доцент

доц. д-р Николай Колев

доц. д-р Николай Колев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Четвъртък 12:30-14:30 к. 410 I Корпус
Петък 13:00-15:00 к. 410 I Корпус

Професионална автобиография:


През 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“ и придобива научната и образователна степен доктор по гражданско и семейно право от Института за държавата и правото при БАН.

През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН. От 2017 г. е доцент по гражданско и семейно право в същия институт с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е Председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при БАН.

Като хоноруван преподавател е водил семинарни занятия и лекции по облигационно и търговско право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и в Департамент „Право“ на Нов Български Университет.

От октомври 2021 г. е доцент в Нов български университет, където води лекции по дисциплините Търговско право, Вещно право, Банково право и Застрахователно право.

Научните му интереси са съсредоточени върху въпросите на търговските дружества и търговските сделки. Публикувал е три монографии и над 70 статии и студии в български и чужди правни издания.

От септември 2005 г. доц. д-р Колев работи като адвокат в Адвокатско дружество „Боянов и Ко“, където е бил Партньор от октомври 2020 г. до август 2021 г. От септември 2021 г. е Партньор в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика включва консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки, както и процесуално представителство пред съд и арбитраж по граждански и търговски дела.


Публикации:


Книги

„Органно представителство на акционерното дружество”, първо издание, ISBN 978-954-730-780-3, мека корица, 2012, Сиби, 224 с.

„Изключване на съдружник от ООД“, първо издание, ISBN 978-954-28-2236-3, мека корица, 2016, Сиела, 224 с.

„Търговски дружества. Синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС“, ИК „Труд и право“, 2021, 912 с.

Студии

1. „Относно правото на встъпване на търговеца по чл. 29 ТЗ”, В: „Сборник в памет на проф. д – р Живко Сталев”, С., 2009 г.;

2. „Действия без представителна власт при органното представителство на акционерното дружество”, В: „Научни трудове на Института за правни науки. Том V (2008 г.)”, С., 2010 г.;

3. Относно задълженията на съдружника в ООД да участва в управлението на дружеството и да изпълнява решенията на общото събрание, сп. „Правна мисъл“, брой № 2/2015 г.;

Статии

1. „Относно овластяването на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет на акционерното дружество по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон”, сп. „Търговско право”, бр. № 6/2006 г.;

2. „За съдържанието и обема на представителната власт на прокуриста”, сп. „Търговско право”, бр. № 2/2007 г.;

3. „За правната същност на органното представителство на юридическото лице”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 2/2007 г.;

4. „Относно договорите между членовете на съветите или свързани с тях лица и акционерното дружество по чл. 240б ТЗ”; сп. „Търговско право”, бр. № 4/2007 г.;

5. „Въпроси на управлението и представителството на акционерното дружество (анализ на съдебната практика)”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2008 г.;

6. „Практически проблеми при прилагането на новия Закон за търговския регистър”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2008 г.;

7. „Съдържание и обем на представителната власт при органното представителство на юридическите лица”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 2/2008 г.;

8. „Относно представителната власт на прокуриста”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 7/2008 г.;

9. „Въпроси на представителството на търговеца от обикновен търговски пълномощник”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 4/2008 г.;

10. „Относно ограниченията на представителната власт на управителя”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 9/2008 г.;

11. „Относно изключването на съдружник в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 12/2008 г.;

12. „Относно задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2009 г.;

13. „Относно приложното поле на иска за защита на правото на членство по чл. 71 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 2/2009 г.;

14. „Съдържание и развитие на доктрината за ultra vires договорите на корпорацията в американското корпоративно право”, сп. „Правна мисъл”, бр. № 1/2010 г.;

15. „Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 3/2009 г.;

16. „Практически въпроси на договора за търговско представителство”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2009 г.;

17. „Относно правния ефект на решението за избор на управител на ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 5/2009 г.;

18. „Относно правото на оттегляне на членовете на съветите по чл. 233, ал. 5 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 7/2009 г.;

19. „Относно представителството на акционер в общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 8/2009 г.;

20. „Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 9/2009 г.;

21. „Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 10/2009 г.;

22. „Относно допълнителните парични вноски в дружеството с ограничена отговорност”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 11/2009 г.;

23. „Правни аспекти на договора за концесия”, Сборник обучителни материали по Проект на ЕС по Приoритетна ос II. „Управление на човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/08/2.2-02, С., 2009;

24. „Понятията „независим директор” и „незаинтересован директор” по българското акционерно право”, сп. „Търговско право”, бр. № 1/2010 г.;

25. „Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 1/2010 г.;

26. „Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 3/2010 г.;

27. „Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 4/2010 г.;

28. „Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 6/2010 г.

29. „Основания за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 7/2010 г.;

30. „Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 11/2010 г.;

31. „Въпроси на търговското предприятие”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 2/2011 г.;

32. „Относно фирмата на търговеца”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 5/2011 г.;

33. „Относно сделките на събирателното дружество по чл. 84, ал. 2 ТЗ”, сп. „Търговско право”, бр. № 2/2011 г.;

34. „Относно правото на съдружника за прекратяване на членството в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 7/2011 г.;

35. „Относно прекратяването на ООД от съда поради „важни причини” (чл. 155, т. 1 ТЗ)”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 10/2011 г.;

36. „Относно прекратяването от съда на събирателното дружество и на членството в него”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. 12/2011 г.;

37. „Въпроси на управлението и представителството на капиталовите търговски дружества (някои спорни моменти в съдебната практика)”, В: „Научни трудове на Института за правни науки. Том VI”, 2011;

38. „Относно неизпълнението на задължението за непарична вноска в капиталовите търговски дружества”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 5/2012 г.;

39. „Относно доказателствената сила на протокола за заседанията на общото събрание на акционерите”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 6/2012 г.;

40. „Относно правото на сведения на акционерите по чл. 224 ТЗ”, сп. „Съвременно право”, бр. № 3/2012 г.;

41. „Изключване на съдружник в ООД – дискусионни въпроси”, сп. „Търговско право”, брой № 4/2012 г.;

42. „Относно наследяването на дружествения дял в ООД”, сп. „Търговско и конкурентно право”, бр. № 11/2012 г.;

43. „Относно срока за произнасяне по заявления до търговския регистър”, сп. „Адвокатски преглед”, брой № 12/2012 г.;

44. „За фактическия състав на основанието за изключване по чл. 126, ал. 3, т. 1 ТЗ”, в сборник „Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай по случай 100 – годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. дюн Живко Сталев и 90 – годишнината от рождението на проф. д-р Витали Таджер”, Фенея, 2013;

45. „Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества “, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой № 5/2013 г.;

46. „Относно неприсъственото решение на съдружниците в ООД (чл. 139, ал. 2 ТЗ)“, сп. „Съвременно право“, брой № 5/2013 г.;

47. „Относно правото на глас на съдружника в ООД”, сп. „Търговско право“, брой № 4/2013 г.;

48. Относно съвместното притежание на дружествен дял в ООД, сп. „Търговско право“, брой № 3/2014 г.;

49. „Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството“, сп. „Търговско и конкурентно право“, брой № 9/2013 г.

50. Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?, сп. „Търговско и облигационно право“, брой № 1/2014 г.;

51. Относно предимствените права на акционерите за придобиване на нови акции при увеличаване на капитала, сп. „Норма“, брой № 9/2014 г.

52. Кога възниква представителната власт на прокуриста?, сп. „Съвременно право“, брой 5/2014 г.;

53. Прехвърляне на поименни налични акции – дискусионни въпроси, сп. „Търговско право“, брой № 2/2015 г.;

54. Какъв минимален срок е приложим при свикване на общо събрание на АД чрез писмени покани?, сп. "Съвременно право", брой № 1/2016 г.;

55. Относно „важните причини“ за прекратяване на ООД, сп. „Правна мисъл“, брой № 2/2016 г.;

56. Тълкувателни проблеми относно изключването на съдружник от ООД, сп. „Търговско право“, брой № 2/2016 г.

57. Правото на съдружниците в ООД за свикване на общо събрание на съдружниците – проблеми и възможни решения. Съвременно право, 4/2017, Сиби, 2018, ISSN: 0861-18-15

58. Задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество – проблеми и перспективи на уредбата му в българското акционерно право.. Сборник по проект „КОНЦЕПТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРАВНИЯ РЕЖИМ НА ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ“, с научен ръководител доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов, Юридически факултет на УНСС, приоритетно направление: Икономически, политически и социални изследвания в подкрепа на държавата и бизнеса в България, получил финансиране от целева субсидия за НИД на УНСС, Университетско издателство "Стопанство", 2018

59. Действие на заличаването от търговския регистър – ex nunc или ex tunc?. Предизвикай правото! Електронно издание, 15.11.2020 г., Предизвикай правото! Електронно издание, 2020, ISSN:1314-7854

60. Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС. Търговско и облигационно право, брой № 8, ИК "Труд и право", 2020, ISSN:1313-8133

61. Някои въпроси на правото на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството. Правото и бизнесът в съвременното общество, Издателство „Наука и икономика, Икономически университет – Варна, 2020, ISSN:2738-7488, DOI: https://doi.org/10.36997/LBCS2020, 70-74

62. Освобождаването на управителя на ООД в практиката на ВКС. Търговско и облигационно право, брой № 9, ИК "Труд и право", 2020, ISSN:1313-8133

63. Още 11 въпроса, които ВКС може да включи в тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСТК. Лекс.БГ, 05.10.2020 г., Лекс.БГ, 2020, ISSN:2682-9606

64. Правният интерес при иска за защита на членство в практиката на ВКС. Норма, брой № 7, Сиела Норма АД, 2020, ISSN:1314 – 5126, 5-24

65. Правото на сведения по чл. 224 ТЗ в практиката на ВКС. Норма, брой № 3, Сиела Норма АД, 2020, ISSN:1314 – 5126, 5-26

66. Представителство на акционер и кворум на общото събрание на акционерите. Норма, брой № 5, Сиела Норма АД, 2020, ISSN:1314 – 5126, 17-30

67. Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС. Търговско и облигационно право, брой № 4 – 5, ИК "Труд и право", 2020, ISSN:1313-8133

68. Съдържание на поканата за общото събрание на акционерите в практиката на ВКС. Търговско и облигационно право, брой № 12, ИК "Труд и право", 2020, ISSN:1313-8133

69. Въпроси на активната легитимация по иска по чл. 74 от Търговския закон в практиката на ВКС, Търговско и облигационно право, кн. 1/2021 г.

70. Процесуални въпроси на основанието на иска по чл. 74 ТЗ в практиката на ВКС, Търговско и облигационно право, брой 3/2021 г.

71. Правния интерес на ищеца от иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС. сп. Търговско и облигационно право, кн. 6/2021 г.

72. Процесуални въпроси на иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ в практиката на ВКС. сп. Търговско и облигационно право, кн. 7/2021 г.

73. Представителството на ООД от управителя му и вписванията в ТРРЮЛНЦ – хипотези от практиката на ВКС. сп. Търговско и облигационно право, кн. 9/2021 г.


Курсове от текущия семестър: