доцент

доц. д-р Биляна Костова

доц. д-р Биляна  Костова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02/8110 692; 0888 358 450
e-mail:
Приемно време:
bkostova@nbu.bg;0888358450;Skype: bilyanavirgilova Онлайн

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ
след 01 януари 2017 Нов български университет, департамент „Природни науки“ - доцент
01.10.2010 – 31.12.2016 Нов български университет, департамент „Науки за Земята и околната среда” (сега „Природни науки“) – гл. ас.
до 30.09. 2010 Институт по Минералогия и Кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; гл. ас. в лаборатория „Спектроскопия”;
2010 Хоноруван преподавател в Нов Български Университет, департамент „Науки за Земята и околната среда” – гл. ас.
2009 - 2010 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; н. с. І ст. в лаборатория „Спектроскопия”;
2007 – 2009 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; н. с. ІІ ст. в лаборатория „Спектроскопия”;
2005 - 2007 Централна лаборатория по минералогия и кристалография „Акад. И. Костов” - БАН; специалист – геолог-геохимик в лаборатория „Спектроскопия”;
1996 – 2000 Централна лаборатория по фотопроцеси– БАН; специалист: геолог-геохимик.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2000 – 2004 СУ ”Св. Кл.Охридски”, ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” - редовен докторант;
2001 – курс в ЕТН - Цюрих, “Introduction to fluid inclusions”;
2003 – специализация в ЕТН - Цюрих – LA-ICPMS и Раманова спектроскопия на флуидни включения в кварц.
2004 – защитена дисертация на тема “Флуидни включения в кварц от оловно-цинковото находище Южна Петровица, Маданско рудно поле”.
1991-1996 СУ ”Св. Кл. Охридски”, ГГФ катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” – висше - магистър, геолог-геохимик;
1996 – защитена дипломна работа на тема “Сравнително морфоложко и кристалохимично изследване на турмалини от Витоша”.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ
1. Договор ДН110/11 (2016) „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, ФНИ, МОН
2. Договор №К02-120 (2015) „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията“, ФНИ, МОН
3. Contract № B3.13.03/28.02.2014, CheRRIE (2014) Химичен и радиологичен риск в затворена среда “, оригинално заглавие: „Chemical and Radiological Risk in the Indoor Environment“ (CheRRIE). Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007- 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4. Договор ДО-02-104 (2009) „Дизайн на нови материали за приложение в екологията”, ФНИ, МОН
5. Договор ДО 02-305 (2008) „Нови многокомпонентни стъкловидни телуритни матрици, притежаващи променливи нелинейно оптични свойства”, ФНИ, МОН
6. Договор ДО 02-76 (2008) „Елементи-следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологични материали чрез използването на лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма”, ФНИ, МОН
7. Договор TK357/28.09.07 (2007)„Модифициране и моделиране на физични параметри на кристали за оптичен запис и обработка на информация”, ФНИ, МОН.
8. Договор TK366/28.09.07 (2007) „Израстване, характеризиране и изследване на физичните свойства на нови кристали в системите Bi-Co(Ni)- Mn(Ru)-O и La-Co(Ni)-Mn(Ru)-O с магнитоелектрично/мултифероично поведение”, ФНИ, МОН
9. Договор (2007) „Система за изследване във видимата и близката ултравиолетова област на материали и елементи за слънчевата енергия; ФНИ, МОН
10. Договор 298/07. 12. 2007 (2007) „Сканираща електронна микроскопия с разширени възможности за изследване на неорганични и органични обекти в областта на геологията, екологията и археологията” ФНИ, МОН
11. SCOPES 7BUPJ062396 (2001 – 2004) Швейцарска национална научна фондация.
12. Договор (2003) „Анализ на флуидите от включения в минерали с оглед решаване на минерогенетични проблеми”, Бюджетна субсидия на БАН.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ
2001 - 2020 г. - участие в 50 международни научни конференции

ЧЛЕНСТВО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДРУЖЕСТВА
след 2002 - Българско геологическо дружествоПубликации:


МОНОГРАФИИ
1. Б. Костова. 2014. Структурни дефекти в природни и синтетични кристали. Издателство на НБУ. 135. Рецензенти: проф. д.ф.н. Марин Господинов, доц. д-р Велин Николов. Редактор: проф. д. ф. н. Цветан Георгиев.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В ИЗДАНИЯ, КОИТО СА РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. B. Kostova, P. Petrov. 2003. Fluid inclusion study on the Yuzhna Petrovitsa Pb-Zn deposit, Madan ore field, Central Rhodopes, Bulgaria. Min. expl. and sust. Dev. 1. 299-301.
2. Б. Костова. 2003. Типове флуидни включения в рудосъпътстващ кварц от находище Южна Петровица, Маданско оловно-цинково поле. Сп. на БГД. 64. 1-3. 113-120.
3. B. Kostova, T. Pettke, T. Driesner, C. Heinrich, P. Petrov. 2004. LA ICP-MS study of fluid inclusions in quartz from the Yuzhna Petrovitsa deposit, Madan ore field, Bulgaria. Schweizer. Miner. Petr. Mitt. 84/1-2. 25-36.
4. Driesner, T; Kostova, B; Heinrich, CA. 2005. Hydrodynamic and thermodynamic modelling of the formation of the Yuzhna Petrovitsa hydrothermal Pb-Zn ore deposit, Madan, Bulgaria. Geochimica et cosmochimica acta. 69, 10, A157-A157
5. B. Kostova. 2006. UV-VIS-NIR spectroscopy: applications in mineralogy. Review of the bulgarian geological society, 67. 1-3. 149-153.
6. P. Vitanov, V. Dimov, A. Harizanova, B. Kostova, I. Piroeva. 2007. Structure analysis of nanostructured TiO2 thin films using transmission electron microscopy. JOAM. 9 (2). 260 – 263.
7. B. Kostova, T. Milenov, P. Rafailov, A. Egorysheva, L .Yankova, M. Veleva, S. Dobreva, V. Skorikov. 2009. Optical Spectroscopy Characterization of Se-doped Bi12SiO20 Crystals. American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 188-192.
8. B. Kostova, M. Gospodinov, L. Konstantinov, 2009. Optical absorption of Bi12SiO20:M (M = Cr, P, Cr+P). American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 193-198.
9. T. Milenov, V. Dimov, P. Rafailov, B. Kostova. 2009. Electron Diffraction Study of Two-dimensional Defects in Bi12SiO20 Crystals. American Institute of Physics Conference Proceedings, 1203, 223-227
10. B. Kostova, J. Mouchovski, O. Petrov, L. Dimitrov, L. Konstantinov. 2009. Interrelationships between structural and optical properties of Ce3+-containing Ca1-xSrxF2 single crystals. Mater. Chem. Phys., 113, 260-264.
11. B. Kostova, L. Konstantinov. 2010. Factors determining optical absorption of variously doped single crystals of Bi12SiO20. J. Phys: Conf. Ser. 253 012029.
12. P. Petkova, B. Kostova, V. Marinova,, J. Tacheva. 2010. l-modulation absorption spectra and photochromic effect in Bi12SiO20:Fe single crystal. Phys: Conf. Ser. 15. 012070
13. T. Milenov, P. Rafailov, C. Thomsen, A. Egorysheva, R. Titorenkova, B. Kostova, V. Skorikov. 2011. Raman and optical spectroscopy characteristics of Se-doped Bi12SiO20 crystals. Optical materials. 33. 1573-1577.
14. V. Stoyanov, B. Kostova, V. Petkova, Y. Pelovski. 2012. Structure of white cement mortars with high content of marble powder. J Therm Anal Calorim. 110. 1. 405-412.
15. B. V. Kostova, N. L. Petrova, V. Petkova. 2013. The high energy milling effect on positional redistribution of CO3-ions in the structure of sedimentary apatite. Bulg. Chem. Comun. 45. 4. 601-606.
16. B. Kostova, V. Petkova. 2014. Effect of high-energy milling and thermal treatment on the solid-phase reactions in apatite–ammonium sulphate system. J Therm Anal Calorim 116:737–746.
17. J. Mouhovski, O. Vitov, V. Dimov, B. Kostova, S. Gechev. 2014. High vacuum phase transformation of fluorspar vapors to crystal aggregates. Bulg. Chem. Commun. 46. 1. 68 – 78.
18. V. Petkova, V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov. 2015. Structural and thermal transformations on high energy milling of natural apatite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. DOI 10.1007/s10973-014-4205-5. 217-224.
19. V. Petkova, B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz. 2017. Behavior of high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. J Therm Anal Calorim (2016). doi:10.1007/s10973-016-5710-5
20. V. Petkova, E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behaviour of nitric-acid-treated biomass and chicken litter mixtures. J Therm Anal Calorim (2016). 10.1007/s10973-016-5708-z
21. B. V Kostova, V.Petkova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz, M. Kadiyski. 2017. Influence of high energy milling activation on nano-to-micro-sized CaCO3 crystallite formation. Fresenius Environmental Bulletin. 26 – 1/2017, 426-432.
22. Е. Serafimova, V. Petkova, B. Kostova, V. Stoyanov. 2017. Spectroscopic analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken litter. Fresenius Environmental Bulletin. 26 – 1/2017, 445-452.
23. E. Serafimova, V. Petkova, B. Kostova. 2018. Spectroscopic and XRD analysis of sulphuric acid treated biodegradable waste. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special F, 186–191. ISSN: 0324-1130.
24. D. Paneva, , Z. Cherkezova-Zheleva, V. Petkova, B. Kostova, H. Kolev, G. Avdeev, G. Stefanov. 2018. Investigation on crystallization and transformation processes in amorphous alloy Fe81B13.5Si3.5C2. Bulgarian Chemical Communications, 50, Special F, 38–41. ISSN: 0324-1130.

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ
1. Zl. Vergilov, B. Kostova. 2000. Composition, anatomy and growth mechanism of tourmalines from Vitosha pegmatites. Ann.L’Univ.Sof. 1 - Geol. 92. 105 - 119
2. V. Dimov, Zl. Vergilov, B. Kostova, I. Vergilov. 2004. Real structure study of Vitosha tourmaline by computer simulated HRTEM images. Ann.L’Univ.Sof. 1- Geol. 96. 121 – 130.
3. B. Kostova, V. Dimov, L. Konstantinov. 2008. Modification of the atomic arrangement in Ca1-xSrxF2 crystals close to x ? 0.5. Sofia University “St. Kl. Ohridsky”, 60 years subject Geology. 13 – 16.
4. B. Kostova, O. Petrov, V. Dimov, L. Konstantinov. 2009. Structural Information on Ca1-xSrxF2 single crystals obtained by X-Ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy. Proceeding of Ist National Crystallographic Symposium, 44-47. ISSN 1313-9991 (print)
5. Petkova V., M. Shopska, B. Kostova, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz. 2013. Effect of high-energy milling on the phase composition and thermal decomposition of chicken eggshells. In Prog. Book of contribution 24.06 - 27.06. 2013 Pardubice, Czech Republic, ed. Zaneta Dohnalova, Natalilia Gorodylova, Petra Sulcova. University of Pardubice ISBN 978-80-7395-603-5. 31-34.
6. Kostova, B. V. Petkova. 2013. Solid-phase reaction of high energy ball milling composites of natural apatite and waste ammonium sulphate. In Prog. Book of contribution 24.06 - 27.06. 2013 Pardubice, Czech Republic, ed. Zaneta Dohnalova, Natalilia Gorodylova, Petra Sulcova. University of Pardubice . ISBN 978-80-7395-603-5. 142 - 145.
7. Б. Костова. 2013. Функционални зависимости на експериментални резултати от микротермометрични и LA ICPMS измервания на флуидни включения в кварц от Pb-Zn находище Южна Петровица, Мадански руден район. българско геологическо дружество, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2013“. 103-104.
8. С. Топалова, Б. Костова, В. Петкова. 2013. Структурни изменения при високоенергетично смилане на природен апатит, Екологизация 2012. ISBN 978-954-535-357-0. с. I 143 – 154.
9. А. Ташева, В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов. 2014. Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 1. Неорганични технологични приложения. Доклади ХIV Международна научна конференция ВСУ’2014. т. III.368-373. ISSN: 1314-071X.
10. А. Ташева, Б. Костова, В. Петкова. 2014. Характеристика на биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца), Екологизация 2013. ISBN 978-954-535-357-0. I 1-10.
11. Ташева А., В. Петкова, Б. Костова, В. Стоянов, Биоотпадък от птицепроизводство (черупки от яйца). Част 2. Органични технологични приложения, Доклади ХV Международна научна конференция ВСУ’2015, 4 – 5 юни 2015 г, София, България, (2015), т. ІІІ, 235-240, ISSN: 1314-071X.
12. Петкова В., Б. Костова, 2015. Влияние на интензивната енергетична и термична активация върху фазовите изменения на фосфорити и техни смеси с амониев сулфат, Годишник ‘2014, Департамент „Природни науки“, Нов български университе, 58-65, ISSN 2367-6302.
13. Б. Костова. 2015. Концентрациите на Al и Li в кварц – маркер за определяне на възможността за използване на флуидните му включения за изследване на рудообразуващи разтвори. Българско геологическо дружество, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2015“. ISSN 1313-2377. 23-24.
14. V. Petkova, B. Kostova, M. Kadiyski, T. Kaljuvee. 2015. Influence of SiO2 on thermal behavior of high energy activated natural phosphorites. Book of abstracts CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian thermoanalytical conference. Maria Curie-Skodowska University Press, ISBN 978-83-7784-684-1. 218-220.
15. E. Serafimova, V. Petkova, B. Kostova. 2015. Influence of nitric-acid treatment of biomass and chicken litter mixtures on the thermal properties. Book of abstracts CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian thermoanalytical conference. Maria Curie-Skodowska University Press, ISBN 978-83-7784-684-1. 502-504.
16. Kostova, B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova. 2016. Thermal properties of self-compacting type decorative cement composites. Proc of Int. Conf. on Thermal analysis and calorimetry in Russia (RTAC-2016). Vol. 1. 435-439. ISNB 978-5-7422-5447 (Vol 1).
17. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova. 2016. The measurement of benzen, ethylbenzen, toluene and xylene in indoor air in schools in kardzhali. SES 2015. Eleventh Scientific Conference with International Participation SES’2015. ISSN 1313–3888. 345-352.
18. Tаshevа А., V. Petkovа, B. Kostovа. 2016. Cаlorimetricmeаsurements of porous mаteriаls withаpplicаtionsin the ecology. Proc. ХVI International scientific conference VSU'2016 9–10 June 2016,Sofia, Bulgaria. Vol. I. 434-439. ISSN: 1314-071X.
19. Костова Б., В. Петкова. 2017. Зависимост на стойностите на специфичната повърхност от съдържанията на P2O5ass /P2O5tot % на активирани образци на седиментен апатит. Годишник на департамент „Природни науки“ 2016. НБУ. ISSN2367-6302. 54-60.
20. Иванов В., В. Петкова, Б. Костова. 2017. Приложение на гама-спектрометрия за анализ на радионуклиди, емитирани от строителни материали. Годишник на департамент „Природни науки“ 2016. НБУ. ISSN2367-6302. 113-124.
12. V. Petkova, V. Stoyanov, B. Kostova, A. Kalinkin, I. Zvereva, Y. Tzvetanova, E. Serafimova. 2017. Spectroscopic investigations of phase formation in cement mortars with a high content of mineral fillers. Proc. ХIII International scientific conference SES'2017. 297-302. ISSN: ISSN 1313–3888.
22. V. Petkova, B. Kostova, P. Khvorov, A.Agakhanov. 2017. Influence of calcite and quartz on phase transformations in natural phosphorites during high energy milling. Bulgarian geological society, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2017”.33-34. ISSN 1313-2377.
23. V. Petkova, I. Paskaleva, B. Kostova, V. Kostov-Kytin, R. Berberova, T. Papaliangas. 2017. On the seismic hazard along the road Bansko (Razlog)–Gotse Delchev. Bulgarian geological society, National Conference with international participation “GEOSCIENCES 2017”.117-118. ISSN . ISSN 1313-2377.
24. Костова, Б. 2017. Геоложка характеристика на Средногорската зона. Древни минни изработки на територията на Сърнена Средна гора. В: Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати. София. Аскони-издат ООД, 2017.ISBN 978-954-388-118-0.
25. Б. Думанов, А. Петрова, И. Димитрова, Б. Костова, Ж. Узунов. 2018. Теренни издирвания в община Етрополе, Ботевград и мирково. Геоложки и химични анализи. Археологически открития и разкопки през 2017 г.. БАН, Национален археологически институт с музей. София 2018. 611-613.
26. Петкова, В., И. Паскалева, В. Стоянов, В.Костов, Б. Костова, Р. Берберова, Т. Папалиангас. 2018. Вероятностен анализ на сеизмичния риск (PSHA-анализ) по линията Благоевград – Банско – Гоце Делчев. Сборник с доклади, SES’2018. ИКИТ-БАН . 358-456. p-ISSN 2603 – 3313 e-ISSN 2603 – 3321.
27. Костова, Б., Б. Думанов, Ж. Узунов, И. Димитрова. 2019. Древен добив на магнетит на територията на общини Етрополе и Ботевград – пилотно изследване. Годишник на департамент „Природни науки“, 2017. 10-17. ISSN 2367-6302.
28. Стоянов, В., В. Петкова, Б. Костова, Е. Серафимова. 2019. Влияние на инертни добавки върху кристалохимичните и термични свойства на бели циментови разтвори. Годишник на департамент „Природни науки“, 2017. 25-41. ISSN 2367-6302.

ЦИТИРАНИЯ

50 цитирания в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове
3 цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
3 цитирания в нереферирани списания с научно рецензиране

Курсове от текущия семестър: