професор

проф. д-р Георги Георгиев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
0888452688
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 508 II Корпус
Петък 14:30-16:30 508 II Корпус

Професионална автобиография:


Професор, Ръководител на департамент „Архитектура“, НБУ
Професионален член на Chartered Institute of Housing, Великобритания
Член на работна група „Responsible Architecture“ на Architects’ Council of
Europe

Специализация:
 Архитектурен дизайн и градско планиране;
 Жилищна политика и финанси, жилищно законодателство и институции;
обновяване, поддръжка и управление на жилищата; жилищна достъпност;
устойчиво градско и жилищно развитие;
 Регионално развитие; градска и регионална икономика; управление на
градското развитие; стратегическо планиране, глобализация и устойчиво
развитие;

Образование
2002 Социални жилищни политики в урбанистичен контекст
Следдипломна специализация, Институт за жилищни и урбанистични изследвания
към Erasmus University, Ротердам, Холандия
1998 Социални жилищни политики и неправителствени организации
Следдипломна специализация, Университет Бирмингам, Великобритания и NIFHA,
Северна Ирландия
1994 Жилищни финанси
Следдипломна специализация, Международен съюз за жилищни финанси, Германия
1989 Доктор
дисертация на тема „Пространствена организация на средата на обитаване в
зоните на влияние на големите градове в България”
1985-1989 Докторантура
Московски архитектурен институт МАРХИ, Москва, Русия
1979-1983 Магистър по архитектура и градоустройство
Московски архитектурен институт МАРХИ, Москва, Русия
1977-1978 Студент в специалност „Архитектура”
Архитектурен факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия,
София

Владеене на чужди езици
Английски - свободно
Руски - свободно

Членство в професионални организации
 Професионален член (Chartered Member) на Chartered Institute for Housing
http://www.cih.org – Великобритания – от октомври 2014 г.
 Представител на Съюза на архитектите в България в Съвета на архитектите на
Европа (Architects’ Council of Europe - ACE) http://www.ace-cae.eu – от
март 2011 г.
 Член на Мрежата на енергийните експерти към CECODHAS Housing Europe –
асоциация на социалните жилищни организации в страните от ЕС – 2006 –
2014г.
 Изпълнителен директор на фондация „Захарна фабрика”. Фондацията е създадена
за реализиране на първия в България проект за енергийно ефективна
реконструкция на апартаментна жилищна сграда в етажна собственост съвместно
с холандската жилищна асоциация Woonbron, както и за създаването и
подкрепата на иновативни практики в жилищния сектор в Република България.
 Член на Европейската мрежа за жилищни изследвания (ENHR) www.enhr.net от
1993 г.
 Член на Съюза на архитектите в България от 1984 г.

Експертиза
 Жилищни системи и жилищни политики в Европейския съюз; жилищни системи и
жилищни политики в страните от централна и източна Европа;
 Жилищни пазари; управление, планиране и контрол на използването на
градските територии;
 Енергийна ефективност на обновяването, управлението и поддръжката на
жилищните сгради;
 Устойчиво развитие, планиране и управление на градското развитие и околната
среда на икономиките в преход; жилищни финанси и управление на
собствеността;
 Жилища и комунални услуги;
 Създаване, управление, мониторинг, оценка и координация на проекти в
условия на мултидисциплинарен подход и международно сътрудничество;
 Създаване на публично-честни партньорства за инвестиционни проекти в
областта на създаването на достъпни жилища и жилищно обновяване;
 Устойчиво градско развитие

Професионален опит
2012- Ръководител на департамент „Архитектура”, НБУ
2018- Професор, НБУ
2012-2018 Доцент, НБУ
2004- Директор, Фондация „Захарна фабрика”
1994-2013 Основател и председател на Българска жилищна асоциация
1989-1999 Главен експерт, Отдел за градско и жилищно планиране, Национален институт
за териториално развитие, Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
1984-1989 Началник отдел "Териториално планиране и регионално развитие", Окръжна
проектантска организация, Шумен

Проекти
2019- Акция CA18137 „Еuropean Middle Class Mass Housing”, проект по програма COST
на Европейската комисия. Член на Комитета за управление на проекта
https://www.cost.eu/actions/CA18137/#tabs|Name:management-committee
2019- Проект „Рехабилитация и ефективно управление на използваната енергия в
многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната
бедност в България”, подкрепен от Фонд „Научни изследвания” по процедура за
предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи
в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на
научните изследвания и технологиите COST. Ръководител на научен колектив от
НБУ.
2017- Проект „Политики за намаляване на социалното изключване на възрастните хора
в България“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по процедура за
предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи
в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на
научните изследвания и технологиите COST. Ръководител на научен колектив от
НБУ.
2017-2018 Проект „Триизмерно заснемане, виртуално възстановяване и онлайн
експониране на изявени паметници на жилищната архитектура в България в
помощ на тяхната физическа и социална адаптация в урбанистичния и природен
контекст“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по процедура за
предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи
в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на
научните изследвания и технологиите COST. Ръководител на научен колектив от
НБУ.
2017- Акция CA15218 „Измерване на проблема с бездомните в Европа”.Проект по
програма COST на Европейската комисия. Член на Комитета за управление на
проекта
2017- Акция TD1406 „Иновации за интелигентно управление на сгради от културното
наследство (i2MHB)”. Проект по програма COST на Европейската комисия.Член
на Комитета за управление на проекта
http://www.cost.eu/COST_Actions/tdp/TD1406?management
http://td1406.eu
2014- Акция TU1306 „CYBEPARKS – Подпомагане на изследванията в областта на
взаимодействието между информационните и комуникационни технологии и
обществените зелени площи чрез разработване на стратегии за подобряване на
тяхното използване и повишаване на привлекателността им”.Проект по програма
COST на Европейската комисия. Член на Комитета за управление на проекта.
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TU1306?management
http://cyberparks-project.eu/partners
2015-2017 Акция TU1204 „Градове, отворени към хората в епохата на информационното
общество”.Проект по програма COST на Европейската комисия. Член на Комитета
за управление на проекта
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TU1204?management
http://www.people-friendly-cities.eu/
2015-2017 Акция TU1206 „SUB-URBAN – Европейска мрежа за изследване и използване на
земята под нашите градове”. Проект по програма COST на Европейската комисия
Член на Комитета за управление на проекта.
http://www.cost.eu/COST_Actions/tud/TU1206?management
www.sub-urban.eu
2013-2015 Проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Актуализиране на учебните програми във
висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”:
Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика” по програма
„Архитектура” – Департамент „Архитектура” на НБУ. Ръководител на колектив
от преподаватели от Департамент „Архитектура“
http://projects.nbu.bg/projects_inner.asp?pid=13
2012-2013 Проект BEEM-UP "Building Energy Efficiency for Massive market Uptake".
Представител на НБУ в проект, финансиран от Европейската комисия и
ръководен от ETH Zürich, Switzerland, Department of Civil, Environmental,
and Geomatic Engineering (D-BAUG) и Chalmers University of Technology,
Sweden, Department of Civil and Environmental Engineering, в сътрудничество
с Департамент „Архитектура” на Нов български университет
www.beem-up.eu
2010-2013 Проект SHELTER
Национален координатор. Съвместно с още девет организации от страни-членки
на ЕС. Проектът изследва практиката на реконструкция на многоетажните
жилищни сгради в Европа от гледна точка на възможностите за оптимизация на
резултатите по отношение на ефективност и функционалност. Проектът е
подпомогнат от Програма „Интелигентна енергия Европа” на Агенцията за
конкурентост и иновации (EACI) на ЕС.
http://www.shelterproject-iee.eu/, http://www.shelterproject-iee.eu/Community
2010-2012 Проект 3-E HOUSES
Национален координатор. Съвместно с организации от Испания, Великобритания,
Германия и България в проекта се изследва прилагането на установени ICT
технологии в социалните жилища с цел доставянето на иновативни услуги за
енергийна ефективност. Проектът е подпомогнат от Програма „Интелигентна
енергия Европа” на Агенцията за конкурентост и иновации (EACI) на ЕС.
www.3ehouses.eu
2009-2010 Проект „Подкрепа за обновяването на многоетажните жилищни сгради в
България”. Национален координатор. Проектът цели да подпомагне енергийно
ефективната реконструкция на сгради в етажна собственост съвместно от CAP
SD, Холандия, и Българска жилищна асоциация в рамките на Програма REECL 1
на Европейската банка за реконструкция и развитие.
www.reecl.org
2009-2011 Проект FRESH
Национален координатор. Съвместно с организации от Франция, Италия,
Великобритания и България в проекта се анализират възможностите за
прилагане на договори с гарантиран резултат (ESCO) при обновяване на
социални жилища в страните-участнички. Проектът е подпомогнат от Програма
„Интелигентна енергия Европа” на Агенцията за конкурентост и иновации
(EACI) на ЕС.
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/fresh
2008-2011 Проект POWER HOUSE EUROPE
Национален координатор. Проект в областта на енергийната ефективност в
изграждането, управлението и обновяването на социални жилища, подпомогнат
от Програма „Интелигентна енергия Европа” на Агенцията за конкурентост и
иновации (EACI) на ЕС.
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/power-house-europe
2008-2009 Проект „Създаване, прилагане и изпълнение на проект за градска
регенерация” Национален координатор. Проект за прилагане на интегриран
подход при цялостното преструктуриране на градски жилищни квартали,
реализиран съвместно от жилищна корпорация ‘Woonbron’, Холандия, и
Българска жилищна асоциация.
2007-2014 Проект STACCATO
Ръководител на организацията-партньор по проект за енергийно ефективно
обновяване на жилищата с участието на сдруженията на собственици. Проектът
осъществи реконструкция на апартаментни жилищни сгради в Амстердам,
Будапеща и София с използване на неконвенционални мерки за енергийна
ефективност.
http://www.concerto-staccato.eu/
http://www.staccato-oborishte.eu/
2007-2012 Проект „Създаване на социална жилищна организация”
Национален координатор. Проект, реализиран съвместно от жилищна корпорация
"Woonbron", Холандия и Българска жилищна асоциация, с фокус върху
създаването на социални жилищни организации в България като основни
доставчици на социални жилища.
2007-2009 Проект TACKOBST
Национален координатор. Проектът цидентифицира пречките за
постигането на енергийно ефективни спестявания в социалния жилищен фонд на
Германия, Италия, България и Франция. Проектът е подпомогнат от Програма
„Интелигентна енергия Европа” на Агенцията за конкурентост и иновации
(EACI) на ЕС.
http://tackobst.eu
2006-2008 Проект RESHAPE
Национален координатор. Проектът е подпомогнат от Програма „Интелигентна
енергия Европа” на Агенцията за конкурентост и иновации (EACI) на ЕС.
www.reshape-social-housing.eu
2006-2007 Проект „Градска регенерация в Румъния”
Консултант. Проект, реализиран съвместно от HABITAT League of Homeowners’
Associations, Румъния, и жилищна корпорация Woonbron, Холандия, в рамките
на Програма MATRA на Министерството на външните работи на Кралство
Нидерландия.
2006 Проект „Инструменти за градска регенерация и жилищни финанси в Югоизточна
Европа”
Консултант. Реализиран съвместно от IIBW, Австрия, и DIGH, Холандия.
2005-2006 Проект „Устойчиво управление на жилищата в България. Подобряване на
капацитета на сдруженията на собственици в многоетажните жилищни сгради”
Национален координатор. Проект, реализиран съвместно от Българска жилищна
асоциация и Фондация Housing+, Холандия, финансиран по Програма MATRA на
Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия.
2002-2004 Проект „Изграждането на партньорства за устойчиво управление на жилищни
сгради в етажна собственост”
Национален координатор. Проект, реализиран съвместно от Българска жилищна
асоциация, жилищна асоциация ‘de Nieuwe Unie’ (Ротердам, Холандия) и
жилищна асоциация ‘Woondrecht’ (Дордрехт, Холандия).
1997-1998 Проект „Достъпни жилища в България”
Национален координатор. Проект, реализиран съвместно от Българска жилищна
асоциация и Ulster Garden Villages Ltd. от Северна Ирландия, финансиран в
рамките на Британския Ноу-Хау Фонд.
1994-1998 Проект „Въвеждане и развитие на неправителствения сектор в
създаването на жилища на местно ниво”
Национален координатор. Проект по Програма REMDEP, реализиран съвместно от
Българска жилищна асоциация, NI-CO от Северна Ирландия и Федерацията на
жилищните асоциации на Северна Ирландия.
1997 Проект „Жилищни и градски индикатори за България”
Национално обследване, изготвено от Световната банка и ПРООН
1996 Проект „Градски жилищни индикатори”
Подробен преглед за град София като част от Прегледа за Източна Европа,
изготвен от HABITAT и USAID
1995 Проект „Профил на жилищния сектор в България”
Преглед на жилищния сектор в България в периода на преход към пазарна
икономика, изготвен от експерти на БЖА в сътрудничество с Министерството на
регионалното развитие и жилищната политика и подкрепата на международен
екип от експерти на Икономическата комисия за Европа към ООН
1995 Проект „Енергийна ефективност на строителния сектор в България”
Експертна оценка на жилищния сектор, инициирана от Фондация за енергийна
ефективност ЕнЕфект
1993-1999 Проект „Мониторинг на българския жилищен сектор”
Ежегодно осъвременявано обследване на основните характеристики на жилищния
пазар, достъпността на жилищата и бюджетите на домакинствата, Национален
център за регионално развитие и жилищна политика
1987-1988 Проект „Регионална стратегия за отдих на Шуменска област”
Ръководител на проектантски колектив, Окръжна проектантска организация,
Шумен
1987 Общ градоустройствен план на град Шумен
Член на проектантски колектив, Окръжна проектантска организация, Шумен
1985-1986 Проект „Териториално-устройствен план на група селищни системи с център
град Шумен”
Ръководител на проектантски колектив, Окръжна проектантска организация,
Шумен

По-важни участия в творчески форуми
2019 Работна среща на Комитета за управление на проект CA18137 „Еuropean Middle
Class Mass Housing”, Хайфа, Израел, 27 - 30 ноември 2019г.
2019 Международна научна конференция „On Shifting Grounds“, организирана в
рамките на COST Action: Archaeological practices and knowledge work in the
digital environment (ARKWORK), Ретимно, Крит, Гърция, 2 – 5 септември2019г.
2019 Заключителна работна среща на Комитета за управление на проект TD1406
„Иновации за интелигентно управление на сгради от културното наследство
(i2MHB)”, Рим, Италия, 26 – 19-20 февруари 2019г.
2019 Организация и ръководство на Международна конференция „100 години
„Баухаус“,10 години програма “Архитектура” в НБУ“, 11 ноември 2019г., НБУ,
София
2018 Работна среща на Комитета за управление на проект TD1406 „Иновации за
интелигентно управление на сгради от културното наследство (i2MHB)”,
Мадейра, Португалия, 26 - 27 септември 2018г.
2018 Лектор в лятно училище „New Challenges for Affordable Housing in Europe“,
организирано от EBZ Business School - University of Applied Sciences, под
егидата на Европейската федерация за обитаване (European Federation for
Living) – 17-20 юли, Бохум, Германия
2017 Симпозиум „Устойчива и зелена урбанизация“ в Zhongshan /Hong Kong - Китай
20–22 ноември 2017 г. Организиран от Китайската академия за социални науки
(CASS) и Европейската Комисия (JPI Urban Europe) със съдействието на
ръководството на провинция Guangdong. Участие с доклад.
2017 Работна среща на Комитета за управление на проект COST Акция CA15218
„Измерване на проблема с бездомните в Европа”, Будапеща, Унгария, 27 – 28
октомври 2017 г.
2017 Работна среща на Комитета за управление на проект TD1406 „Иновации за
интелигентно управление на сгради от културното наследство (i2MHB)”,
Валета, Малта, 26 - 27 септември 2017 г.
2017 Международна конференция на Европейската федерация за обитаване (Еuropean
Federation for Living), Лил, Франция 10-11 май 2017 г. Участие с
презентация за възможностите за разширяване на сътрудничество на EFL с
организации от България
2017 Финална работна среща на Комитета за управление на проект TU1206 „SUB-
URBAN – Европейска мрежа за изследване и използване на земята под нашите
градове”, Букурещ, 14-16 март 2017 г.
2016 Работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция TU1204
„Градове, отворени към хората в епохата на информационното общество“,
Вилнюс, 3-4 октомври 2016
2016 Международен пътуващ университет “Бъдещето на градовете – Градове на
бъдещето”, Чипровци, 29 май 2016. Участие с доклад "Обновени парижки
квартали. Проект за градска регенерация
http://placeforfuture.org/?p=3577
2016 Международна конференция на Европейската федерация за обитаване (Еuropean
Federation for Living), Хелзинки, 11-13 май 2016. Участие с презентация на
НБУ като на нов член EFL
www.ef-l.eu/news-and-articles/efl-news/great-and-inspiring-efl-
conference-in-helsinki/
2016 Национална конференция: „Национален жилищен форум". София, април 2016.
Модератор на панел „Жилищна политика”
https://www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria/posts/10153508766096709
2016 Работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция TU1306
„CYBEPARKS – Подпомагане на изследванията в областта на взаимодействието
между информационните и комуникационни технологии и обществените зелени
площи чрез разработване на стратегии за подобряване на тяхното използване и
повишаване на привлекателността им“, Валета, 18–20 април 2016
2016 Работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция TU1204
„Градове, отворени към хората в епохата на информационното общество“,
Рейкявик, 5-6 април 2016
2016 Международен семинар за координиране на проекти в рамката на HORIZON 2020,
организиран от Bogazici University. Участие с презентация на проектни
предложения с участие на НБУ, Истанбул, 21 март 2016
https://www.b2match.eu/energy-csa-2016
2016 Участие в работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция
TU1204 „Градове, отворени към хората в епохата на информационното
общество“, Любляна , 21-22 януари 2016
2015 Втора международна конференция по икономически науки и бизнес администрация
на университет „Спиру Харет“ (ICESBA), Букурещ, 20-21 ноември 2015, Участие
с доклад по жилищна политика
www.icesba.eu
2015 Втори международен конгрес „Управление на етажната собственост – възможност
за предприемаческо и социално развитие“, София, 29 октомври 2015. Участие с
доклад
2015 Международен семинар „Мениджмънт на жилищните сгради – актуални тенденции и
роля на образованието“, София, НБУ, 13 май 2015. Участие като модератор и
лектор
www.architecture.nbu.bg/bg/seminari/mezhdudepartamenten-seminar-s-
mezhdunarodno-uchastie-menid-zh-mynt-na-zh-ili-sht-nite-sgradi-aktualni-
tendencii-i-rolq-na-obrazovanieto
2015 Работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция TU1306
„CYBEPARKS – Подпомагане на изследванията в областта на взаимодействието
между информационните и комуникационни технологии и обществените зелени
площи чрез разработване на стратегии за подобряване на тяхното използване и
повишаване на привлекателността им“, Бристол, 30 март – 1април 2015
2014 Работна среща на Комитет за управление на проект COST – Акция TU1306
„CYBEPARKS – Подпомагане на изследванията в областта на взаимодействието
между информационните и комуникационни технологии и обществените зелени
площи чрез разработване на стратегии за подобряване на тяхното използване и
повишаване на привлекателността им“, Лисабон, 25-27 юни 2014
2014 Кръгла маса по жилищна политика с международно участие (Великобритания,
Холандия) „Българското жилище и ролята на образованието”, организирана от
Департамент Архитектура на НБУ, 12 май 2014. Участие като ръководител и с
презентация
https://goo.gl/7zYNcb
2014 Годишна конференция на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия,
Тема:„Участие на общините в проект за енергийно ефективно обновяване на
жилищни сгради в режим на етажна собственост“, Габрово, 13-14 март 2014.
Участие като модератор
2013 Международен семинар по енергийна ефективност, организиран от EPEC –
експертно звено, създадено от Европейската комисия и Европейската
инвестиционна банка. София, 3 октомври 2013. Участие с презентация
2012 Кръгла маса: „Architecture+“, организирана от Камарата на архитектите в
България и ACE (Европейският съвет на архитектите) под патронажа на
Президента на Р България, София, 12 май 2012. Участие с доклад
www.facebook.com/architecturepluseurope2020/

2011 Международна конференция за устойчиво обитаване
Проект SPREAD – Седма рамкова програма на Европейската комисия, Кьолн –
Германия, 24-25 май 2011. Участие с доклад
2011 Енергийна ефективност в сградите. Устойчиви политики за намаляване на
енергийната зависимост и енергийната бедност
Международен семинар, организиран от групата на либералните партии в
Европейския парламент, София, 27 април 2010. Участие с доклад
www//vladkopanayotov.eu/wp-content/uploads/2011/05/BHA-
presentation_seminar-27.04.2011.pdf
2011 Power House Europe
Международна конференция в рамките на програма „Интелигентна енергия
Европа” на ЕК, Виена, 1-2 март 2011. Участие с доклад за добри практики за
енергийно ефективна реконструкция на сгради в етажна собственост
www.youtube.com/user/CECODHAS http://www.youtube.com/user/CECODHAS
2010 Перспективи на масовото българско жилище
Конференция с международно участие, организирана от Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и Българска жилищна асоциация,
София, 5 март 2010. Участие с доклад и изработване на заключителни
препоръки за законодателни промени
www.mrrb.government.bg/index.php?do=news&id=2308
2010 Енергийна ефективност. Техническа паспортизация
Конференция, организирана от Подслон за човечеството, България и
специализирания електронен портал Publics.bg. София, 18 февруари 2010.
Участие с доклад „Закон за управление на етажната собственост и енергийна
ефективност. Какво е необходимо за започване на мащабни обновителни
дейности?”
www.publics.bg/files/events/0930_GGeorgiev.pdf
2009 Енергийна ефективност в жилищните сгради
Международна конференция, организирана от UNECE – Икономическа Комисия за
на ООН, София, 21-22 април 2009. Участие с доклад
http://save.atwork4homes.eu/assets/files/List_Sofia_27_04_2009.pdf
2009 Sofia Architectural Week
Участие в дискусия относно състоянието и перспективите на жилищните
комплекси в големите градове на България, София 3 декември 2009
www.youtube.com/watch?v=Hr94zKK2yZI, http://www.youtube.com/watch?v=rs0G_5-fXtU
2007 Жилището като фундаментално право
Конференция, организирана от ALDE – група на либералните партии, Европейски
парламент, Брюксел, 28 март 2007. Участие с доклад
www.youtube.com/watch?v=yYoWh4psFWY
2007 Социалните жилища: Средство за обединение в ЕС. Новите структурни фондове
за периода 2007-2011
Международна конференция, организирана от Комитета на регионите на
Европейския съюз и CECODHAS – асоциация на социалните жилищни организации в
страните от ЕС, Брюксел, 31 януари 2007. Участие с доклад
2006 Обновяване на социалните жилища: Финансиране и жилищна политика
Конференция, организирана в сътрудничество с CECODHAS – асоциация на
социалните жилищни организации в страните от ЕС, Солун, 30 октомври 2006.
Участие с доклад
2006 Премахване на бариерите пред енергийната ефективност в жилищата в Централна
и Източна Европа
Международна конференция, организирана от WORKSHOP, Alliance to Save
Energy, Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEP), United
States Agency for International Development, София, 6-7 февруари 2006.
Участие с доклад „Финансови възможности за енергийна ефективност в жилищния
фонд”
www.munee.org/files/Georgiev_REEEP_English.pdf
2005 Устойчиво управление на жилищните сгради. Перспективи на сдруженията на
собственици
Международна конференция, организирана от Българска жилищна асоциация,
подпомогната от Холандското министерство на външните работи, Програма
MATRA, София, 17-18 ноември 2005. Разработка на предварителни тезиси за
конференцията, формулиране на заключително комюнике на международната
конференция с препоръки към българското правителство за законодателно
регулиране на управлението на жилищните сгради и сдруженията на
собственици.
www.cac-bg.org/index.php?p=23995

Награди
Energy Globe AWARD – национална награда за реализиран проект за
реконструкция на апартаментна жилищна сграда в гр. София
www.energyglobe.com/en/energy-globe-award/winners-2007/national-awards-prague-09/

Публикации

Georgiev, Georgi (2020) Age-friendly Living Environment in Support of Resilient Society in the Bulgarian Context. Resilience between Mitigation and Adaptation, vol.3, pp. 310-319. Palermo University Press, Italy. ISSN 2704-6087

Georgiev, G. (2020) Sustainable Environment for Elderly People. Journal of Economic Development, Environment and People, 9 (1). pp. 17-26. ISSN 2285 – 3642

Georgiev, G. (2020), Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage, Сборник със статии от международна научна конференция Arch@Urban 2018г., НБУ, Издателство на НБУ

Георгиев, Г. (2020), Преодоляване на енергийната бедност в България чрез промяна на средата за обитаване, Сборник със статии от международна научна конференция Arch@Urban 2018 г., НБУ, Издателство на НБУ

Georgiev, G. (2020), Architectural Heritage Preservation in Digital City, Сборник със статии от международна научна конференция „Променящият се град – проблеми, прогнози, перспективи“ (Villes en transformation: Défis, (Pré)visions, perspectives/Changing cities : challenges, predictions, perspectives),18-20 октомври 2018 г, НБУ, Издателство на НБУ

Georgiev, Georgi (2019) Възможности на дигитализацията за запазването на културно-историческото наследство в България, Сборник със статии: Дигитализация на културно-историческото наследство. ДИОС, София. ISBN 978-954-8405-71-3

Georgiev, G. (2019) Digitalization of Bulgarian Cultural Heritage. Journal of Economic Development, Environment and People, 8 (1). pp. 6-17. ISSN 2285-3642

Георгиев, Г. (2019), Дигитализация на паметници на традиционната жилищна архитектура в България, Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни 2019 г., ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, ISSN 2367-7252

Георгиев, Г. (2019), Енергийно-ефективната реконструкция на многоетажни жилищни сгради – инструмент за преодоляване на енергийната бедност в България, Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни 2019 г., ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна,
ISSN 2367-7252

Георгиев, Г., Йорданова, М., Петров, П. (2019), Предотвратяване на социалното изключване на възрастните хора чрез оптимизация на средата за обитаване, Сборник „IX международна научна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2019, 31 Май – 02 Юни 2019 г., ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна,
ISSN 2367-7252

Georgiev, G. Kovachev, A., (2018) “Problems of Multistory Housing Renovation in Bulgaria”. In: AMIT (ARCHITECTURE AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES), vol. 43 N2, pp.300-311, MARHI, Moscow, Russia

Georgiev, G. (2017) „Housing Policy in Bulgaria. Recent History, Current Projects and Future Trends“, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany ISBN 978-3-330-33040-5

Георгиев, Г. (2017) “Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа“, Издателство на Нов български университет, София ISBN: 978-954-535-947-7

Georgiev, G. (2016) “Comprehensive Country Profile – Bulgaria”. In: Financing Affordable Housing in Europe. European Federation for Living. Amsterdam

Georgiev, G. (2015) Bulgarian Housing. Status and Perspectives. In: Online edition Journal of Economic Development, Environment and People. http://eprints.nbu.bg/2849/

Георгиев, Г. (2010) ‘Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност – какво е необходимо за започване на мащабни обновителни дейности?’
http://www.publics.bg/files/events/0930_GGeorgiev.pdf

Георгиев, Г. , Минев, А. и др. (2009) „Практическо ръководство за обновяване на сгради“, София, Асоциация за реновиране на етажната собственост

Georgiev, G. (2009) ‘Bulgarian National Book of Recommendations’. Final report within TACKOBST project
http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp2-3.4/

Georgiev, G. (2009) ‘Bulgarian Pedagogical Guide’. Report within TACKOBST project
http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp5/Bulgarian%20version%20Pedagogical%20Guide.pdf/view

Georgiev, G. (2008) ‘Cross-country Retrofitting Strategies Report. Bulgaria. Policy Paper’. Final report within RESHAPE project (Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD)
http://www.reshape-social-housing.eu/deliverables/

Georgiev, G. (2006) ‘Financial Possibilities for Energy Efficiency in Residential Housing Stock’; International conference “Removing Barriers to Residential Energy Efficiency in Central and Eastern Europe”, Kiev (6-7February)
http://www.munee.org/files/Georgiev_REEEP_English.pdf

Георгиев, Г. (2005) ‘За жилището в архитектурата на София след 1989 г.’, сп. „Имоти”, бр. 3, с. 40-41

Георгиев, Г. (1998) ‘Жилищните сдружения с съвременния контекст на България’, В: Нови средства за финансиране и кредитиране на социални жилища, Международна академия по архитектура, Британски Ноу-Хау фонд, фондация „Геяполис” и фондация „Отворено общество”, София, с. 35-41

Георгиев, Г. (1987) ‘За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоната на влияние на големите градове’, В: Териториално и селищно устройство и архитектура, Издание на Комитета по териториално и селищно устройство, КНИПИАТ "Главпроект", КНИПИ "Софпроект", КНИПИТУГА, бр. 4-5, с. 30-33

Georgiev, G. (1996) ‘Country Profile Studies – Bulgaria’. Investigation in co-authorship of the housing sector in Bulgaria in the period of transition to market economy within a project of the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements
http://live.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/bulgaria/welcome.html

Georgiev, G. (1996) ‘Sustainable Housing for Sustainable Society’, In: Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young housing Researchers. Amsterdam: AME Amsterdam Study Centre for Metropolitan Environment

Георгиев, Г. (1996) ‘Обновяване на панелни жилищни сгради’, В: Годишник на Националния център по териториално развитие и жилищна политика.

Georgiev, G. (1996) “6. Bulgaria”, in Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea, and I. Tosics (eds.) “Housing Privatization in Eastern Europe” (with S. Motev, D. Dimitrov, S. Tsenkova), Westport CT: Greenwood Press, pp. 97-119

Georgiev, G. (1993) ‘Development of Bulgarian Housing Market in the Time of Transition’, In: Proceedings from the Intensive Summer Course on Housing Policy and Housing Markets, Wassenaar

Georgiev, Georgi (1993) ‘Evaluation of the Present Condition of Bulgarian Housing Sector’, report in co-authorship edited by the National Centre for territorial development and housing policy for the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements

Georgiev, Georgi (1991) ‘Functional Integration in Current Urban Development’, In: Proceedings from the Symposium "Capitals of Future Europe", Sofia, 8-11 October

Георгиев, Г. (1987) За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоната на влияние на големите градове, В: Териториално и селищно устройство и архитектура, Издание на Комитета по териториално и селищно устройство, КНИПИАТ "Главпроект", КНИПИ "Софпроект", КНИПИТУГА, бр. 4-5, с. 30-33, ISSN 0205-2024


Публикации:


Публикации по проекти

Георгиев, Георги (2010) ‘Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност – какво е необходимо за започване на мащабни обновителни дейности?’, http://www.publics.bg/files/events/0930_GGeorgiev.pdf

Georgiev, Georgi (2009) ‘Bulgarian National Book of Recommendations’. Final report within TACKOBST project, summarizing the recommendations about the necessary steps in the field of energy efficiency in residential buildings, http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp2-3.4/

Georgiev, Georgi (2009) ‘Bulgarian Pedagogical Guide’. Report within TACKOBST project, analyzing the pilot developments in the field of energy efficient renovation of residential buildings,
http://www.tackobst.eu/publications-1/all-in-one/deliverables-wp5/Bulgarian%20version%20Pedagogical%20Guide.pdf/view

Georgiev, Georgi (2008) ‘Cross-country Retrofitting Strategies Report. Bulgaria. Policy Paper’. Final report within RESHAPE project (Retrofitting Social Housing and Active Preparation for EPBD)
http://www.reshape-social-housing.eu/deliverables/

Georgiev, Georgi (1996) ‘Country Profile Studies – Bulgaria’. Investigation in co-authorship of the housing sector in Bulgaria in the period of transition to market economy within a project of the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements http://live.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/bulgaria/welcome.html

Публикации в специализирани издания

Георгиев, Георги (2005) ‘За жилището в архитектурата на София след 1989 г.’, сп. „Имоти”, бр. 3, с. 40-41.

Георгиев, Георги (1996) ‘Обновяване на панелни жилищни сгради’, Годишник на Националния център по териториално развитие и жилищна политика.

Georgiev, Georgi (1996) ‘Chasing the Market. Housing Privatization in Bulgaria’, in Clapham, D., J. Hegedus, K. Kintrea, and I. Tosics (eds.) Privatization of Housing in Central and Eastern Europe/with S.Motev and S.Tsenkova/ Westport CT: Greenwood Press, pp. 97-119.

Георгиев, Георги (1987) ‘За някои проблеми на нормативната база при организация на обитаването в зоната на влияние на големите градове’, в: Териториално и селищно устройство и архитектура, Издание на Комитета по териториално и селищно устройство, КНИПИАТ "Главпроект", КНИПИ "Софпроект", КНИПИТУГА, бр. 4-5, с.30-33.

Публикации на доклади от конференции

Георгиев, Георги (1998) ‘Жилищните сдружения с съвременния контекст на България’, в: Нови средства за финансиране и кредитиране на социални жилища, Международна академия по архитектура, Британски Ноу-Хау фонд, фондация „Геяполис” и фондация „Отворено общество”, София, с. 35-41.

Georgiev, Georgi (2006) ‘Financial Possibilities for Energy Efficiency in Residential Housing Stock’; International conference “Removing Barriers to Residential Energy Efficiency in Central and Eastern Europe”, Kiev (6-7 February). http://www.munee.org/files/Georgiev_REEEP_English.pdf

Georgiev, Georgi (1996) ‘Sustainable Housing for Sustainable Society’, in Housing: Levels of perspective. Proceedings ENHR Young housing Researchers. Amsterdam: AME Amsterdam Study Center for Metropolitan Environment.

Georgiev, Georgi (1993) ‘Development of Bulgarian Housing Market in the Time of Transition’, in Proceedings from the Intensive Summer Course on Housing Policy and Housing Markets, Wassenaar

Georgiev, Georgi (1993) ‘Evaluation of the Present Condition of Bulgarian Housing Sector’, report in co-authorship edited by the National Center for territorial development and housing policy for the United Nations – Economic Commission for Europe – Committee on Human Settlements

Georgiev, Georgi (1991) ‘Functional Integration in Current Urban Development’, proceedings from the Symposium "Capitals of Future Europe", Sofia, 8-11 October

Курсове от текущия семестър: