащане със запазване на собствеността от продавача. ПП, 2000, № 2, с. 13-21.
109. За формата на търговския договор. ПП, 2000, № 3, с. 11-17.
110.Новата правна уредба на кооперациите. ПП, 2000, № 4, с.10-22.
111. Искът за обявяване недействителността на покупката на ценни книжа според Закона за публично предлагане на ценни книжа. ПП, 2000, № 5, с. 21-28.
112.Могат ли ползватели – несобственици на вещи да се разпореждат с тях и да преотстъпват ползването им на други лица? – Собственост и право 2000, № 6, с. 5-14.
113.Проблемът за правните последици от нарушаване на правилата за обратно изкупуване на акции. – ПП, 2000, № 6, с.17-24.
114.Методи за обратно изкупуване на акции от акционерното дружество. – ПП, 2000, № 7, с.5-17.
115.Въпроси на реституцията на имоти и обезщетенията с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове. – СП, 2000, № 9, с. 5-16.
116.Понятие и правен режим на облигациите. – СП, 2000, № 8, с. 5-14.
117.Търговците като потенциални субекти на наказателна отговорност за престъпления против кредиторите. – ПП, 2000, № 9, с. 5-17.
118.Административният ред за възстановяване и връщане на имущество на кооперации и кооперативни съюзи, иззето, одържавено или преразпределено след 1 септември 1944 г. – СП, 2000, № 10, с.5-13.
119.Упражняването на неимуществените права на акционерите и трансферът на акциите. – ПП, 2000, № 10, с.5-11.
120.Понятие за ипотечни облигации и особености в техния нов правен режим. – ПП, 2000, № 11, с.9-15.
121.Изменения и допълнения в Търговския закон. – ПМ, 2000, № 3, с.79-95.
122.Изменена правна уредба на недействителността на учредено търговско дружество. ПП 1/2001, с.5-13.
123.Договор за железопътен превоз – ПП, 2001, № 2, с.19-27.
124. Нищожността на решенията на общото събрание в капиталовите дружества и нейното заздравяване. - ПП, 2001, № 4, с. 5-13.
125.Продажбата на търговско предприятие, на вещи и имуществени права като цяло или обособени части от тях като едни от възможните начини за осребряване на имущество в производството по търговска несъстоятелност. – ПП,2001, № 6, с. 42-49.
126. Девет причини едно акционерно дружество да изкупува обратно емитирани от него акции – или кога то има интерес от това. – Делова седмица, № 23 от 2001 г., с. 8-9 и сп. Лидер, май, 2001, с.19-20.
127. Проблемът за възстановяване на надплатени осигурителни вноски при задължителното обществено осигуряване. – Труд и право, 2001, № 8, с. 55-60.
128. Сключване на договор в електронна форма в светлината на Закона за задълженията и договорите и на Закона за електронния документ и електронния подпис. – Пазар и право, 2001, № 8, с. 15-23.
129. Застраховане на имуществената отговорност в проектирането, строителството и надзора. – Лидер. 2001, август – септември, с. 46-47.
130. Проблемът за защитата на търговците срещу неблагоприятни за тях сделки, сключвани от техните представители. – ПП, 2001, № 9, с. 5-14.
131. Нерешени проблеми на собствеността върху земеделски земи - § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. - СП, 2001, № 9, с. 26-34
132.Емитиране на акции и въпросите, свързани с него. - ПМ, 2001, № 4, с. 22-38.
133. Договор за текуща сметка /контокорент/. – ПП, 2001, № 10, с. 19-27.
134. Делистингът и неговата правна уредба у нас. – ПП, 2001, № 11, с. 5-12.
135. Придобиване на собствени дялове от дружество с ограничена отговорност. – ПП, 2002, № 3, с. 5-14.
136. Правната уредба на обратното придобиване на акции според чуждестранни законодателства и европейското право. – ПМ, 2002, № 2, с. 50-74.
137. Новият Закон за туризма. ПП, 2002 г., № 7, с. 5- 14.
138. Някои въпроси на отпадането на въззивните решения на апелативните съдилища по търговски дела за парични вземания с цена на иска над 25 хил. лв. от касационно обжалване. – ПП 3, 2003 г., с. 40-48.
139. Суброгация, регрес и давност при застрахователните отношения. ТП, 1, 2003, с. 5-20.
140. Nasciturus и правосубектност според българското гражданско право. – ПМ 2003, № 2, с. 25-35.
141. Проблемът за вписването в търговския регистър и освобождаването на управител или член на управителен орган на капиталово търговско дружество. – ПП, 2003, № 5, с. 13-17.
142. По въпроса дали задължението на застрахователя по договора за застраховка “Гражданска отговорност” включва законната лихва, дължима при непозволено увреждане. – ПП, 2003, № 6, с. 14-23.
143.Непаричните дивиденти. ПП, 2003, кн. 8, с.20-30.
144. Обезщетението, което кредиторът дължи на длъжника при отхвърляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност. ПП, 2003, кн. 9, с. 46-55.
145. Съгласието на пациента, задължението на лекаря за неговото информиране и правното им значение за отговорността на лекаря. Съвременно право, 2003, кн. 4.
146. Застраховка “заболяване” и реализиране на застрахователния риск в чужбина. ПП, 2003, кн. 11, с. 15-26.
147.Договор за лечение. – ПМ, 1/2004 г., с. 5-64.
148.Многообразието на договорите за възмездно ползване в областта на търговското право (договорът за беърбоут чартър). – ПП, 2004, 2, с. 38-44.
149. Форми на държавна намеса при извършване на стопанска дейност, отделни сделки и действия. – Делова седмица, бр. 6 и 7, 2004 г, с. 5-11.
150.Непреодолимата сила и нейното прилагане в съдебната и арбитражната практика. – ПП, 2004, кн. 4, с. 18-28.
151.Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон. – ПП 2004, кн. 5, с. 34-39.
152. Проблемът за конфликт на интереси в акционерното право и неговото решаване в българското дружествено право. ПП, 2004, кн. 8, с. 5-14.
153. Corporate Governance и неговото отражение в правната уредба на управлението на акционерните дружества у нас. Юридически свят, 2004, кн. 2., с. 95-118.
154.Правораздавателен контрол върху решенията на възложителите на обществени поръчки. В : Делова седмица, 2004. Документ & Консулт, номер 5-6.
155. Новите моменти в задължителното застраховане. Пазар и право, 2004, Nr. 11, с. 11-19.
156. Жертвата на престъплението – последната грижа на държавата. Съвременно право, 2004, Nr. 3, с. 20-33.
157. Oсобени права и особени привилегии на съдружници и акционери. Пазар и право, 2004, кн. 10.
158. Какво е централизирана процедура за възлагане на обществена поръчка? В: Български законник, 2005, Nr. 2
159 Процедура на договаряне без обявление. Апис – време, 2005. Електронна версия
160. ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ И ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА” В: Апис-време, 2005. Електронна версия.
161. Правни средства за едноличния търговец да извършва търговска дейност чрез друго лице. Български законник, 2005, кн. 6, с. 31-37.
162. Въпросите, които поражда правната уредба на изключване на съдружник в ООД. Апис-време, 2005, електронна версия
163.Административен договор. В : Административно правосъдие, 2005, кн.
164.Анализ на начина на хармонизиране на българското законодателство с регламентите на Европейския съюз. Апис –време, 2005. Електронна версия.
165. ПРЕКЪСВА ЛИ СЕ И СПИРА ЛИ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ТЪРГОВСКА
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ? В: Апис-време, 2005. Електронна версия.
166. Записът на заповед – същност и някои въпроси, които се поставят в практиката по неговото прилагане. Апис-време, 2005. Електронна версия.
167. Търговската продажба с предварително плащане на цената и задатъкът. Пазар и право, 2005, кн. 6, с. 33-38.
168.Обезщетението на пропуснатите ползи в практиката на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. ПМ, 2005, кн. 3, с. 93-101.
169. Договорът в административното право. В: Административно правосъдие, 2/2005 г. с. 10-20.
170. Отказ от договор и отмяна на договор. ПМ, 2005 г., Nr. 4, с. 11-18.
171. Застрахователният договор с чуждестранен елемент според новия Кодекс на международното частно право. ПП, 2005, 11, с. 28-32.
172.Новата правна уредба на застраховането и застрахователния договор. ПП. 3/2006, с. 20-29.
173. Вътрешен деликт и скелпинг в българската правна уредба на регулирания пазар на ценни книжа. Електронна версия. Апис време, януари, 2006 г.
174.Въпроси на недействителността на договора за възлагане на обществена поръчка. Електронна версия, 2006 г. Апис време, февруари, 2006 г.
175. За правната същност на съсловните организации, уредени в закон. Апис време, елекронна версия, 2007, януари
176. Обезщетяване от държавата на лица, пострадали от престъпления. Апис време, електронна версия, 2007, януари
177.Правното значение на въпросите, поставени от застрахователя към застрахования при сключване на застрахователния договор, Апис- време, елекронна версия, 2007, февруари
178.Самоубийството и самоувреждането в застрахователното право. Апис време, 2007, февруари, елекронна версия
179.Въпроси на сключването на застрахователния договор. Търговско и конкурентно право, 2007, кн.2, с.12-20.
180. Договорът за аутсорсинг. Съвременно право, 2007, кн. 2
181.Отговорност на държавата и общините за вреди. В: Административно правосъдие, 2007, кн.1
182. Проектът за изменението на правната уредба на гражданския иск в наказателния процес. Апис време, ноемвири, 2007 г. (електронна форма).
183. Въпросът за държавната такса за искове за обезщетение на вреди, причинени от държавата или общините. Апис време, ноември, 2007 г. (електронна форма).
184.Понятието за търговски спор. Търговско и конкурентно право, 2008, 1, с. 37-45.
185. ВРЕМЕННАТА МЯРКА, НАЛАГАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ЗОП. Апис време – електронна версия, 2008 г.
186. Правна уредба на задължението за плащане на застрахователни премии според Кодекса за застраховането. Съвременно право, Сиби, 2008 г.
187. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Апис време, 2008 г.
188. ВЪПРОСИ НА ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЗАПОРА НА АКЦИИ. Апис време, 2008 г.
189. Мястото и ролята на надзорния съвет в управлението на акционерното дружество
(критични бележки). Апис време, 2008 г.
190.Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума. Труд и право, 2008, кн. 7.
191. Екологична отговорност и екологични щети. Правна мисъл, 2008 г., кн. 3, с.
192. Отказът на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума. Търговско и конкурентно право. 2008, кн. 8, с. 15-23..
193.Прехвърляне на застраховано имущество и неговото отражение върху застрахователния договор. Търговско и конкурентно право, 2008, кн. 11, с. 18-26.
194.Правно положение на застрахователния брокер. Правен преглед, 2008, Nr.. 1, с. 31-42, излязло през март 2009 г.
195.Свеж полъх в юридическата литература. Резензия за книгата на Борис Ланджев “Основи на правото”. Правен преглед, 2008, Nr. 1, с. 145-147.
196. Необходима ли е промяна в правната уредба на дружеството с ограничена отговорност? В: Търговско и конкурентно право, 2009, кн.5, с. 11-16.
197.За заместващата облага (застрахователната сума и застрахователното обезщетение) при залога и ипотеката.Съвременно право, Сиби, 2008, кн. ,излиза през 2009 г.
198.Актуални въпроси на спедиционния договор. Търговско и конкурентно право. 2009, кн. 8,с.26-32
199. Въпросът за погасителната давност при договора за застраховка срещу договорна отговорност. Търговско и конкурентно право, 2009, кн. 10, с.29-35
200. Проблемът за характера на застраховката “злополука” на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането. Труд и право, 2009, кн. 8, с.39-44
201.По въпроса за лизинга на търговското предприятие. ПМ 2009, кн. 4, с. 35-44.
202. Действие на вписването в търговския регистър. Law Journal of NBU. IV, 2009, Nr. 2 (електронен вариант)
203. Формата на търговския договор и въпросът за неговата нищожност поради липса на форма. Съвременно право, 2009, кн. 4, с. 7-16. (публикувано през 2010 г.)
204. Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и чл. 74 от Търговския закон и съдебната практика. Търговско и конкурентно право. 2010, кн. 1, с. 10-15.
205. По въпроса за отмяната на дарения между съпрузи според новия Семеен кодекс. ПМ 2010, Nr. 2, с. 47-52.
206. Действието на вписването в търговския регистър. Търговско и конкурентно право. 2010, кн. 5, с. 12-18.
207. За новия данък върху застрахователните премии. Финанси и право, 2010, кн. 8, с. 68-77.
208. Правото на откуп. Търговско и конкурентно право, 2010, кн. 7, с. 31-38
209. Въпросите, които поставя обратното действие на суброгацията на застрахователя срещу причинителя на вредите. ПМ 3/2010, с. 44-58.
210. Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник – ново явление в търговската практика. ТКП, 2010, 9, с. 43-5.
211. За регистрацията на избрания имущественобрачен режи. Съвременно право 2/2010, с. 59-69.
212. Новият Закон за данъка върху застрахователните премии. Финанси и кредит. 2010, 10, с. 75-84.
212. Отговорността за вреди, причинени от генномодифицирани организми. Правен преглед. НБУ, С., 2011 г., електронен вариант

213.Понятие за застраховка в полза на кредитор и застраховка на финансов риск. Съвременно право, 2011, Nr. 1, с. 18-29.
214. Някои особени проблеми при дружеството с ограничена отговорност. ТКП, 2011, кн. 6. стр. 5-16;
215. Съотношение между прекия и делктния иск на увредения при договора за застраховка “гражданска отговорност”. ТКП, 2011, кн. 2, с. 25-33
216. Новите положения в застрахователното договорно право. ТКП, 2011, кн. 8, с. 23-28;
217. Относно застрахователното плащане и обезщетението на вредите, надхвърлящи размера на законната лихва. Финанси и право. 2011, кн.10, с. 57-67;
218. Договор за управление на общите части в жилищен комплекс от затворен тип. Собственост и право, 2011, кн. 3, с. 14-23;
219. Новите положения в застрахователното договорно право.
Финанси и право, 2011, кн. 8, с.70-75.
220. Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки – съдебна практика. ТКП, 2012, Нр. 8, с. 21-34.
221.Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия. Счетъоводство, данъци и право, 2012, 8, с. 60-72
222. Задължителното имуществено застраховане и поправяне на вредите от природни бедтсвия. ТКП, 2012, 7, с. 13-28;
223. Отговорността на лечебното заведение за лекарски грешки в съдебната практика. ТКП, 2012, 8, с. 21-34;
224.Гаранционниятфонд по КЗ –правна същности съдебна практика. ТКП, 9/12, с. 12-22;
225. Застраховане на гражданската отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия. Счетоводство, данъци и право,8/12.с.60-72.
226.Ролята на Съда на Европейския съюз за прилагане на отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС. В: Юридически свят, 2/2012, с. 35-47.
227. Някои въпроси на обратното придобиване на акции. Норма. Сиела, 1/2013, с. 25-39.
228. Въпроси на отмяната на дарението поради отказ на дарения да дава издръжка на дарителя. Норма, 2013, Nr. 3/2013, с. 58-68.
229. Влиянието на антидисриминационното право на ЕС върху застрахователното право и българския Кодекс за застраховането. Счетоводство, данъци и право, 2013 , 3, с. 70-80.
230. Най-новите допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Общество и право, 2013, Nr. 3 , s. 34-39;
231. Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злополука. В: Търговско и облигационно право, 2013, 5, с. 11-17;
232. За дискусията по въпроса за изключването на съдружник в дружество с ограничена отговорност. Норма, Сиела, 2013, Nr. 6, с. 1-11.
233. Правата на жертвата според правото на Европейския съюз. Сб. Знанието – традиции, иновации, перспективи. БСУ. Научна конференция с международно участие. Бургас. 2013. Том II, с. 23-29.
234. Проблемът “удължено събитие” (extended event) при непозволено увреждане. В: Правото – изкуство за доброто и справедливото. 20 години юридически факултет, Университетско издателство “П. Хилендарски”, 2013 г., с. 260-278.
235. Значим труд по въпросите на нищожността по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Норма, 2014, Nr. 3, s. 5-17.
236. Материалноправни и процесуалноправни аспекти на еднстранната персонална субституция в договора. Юридически свят 2014, Nr. 1, с. 36-49.
237. Материалноправни и процесуалноправни въпроси на едностраннната персонална субституция в договора. В: Юридически свят, 2014, 1, с. 36-49;
238. За правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества. Търговско и облигационно прраво, 2014, 4, с. 5-17.
239. Някои въпроси относно отнемането от държавата на незаконно придобито имущество. Апис време, април 2014, електронен вариант.
240. Отговорност на болниците, клиниките и лабораториите. В: Лекарската (медицинската грешка). Сиела, 2014, С., с. 115-124.
241. Застраховката “гражданска отговорност” и съдебните разноски. Апис време юни 2014 г.
242. Отмяната на решенията на общите събрания на капиталовите дружества и арбитражът. Апис време – юли, 2014 г.
243.Договор за подизпълнение – понятие и правна характеристика. ТОП, 2014, Nr. 6, с. 32-41;
244. Някои нови въпроси на животозастраховането. ТОП, 2014, Nr. 7, с. 12-22;
245. Някои нови въпроси на животозастраховането. Счетоводство, данъци и право. 2014, Nr. 7, с. 54-64;
246. Nqkoi po-wajni promeni I dpylneniq w AOP. Norma, 2014, 6, s. 11-30;
247. Dejstwiq bez predstawitelna wlast na tyrgoweca, arbitrajnoto sporazumenie I praworazdawatelnata praktika. Norma, 2014, 7, s. 57-70;
248. Prekyswa li podawaneto na molba za izdawane na izpylnitelen list na nesydebno osnowanie pogasitelnata dawnost? Norma, 2014, 8, s. 28-40
249. Отговорност за разноските по делото. ТОП, 2014, 10, с. 47-55;
250. Някои по-важни въпроси, свързани с отговорността за разноски. ТОП, 2014, 11, с. 45-57.
251. Правото на отказ от застрахователния договор при животозастраховане в случаите на неинформиране на застрахования от застрахователя – ТОП, 2015, 2, с. 27-35;
252. Изменения в ЗДВЗП . ТОП, 2015, бр. 1, с. 66-68.
253. Несъщински облигационни задължения. Юридически свят, 2015, кн.1, с. 27-50.
254. Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адволкат в светлината на практиката на ВС. ТОП, 2015, 6, с. 37-46.
255.Договор за лечение. В: Грамада. В.:www.gramada.org., 2015
256. Изключване и намаляване на застрахователното обезщетение при застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите поради съпричиняване на вреди от пострадалия според практиката на Съда на ЕС. В: Норма, август 2015. Електронен вариант;
257. Застраховка на финансови загуби – анализ на съдебната практика. В: ТОП, 2015, кн. 8,с. 33-41.
258. Икономически и правни аспекти на краудфандинга. В: Грамада, електронен сайт, ноември, 2015 г. www.gramada.org.
259. МОЖЕ ЛИ ПОСТРАДАЛИЯТ ДА ПРЕДЯВИ ДЕЛИКТЕН ИСК СРЕЩУ ЗАСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИНКВЕНТ, АКО Е СКЛЮЧИЛ СПОГОДБА СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ?. www.gramada.org, 2016, fewruari и в Норма 4/2016 г.
260. Схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск според новия Кодекс за застраховането
www.gramada. org, март 2016
261. Суброгацията според новия Кодекс за застраховането. В:www. gramada.org., april, 2016;
262. Важни промени в правния режим на застраховането на гражданска отговорност. ТОП 3/2016, с.15-26.
263. Новата правна уредба на договора за лечение в Германия. В: gramada.org, юни, 2016 г.
264. Новата правна уредба на договора за лечение в Германия. Норма. 6/2016 г., Електронен вариант.
265. Новата правна уредба на финансовата компенсация на пострадалите от престъпления. Норма 7/2016, електронен вариант
266. Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва. ТОП, 2016, Нр. 7, с. 15-23
267. Договорът за кредит на недвижим имот на потребител. Норма 8/2016 г. (електронен вариант)
268.Безсилието на кредитополучателите трябва ли да разрушава основни правни институти? ТОП 8/2016, с. 29-35
269.Застраховка на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя съгласно Закона за туризма. Счетоводство, данъци и право, 8/2016, с. 72-78.
270. "Застраховката "професионална отговорност" на лицата, упражняващи медицински професии. ПМ, 2016, бр. 3, с. 64-80;

271. Някои въпроси на правното положение на управителя. Грамада (електронен вариант), август 2016
272. Някои въпроси относно освобождаването и заличаването на управителя на ООД в търговския регистър. www.gramada.org, октомври 2016 г.
273. Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК. ТОП 2016, кн. 10, с. 5-14.
274. Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК. В: ТОП, 2016, кн.10, с. 5-14.
275. Имуществена отговорност на регистрирания одитор според новия Закон за регистрирания одитор. В: Счетоводство, данъци и право, 2016, 12, с. 5-11;
276. Новите моменти в правната уредба на дружествата с ограничена отговорност. Gramada.org, февруари, 2017, електронен вариант
277. Нови моменти в нотариалните производства и удостоверявания след промените в Търговския закон, засягащи правната уредба на ООД. В: Собственост и право, 2017 г., 1, с. 57-64, ISSN 1312-9473;
278.Някои съществени въпроси в практиката на ВКС. В: gramada.org – 8.03.2017 г. – 8 lista;
279.Коментар на тълкувателно решение 1/2016 г. от 30.01.2017 на вкс. Тпо. 2017. бр. 4 с. 16-23.
280. Довереното лице в производството по стабилизация на търговец. www.gramada.org, май, 2017 г.
281. Груповият договор. Норма, 2017, бр. 4, с. 5-19.
282. ВЪПРОСЪТ ЗА ПРАВНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО В КНИГАТА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ИСК ПО ЧЛ. 74 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. www.gramada.org, юли 2017 г.
283. Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес. В: www.gramada.org. septemwri 2017
284. Правата на пациента, решил да върви по клиничната пътека – gramada.org. – 25.09.2017
285. Еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено от физическо лице и наследяването. Норма, 2017 г. кн. 9, с. 13-21. (в пощата е списанието и съдържанието от 11.10.2017 г.).
286. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ СДЕЛКИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, СКЛЮЧЕНИ ПРИ НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ – gramada.org – ноември 2017 г.
287. За някои особености на застраховката «злополука». В: Счетоводство, данъци и право. 217, кн. 10, с. 55- 64.
288. Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и Съвета от 26.11.2014 г.

289. Отговорността при сделки на капиталовите пазари. В: www.gramada.org”, 2017, noemwri

290. Corporate governance, медиация и арбитраж в дружественото право www.gramada.org, nemwri, 2017
291. Непозволеното увреждане в lex sportive. Gramada, 2017, dekemwri.
292. Непозволено увреждане, социално осигуряване, регрес. В: ПМ, 2017, кн. 4, с. 3-20.
293. Има ли правно решаване при спасяване на хора, вещи и животни. Грамада, фревруари, 2018 г.;
294. Проблеми на управлението на затворени комплекси от сезонен (ваканционен) тип. В: Грамада, март 2018;
Може ли да се назначи особен представител в ООД без вписан управител. В: Грамада, март 2018;
295. Договорът за тайм шеринг - отново актуален. В: Грамада, април 2018;
296. Реални обезпечения за чужди задължения. В: Норма Правното списание. Сиела, 3/2018;
297. Практика на Съда на ЕС по задължителното застраховане на гражданската отговорност на автомобилистите. ТОП, 4/2018 и в Грамада, април, 2018 г.;
298. Имуществена отговорност във връзка със сделки на капиталовите пазари, сключени при невярна информация. ПМ, 1/2018, с. 13-26;
299. Имуществената отговорност на
автомобилния превозвач за смърт или телесна повреда на пътник. Грамада, май 2018;
300. Въпроси на някои от последните изменения и допълнения на ТЗ. ТОП 3/2018, с. 16-25;
301. Презумпция за неимуществени вреди. Лекс.бг, май, 2018 г.;
302. Срокът за правото на отказ от договора за застраховка "живот". В: Грамада, май, 2018;
303. Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент 2016/679 за защита на лични данни и свободното им движение. ТОП 5/2018;
304. Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и кнфликт на интереси, В: Грамада, юни, 2018.
305. Размисли по повод най-новото тълкувателно решение на ОСНГТК на ВКС 2 от 2016 г., постановено на 21.06.2018 г. В: Грамада, 11.07.2018 г.
306.Заобикалянето на закона като основание за нищожност на задължителната застраховка "гражданска отговорност" на автомобилистите. В: Счетоводство, данъци и право, 2018, кн. 7, с. 52-66.
307.307. Предстояща реформа във формиране на възнагражденията на членовете на управителните органи в акционерните дружества. Gramada.org, VII, 2018;
308.Едно решение на Съда на ЕС, което предизвика дискусии в практиката и съмнение за правилност в теорията. Gramada.org., X, 2018;
309. Заобикалянето на закона като основание за нищожност на договора за задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите (по повод образуването на ТД 1/2018 на ОСТК). Gramada. Org, 2018, VIII.
310. Нови законови моменти в правната уредба на нищожността в гражданското право (или как е уредена нищожността при многократното застраховане). В: ПМ, 2018, кн. 3, с. 3-14;
311Посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност. ПМ, 2018, 4, с. 74-86;
312. ПРАВНОТО ПОНЯТИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ТАЙНА В КОНТЕКСТА НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/943. gramada.org. I, 2019;
313. За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането. В ТОП 2019, 1, с. 22-37.
.314. Информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти. В“ Норма Сиела, 2018, бр. 11, с. 34-49;
315. За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти . В: Счетоводство, данъци и право.2019, 2, с. 55-66.
316. Корпоративна социална отговорност. В: www.gramada.org. Март 2019 г.
317.Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. www. gramada.org, III, 2019 и в Счетоводство, данъци и право, 2019 г., кн. 4;
318.За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти. В: ТОП, 2019, бр. 2, с. 21-32;
319. Корпоратiвна социална отговорност. В : Труд и право, 2019, бр. 2, с. 50-57;
320.Правното понятие за търговска тайна в контекста на Директива (ЕС) 2016/943. В: Списание STUDIA IURIS–Брой 2-2018 г.Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ –ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, с. 7-12;
321. Цесията и потребителят – длъжник. В: gramada.org, април 2019 г.;
322. Corporative governance, арбитраж и медиация,( 2018). Law Journal, 2018, Nr. 2, електронен вариант. Юридическо списание на Нов български университет.ISSN 1314-57-97. CEOL.
323. Регистър, противопоставимост, правна сигурност. В: www.gramada.org
май, 2019 г.
324. Цесията и потребителят – длъжник. В: ТОП 2019, кн. 4, с. 18-33.
325.ПРОБЛЕМЪТ ЗА НАЧИНА И МОМЕНТА НА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ В СЛУЧАИТЕ НА ЕВИКЦИЯ - gramada.org, may. 2019;
326.СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОТМЯНАТА НА АРБИТРАЖНИ РЕШЕНИЯ СЛЕД РЕФОРМАТА ОТ 2017 Г.gramada.org, 20.06.2019
327.”Стоп“ капаро – понятие и правна същност. В: www.gramada.org, 2019, 5.7.
328. Неоснователно обогатяване. Кол. Автори. Предизвикай правото, 2019, Сиела, 113-131, ISBN 978-954-28-2937-9.
329. Договорът за услуги – широко разпространен, но правно неуреден. В: Studia iuris, 2019, Nr. 1, с. 1-10;
330. Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг – едноличен търговец . Собственост и право 6 от 2019 г., с. 55 – 65.
331.Коментар на най-новото решение на Съда на Европейския съюз в областта на задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите. В: gramada.org, 29.07.2019 г.
332. Напрежението в затворения комплекс – 10 години след Закона за управление на етажната собственост. В:www.gramada.org, XI, 2019 g.
336. Солидарната отговорност и възражението за exception ordinis. Юридически свят, 2019, кн. 2, с. 78-89;
337. Принципът за случайното разпределение на делата. Понятие и правно значение. ТОП 12/2019 г., с. 44-52;
338. Предстояща реформа във формиране на възнагражденията на членовете на управителните органи на акционерните дружества. Търговско и облигационно право, 2019, кн. 1, 2020 (приета за печат)
339. Домашното насилие – правни проблеми (по повод престоящето решение по тълк. Д. 2 от 2019 г. на ОСГК на ВКС;
340.Продължителните договори. Търговско и иблигационно право, 2019, кн. 10, с. 30-42;
341. Прекратяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 от Търговския закон? В: ТОП, 2019, кн. 9, с. 65-72;
342. Напрежението в жилищните комплекси от затворен тип – 10 години след приемане на Закона за етажната собственост. Собственост и право, 2019, кн. 12, с. 5-19;
343. Многообразието на договорите за възмездно ползване в областта на търговското право (договорът за беърбоут чартър). – ПП, 2004, 2, с. 38-44;
344. Правни и социални аспекти на гражданската отговорност в контекта на застраховката „гражданска отговорност“ на автомобилистите и „бонус-малус“ системата. В: gramada.org, 2020, II;
345. Принципът на случайното разпределение на делата. Понятие и правно значение В: Общество и право“, 2019, кн. 8, с. 19-28.Books, studies and articles published in the period 1997-2002 and abroad
by Prof. Dr. Polya Goleva

Books
1. Mitverursachung des Geschaedigten bei unerlaubten Handlungen, 1986, Sofia, Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften
2.Indemnity of victims by traffic accidents. 1991, Sofia, Verlag der Bulgarischen nAkademie der Wissenschaften
3. Comapanies with foreign participation /joint ventures/. Sofia, 1997, Teodora Publisher, /Bulgarian/.
4. Bulgarian Insurance Law. Sofia. 1997. Sibi Publisher, /Bulgarian/.
5. Insurance Law. Bulgaria. International Encyclopedia of Laws., New York, Hague. Kluwer Law, 1999,/English/.
6. Marine Insurance and Reinsurance Law. Sofia, 1999, Teodora Publisher /Bulgarian/.
7. Insurance and Reinsurance Law. Sofia, Sibi Publisher, 2000, /Bulgarian/.
8.Obligation Law /Contracts and Torts/. Sofia, 2001. Teodora Publisher, /Bulgarian/.
9.Commercial Law. Part one. /General Provisions, Merchants and CommercialCompanies/. Sofia 2001, Fenea Publisher /Bulgarian/.
10.Commercial Law. Part two. /Commercial contracts/. Sofia, 2001, Fenea Publisher /Bulgarian/.
11.Medical Law. Bulgaria. International Encyclopedia of Laws. New York, Hague. Kluwer Law, 2002 /English/


Studies

10. Approximation of the Bulgarian Law with the Law of the European Community. Sofia, 1998. Publisher of the Bulgarian Academy of Sciences /Bulgarian/.
11. Causes and consequences of nullity of commercial company. – Juridical World Journal, 2000, Nr. 2, /Bulgarian/
12. May an established commercial company be invalid? – Juridical Researches in memoriam of Prof. Ivan Apostolov. Sofia, 2001 /Bulgarian/.


Курсове от текущия семестър: