професор

проф. Николай Радулов д.н.

Академична длъжност:
професор
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 202 II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 202 II Корпус

Професионална автобиография:


EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT
ЛИЧНИ ДАННИ

Име Николай Стефанов Радулов


Националност българин

Дата на раждане 13 ЯНУАРИ 1956 Г.


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Период (от-до) 2009 - 2010
• Работодател Нов Български Университет
• Тип дейност или сектор Образование
• Заемана позиция преподавател
• Главни дейности и отговорности Лекции към ЦИРС

• Период (от-до) от 2008
• Работодател Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии
• Тип дейност или сектор
• Заемана позиция Хонорован преподавател
• Главни дейности и отговорности Лекции и упражнения по Управление на националната сигурност

• Период (от-до) ОТ 2007
• Работодател Министерски съвет
• Тип дейност или сектор Национална сигурност
• Заемана позиция Член на експертна група към МС
• Главни дейности и отговорности Изготвяне на Стратегия за Националната сигурност

• Период (от-до) От 2006
• Работодател Институт за демокрация и сигурност в Югоизточна Европа
• Тип дейност или сектор Сигурност и обществен ред
• Заемана позиция Член на УС, завеждащ направление
• Главни дейности и отговорности Аналитична дейност и организиране на форуми

• Период (от-до) 2005-2009
• Работодател
Заместник-председател на НС
• Тип дейност или сектор Сигурност и обществен ред
• Заемана позиция Съветник
• Главни дейности и отговорности Анализи и проекти

• Период (от-до) 1999-2008
• Работодател „БЕТА” АД
• Тип дейност или сектор Военна промишленост
• Заемана позиция Член на Борда на директорите
• Главни дейности и отговорности Консултиране

• Период (от-до) 1998-2000
• Работодател „Телепорт-България” АД
• Тип дейност или сектор Телекомуникации
• Заемана позиция Заместник-председател на Надзорния съвет
• Главни дейности и отговорности Контрол

• Период (от-до) 1998-2000
• Работодател “GPS-България” АД
• Тип дейност или сектор Телекомуникации
• Заемана позиция Председател на Надзорния съвет
• Главни дейности и отговорности Контрол

• Период (от-до) 1997-1999
• Работодател „Металхим Холдинг” АД
• Тип дейност или сектор Военна промишленост
• Заемана позиция Председател на Надзорния съвет
• Главни дейности и отговорности Контрол

• Период (от-до) 1997-1999
• Работодател Министерски съвет
• Тип дейност или сектор Военна промишленост
• Заемана позиция Член на ведомствения съвет по ВПК
• Главни дейности и отговорности Контрол

• Период (от-до) 1997-1999
• Работодател Министерство на търговията и услугите
• Тип дейност или сектор Военна промишленост
• Заемана позиция Член на Комисията по оръжейна търговия
• Главни дейности и отговорности Контрол

• Период (от-до) 1997-1999
• Работодател МВР
• Тип дейност или сектор Сигурност
• Заемана позиция Секретар (заместник-министър) на МВР
• Главни дейности и отговорности Контрол и управление

• Период (от-до)
1997
• Работодател Президент на РБ
• Тип дейност или сектор Сигурност
• Заемана позиция Ръководител на аналитично звено
• Главни дейности и отговорности Анализ

• Период (от-до) 1995-1997
• Работодател „Хермес Инфософт” ООД
• Тип дейност или сектор Гражданска сигурност
• Заемана позиция Управител
• Главни дейности и отговорности Компютърни експертизи, анализи, информационна сигурност

• Период (от-до) 1995-1997
• Работодател Народно събрание
• Тип дейност или сектор Сигурност и обществен ред
• Заемана позиция Експерт
• Главни дейности и отговорности Анализи, консултации

• Период (от-до) 1994-1995
• Работодател „Туристспортбанк” АД
• Тип дейност или сектор Сигурност
• Заемана позиция Ръководител на аналитично звено
• Главни дейности и отговорности Анализи, информационна сигурност

• Период (от-до) 1981-1994
• Работодател МВР (Столична дирекция на МВР, служба „Личен състав” – МВР, НСБОП, НСС)
• Тип дейност или сектор Сигурност
• Заемана позиция Оперативен работник, специалист по обучение на кадрите, анализатор, ръководител на аналитично звено
• Главни дейности и отговорности Компютърни експертизи, анализи, информационна сигурност


ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

• Период (от-до) 1998
• Име и тип на организацията, осъществяваща обучението Ноу-Хау фонд към правителството на Великобритания
• Основни достигнати нива/умения Специализация по «Демократични практики на управление»
• Име на постигнатата степен на образование
• Ниво в националната класификация (ако има съответна)

• Период (от-до) 1992
• Име и тип на организацията, осъществяваща обучението Университет по архитектура, строителство и геодезия
• Основни достигнати нива/умения
Следдипломна квалификация по компютърни науки
• Име на постигнатата степен на образование
• Ниво в националната класификация (ако има съответна)

• Период (от-до) 1992
• Име и тип на организацията, осъществяваща обучението Институт за транспортна сигурност, САЩ
• Основни достигнати нива/умения Антитерористичен курс
• Име на постигнатата степен на образование
• Ниво в националната класификация (ако има съответна)

• Период (от-до) 1986-1992
• Име и тип на организацията, осъществяваща обучението Академия на Министерство на отбраната „Г. С. Раковски”
• Основни достигнати нива/умения Докторантура по управление, тема «Управленска култура»
• Име на постигнатата степен на образование Доктор по философия
• Ниво в националната класификация (ако има съответна) доктор

• Период (от-до) 1977-1981
• Име и тип на организацията, осъществяваща обучението Академия на МВР
• Основни достигнати нива/умения Специалист по Управление на обществения ред и сигурност
• Име на постигнатата степен на образование Висше специално
• Ниво в националната класификация (ако има съответна)

ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ

МАЙЧИН ЕЗИК БЪЛГАРСКИ
ДРУГИ ЕЗИЦИ

РУСКИ
• Четене ОТЛИЧНО
• Писане ОТЛИЧНО
• Говорене ОТЛИЧНО

ФРЕНСКИ
• Четене ОТЛИЧНО
• Писане ДОБРО
• Говорене МНОГО ДОБРО

АНГЛИЙСКИ
• Четене ОТЛИЧНО
• Писане ДОБРО
• Говорене ДОБРООРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ
Coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc.
ДОБЪР ОПИТ В РАБОТАТА В ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
With computers, specific kinds of equipment, machinery, etc. ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР: MS OFFICE – WORD, EXCEL, POWER POINT,…; INTERNET, ETC.


СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Категория В

ИНТЕРЕСИ ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, СПОРТ И ДР.

ПУБЛИКАЦИИ „Национална несигурност” – сборник
над 200 статии в български печатни издания – вестници и списания: „Политика”, „ Монитор”, „КЕШ”, „Дневник”, Бизнес мегазин”, „Класа”, „Капитал”, „Сега”, „Труд”.(Приложение №1)


Публикации:
Списък на публикациите на доц. д-р Николай Радулов

Публикации в закрити издания(статии):
1. Управление на оперативната дейност в условия на криза. Годишник на НИОП, МВР 1988 г.
2. Оптимизиране управленските навици на низовите ръководни кадри. Годишник на НИОП, МВР 1989 г.
3. Теоретико – методологически основи на управленската култура в МВР, Сборник на ВИ-МВР,1990
4. Предпоставки и възможности за създаване на съвременна управленска култура. Сборник на ВИ-МВР,1991 г.

Публикации в специализирани издания:

1. „Управление на оперативната дейност при условия на демократизация на обществото”. Сборник, 1991 г. София. Международна конференция – „Теоретико-практически проблеми на агентурно-оперативната дейност” – съвместна инициатива на представителите на ЦРУ при посолството на САЩ и МВР
2. „Съвременни тенденции на сътрудничеството изток-запад при противодействие на тероризма”.Сборник, 1992 г. Международна конференция по антитероризъм, Институт по авиационна сигурност, САЩ, Оклахома.
3. „ Съвременни системи за сигурност и възможностите за ефективно( GPS –системи) обезпечаване безопасността на коридор №8 в страната” Сборник материали,1997 г. Бургас. Международна конференция на страните от „Коридор № 8”
4. „ Ролята на информационния обмен за текущото управление на съвместни проекти в сферата на сигурност.”, Сборник материали, 1998 г., Франция, Париж. Международна конференция - „Полицейско сътрудничество и съвременна подготовка на кадрите”
5. „Трафикът на хора-модното престъпление”,Сборник материали, 2007 г., София, Международна конференция –„Трафикът на хора – новото робство” „Институт за Демокрация и стабилност в югоизточна Европа”. съвместно с Coalition Against Trafficking in Women (CATW) САЩ.
6. Специалните разузнавателни средства – неизбежно необходими, но и потенциално опасни, 2010, Сборник, „АСИ принт”,С, 2010
7. Престъпността, статистика и реалност, 2010, „The New Security Foundation”
8. Bulgarian Ministry of Interior: Divide and conquer. Old principles back in vogue, 2010 „The New Security Foundation”
9. Частната охранителна дейност – перспективна и конкурентна, 2011 г.Сборник, „АСИ принт”,С, 2011, Научно- практическа конференция за частната охранителна дейност
10. Актуални проблеми на сигурността в България, сп. „Сигурност“, бр 7, 2012 г.
11. Проблеми на финансово-ресурсното осигуряване на МВР, сп. „Сигурност“, бр 8, 2012 г.
12. Взривената сигурност, сп. „Сигурност“, бр.01, 2013 г., стр 8-9.
13. „Управление на специалните разузнавателни средства в унисон с оперативната обстановка в страната“, сборник на НБУ, публикувана и на: http://sigurnostta.com/Nauchni_statii/USRS.html- 02.07.2013 г.
14. Законът за ДАНС – липса на визия за сигурност и управленски подход, 07.07.2013 г., www.sigurnostta.com
15. Законът за ДАНС – неумело упражнение, сп. „Сигурност“, бр.08, 2013 г.
16. . МВР – отново във вихъра на промяната, сп. „Сигурност“, бр. 09. 2013 г.
17. МВР. Престъпност, промяна и проблеми, сп. „Сигурност“, бр. 10. 2013 г.
18. Управление и ефективност на специалните разузнавателни средства, доклад на научна конференция “Актуални проблеми на сигурността” във НВУ «В. Левски», под печат.
19. МВР. Промяна, архитектура, ефективност, доклад на научна конференция “Актуални проблеми на сигурността” във НВУ «В. Левски», под печат в сборника от конференцията. Публикувана и в сайтът „Сигурността“: http://sigurnostta.com/MVRpom.pdf
20. Разузнавателен анализ и Интернет, октомври 2013 г., сайт „Сигурността“ - http://sigurnostta.com/Nauchni_statii/RazAnInt.pdf
21. Епистемологичен подход, разузнаване и разузнавателен анализ, ноември, 2013г., сайт „Сигурността“ - http://sigurnostta.com/Nauchni_statii/Epist.pdf
22. Контент-анализ в инструментариума на разузнавателния анализ, юни 2013 г., сайт „Сигурността“, http://sigurnostta.com/Nauchni_statii/ContAn.pdf
23. Границата, сп. „Сигурност“, бр. 11. 2013 г.
24. Визия, мисия и реализация – основни проблеми на МВР, сп. „Сигурност“, бр. 12. 2013 г. – под печат.
25. Мониторинг, разузнаване, контраразузнаване, http://sigurnostta.com/Nauchni_statii

Монографии:
Специални разузнавателни средства, „АСИ принт”,С, 2010, 268 с.
Национална (не)сигурност, „АСИ принт”,С, 2012, 444 с.
Разузнавателен анализ, „АСИ принт”,С, 2013, 438 с.

Други:
2008 г. София, Министерски съвет - участие в работата по изготвяне на проект за концепция по национална сигурност.

Статии в медиите
1. Белите петна в закона за МВР, в. „Политика”, 23-29.06. 2006, бр. 114, стр. 20
2. Защо бият българския полицай, в. „Политика”, 1-7. 09.2006, бр.124, стр. 20
3. МВР – митовете на успехите, в. „Политика”, 6-12.10.2006, бр. 129, стр. 20
4. Поръчковите убийства са подготовка за тероризъм, в. „Монитор”, 28.10.2006, стр. 11
5. Досиетата като непресъхващ скандал на прехода, в. „Политика”, 15-12.12.2006, бр. 139, стр. 19
6. Дефицит на човечност самоубива спецслужителите, в. „Монитор”, 28.12.2006, стр. 15
7. София като Чикаго от 30-те, в. „Политика”, 23.02 – 01.03.2007, бр. 149, стр. 19
8. Убийствата – сага с продължение!, в. „Монитор”, 29.05.2007, стр. 13
9. МВР гледа като Буда в пъпа си, в. „Политика”, 7-13.09.2007, бр. 177, стр. 19
10. Чапай и Петка в защита на държавата, в. ”Класа”, бр.17, 21.09.2007, стр. 13
11. Трафикът на хора – новото робство, в.”Класа”, бр. 30, 06.10.2007, стр.11
12. Модното престъпление, в. ”КЕШ”, бр. 43, 26.10.2007, стр. 15
13. ФБР или КГБ, в. „Класа”, бр. 52, 01.11.2007, стр. 13
14. Две паралелни Българии, в. „Класа”, бр. 13, 14.11.2007, стр. 13
15. Признанието на Тачева, в. „КЕШ”, бр. 47, 23.11.2007, стр. 16
16. А националната сигурност остана встрани, в. „Класа”, бр. 89, 14.12.2007, стр. 14
17. Защо София няма европейски трафик, в. „Класа”, бр. 100, 03.01.2008, стр. 13
18. МВР – шекспирова трагедия, в. „Политика”, 11-17.01.2008, стр. 18
19. Криминология на промяната, в. „Класа”, бр. 117, 23.01.2008, стр. 13
20. Сигурност и закони, в. „Монитор”, 06.03.2008, стр. 15
21. Престъпността през 2006: висока латентност, в. „Монитор”, 13.03.2008, стр. 13
22. Net в мрежата на МВР - І, в. „КЕШ”, 15.02.2008, стр. 17
23. Net в мрежата на МВР-ІІ, в, „КЕШ”, 29.02.2008, стр. 20
24. Net в мрежата на МВР-ІІІ, в. „КЕШ”, 21.03.2008, стр. 18
25. Каналният ред за началници, в. „Дневник”, 25.03.2008, стр.14
26. Какво ново в новата Стратегия за сигурност, в. „Монитор”, 28.03.2008, стр. 13
27. Ред и безредие в МВР, в. „Монитор”, 11.04.2008, стр. 13
28. Big Brother І – видеонаблюдение, в. „КЕШ”, 11.04.2008, стр. 17
29. Big Brother ІІ – GPS, в. „КЕШ”, 18.04.2008, стр. 16
30. Big Brother ІІІ – биометрични данни, в. „КЕШ”, 09.05.2008, стр. 18
31. МВР- промените засега не променят нищо, в. „Монитор”, 27.05.2008, стр. 13
32. Big Brother ІV – равносметка, в. „КЕШ”, 30.05.2008, стр. 17
33. БСП се страхува да изгуби контрола върху СРС-тата преди изборите. Интервю, в. „Дневник”, 03.06.2008, стр. 10
34. Национална (не)сигурност – І, в. ”КЕШ”, 28.06.2008, стр. 18
35. Финансовата аритмия на МВР, „Бизнес магазин”, бр. юни 2008, стр. 78
36. Национална (не)сигурност ІІ, в. ”КЕШ”, 04.07.2008, стр. 17
37. Ред и сигурност – провал и надежда, в. „Дневник”, 11.07.2008, стр. 16
38. Национална (не)сигурност- ІІІ, в. „КЕШ”, 18.07.2008, стр. 14
39. Национална (не)сигурност- ІV, в. „КЕШ”, 01.08.2008, стр. 15
40. Борба с престъпността или симулация, в. „Дневник”, 12.08.2008, стр. 18
41. Сутрешен преглед на сигурността, в. „КЕШ”, 15.08.2008, стр. 16
42. Мизерната комуникационна среда, в. „КЕШ”, 29.08.2008, стр. 17
43. Манипулирана МВР статистика, в. „КЕШ”, 12.09.2008, стр. 17
44. Националната сигурност – жертва на побой, в. „Дневник”, 25.09.2008, стр. 12
45. Службите мразят централния процесор, в. „КЕШ”, 26.09.2008, стр. 15
46. Скандалът със СРС-тата беше отдавна предизвестен, в. ”Монитор”, Интервю, 03.10.2008, стр. 14
47. ДАНС – равносметката, в. „КЕШ”, 03.10.2008, стр. 14
48. Защо службите не обичат да анализират, в. „КЕШ”, 10.10.2008, стр. 14
49. СРС – кутията на Пандора, в. „КЕШ”, 24.10.2008, стр. 13
50. Голямото баламосване, в. „КЕШ”, 07.10.2008, стр. 14
51. Илюзията за сигурност, в. „Дневник”, 18.11.2008, стр.18
52. Принципът „разделяй и владей” отново на мода, в. „КЕШ”, 21.11.2008, стр. 15
53. Девалвация на сигурността, в. „КЕШ”, 05.12.2008, стр. 16
54. Зимата на полицейското недоволство, в. „КЕШ”, 19.12.2008, стр. 13
55. Врящото гърне на вътрешните работи, в. „Дневник”, 13.01.2009, стр. 14
56. Галеното чедо на премиера, в. „КЕШ”, 09.01.2009, стр. 30
57. Свой сред чужди, чужд сред свои, Дневник,17.02.2010, стр.8
58. Илюзорната победа над престъпността, Дневник, 18,11,2010, стр.7
59. Недоумението – състояние ежедневно, Дневник, 16.12.2011
60. Подслушването – кое мотивира огромния разход без резултати, Дневник, 09.01.2011
61. Подслушването срещу народа, Аргументи.бг, 24.01.2011, http://argumenti-bg.com
62. Защитена ли е България от атентати, Аргументи.бг, 31.01.2011, http://argumenti-bg.com
63. Левичарството на едно дясно управление, Аргументи.бг, 07.02.2011, http://argumenti-bg.com
64. Взрив, Аргументи.бг, 14.02.2011, http://argumenti-bg.com
65. Неумелото управление-катализатор на престъпността, Дневник, 16.02.2011,
66. Deja vu, Аргументи.бг, 21.02.2011, http://argumenti-bg.com
67. Цветанов има нужда от детектор на лъжата, Аргументи.бг, 14.03.2011, http://argumenti-bg.com
68. Полицейска ли е държавата, Дневник, 14.03.2011,
69. Терорът на сините лампи, Аргументи.бг, 22.03.2011, http://argumenti-bg.com
70. Заложници, Аргументи.бг, 28.03.2011, http://argumenti-bg.com
71. МВР – митове и легенди.Част І.Митове, Аргументи.бг, 05.04.2011, http://argumenti-bg.com
72. Истината, която ни спохожда отвън, Аргументи.бг, 11.04.2011, http://argumenti-bg.com
73. МВР – митове и легенди.Част ІІ.Легенди, Аргументи.бг, 18.04.2011, http://argumenti-bg.com
74. Нищо по-хубаво от тайните за ДАНС, Аргументи.бг, 26.04.2011, http://argumenti-bg.com
75. Бумерангът се върна в МВР, Аргументи.бг, 04.05.2011, http://argumenti-bg.com
76. Докога Цветанов ще будалка гражданите със СРС-тата, Аргументи.бг, 15.05.2011, http://argumenti-bg.com
77. Камерите на МВР само пълнят хазната, Аргументи.бг, 21.05.2011, http://argumenti-bg.com
78. Родният Павлик Морозов в огледалото на Укилийкс, Аргументи.бг, 30.05.2011, http://argumenti-bg.com
79. МВР изпадна в клинична смърт, Аргументи.бг, 08..06.2011, http://argumenti-bg.com
80. Шенгенщината на МВР ни поряза за Шенген, Аргументи.бг, 17.06.2011, http://argumenti-bg.com
81. Убийството – начин на употреба, Аргументи.бг, 27.06.2011, http://argumenti-bg.com
82. „Защитените” гафове на една полицейска операция, Аргументи.бг, 04..07.2011, http://argumenti-bg.com
83. Дребната риба на министър Цветанов, Аргументи.бг, 12.06.2011, http://argumenti-bg.com
84. Провалът на Цветанов и Борисов, Аргументи.бг, 22.07.2011, http://argumenti-bg.com
85. „Взривчета”, Аргументи.бг, 29.07.2011, http://argumenti-bg.com
86. Криминале, но не по Тарантино, Дневник, 04.08. 2011 г., стр. 15
87. Само бензин ливзема МВР от „Лукойл”?, Аргументи.бг, 07.08.2011, http://argumenti-bg.com
88. Екзотична демокрация, Аргументи.бг, 15.08.2011, http://argumenti-bg.com
89. Омертата в МВР – начин на употреба, Аргументи.бг, 22.08.2011, http://argumenti-bg.com
90. Мастодонтът МВР да пести пари? Възможно е, Аргументи.бг, 30.08.2011, http://argumenti-bg.com
91. МВР в предизборна реанимация., Аргументи.бг, 05.09.2011, http://argumenti-bg.com
92. Ахилесовата пета на МВР. Аргументи.бг, 09.09.2011, http://argumenti-bg.com
93. Рекет за „Шенген”, Аргументи.бг, 19.09.2011, http://argumenti-bg.com
94. Сигурността на гражданите днес е мисия невъзможна, Аргументи.бг, 05.10.2011, http://argumenti-bg.com
95. Шенген на сълзи не вярва, Дневник, 05.10.2011 г. Стр.12
96. Власт и безсилие в МВР, ”, Аргументи.бг, 13.10.2011, http://argumenti-bg.com
97. Взривчета II, Аргументи.бг, 20.10.2011, http://argumenti-bg.com
98. Изборите и сигурността на гражданите, Аргументи.бг, 05.11.2011, http://argumenti-bg.com
99. Ура! МВР пак победи престъпността, Аргументи.бг, 10.11.2011, http://argumenti-bg.com
100. Властта удобно забрави за СРС-тата, Аргументи.бг, 21.11.2011, http://argumenti-bg.com
101. Министерство на шменти-капелите, Аргументи.бг, 28.11.2011, http://argumenti-bg.com
102. Коледни фоерверки, Аргументи.бг, 08.12.2011, http://argumenti-bg.com
103. Палежи и валежи в полето на МВР, Аргументи.бг, 13.12.2011, http://argumenti-bg.com
104. Мълчанието на агнетата, Аргументи.бг, 21.12.2011, http://argumenti-bg.com
105. Демоните на Максуел и гражданската сигурност, 21.12.2011, „Дневник”
106. 2011-тъжната равносметка на МВР, Аргументи.бг, 31.12.2011, http://argumenti-bg.com
107. Пиромани, клептомани и всякакви армагани за МВР, Аргументи.бг, 06.01.2012, http://argumenti-bg.com
108. Служителят под прикритие не е пенкилер, Аргументи.бг, 12.01.2012, http://argumenti-bg.com
109. Убитата Мирослава и постулатите на разследването, Аргументи.бг, 21.01.2012, http://argumenti-bg.com
110. Цветановото МВР = организирана престъпна група, Аргументи.бг, 28.01.2012, http://argumenti-bg.com
111. Реставрацията на милицията, Аргументи.бг, 02.02.2012, http://argumenti-bg.com
112. Защо народът и Европа не вярват на МВР, Аргументи.бг, 08.02.2012, http://argumenti-bg.com
113. Докладът на ЕК и фантазиите на управляващите, 11.02.2012, „Дневник”
114. Полицейското насилие. Quid prodest?, Аргументи.бг, 18.02.2012, http://argumenti-bg.com
115. Неотложността на балерините от МВР, Аргументи.бг, 24.02.2012, http://argumenti-bg.com
116. „Взривчета“-та на МВР вече взимат жертви, Аргументи.бг, 28.02.2012, http://argumenti-bg.com
117. САЩ започнаха операция „Царят е гол“ в МВР, Аргументи.бг, 09.03.2012,
http://argumenti-bg.com
118. Борбата с престъпността – мисия невъзможна за МВР, Аргументи.бг, 21.03.2012,
http://argumenti-bg.com
119. Гръмнаха един от “Наглите”, да се готвят “Килърите” и “Октопод”-ът, Аргументи.бг, 30.03.2012, http://argumenti-bg.com
120. Как да четем отчетите на МВР, Аргументи.бг, 05.04.2012, http://argumenti-bg.com
121. МВР.Провали и възможности, , Аргументи.бг, 17.04.2012, http://argumenti-bg.com
122. Поръчковите убийства – начин на употреба от МВР, Аргументи.бг, 23.04.2012, http://argumenti-bg.com
123. МВР – нагоре по стълбата, която води надолу (Част І), Аргументи.бг,09.05.2012, http://argumenti-bg.com
124. МВР – нагоре по стълбата, която води надолу (Част ІІ), Аргументи.бг,16.05.2012, http://argumenti-bg.com
125. МВР – нагоре по стълбата, която води надолу (Част ІІІ), Аргументи.бг,29.05.2012, http://argumenti-bg.com
126. СРС-тата са “белязаните карти” на ГЕРБ за изборите, Аргументи.бг,13.06.2012, http://argumenti-bg.com
127. „СРС – ръждивият пищов на Цветан Цветанов“-в. „Свободен народ“15-21.06.2012., стр.13
128. Организираната престъпност като новото ЦРУ, Аргументи.бг,28.06.2012, http://argumenti-bg.com
129. Фантазия и реалност в борбата с престъпността, Аргументи.бг,16.07.2012, http://argumenti-bg.com
130. Брилянтната сигурност, Аргументи.бг,24.07.2012, http://argumenti-bg.com
131. Апендицити на сигурността, 02.08.2012, „Дневник”, http://www.dnevnik.bg
132. Мъглите падат отвисоко, 06.08.2012, http://argumenti-bg.com
133.Спецслужбите – загубени в шаблона,14.08.12. http://argumenti-bg.com
134.Защо не сме в Шенген, в.Труд, 10.01.2013 г.,
135.Сигурността ни – зле подържана илюзия. В. Труд, 21.01.2013 г., стр14-15
136. Игрите между два консултативни съвета, 08.02.2013 г., http://argumenti-bg.com
137. Сигурността в страната – бъркотия и безотговорност, 14.02.2013, www.sigurnostta.com
138. Гражданско рязане на лентички, 17.02.2013, www.sigurnostta.com
139. Размисли за предстоящото, 02.03.2013 г., www.sigurnostta.com
140. Нагли думи на един нагъл човек, 09.03.2013 г., www.sigurnostta.com
141. Още една седмица (не)сигурност, Обзор (25.02. - 03.03.), www.sigurnostta.com
142. Потопени в престъпността, Обзор (04-10.03.2013), www.sigurnostta.com
143. Правителството, което ще обезпечи честни и свободни избори, 14.03.2013 г., http://argumenti-bg.com
144. Акценти. Обзор(11. – 17.03.2013 г.), www.sigurnostta.com
145.Има известно намаляване на престъпността?! Обзор (18-24.03), www.sigurnostta.com
146. СРС и предстоящите избори, Дневник, 26.03.2013 г.
147. Изборите в сянката на СРС, 28.03.2013 г., http://argumenti-bg.com
148. Тоталното подслушване, 16.04.2013 г., http://argumenti-bg.com
149. Новите „нагли“, в. Преса, 18.04.2013 г.
150. Истината под пагон, Преса, 23.04.2013 г.
151.Виждане за неотложните действия в сигурността, Фактор.бг
152. Малки следизборни сметки, 22.05.2013 г. http://argumenti-bg.com
153.ДАНС. Баланси в сигурността – част І, в. Преса, 03.06.2013 г.
154. МВР. Баланси в сигурността – част ІІ, в. Преса 05.06.2013 г.
155. Единния юмрук, 06.06.2013 г., http://argumenti-bg.com
156. Как да няма злоупотреби с „ушите“ на властта. Баланси в сигурността. Част ІІІ., в. Преса, 10.06.2013 г.
157. Политическа скомина, 14.06.2013 г., www.sigurnostta.com
157. Гражданската сигурност в мъглата на протестите, 29.06.2013 г., http://argumenti-bg.com
158. Ще имаме ли нормално МВР, 06.07.2013 г., в.Труд,
159. Сериалът „Приключенията на Цветанов“, 12.07.2013 г., http://argumenti-bg.com
160. Екип за чудо и приказ, 26.07.2013 г., http://argumenti-bg.com
161. Още един победен отчет, 31.07.2013 г., http://argumenti-bg.com
162. Ликвидираме престъпността само в докладите, 02.07.2013 г., Труд
163.Ресурсът на МВР се е ползвал за политически и икономически цели, в. Земя, 06.08.2013 г.
164. Светкавичен поздрав от евро-атлантическите партньори, 07.08.2013 г., http://argumenti-bg.com
165. МВР-проблемите никога не свършват, 19.08.2013 г., http://argumenti-bg.com
166. Жега, 26.08.2013 г., http://argumenti-bg.com
167. Криза и спа-тероризъм, 02.09.2013 г., http://argumenti-bg.com
168. Унищожени са престъпните организации – престъпността не, 17. 09.2013 г., http://argumenti-bg.com
169. 100 дни намерения, 100 дни изпълнения, 24.09.2013 г., http://argumenti-bg.com
170. Времето за промяна в противодействието на престъпността изтича, 01.10.2013 г., http://argumenti-bg.com
171. Гражданска сигурност, комини и пирамиди, 04.10.2013 г., в. Труд
172. Престъпност, ажиотаж, бежански абордаж, 10.10.2013 г., http://argumenti-bg.com
173. През 2014-а бежанците може да стигнат 6000 на месец, в. Преса, 28.10.2013 г.
174. Необходима е криза и уплах, за да се направи ревизия на предишната власт, 28.10.2013 г., http://argumenti-bg.com
175. Цифрова оценка на невидимостта, 04.11.2013 г., http://argumenti-bg.com
176. Закъсня ли планът Йовчев, 06.11.2013 г., в. Труд
177. Аладин и вълшебната лампа на МВР, 11.11.2013 г., http://argumenti-bg.com
178. КСНС.Консенсус, 22.11.2013 г., http://argumenti-bg.com
179. Кога ще има ред, в. Преса, 23.11.2013 г.
180. Гражданите без защита и самозащита, 02.12.2013 г., http://argumenti-bg.comКурсове от текущия семестър: