главен асистент

гл. ас. д-р Евелина Стайкова

гл. ас. д-р Евелина Стайкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
8110602
Приемно време:
e_staikova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Евелина Стайкова е доктор по политически науки и главен асистент в департамента по Политически науки на НБУ.Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания) и зам.председател на факултетния съвет на Бакалавърски факултет. Нейните преподавателски и научни интереси включват теми свързани с градски политики и местна демокрация, миграционни изследвания, популистки партии и движения. Евелина Стайкова има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията,интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания. Последната и книга е Местна демокрация и градски политики в началото на 21 век, НБУ:2020


Публикации:


Е. Стайкова (2020) Градски политики и местна демокрация през 21 век. София:НБУ
E. Staykova, I. Otova (2018) (Urban) Civic Activity and Corruption Scandals. Sofia As A Case Study, In: IANCU, A. , ANTONY TODOROV (coord.) Reforms, Democratization and Anti-
Corruption in Romania and Bulgaria: Ten Years of EU Membership, Bucuresti: Editura Universitatii din Bucuresti, 231-246
E. Staykova, I. Otova (2017) Antielitisme: la reponse populiste aux crises, In: Gueorguieva, P.,Antonii TodorovA la recherche de la representation perdue : Nouvelles voies a l'ouest, a l'est et au sud, Paris: L’Harmattan
Е. Стайкова, И. Отова (2017) Европа под въпрос! Антиелитизмът: популисткият отговор, В:Политически изследвания, Брой 1-2/2017, София: Университетско издателство "Св. КлиментОхридски"
E. Staykova and K. Aitamurto(2017)Countering Populist Othering Online: Strategies of Anti-racist Movements, In: Mojca Pajnik, Birgit Sauer(ed.)Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and Movements in Europe, New Yourk: Routledge
Е. Стайкова (2016) Кампания на две скорости: за кандидатите, които нямаха шанс за успех, В: Политически изследвания, Брой 1-2/2016, София: Университетско издателство "Св.Климент Охридски"
E. Staykova, I. Otova, V. Ivanova (2016) Anti-elitism as populist strategy of defending 'the people' In: Ranieri, M. (ed.) Populism, Media and Education. Challenging discrimination in contemporary digital societies, New Yourk: Routledge, p. 105-123
E. Staykova (2016) Formes europeennes d’une Citoyennete nouvelle: la naissance de la citoyennete glocale In: ANALELE UNIVERSITATII DIN BUCURESTI, 2016: Year XVIII, Issue 2, available on http://anale.fspub.unibuc.ro/
Е. Стайкова (2015)Европейски форми на нова гражданственост: раждането на глокалното гражданство. В: Списание население. Книжка 4 (2015), статия 8, стр. 136-144, ISSN 0205-0617 ISSN 2367-9174
Е. Стайкова, И. Отова (2015) Правата на човека в България, В: Политически изследвания, Брой 3-4/2015, София:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", стр. 35-52
Е. Стайкова (2015) Граници на гражданството: парадокси и противоречия, В: Бокова, И. (съст.) Сборник с паучни публикации по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060, Том ІІ, София: Акцент. стр. 109-121
E. Staykova & E. Bratanova (2015) National Case Study: Bulgaria, In: Devecchi, C. (ed.) Volunteering as Empowerment for Success at School, Sofia: NBU, pp. 235-250
Е. Стайкова (2014) Политическото участие: нормативни и институционални рамки, В: Тодоров, Антоний и Добрин Канев (съст.) Качество на демокрацията в България, София: Изток-Запад. стр. 113-140
Е. Staykova (2013) Emigration and immigration: Bulgarian dilemmas. In: South East Europe Review (SEER); 2013, Vol. 16 Issue 4, p 403-415.
Е. Стайкова (2013) Гражданството в съвременния глобален контекст. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ
Е. Стайкова (2013) Е-гражданственост – (р)Еволюция, В: Кръстева, Анна (съст.) Дигиталния гражданин, София: НБУ. стр. 138-148
Е. Стайкова (2013) Политическите партии във виртуалното пространство - навечерието на парламентарни избори 2013, София: Виртуална агора. Достъпно на: http://virtual-agora.org/display.php?bg/publicati...
Е. Staykova (2013) (e)Citoyennete –(r)Evolution, In: Krasteva, Anna (dir.) E-citoyennetes, Paris: L’Harmattan. p. 81-93 (на френски език)
Е. Стайкова (2012) Миграция и гражданство: Глобални предизвикателства с местни измерения, В: Социологически проблеми „Български и балкански миграции и мобилности" 1- 2 2012, стр. 47-62
Е. Стайкова (2011) Демокрация, партии, интернет, София: Виртуална агора. Достъпно на: http://virtual-agora.org/display.php?bg/publicati...
Krasteva A., I. Otova, E. Staikova and V. Ivanova (2011) A Bulgarian Migration Profile, 2011. Migration Citizenship Education. Достъпно на http://migrationeducation.org/36.1.html?&rid=206&... (на английски език)
Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Задоволяване нуждите от работна ръка чрез миграция в България : 2004 – 2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/682/
Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Временна и циркулярна миграция в България: данни, политики, перспективи 2004 – 2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/689/
Е. Стайкова, Т. Трифонова (2010) Имигрантите в България, В: Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното движение на хора - ефекти за България, София, ИОО, стр. 87-107
Е. Стайкова (2009) Изследване на политиката за интеграция в пет държави-членки на ЕС, Испания, В: Сборник "Методически указания за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция", стр. 166-193

Курсове от текущия семестър: