главен асистент

гл. ас. д-р Янко Димитров

гл. ас. д-р Янко Димитров
Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
Приемно време:
Сряда 16:15-17:15 Компютърен център ІІІ Корпус
Петък 16:15-19:15 Компютърен център ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Образование:
2007 г. – доктор (византийска култура и литература), СУ „Св. Климент Охридски”
2002 г. – бакалавър „Новогръцка филология”, СУ „Св. Климент Охридски”
Членство в организации: секретар на международното дружество „Приятели на Никос Казандзакис” филиал България
Участие в национални и международни проекти: проект за дигитализиране на Codex Suprasliensis, проект на ЮНЕСКО
По-важни публикации:
Неофит Рилски, Требник 4/28 от Рилската света обител и борбата на Църквата срещу баенето и гадаенето (съвместно с Аделина Ангушева и Маргарет Димитрова). В: Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти, София 2012
Преводът като обществена и научна дейност във Византия през XIII – XIV век. В: Езикът – наука и практика, юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева-Минкова, София 2013
За понятието „магия” в Античността и във Византия, електронна публикация от 2014 г., https://aaduce.wordpress.com/


Публикации:


Курсове от текущия семестър: