главен асистент

гл. ас. д-р Деяна Марчева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 410 I Корпус
Вторник 11:15-13:15 410 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:ПРЕВОДИ И ПУБЛИКАЦИИ:

2014, Съдебен контрол върху администрацията на ЕС. Допустимост на съдебното оспорване от частни жалбоподатели, Юридическо списание на НБУ, 2014, №1, 36-54.

2013, Към понятието за административна процедура, Годишник на департамент „Право“ на НБУ, том 2, 314-335.


2013, Към понятието за глобално административно право, Юридическо списание на НБУ, 2013, бр.3, 60-76.

2013, Administrative Culture in Bulgaria: Sources, Foundations and Transitions, International Journal of Public Administration, Volume 36, Issue 13, 963-971.

2013, Понятие за администрация на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2013, кн.1, с.103- 122.

2012, Източници на административното право на Европейския съюз, Съдийски вестник, 2012, кн.4, с.85- 124.

2012, Павловият иск – исторически и сравнителноправен анализ, Съдийски вестник, 2012, кн.2, с.70-84

2012, Конфликтът на интереси в практиката на Върховния административен съд, Съдийски вестник, 2012, кн.1, с.24-36

2011, How Much Regulation of Public - Private Partnerships Do We Need? – In: Annual Review of Social Partnerships, 2011, Issue No.6, London, UK

2011 г, „Административноправни аспекти на публично-частно партньорство”, сп. Съвременно право, Сиби, София, 2011, №2.

2010 г, в съавторство с Надежда Лумбева, „Bulgaria” in „The World Guide to CSR/ A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility (eds. Wayne Visser & Nick Tolhurst), p.126-132, Greenleaf Publishing (30.06.2010)

2007 г, „Към понятието за публично-частно партньорство”, сп. Съвременно право, XVIII, кн.5, с.70-82, Сиби, София

2006 г, преводи на "Делиберация и създаване на конституция", Йон Елстер, "Алтернативни политически системи", Уолтър Мърфи, "Откриване на фундаментални ценности", Джон Харт Ели, "Договор за легитимност ли е конституцията?"у Франк Майкълман, "Размисли за половото равенство в правото", Катрин Маккинън в сб. “Конституционализъм” (Ст.Йотов), Агата-А, София

2004 г, “Отнасяме ли се към правата сериозно”, в. Култура, бр.25, (11.06.2004)

2003 г, превод на "Мултикултурализъм", Джоузеф Раз, сп. "Критика и хуманизъм", кн.16, бр.2/2003

2001 г, “Процедурната рационалност в модерното право”, сп. Демократичен преглед, кн.47, Лято 2001

Курсове от текущия семестър: