асистент

ас. Веселина Къдрева

Академична длъжност:
асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 416 I Корпус
Сряда 14:15-16:15 416 I Корпус

Професионална автобиография:


Веселина Къдрева е асистент към ДКНП. Завършила е магистърска програма
„Когнитивна наука“ в Нов български университет. От 2015 г. до 2018 г. е редовен
докторант със стипендия в програма „Обща психология“ в НБУ. Научните интереси на
Веселина Къдрева са в областите на взeмане на решение и преценка, въздействие на
емоциите върху познавателните процеси, експериментална психология, ползваемост,
рекламно въздействие. В научно-изследователската си дейност използва поведенчески
експерименти, записи на очни движения и физиологични показатели.Участва в
международни проекти.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: