доцент

доц. д-р Йосиф Аврамов

доц. д-р Йосиф Аврамов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02 8110636
Приемно време:
Събота 9:15-11:15 616 II Корпус
Събота 18:00-20:00 616 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р ЙОСИФ АВРАМОВ
Департамент: Телекомуникации
Телефон: - 02 8110 616
E-mail: josif.avramov@mail.bg
Приемно време: събота 14:45-16:15 616 II Корпус
Професионална автобиография:
Трудов стаж
От 2019 г. досега Нов български университет

Доцент, Факултет ФДЕНО, Департамент «Икономика» 2019 – 2020 г.

Редовен доцент, Факултет ФДЕНО при НБУ, Департамент «Телекомуникации», член на Департаментния съвет (от 2020 г. досега)
Редовен доцент, Факултет „Информационни науки“, катедра «Компютърни науки», УНИБИТ, 2016 г. – 2019 г.)

Хоноруван асистент и хоноруван доцент (1995-2016 г.)

Избран за Редовен доцент по специалност „Финанси“, ТУ-Габрово 2001 г. (напуска, поради закриването на специалност „Финанси“ в Стопанския факултет при ТУ-Габрово през 2002 г.)
Хоноруван асистент (2002 – 2005 г.) Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Хоноруван асистент (2005- 2011 г.) - департамент „Икономика“ в Нов български университет
Хоноруван асистент (2010 - 2020 г.) Стопански факултет, ТУ- София

Хоноруван асистент и хоноруван доцент (1995-2002 г.) Стопански факултет, ТУ-Габрово

От 2008 г. досега - Председател на Управителния съвет на Консултантски център по европейски програми „Люлин“, сдружение, регистрирано в обществена полза
От 1992 г. досега - Председател на Управителния съвет на Международния фонд „Център по приватизация и чуждестранни инвестиции в България“, фондация, регистрирана в частна полза
1994-1995 г. Народно събрание, Комисия по икономическа политика, старши съветник
1992 – 1994 г. Комисия за защита на конкуренцията, съветник
1990 – 1991 г. Министерство на науката и висшето събрание, началник на управление „Финанси и инвестиции“
1988 – 1990 г. – Комитет за държавен и народен контрол, Централно управление, направление „Функционални дейности“ – главен инспектор
1983 – 1988 г. Министерство на финансите, дирекция „Приходи от населението“, специалист и гл. специалист – ревизор по данъци и такси от населението
1980 – 1983 г. БНБ, кредитен инспектор в областта на кредитиране на недвижимите имоти
Обществена дейност:
2009 г. досега – член на УС на Българска търговско-промишлена палата
2001 досега – зам.председател на Националната предприемаческа и занаятчийска камара
2003 досега – член на Съюза на българските журналисти
2016 досега – член на Съюза на учените в България

Научна степен, научно звание, образование и квалификации

Научно-образователна степен и научно звание
1995 - 1998 г.
Университет за национално и световно стопанство, гр. София
Свободна докторантура по специалността с шифър 05.02.05. „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Научна степен „доктор“ с Протокол № 16/20.10.1998 г. на Висшата атестационна комисия, диплома № 25445 от 08.01.1999 г.

2020 г.
Научно звание Доцент, шифър 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, в департамент „Телекомуникации“ при НБУ, код по НКПД 23107004

Образование и квалификации

1976-1980 г.
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (бивш Финансово-стопанки университет „Д. А. Ценов“), гр. Свищов
Специалност „Финанси и кредит”
Магистър икономист-финансист

1978 - 1982 г.
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (бивш Финансово-стопанки университет „Д. А. Ценов“), гр. Свищов; Факултет за обществени професии; Специалност „Икономика на околната среда”; диплома за обществена професия „Икономист - еколог“

1987 - 1988 г.
ВИИ „Карл Маркс“, понастоящем Университет за национално и световно стопанство, Отделение за повишаване на квалификацията на кадрите; специализация по „Управление и организация на финансите в НРБ“ – двегодишна следдипломна квалификация, организирана от Министерството на финансите

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Водени аудиторни курсове/актуални/:
Основи на икономиката в телекомуникациите
Пари, банки и капиталови пазари
Иновации и предприемачество в дигиталния свят
Инвестиции и финансиране на иновационните дейности
Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT)
Финансови инструменти за високотехнологичните форми
Инвестиционни стратегии на небанкови финансови институции
Финансиране на проекти”
Финансова иконометрия
Финансов мениджмънт на дребния и средния бизнес
Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор
Стаж:Проектиране на телекомуникационни мрежи
Практика: Стаж по телекомуникационни системи и технологии

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
В областта на:
- Икономика на телекомуникациите;
- Финансов инженеринг в телекомуникациите;
- Инвестиции и инвестиционна политика;
- Корпоративни финанси;
- Банково дело;
- Теория и история на парите;
- Публични финанси;
- Финансово-данъчен контрол;
- Бюджетен контрол;
- Банков контрол

- Майчин език Български
Други езици
Английски език; Френски език; Руски език
• ЧетенеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене
• ПисанеСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене
• РазговорСамостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене Самостоятелно ниво на владеене

Социални умения и компетенции
Комуникативност, отговорност, диалогичност, умения за работа в екип, с теоретически и практически опит.

Организационни умения и компетенции
Ръководни и организационни умения, развити в професионалната сфера при координация и управление дейността на хората от екипа.

Технически умения и компетенции Работа Microsoft office, Outlook Express.
-
- ПУБЛИКАЦИИ:
СПИСЪК
НА ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ.Д-Р ЙОСИФ АВРАМОВ

- І. ОСНОВЕН МОНОГРАФИЧЕН ТРУД
-
- Аврамов, Й. Финансов инженеринг в телекомуникациите, Издателство на НБУ, С., 2021
Други монографии, книги и учебници:
2021 АВРАМОВ, Йосиф. Финансов инженеринг в телекомуникациите, София, Издателство на НБУ, С., 2021, 978-619-233-191-7

2020 АВРАМОВ, Йосиф. България в преддверието на еврозоната. София: Фондация „Фридрих Еберт“, 2020. ISBN 978-954-2979-64-7. ________________________________________
2019 АВРАМОВ, Йосиф. Използване на финансови инструменти от публичните организации [онлайн]. София: Институт по публична администрация, 2019 [прегледан 23 юни 2021]. ISBN 978-619-7262-16-2. Достъпен на: https://www.ipa.government.bg/bg/izpolzvane-na-finansovi-instrumenti-ot-publichnite-organizacii________________________________________
2016 АВРАМОВ, Йосиф и Александър БАНЕВ. Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти [онлайн]. София: Институт по публична администрация, 2016 [прегледан 23 юни 2021]. ISBN 978‐619‐7262‐06‐3.
Достъпен на: https://www.ipa.government.bg/bg/prilagane-na-finansov-inzhenering-pri-publichno-chastnite-proekti
________________________________________
2015 АВРАМОВ, Йосиф. Функционални спецификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти София: За буквите - О писменехь, 2015. ISBN 978-619-185-167-6.
________________________________________
Проблеми на финансирането на малкия и средния бизнес в република България; 2014, издател „Пенков, Марков & партньори“, С.
Присъединяването на България към Еврозоната: икономически и социални измерения, ISBN 978-954-92601-4-4, Йосиф Аврамов, Чавдар Николов, Ганчо Ганчев; Издател „Фондация Фридрих Еберт, Бюро България“; 2009;С.

Еврото – утрешните ни пари, Университетско издателство „Св. Климент Охридски 2006, Йосиф Аврамов, ISBN 954-07-2232-2

Банков контрол / Йосиф Аврамов. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Нова звезда, 2002 (Издател Нова-звезда). - 800 с. ; 21 см, 1. изд. 2001. - Библиогр. с. 799-800. - Офс. изд. ISBN 954-8981-39-4;
Българският парламент и преходът; Аврамов, Й, Проданов, В, Тодоров, А, Иванова, А., 2009, СИЕЛА, София
Корпоративни финанси; Аврамов, Й, ,2008, СИЕЛА, София
Данъчен и митнически контрол, Аврамов, 2005 Й., Нова звезда, София

- ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ
2021
AVRAMOV, Josif. Perspectives for the Strategy Industry 4.0. In: 29-th National Conference with International Participation TELECOM 2021, October 28 - 29, 2021, Sofia, Bulgaria: Proceedings [online]. 2021, pp. 167-170 [viewed 05 January 2022]. IEEE Xplore Digital Library. ISBN 978-1-6654-3344-0. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/9659565
Avramov Joseph, New Bulgarian University, Kiril Gotsev, New Bulgarian University,PROSPECTS FOR TRADER TRAINING FOR FINTECH INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF BULGARIA, p.133-144, XIII-th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “E-Governance and E-Communications” jointly with the “Science Days – 2021”of TU-Sofia, CONFERENCE PROCEEDINGS, June 2021, Sozopol, ISSN 2534-8523 , © TU-Sofia Publisher

2020
АВРАМОВ, Йосиф. Отражение от влизането на България в еврозоната за банковия и за реалния сектори в Република България и в частност за отрасъл „Телекомуникации“. Годишник на департамент „Телекомуникации“ [онлайн]. 2020, (7), с. 49-55 [прегледан 07 август 2021]. CEEOL. ISSN 2534-854X. Достъпен на: https://www.ceeol.com/
- ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Възможности за усъвършенстване на финансирането на проекти на български предприятия по плана Юнкер. Списание на Българската академия на науките [онлайн]. 2020, (3), с. 34-42 [прегледан 25 юни 2021]. ISSN 2683-0302. Достъпен на: http://www.stil.bas.bg/journBAS/PDFs/SP_BAN-3-2020-PECHAT.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Ролята на финансовите инструменти при оползотворяването на еврофондовете. В: Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи: Сборник доклади, представени на Международната конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ–VUZF Lab на 24.10.2019 г. [онлайн]. София: Висше училище по застраховане и финанси, 2020, с. 170-185 [прегледан 25 юни 2021]. ISBN 978-954-8590-84-6. Достъпен на: https://vuzflab.eu/wp-content/uploads/2020/08/Krugova-ikonomika-i-ustoichivi-finansi-SBORNIK-2020_Edit_19.08.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Необходимост от данъчна реформа в материално-правните ни данъчни закони с оглед на повишаването на размера на чуждестранните инвестиции в България. В: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, София 21-22 ноември, 2019: сборник статии. Състав. Ирена ЗАРЕВА и Алла КИРИЛОВА. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 117-126. ISBN 978-619-245-039-7. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Финансовите инструменти и ефективното управление на европейски проекти в публичния и в корпоративния сектор. Сборник трудове от XII Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2020, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2020, с. 41-48 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2020-2.pdf________________________________________
- AVRAMOV, Josif. Innovative Approaches in Teaching Business and Economics of Telecommunications at NBU Department of Telecommunications. In: 28-th National Conference with International Participation TELECOM 2020: Proceedings [online]. 2020, pp. 72-73 [viewed 27 July 2021]. Scopus. ISBN 978-172-8187-17-4. Available from: https://www.scopus.com/
- ________________________________________
- AVRAMOV, Yosif. Development and Prospects for Fin Tech Companies Blockchains Technolodgies in Bulgaria and Eastern Eurrope. Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Economics and Business Administration. 2020, vol. 19, pp. 243-247. ISSN 1311-8420. http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2019-1.pdf
________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Предимствата на съвместните иновативни проекти на съвета по иновации при БТПП с участието на НБУ=The advantages of the collaborative innovative projects of the board of inventions in BCCI for engagement of nongovernmental organization. International Scientific Conference Technics. Technologies. Education. Safety. 2020. 08-11.06.2020 Borovets, Bulgaria: Proceedings [online]. 2020, vol. 4 (2), pp. 108-109 [viewed 24 June 2021]. ISSN 2535-0315 (Print); ISSN 2535-0323 (Online). Available from: https://techtos.net/sbornik/2020/2-2020.pdf________________________________________
- 2019
-
- АВРАМОВ, Йосиф. Някои насоки за повишаването на ефективността от използването на средствата по програмите на ЕС COSME и INNOFIN за бенефициентите от Република България. В: Национална научна конференция 75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието: 26-28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“: сборник доклади. [София]: [Съюз на учените в България], 2019, с. 177-182. ISBN 978-954-397-045-2. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Насоки за усъвършенстване на дейността на Фонд на фондовете (Фонд мениджър на финансовите инструменти по опертавните програми на Европейския съюз в Република България) през Програмен период 2021-2027 г. В: Национална научна конференция 75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието: 26-28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“: сборник доклади [София]: [Съюз на учените в България], 2019, с. 183-188. ISBN 978-954-397-045-2. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Някои проблеми при оползотворяването на средствата от европейските програми и препоръки за решаването им. Годишник на Висше училище по мениджмънт. XV международна научна конференция „Науката в полза на бизнеса. Съвременни проблеми на науката, бизнеса, образованието и туризма“, 03-05 юли 2019. Т. 12. Варна: Издателство на ВУМ, 2019, с. 187-193. ISSN 2367-7368. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Значението на двата проекта на Съвета по иновации при БТПП за изграждането на Център за трансфер на технологии и за създаването на Старт ъп хъб за развитието на иновационната инфраструктура в Република България. Научна конференция „TechCo – Lovech 2019”: Сборник доклади. 2019, Т.1, с. 200-207. ISSN 2535-079X. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието на Финтех (Fin Tech) компаниите и блокчейн технологиите в България. Сборник трудове от XI Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2019, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2019, с. 137-144 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2019-1.pdf
________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Платформа „иновационна борса“ – проект на съвета по иновации при БТПП неразривно свързва науката с бизнеса. Научна конференция „TechCo – Lovech 2019”: Сборник доклади. 2019, Т.1, с. 208-215. ISSN 2535-079X. ________________________________________
- 2018
-
- АВРАМОВ, Йосиф. Данъчната реформа в областта на преките и косвените данъци следва да се осъществи успоредно с повишаването на ефективността на електронната система в данъчната и митническата администрация в Република България. Сборник трудове от Юбилейна X международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2018, гр. Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2018, с. 43-52 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/proceedings-2018.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Как се вписват в Националната концепция на Индустрия 4.0 стратегиите на Съвета по иновации при БТПП за изграждане на Център за технологичен трансфер и за селектиране, финансиране и развитие на старт ъп компаниите. В: Сборник с доклади от на ХХ Годишна международна конференция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет „Икономически и управленски политики и предизвикателства към Индустрия 4.0“ [онлайн]. София: Издателски комплекс-УНСС, 2018, с. 167-180 [прегледан 24 юни 2021]. ISBN 978-954-9399-51-6. Достъпен на: https://www.unwe.bg/Uploads/Conference/economics-conference_2018_1f043_Sbornik.dokladi.13.02.2018.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Усъвършенстване на данъчно-осигурителния и митнически контрол в България. В: Идва ли времето на нов протекционизъм?. София: Издателство „Св. Григорий Богослов“, 2018, с. 259-284. ISBN 978-954-8590-53-2. ________________________________________
- 2017
АВРАМОВ, Йосиф. Укрепването на данъчния и на митническия контрол приоритет на данъчната реформа. Общество и право. 2017, (10), с. 3-17. ISSN 0204-85-23. ________________________________________
АВРАМОВ, Йосиф. Платформа „Иновационна борса“ и „Център за технологичен трансфер“ - два нови уеб базирани проекта на Съвета по иновации при БТПП – връзка между бизнеса, администрацията и иноваторите. Сборник трудове от IX Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2017, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2017, с. 53-62 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/Proceedings-2017-7.pdf________________________________________- 2015
-
- АВРАМОВ, Йосиф, Александър ШИКАЛАНОВ и Румен АНДРЕЕВ. Платформа Иновационна борса и Виртуален офис за технологичен трансфер: Два проекта на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и ИИКТ при БАН - мост между науката, образованието и бизнеса. В: Сборник с научни доклади и съобщения от Национална конференция „ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство“, в чест на 70 години от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 65 години от създаването на Държавния библиотекарски институт (днес Университет по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ), 29 май 2015 година [онлайн]. София: Издателство „За буквите – О писменехь”, 2015, с. 220-227 [прегледан 24 юни 2021]. ISBN 978-619-185-164-5. Достъпен на: https://unesco.unibit.bg/sites/default/files/National_Conference-May29_2015.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Бюджет 2016 - нови данъци и нови дългове. Business Club. 2015, (11), с. 60-64. ISSN 2367-623Х. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Защо за мнозина публично-частното партньорство в България е равнозначно на „далавера”? Business club. 2015, (8), с. 64-65. ISSN 2367-623Х. ________________________________________

КНИГИ, СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ ФОРУМИ от КАРТОТЕКАТА НА НАЦИД до 2016 г.

124 Книга Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти - 2016
Повтаря се
123 Книга Функционални спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти - повтаря се 2015

122 Статия в списания и поредици Перспективи на водещите валути в световната валутна система 2014

121 Книга Проблеми на финансирането на малкия и средния бизнес в република България 2014

120 Статия в списания и поредици В бюджет 2012 няма достатъчно стимули за българския бизнес 2012

119 Статия в списания и поредици Ще доведат ли до повече приходи реформите в митниците и НАП? 2010

118 Статия в списания и поредици Трета година 200 млн. евро по програма Джеръми не достигат до малкия и средния бизнес 2010

117 Статия в списания и поредици На дневен ред - оползотворяването на еврофондовете 2010

116 Статия в списания и поредици Икономическата криза превзе България задълго 2010

115 Статия в списания и поредици Заразителен ли е гръцкият финансов провал за българските публични финанси : ЕС спасява френските и германските банки за сметка на доходите на гръцките трудещи се 2010

114 Статия в списания и поредици Една година без визия за изход от кризата и хаос в държавните финанси 2010

113 Статия в списания и поредици Бюджет 2011 удължава кризата в българската икономика 2010

112 Статия в списания и поредици Ще се поучим ли от уроците на Трише? 2009

111 Статия в списания и поредици Световната икономическа криза и българската банкова система 2009

110 Статия в списания и поредици Неотложни мерки срещу финансовата криза [у нас] 2009

109 Статия в списания и поредици Необходими са реформи в търговията с ценни книжа 2009

108 Статия в списания и поредици Наследството в държавните финанси - повод за умерен оптимизъм 2009

107 Статия в списания и поредици Какво очаква бизнесът по време на кризата? 2009

106 Статия в списания и поредици Глобалната икономическа криза и кризите от XX век 2009

105 Статия в списания и поредици В бюджет 2010 няма визия за активна стопанска и социална политика 2009

104 Статия в списания и поредици В България все още е възможно да се преодолее напрежението във финансовия сектор 2009

103 Статия в списания и поредици Бюджет 2010: Няма визия за проактивна стопанска и социална политика 2009

102 Статия в списания и поредици България и глобалната криза 2009

101 Статия в списания и поредици Банковата система у нас засега удържа на предизвикателствата на световната финансова криза 2009

100 Статия в списания и поредици Антикризисен или рестриктивен е проектобюджет 2009

99 Книга БЪЛГАРСКИЯТ парламент и преходът 2009

98 Статия в списания и поредици Ще имаме ли финансова полиция и модерен вътрешен одит 2008

97 Статия в списания и поредици Основни положения в Закона за пазарите на финансови инструменти 2008

96 Статия в списания и поредици Необходимо е преустановяване на неглижирането на капиталовия пазар 2008

95 Статия в списания и поредици Необходимите стратегии за влизането ни в еврозоната / Йосиф Аврамов 2008

94 Статия в списания и поредици Необходими са спешни промени в бюджетното и одитното законодателство 2008

93 Статия в списания и поредици Левът - "обречен" на инфлация до присъединяването ни към Еврозоната 2008

92 Статия в списания и поредици Кризата е вече тук - неотложни и прагматични мерки 2008

91 Статия в списания и поредици Има ли бъдеще фондовата борса у нас? 2008

90 Статия в списания и поредици Има ли бъдеще фондовата борса у нас? 2008

89 Статия в списания и поредици Златото като пари и финансов инвестиционен инструмент 2008

88 Книга Корпоративни финанси : Финанси на малката и средната фирма 2008

87 Статия в списания и поредици Управленски приоритети и данъчна политика 2007

86 Статия в списания и поредици Проектобюджет [2008] на европейските перспективи за България 2007

85 Статия в списания и поредици Плащанията в брой стимулират прането на пари и корупцията 2007

84 Статия в списания и поредици Необходима е актуализация на икономическите управленски приоритети [в България] 2007

83 Статия в списания и поредици Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари : Настъпи моментът за прилагането в нормативната уредба на Република България на неотложни мерки за лимитиране на плащанията в брой до 10 000 лв. 2007

82 Статия в списания и поредици Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари в България 2007

81 Статия в списания и поредици Българската банкова система след присъединяването на Република България в Европейския съюз 2007

80 Статия в списания и поредици Бюджет 2008. Защо бе необходимо да се планира рекордно бюджетно салдо? 2007

79 Статия в списания и поредици Бюджет 2007 - най-трудният за изпълнение : Тест за успешно членство в Европейския съюз 2007

78 Статия в списания и поредици БСП за данъците, малкия и средния бизнес : Приоритетите на управляващата партия до края на мандата 2007

77 Статия в списания и поредици Чуждестранните инвестиции: основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката 2006

76 Статия в списания и поредици Финансовият контрол при обществените поръчки и концесиите 2006

75 Статия в списания и поредици Реформата във финансовия контрол на публичните фондове от 2006 г. : Анализ, равносметка и перспективи 2006

74 Статия в списания и поредици Необходимо ли е социализиране на фискалната ни политика през 2007 година 2006

73 Статия в списания и поредици Бюджет 2007 - най-тежкият за изпълнение след въвеждането на валутния борд 2006

72 Статия в списания и поредици България е лидер в усвояването на заеми от Световната банка и в "наливането на пари" от тях в неефективни проекти 2006

71 Статия в списания и поредици Безмитната търговия - спекулативни печалби за избрани личности 2006

70 Статия в списания и поредици Атрактивни възможности за инвестиции във финансовия сектор [в България] 2006

69 Книга Еврото - утрешните ни пари 2006

68 Статия в списания и поредици Финансовите рискове пред българската икономика през 2005 г. 2005

67 Статия в списания и поредици Рисковете пред българската икономика през 2005 година. В състояние ли е да им противодейства външният бюджетен одит? 2005

66 Статия в списания и поредици Еврото и българската икономика 2005

65 Статия в списания и поредици Държавният финансов контрол [у нас] и евроинтеграцията 2005

64 Статия в списания и поредици Външният бюджетен контрол в България 2005

63 Статия в списания и поредици Бюджет 2005 - обект на недостойни пазарлъци 2005

62 Книга Силата на парите : История на парите и кредита по българските земи 2005

61 Статия в списания и поредици Ще се адаптира ли Държавния вътрешен финансов контрол към новите икономически реалности у нас? 2004

60 Статия в списания и поредици Спорни промени на Закона за Сметната палата 2004

59 Статия в списания и поредици Споразумението с МВФ : Удар по конкурентоспособността на икономиката 2004

58 Статия в списания и поредици Предпазното споразумение с МВФ - пореден удар по конкурентоспособността на българските производители 2004

57 Статия в списания и поредици Предизвикателствата пред външния бюджетен контрол 2004

56 Статия в списания и поредици Памфлет за парите. "Парите не миришат!" 2004

55 Статия в списания и поредици Някои проблеми при изпълнението на прерогативите на органите за вътрешен одит в банките, респективно и за банков надзор, вследствие на известни несъвършенства и пропуски в банковата ни нормативна уредба 2004

54 Статия в списания и поредици Изпълнението на прерогативите на органите за вътрешен одит в банките, респективно и за банков надзор 2004

53 Книга Финанси на малката и средната фирма : Корпоративни финанси 2004

52 Статия в списания и поредици Тенденции в развитието на Сметната палата като контролен орган за външен одит [у нас] 2003

51 Статия в списания и поредици Опитомяване на борда. Бъдещето на валутния борд в България 2003

50 Книга Теория и история на парите и кредита : От хиперперона през лева към еврото 2003

49 Книга Митнически и данъчен контрол 2002

48 Книга Банков контрол 2002
- Повтаря се
47 Статия в списания и поредици Перспективи пред кооперативното кредитно дело в България 2000

46 Статия в списания и поредици Перспективи пред кооперативното кредитно дело в България 2000

45 Статия в списания и поредици Финансовата стабилизация на валутния борд и предоговарянето на споразумението с МВФ 1999

44 Статия в списания и поредици Приходната част на бюджета и фискалната политика 1999

43 Статия в списания и поредици Как ще изпълним приходната част на бюджета през първата година от тригодишното споразумение с МВФ? 1999

42 Статия в списания и поредици Взаимоотношенията на данъчната администрация с останалите звена на финансово-контролната система 1999

41 Книга Финанси на предприятието 1999

40 Статия в списания и поредици Ще постигнат ли промените на Закона за приватизацията по-голяма бързина и прозрачност 1998

39 Статия в списания и поредици Туризмът - приоритетен отрасъл на XXI век 1998

38 Статия в списания и поредици Проблеми пред корпоративното подоходно облагане 1998

37 Статия в списания и поредици При какви условия България ще сключи шестото дългосрочно споразумение с Международния валутен фонд 1998

36 Статия в списания и поредици Относно договарянето с Международния валутен фонд за сключването на тригодишно споразумение и средносрочната фискална стратегия 1998

35 Статия в списания и поредици Облагане доходите на физическите лица 1998

34 Статия в списания и поредици Новото споразумение с МВФ - ориентирано към икономически растеж 1998

33 Статия в списания и поредици Новите изменения в Закона за счетоводството - важен етап към унифициране на законодателството с УС 1998

32 Статия в списания и поредици Нова законодателна уредба на общинските бюджети 1998

31 Статия в списания и поредици Нетрадиционни форми на дългосрочното корпоративно финансиране [лизинг] 1998

30 Статия в списания и поредици Как се облагат личните доходи в страните с развито пазарно стопанство и у нас 1998

29 Статия в списания и поредици Законът за експортното застраховане - основа за активизиране на външнотърговската ни политика 1998

28 Статия в списания и поредици Законодателна уредба на облигационните общински заеми в новия Закон за общинските бюджети 1998

27 Статия в списания и поредици Законодателна бариера срещу изпирането на мръсни пари 1998

26 Статия в списания и поредици "За" и "против" промените в Закона за счетоводството 1998

25 Статия в списания и поредици Бюджетният контрол след установяването на валутен съвет у нас 1998

24 Статия в списания и поредици Бюджетът [за 1998 г.] и стопанското оживление 1998

23 Книга ВЗАИМООТНОШЕНИЯ на стопанските субекти с бюджета 1998

22 Книга Основи на данъчното облагане и данъчния контрол 1998

21 Статия в списания и поредици Ще повлияе ли бюджетът за 1998 г. на инвестиционната активност? 1997

20 Статия в списания и поредици Ще загине ли българският малък и среден бизнес? 1997

19 Статия в списания и поредици Промените в закона за приватизация 1997

18 Статия в списания и поредици Някои проблеми на усъвършенстване на бюджетния контрол относно приходната част на бюджета 1997

17 Статия в списания и поредици Новият закон за чуждестранните инвестиции е само част от инвестиционната стратегия 1997

16 Статия в списания и поредици Необходима е инвестиционна стратегия, а не само закон [за чуждестранните инвестиции] 1997

15 Статия в списания и поредици Държавният бюджет [на България] - предпоставка за повишаване на инвестиционната активност 1997

14 Статия в списания и поредици Данъчната политика в условията на паричен съвет 1997

13 Статия в списания и поредици Данъчната политика в условията на паричен съвет 1997

12 Статия в списания и поредици Важни промени в Закона за приватизация 1997

11 Статия в списания и поредици Българският инвестиционен форум, София, 22-24 окт. 1997 г. 1997

10 Статия в списания и поредици Най-важни преференции при подоходното облагане на физически и юридически лица 1995

9 Статия в списания и поредици Икономическите законодателни приоритети и проблемите на потребителя и на дребния частен производител 1995

8 Статия в списания и поредици Единствено възможният бюджет след петгодишна криза 1995

7 Статия в списания и поредици А оцелелите потребители - да се пазят сами... 1995

6 Статия в списания и поредици Сметната палата - неосъществимата мечта на данъкоплатеца 1994

5 Статия в списания и поредици По-важни данъчни преференции при облагане дохода на физическите и юридическите лица : Предстои нов ремонт на Указ 56 1994

4 Статия в списания и поредици Контролната система в областта на бюджета и финансите 1994

3 Статия в списания и поредици Данъчната реформа обхваща и имущественото облагане 1994

2 Статия в списания и поредици Становище относно Законопроекта за данък върху печалбата и доходите на юридическите лица и неперсонифицираните дружества 1993
1. Книга Корпоративни финанси – повтаря се 2008


Публикации:


- ПУБЛИКАЦИИ на Доц.Йосиф Аврамов, д-р по икономика:
СПИСЪК
НА ОСНОВНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ.Д-Р ЙОСИФ АВРАМОВ

- І. ОСНОВЕН МОНОГРАФИЧЕН ТРУД
-
- Аврамов, Й. Финансов инженеринг в телекомуникациите, Издателство на НБУ, С., 2021
Други монографии, книги и учебници:

2020 АВРАМОВ, Йосиф. България в преддверието на еврозоната. София: Фондация „Фридрих Еберт“, 2020. ISBN 978-954-2979-64-7. ________________________________________
2019 АВРАМОВ, Йосиф. Използване на финансови инструменти от публичните организации [онлайн]. София: Институт по публична администрация, 2019 [прегледан 23 юни 2021]. ISBN 978-619-7262-16-2. Достъпен на: https://www.ipa.government.bg/bg/izpolzvane-na-finansovi-instrumenti-ot-publichnite-organizacii________________________________________
2016 АВРАМОВ, Йосиф и Александър БАНЕВ. Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти [онлайн]. София: Институт по публична администрация, 2016 [прегледан 23 юни 2021]. ISBN 978‐619‐7262‐06‐3.
Достъпен на: https://www.ipa.government.bg/bg/prilagane-na-finansov-inzhenering-pri-publichno-chastnite-proekti
________________________________________
2015 АВРАМОВ, Йосиф. Функционални спецификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти София: За буквите - О писменехь, 2015. ISBN 978-619-185-167-6.
________________________________________
Проблеми на финансирането на малкия и средния бизнес в република България; 2014, издател „Пенков, Марков & партньори“, С.
Присъединяването на България към Еврозоната: икономически и социални измерения, ISBN 978-954-92601-4-4, Йосиф Аврамов, Чавдар Николов, Ганчо Ганчев; Издател „Фондация Фридрих Еберт, Бюро България“; 2009;С.

Еврото – утрешните ни пари, Университетско издателство „Св. Климент Охридски 2006, Йосиф Аврамов, ISBN 954-07-2232-2

Банков контрол / Йосиф Аврамов. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Нова звезда, 2002 (Издател Нова-звезда). - 800 с. ; 21 см, 1. изд. 2001. - Библиогр. с. 799-800. - Офс. изд. ISBN 954-8981-39-4;
Българският парламент и преходът; Аврамов, Й, Проданов, В, Тодоров, А, Иванова, А., 2009, СИЕЛА, София
Корпоративни финанси; Аврамов, Й, ,2008, СИЕЛА, София
Данъчен и митнически контрол, Аврамов, 2005 Й., Нова звезда, София

- ПУБЛИКУВАНИ ДОКЛАДИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, СТАТИИ И ГЛАВИ ОТ КНИГИ
-
- 2020
-
- АВРАМОВ, Йосиф. Отражение от влизането на България в еврозоната за банковия и за реалния сектори в Република България и в частност за отрасъл „Телекомуникации“. Годишник на департамент „Телекомуникации“ [онлайн]. 2020, (7), с. 49-55 [прегледан 07 август 2021]. CEEOL. ISSN 2534-854X. Достъпен на: https://www.ceeol.com/
- ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Възможности за усъвършенстване на финансирането на проекти на български предприятия по плана Юнкер. Списание на Българската академия на науките [онлайн]. 2020, (3), с. 34-42 [прегледан 25 юни 2021]. ISSN 2683-0302. Достъпен на: http://www.stil.bas.bg/journBAS/PDFs/SP_BAN-3-2020-PECHAT.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Ролята на финансовите инструменти при оползотворяването на еврофондовете. В: Кръгова икономика и устойчиви финанси. Съвременни перспективи: Сборник доклади, представени на Международната конференция „Кръгова икономика и устойчиви финанси“, организирана от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ–VUZF Lab на 24.10.2019 г. [онлайн]. София: Висше училище по застраховане и финанси, 2020, с. 170-185 [прегледан 25 юни 2021]. ISBN 978-954-8590-84-6. Достъпен на: https://vuzflab.eu/wp-content/uploads/2020/08/Krugova-ikonomika-i-ustoichivi-finansi-SBORNIK-2020_Edit_19.08.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Необходимост от данъчна реформа в материално-правните ни данъчни закони с оглед на повишаването на размера на чуждестранните инвестиции в България. В: Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи: Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, София 21-22 ноември, 2019: сборник статии. Състав. Ирена ЗАРЕВА и Алла КИРИЛОВА. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, с. 117-126. ISBN 978-619-245-039-7. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Финансовите инструменти и ефективното управление на европейски проекти в публичния и в корпоративния сектор. Сборник трудове от XII Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2020, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2020, с. 41-48 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2020-2.pdf________________________________________
- AVRAMOV, Josif. Innovative Approaches in Teaching Business and Economics of Telecommunications at NBU Department of Telecommunications. In: 28-th National Conference with International Participation TELECOM 2020: Proceedings [online]. 2020, pp. 72-73 [viewed 27 July 2021]. Scopus. ISBN 978-172-8187-17-4. Available from: https://www.scopus.com/
- ________________________________________
- AVRAMOV, Yosif. Development and Prospects for Fin Tech Companies Blockchains Technolodgies in Bulgaria and Eastern Eurrope. Annual of Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Faculty of Economics and Business Administration. 2020, vol. 19, pp. 243-247. ISSN 1311-8420. http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2019-1.pdf
________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Предимствата на съвместните иновативни проекти на съвета по иновации при БТПП с участието на НБУ=The advantages of the collaborative innovative projects of the board of inventions in BCCI for engagement of nongovernmental organization. International Scientific Conference Technics. Technologies. Education. Safety. 2020. 08-11.06.2020 Borovets, Bulgaria: Proceedings [online]. 2020, vol. 4 (2), pp. 108-109 [viewed 24 June 2021]. ISSN 2535-0315 (Print); ISSN 2535-0323 (Online). Available from: https://techtos.net/sbornik/2020/2-2020.pdf________________________________________
- 2019
-
- АВРАМОВ, Йосиф. Някои насоки за повишаването на ефективността от използването на средствата по програмите на ЕС COSME и INNOFIN за бенефициентите от Република България. В: Национална научна конференция 75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието: 26-28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“: сборник доклади. [София]: [Съюз на учените в България], 2019, с. 177-182. ISBN 978-954-397-045-2. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Насоки за усъвършенстване на дейността на Фонд на фондовете (Фонд мениджър на финансовите инструменти по опертавните програми на Европейския съюз в Република България) през Програмен период 2021-2027 г. В: Национална научна конференция 75 години Съюз на учените в България - в полза на науката и образованието: 26-28 септември 2019 г., МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, к. к. „Св. св. Константин и Елена“: сборник доклади [София]: [Съюз на учените в България], 2019, с. 183-188. ISBN 978-954-397-045-2. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Някои проблеми при оползотворяването на средствата от европейските програми и препоръки за решаването им. Годишник на Висше училище по мениджмънт. XV международна научна конференция „Науката в полза на бизнеса. Съвременни проблеми на науката, бизнеса, образованието и туризма“, 03-05 юли 2019. Т. 12. Варна: Издателство на ВУМ, 2019, с. 187-193. ISSN 2367-7368. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Значението на двата проекта на Съвета по иновации при БТПП за изграждането на Център за трансфер на технологии и за създаването на Старт ъп хъб за развитието на иновационната инфраструктура в Република България. Научна конференция „TechCo – Lovech 2019”: Сборник доклади. 2019, Т.1, с. 200-207. ISSN 2535-079X. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Ролята на Съвета по иновации при БТПП за развитието на Финтех (Fin Tech) компаниите и блокчейн технологиите в България. Сборник трудове от XI Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2019, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2019, с. 137-144 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/pokani/Proceedings-2019-1.pdf
________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Платформа „иновационна борса“ – проект на съвета по иновации при БТПП неразривно свързва науката с бизнеса. Научна конференция „TechCo – Lovech 2019”: Сборник доклади. 2019, Т.1, с. 208-215. ISSN 2535-079X. ________________________________________
- 2018
-
- АВРАМОВ, Йосиф. Данъчната реформа в областта на преките и косвените данъци следва да се осъществи успоредно с повишаването на ефективността на електронната система в данъчната и митническата администрация в Република България. Сборник трудове от Юбилейна X международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2018, гр. Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2018, с. 43-52 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/proceedings-2018.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Как се вписват в Националната концепция на Индустрия 4.0 стратегиите на Съвета по иновации при БТПП за изграждане на Център за технологичен трансфер и за селектиране, финансиране и развитие на старт ъп компаниите. В: Сборник с доклади от на ХХ Годишна международна конференция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет „Икономически и управленски политики и предизвикателства към Индустрия 4.0“ [онлайн]. София: Издателски комплекс-УНСС, 2018, с. 167-180 [прегледан 24 юни 2021]. ISBN 978-954-9399-51-6. Достъпен на: https://www.unwe.bg/Uploads/Conference/economics-conference_2018_1f043_Sbornik.dokladi.13.02.2018.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Усъвършенстване на данъчно-осигурителния и митнически контрол в България. В: Идва ли времето на нов протекционизъм?. София: Издателство „Св. Григорий Богослов“, 2018, с. 259-284. ISBN 978-954-8590-53-2. ________________________________________
- 2017
АВРАМОВ, Йосиф. Укрепването на данъчния и на митническия контрол приоритет на данъчната реформа. Общество и право. 2017, (10), с. 3-17. ISSN 0204-85-23. ________________________________________
АВРАМОВ, Йосиф. Платформа „Иновационна борса“ и „Център за технологичен трансфер“ - два нови уеб базирани проекта на Съвета по иновации при БТПП – връзка между бизнеса, администрацията и иноваторите. Сборник трудове от IX Международна научна конференция „E-управление и е-комуникации”, юни 2017, гр.Созопол [онлайн]. София: Издателство на ТУ - София, 2017, с. 53-62 [прегледан 24 юни 2021]. ISSN 2534-8523. Достъпен на: http://fman.tu-sofia.bg/Pokani/Proceedings-2017-7.pdf________________________________________- 2015
-
- АВРАМОВ, Йосиф, Александър ШИКАЛАНОВ и Румен АНДРЕЕВ. Платформа Иновационна борса и Виртуален офис за технологичен трансфер: Два проекта на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП и ИИКТ при БАН - мост между науката, образованието и бизнеса. В: Сборник с научни доклади и съобщения от Национална конференция „ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното наследство“, в чест на 70 години от създаването на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 65 години от създаването на Държавния библиотекарски институт (днес Университет по библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ), 29 май 2015 година [онлайн]. София: Издателство „За буквите – О писменехь”, 2015, с. 220-227 [прегледан 24 юни 2021]. ISBN 978-619-185-164-5. Достъпен на: https://unesco.unibit.bg/sites/default/files/National_Conference-May29_2015.pdf________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Бюджет 2016 - нови данъци и нови дългове. Business Club. 2015, (11), с. 60-64. ISSN 2367-623Х. ________________________________________
- АВРАМОВ, Йосиф. Защо за мнозина публично-частното партньорство в България е равнозначно на „далавера”? Business club. 2015, (8), с. 64-65. ISSN 2367-623Х. ________________________________________

КНИГИ, СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНИ ФОРУМИ от КАРТОТЕКАТА НА НАЦИД до 2016 г.

124 Книга Прилагане на финансов инженеринг при публично-частните проекти - 2016
Повтаря се
123 Книга Функционални спесификации на електронни платформи за борсова търговия с ценни книжа и с иновативни продукти - повтаря се 2015

122 Статия в списания и поредици Перспективи на водещите валути в световната валутна система 2014

121 Книга Проблеми на финансирането на малкия и средния бизнес в република България 2014

120 Статия в списания и поредици В бюджет 2012 няма достатъчно стимули за българския бизнес 2012

119 Статия в списания и поредици Ще доведат ли до повече приходи реформите в митниците и НАП? 2010

118 Статия в списания и поредици Трета година 200 млн. евро по програма Джеръми не достигат до малкия и средния бизнес 2010

117 Статия в списания и поредици На дневен ред - оползотворяването на еврофондовете 2010

116 Статия в списания и поредици Икономическата криза превзе България задълго 2010

115 Статия в списания и поредици Заразителен ли е гръцкият финансов провал за българските публични финанси : ЕС спасява френските и германските банки за сметка на доходите на гръцките трудещи се 2010

114 Статия в списания и поредици Една година без визия за изход от кризата и хаос в държавните финанси 2010

113 Статия в списания и поредици Бюджет 2011 удължава кризата в българската икономика 2010

112 Статия в списания и поредици Ще се поучим ли от уроците на Трише? 2009

111 Статия в списания и поредици Световната икономическа криза и българската банкова система 2009

110 Статия в списания и поредици Неотложни мерки срещу финансовата криза [у нас] 2009

109 Статия в списания и поредици Необходими са реформи в търговията с ценни книжа 2009

108 Статия в списания и поредици Наследството в държавните финанси - повод за умерен оптимизъм 2009

107 Статия в списания и поредици Какво очаква бизнесът по време на кризата? 2009

106 Статия в списания и поредици Глобалната икономическа криза и кризите от XX век 2009

105 Статия в списания и поредици В бюджет 2010 няма визия за активна стопанска и социална политика 2009

104 Статия в списания и поредици В България все още е възможно да се преодолее напрежението във финансовия сектор 2009

103 Статия в списания и поредици Бюджет 2010: Няма визия за проактивна стопанска и социална политика 2009

102 Статия в списания и поредици България и глобалната криза 2009

101 Статия в списания и поредици Банковата система у нас засега удържа на предизвикателствата на световната финансова криза 2009

100 Статия в списания и поредици Антикризисен или рестриктивен е проектобюджет 2009

99 Книга БЪЛГАРСКИЯТ парламент и преходът 2009

98 Статия в списания и поредици Ще имаме ли финансова полиция и модерен вътрешен одит 2008

97 Статия в списания и поредици Основни положения в Закона за пазарите на финансови инструменти 2008

96 Статия в списания и поредици Необходимо е преустановяване на неглижирането на капиталовия пазар 2008

95 Статия в списания и поредици Необходимите стратегии за влизането ни в еврозоната / Йосиф Аврамов 2008

94 Статия в списания и поредици Необходими са спешни промени в бюджетното и одитното законодателство 2008

93 Статия в списания и поредици Левът - "обречен" на инфлация до присъединяването ни към Еврозоната 2008

92 Статия в списания и поредици Кризата е вече тук - неотложни и прагматични мерки 2008

91 Статия в списания и поредици Има ли бъдеще фондовата борса у нас? 2008

90 Статия в списания и поредици Има ли бъдеще фондовата борса у нас? 2008

89 Статия в списания и поредици Златото като пари и финансов инвестиционен инструмент 2008

88 Книга Корпоративни финанси : Финанси на малката и средната фирма 2008

87 Статия в списания и поредици Управленски приоритети и данъчна политика 2007

86 Статия в списания и поредици Проектобюджет [2008] на европейските перспективи за България 2007

85 Статия в списания и поредици Плащанията в брой стимулират прането на пари и корупцията 2007

84 Статия в списания и поредици Необходима е актуализация на икономическите управленски приоритети [в България] 2007

83 Статия в списания и поредици Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари : Настъпи моментът за прилагането в нормативната уредба на Република България на неотложни мерки за лимитиране на плащанията в брой до 10 000 лв. 2007

82 Статия в списания и поредици Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари в България 2007

81 Статия в списания и поредици Българската банкова система след присъединяването на Република България в Европейския съюз 2007

80 Статия в списания и поредици Бюджет 2008. Защо бе необходимо да се планира рекордно бюджетно салдо? 2007

79 Статия в списания и поредици Бюджет 2007 - най-трудният за изпълнение : Тест за успешно членство в Европейския съюз 2007

78 Статия в списания и поредици БСП за данъците, малкия и средния бизнес : Приоритетите на управляващата партия до края на мандата 2007

77 Статия в списания и поредици Чуждестранните инвестиции: основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката 2006

76 Статия в списания и поредици Финансовият контрол при обществените поръчки и концесиите 2006

75 Статия в списания и поредици Реформата във финансовия контрол на публичните фондове от 2006 г. : Анализ, равносметка и перспективи 2006

74 Статия в списания и поредици Необходимо ли е социализиране на фискалната ни политика през 2007 година 2006

73 Статия в списания и поредици Бюджет 2007 - най-тежкият за изпълнение след въвеждането на валутния борд 2006

72 Статия в списания и поредици България е лидер в усвояването на заеми от Световната банка и в "наливането на пари" от тях в неефективни проекти 2006

71 Статия в списания и поредици Безмитната търговия - спекулативни печалби за избрани личности 2006

70 Статия в списания и поредици Атрактивни възможности за инвестиции във финансовия сектор [в България] 2006

69 Книга Еврото - утрешните ни пари 2006

68 Статия в списания и поредици Финансовите рискове пред българската икономика през 2005 г. 2005

67 Статия в списания и поредици Рисковете пред българската икономика през 2005 година. В състояние ли е да им противодейства външният бюджетен одит? 2005

66 Статия в списания и поредици Еврото и българската икономика 2005

65 Статия в списания и поредици Държавният финансов контрол [у нас] и евроинтеграцията 2005

64 Статия в списания и поредици Външният бюджетен контрол в България 2005

63 Статия в списания и поредици Бюджет 2005 - обект на недостойни пазарлъци 2005

62 Книга Силата на парите : История на парите и кредита по българските земи 2005

61 Статия в списания и поредици Ще се адаптира ли Държавния вътрешен финансов контрол към новите икономически реалности у нас? 2004

60 Статия в списания и поредици Спорни промени на Закона за Сметната палата 2004

59 Статия в списания и поредици Споразумението с МВФ : Удар по конкурентоспособността на икономиката 2004

58 Статия в списания и поредици Предпазното споразумение с МВФ - пореден удар по конкурентоспособността на българските производители 2004

57 Статия в списания и поредици Предизвикателствата пред външния бюджетен контрол 2004

56 Статия в списания и поредици Памфлет за парите. "Парите не миришат!" 2004

55 Статия в списания и поредици Някои проблеми при изпълнението на прерогативите на органите за вътрешен одит в банките, респективно и за банков надзор, вследствие на известни несъвършенства и пропуски в банковата ни нормативна уредба 2004

54 Статия в списания и поредици Изпълнението на прерогативите на органите за вътрешен одит в банките, респективно и за банков надзор 2004

53 Книга Финанси на малката и средната фирма : Корпоративни финанси 2004

52 Статия в списания и поредици Тенденции в развитието на Сметната палата като контролен орган за външен одит [у нас] 2003

51 Статия в списания и поредици Опитомяване на борда. Бъдещето на валутния борд в България 2003

50 Книга Теория и история на парите и кредита : От хиперперона през лева към еврото 2003

49 Книга Митнически и данъчен контрол 2002

48 Книга Банков контрол 2002
- Повтаря се
47 Статия в списания и поредици Перспективи пред кооперативното кредитно дело в България 2000

46 Статия в списания и поредици Перспективи пред кооперативното кредитно дело в България 2000

45 Статия в списания и поредици Финансовата стабилизация на валутния борд и предоговарянето на споразумението с МВФ 1999

44 Статия в списания и поредици Приходната част на бюджета и фискалната политика 1999

43 Статия в списания и поредици Как ще изпълним приходната част на бюджета през първата година от тригодишното споразумение с МВФ? 1999

42 Статия в списания и поредици Взаимоотношенията на данъчната администрация с останалите звена на финансово-контролната система 1999

41 Книга Финанси на предприятието 1999

40 Статия в списания и поредици Ще постигнат ли промените на Закона за приватизацията по-голяма бързина и прозрачност 1998

39 Статия в списания и поредици Туризмът - приоритетен отрасъл на XXI век 1998

38 Статия в списания и поредици Проблеми пред корпоративното подоходно облагане 1998

37 Статия в списания и поредици При какви условия България ще сключи шестото дългосрочно споразумение с Международния валутен фонд 1998

36 Статия в списания и поредици Относно договарянето с Международния валутен фонд за сключването на тригодишно споразумение и средносрочната фискална стратегия 1998

35 Статия в списания и поредици Облагане доходите на физическите лица 1998

34 Статия в списания и поредици Новото споразумение с МВФ - ориентирано към икономически растеж 1998

33 Статия в списания и поредици Новите изменения в Закона за счетоводството - важен етап към унифициране на законодателството с УС 1998

32 Статия в списания и поредици Нова законодателна уредба на общинските бюджети 1998

31 Статия в списания и поредици Нетрадиционни форми на дългосрочното корпоративно финансиране [лизинг] 1998

30 Статия в списания и поредици Как се облагат личните доходи в страните с развито пазарно стопанство и у нас 1998

29 Статия в списания и поредици Законът за експортното застраховане - основа за активизиране на външнотърговската ни политика 1998

28 Статия в списания и поредици Законодателна уредба на облигационните общински заеми в новия Закон за общинските бюджети 1998

27 Статия в списания и поредици Законодателна бариера срещу изпирането на мръсни пари 1998

26 Статия в списания и поредици "За" и "против" промените в Закона за счетоводството 1998

25 Статия в списания и поредици Бюджетният контрол след установяването на валутен съвет у нас 1998

24 Статия в списания и поредици Бюджетът [за 1998 г.] и стопанското оживление 1998

23 Книга ВЗАИМООТНОШЕНИЯ на стопанските субекти с бюджета 1998

22 Книга Основи на данъчното облагане и данъчния контрол 1998

21 Статия в списания и поредици Ще повлияе ли бюджетът за 1998 г. на инвестиционната активност? 1997

20 Статия в списания и поредици Ще загине ли българският малък и среден бизнес? 1997

19 Статия в списания и поредици Промените в закона за приватизация 1997

18 Статия в списания и поредици Някои проблеми на усъвършенстване на бюджетния контрол относно приходната част на бюджета 1997

17 Статия в списания и поредици Новият закон за чуждестранните инвестиции е само част от инвестиционната стратегия 1997

16 Статия в списания и поредици Необходима е инвестиционна стратегия, а не само закон [за чуждестранните инвестиции] 1997

15 Статия в списания и поредици Държавният бюджет [на България] - предпоставка за повишаване на инвестиционната активност 1997

14 Статия в списания и поредици Данъчната политика в условията на паричен съвет 1997

13 Статия в списания и поредици Данъчната политика в условията на паричен съвет 1997

12 Статия в списания и поредици Важни промени в Закона за приватизация 1997

11 Статия в списания и поредици Българският инвестиционен форум, София, 22-24 окт. 1997 г. 1997

10 Статия в списания и поредици Най-важни преференции при подоходното облагане на физически и юридически лица 1995

9 Статия в списания и поредици Икономическите законодателни приоритети и проблемите на потребителя и на дребния частен производител 1995

8 Статия в списания и поредици Единствено възможният бюджет след петгодишна криза 1995

7 Статия в списания и поредици А оцелелите потребители - да се пазят сами... 1995

6 Статия в списания и поредици Сметната палата - неосъществимата мечта на данъкоплатеца 1994

5 Статия в списания и поредици По-важни данъчни преференции при облагане дохода на физическите и юридическите лица : Предстои нов ремонт на Указ 56 1994

4 Статия в списания и поредици Контролната система в областта на бюджета и финансите 1994

3 Статия в списания и поредици Данъчната реформа обхваща и имущественото облагане 1994

2 Статия в списания и поредици Становище относно Законопроекта за данък върху печалбата и доходите на юридическите лица и неперсонифицираните дружества 1993
1. Книга Корпоративни финанси – повтаря се 2008

Курсове от текущия семестър: