доцент

доц. д-р Иван Боевски

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
0899 102388
Приемно време:
Четвъртък 8:00-9:30 Библиотека I Корпус
Петък 15:30-16:15 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Иван Йочев Боевски
Основни преподавателски и изследователски интереси в областта на:
мениджмънт; маркетинг; маркетинг мениджмънт, стратегически мениджмънт, управление на връзките с клиенти (CRM), бизнес стратегии, екологичен мениджмънт, проект и стейкхолдер мениджмънт, финансиране на проекти, колективно действие (Collective Action); Нов Институционален Икономикс ( НИИ) (New Institutional Economics); проперти и фасилити мениджмънт при недвижимите имоти; финансови иновации и финансов мениджмънт на пазара на недвижими имоти, обща селскостопанска политика на европейския съюз – теория и бизнес практика, анализ на политиките
Специализации и тренинги, свързани с горепосочените интереси и свързани с настоящия курс:
Германия: 1992 - 2020
 Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin;
 Westfälische Wilhelms Universität, Münster;
 Universität Passau;
 INWENT Training Centre, Leipzig-München;
 Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Halle
Австрия: 1992 -2009
 Universität Wien;
 Wirtschaftsuniversität Wien.
По горепосочените по-горе основни преподавателски и изследователски интереси имам повече от 70 научни публикации на немски и английски език, както и повече от 20 съвместни проекта с учени от Западна Европа и Америка, както и съвместен научно изследователски проект през 2007г с проф. д-р Елинор Остром (САЩ) - Нобелов лауреат по икономика.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: