професор

проф. д-р Ненко Дойков

Академична длъжност:
професор
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
Име / Презиме Ненко Георгиев Дойков

Професионален адрес НБУ кабинет 203

ектронен адрес doykovn@abv.bg
Националност Българска
Област на компетентност и изследователска дейност•“Противодействие на тероризма”, "Противодействие на организираната престъпност”, “Организация и управление на системата за национална сигурност”, “Управление на кризисни ситуации”, “Организация на противодействието на използването на взривните вещества и импровизираните взривни устройства с престъпна цел”, “Международни отношения и сигурност”, “Национална система за управление при кризи и конфликти”, “Теория и практика на мирното регулиране на конфликтите”.
• Подготовка на проекти в сферата на сигурността, управлението на човешките ресурси, вземането на решения и оценяването на риска.


Академична длъжност "доцент" - ръководител на катедра “Специална полицейска тактика”, член на Факултетния и Академичния съвети на АМВР.

Научна степен - Доктор по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) - №29920/08.08.2005г., въз основа на защитена дисертация на тема:
“Управление на кризисни ситуации при терористичен акт”


Членство в български и чуждестранни съвети, асоциации
• Член на световната полицейска организация (ИПА) ;
• Член на съюза на българските командоси;
• Член и инструктор към „Международен Институт по Бойни и Специални Тактики” (IMASTI)

Свидетелства и дипломи
• Национална диплома за завършено висше образование- инженер по ДВГ
• Национална диплома за завършено висше образование- ВНВУ “В. Левски”- команден профил
• Национална диплома за завършено висше образование - магистър по право;
• Национална диплома за докторат
• Национална диплома за доцент по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство ( национална сигурност)
Професор по научната специалност 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство ( национална сигурност)
• Диплом и сертификат -“Създаване и управление на интерактивен и мултимедиен курс за дистанционно обучение,
• Диплом и сертификат -Управление на кризисни ситуации-ФБР;
• Диплом и сертификат за завършен “Курс за ръководни кадри" в изнесения Европейски център Дж. Маршъл;
• Диплом и сертификат - ”Ядрен тероризъм”;
• Диплом и сертификат- “Стратегически курс за противодействие на организираната престъпност;
• Диплом и сертификат - Решаване на конфликти чрез алтернативни методи;
• Диплом и сертификат - Курс по Охрана на обществения ред за среден и ръководен полицейски състав-Испания;
• Диплом и сертификат - Специална тактика и тактическа полицейска стрелба-САЩ;
• Диплом и сертификат - Тактическо полицейско обучение-САЩ;
• Диплом и сертификат - “ Обучение по безопасност и оцеляване в правоприлагащата дейност” - организиран от ФБР, посолството на САЩ в София и АМВР
• Диплом и сертификат - Работа в мултиетническа среда с преобладаващо ромско население;
• Обучителен семинар на тема “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”;
• Диплом и сертификат - “Обучение на обучители” ;
• Курс “Ядрен тероризъм” – организиран съвместно с посолството на САЩ, ДАНС и АМВР ;
• Проблеми по управлението на риска;
• Диплом и сертификат - „TAKTICAL SHOOTING AND TAKTICS”;
• Курс за управление на БМГ;
• Диплом и сертификат за допуск до работа с взривни вещества;
• Курс за ръководни кадри и защитен сертификат за ръководство и физическа защита при опасност от радиационни и химически източници;
• Диплом и сертификат за инструктор по “ Тактики и техники за интервенции при задържане на правонарушители” – гр. Легионово –Полша;
• Диплом и сертификат- “Предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ)”
• Курс - Мащабни бедствия и аварии - насоки на Европейския Съюз - CEPOL
Преподавателска дейност
В АМВР ръководител на магистърска програма “Противодействие на тероризма”.
Водещ преподавател в различни учебни заведения по учебните дисциплини: “Противодействие на тероризма”, “Оперативно-тактическа подготовка”, “Управление при кризи”, “Основи на националната сигурност”, “Основи на оцеляването в терористична среда”.
Научен ръководител и рецензент на докторанти и дипломанти в областта на противодействието на тероризма и организираната престъпност, и защита на националната сигурност.
Езици
Български - майчин
Ползвам руски, френски и гръцки език.Публикации:


Само за периода 2006-2018 г.:

1. Н. Дойков, “Самоубийственият тероризъм.Анализ и противодействие” София 2006г.
2. Н. Дойков, Управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2008 .
3. Н. Дойков, Ядреният тероризъм-средство за шантаж или реална заплаха? -София 2009 г.
4. Н. Дойков, Общо устройство на СВУ използвани за терористични актове и други престъпления-София 2009 г.
5. Н. Дойков, Планиране управлението на кризисни ситуации от техногенен, природен и екологичен характер-София 2009 г.
6. Н. Дойков, “България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие” -София 2009 г.
7. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) -София 2010 г.
8. Н. Дойков, Планиране и вземане на решение за управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2011 г.
9. Н. Дойков, Международна система за противодействие финансирането на тероризма-София 2012 г.
10. Н. Дойков, Стъпки предприети от Р. България за противодействие на финансирането на тероризма-София 2012 г.
11. Н. Дойков, Фази на терористичните операции и фактори, обуславящи характера на кризите при терористичен акт-София 2011 г.
12. Н. Дойков, Основи на ефективното управление на кризисни ситуации при терористичен акт-София 2015 г.
13. Н. Дойков, Методи и средства за противодействие на бомбеният тероризъм-София 2011 г.
14. Н. Дойков, Основни способи използвани от терористичните организации за осъществяване на терористични атаки-София 2015 г.
15. Н. Дойков, Стъпки предприети от РБ за противодействие на тероризма-София 2016 г.
16. Н. Дойков, Оптимизиране дейностите на МВР при противодействие на тероризма-София 2011 г.
17. Н. Дойков, Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи и инциденти с опасни материали” -София 2014 г.
18. Н. Дойков, Противодействие на тероризма - проблеми на киберсигурността, недопускане разпространението на ОМУ, стоки и изделия за двойна употреба и ограничаване на биотероризма -София 2011 г.
19. Н. Дойков, „Основни проблеми на антитерористичната дейност в градска среда“-София 2014 г.
20. Н. Дойков, Оптимизиране на антитерористичната подготовка и обучение-София 2011 г.
21. Н. Дойков, Политики и практики при подготовката на корпорациите за оцеляване при терористична атака-София 2011 г.
22. Н. Дойков, Съвременният тероризъм и организираната престъпност - детерминация и форми на проявление -София 2011 г.
23. Н. Дойков, Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма” -София 2012 г
24. Н. Дойков, Високорискови операции на групите със специални оръжия и тактики- София 2014 г
25. Н. Дойков, Оцеляване в терористична среда- София 2013 г
26. Н. Дойков “Глобалният тероризъм-детерминация и форми на проявление” ,София 2008г.
27. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-2011 г.
28. Н. Дойков, Противодействие на тероризма София 2013 г.


Курсове от текущия семестър: