професор

проф. Иван Касабов д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
8110171
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование: Бьлгарска филология в Софийски университет “Св. Кл. Охридски” - 1974;
Научни степени: Доктор - 1987;
Доктор на филологическите науки – 2006.
Професионален опит: Институт за бьлгарски език кьм БАН
Секция за лексикология и лексикография
специалист - 1975;
научен сьтрудник - 1978;
старши научен сьтрудник – 1993-2005.
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”:
Хоноруван асистент по Общо езикознание и Семантика 1991-1992;
Хоноруван доцент по Общо езикознание, Семантика и Семиотика – 1993-2001.
Нов бьлгарски университет:
Доцент по Общо езикознание, Семантика и Реторика - от 1993;
Професор - от 2007.
Административни дльжности:
Институт за бьлгарски език кьм БАН - заместник-директор – 1999-2002.
Нов бьлгарски университет:
- декан на Бакалавьрски факултет – 1993-1996,
- рьководител на департамент Науки за езика – 1993-1995,
- рьководител на департамент Лингвистика и чуждоезиково обучение – 1995-1997.
Членство в международни научни организации:
EURALEX (European Association for Lexicography),
IASS (International Association of Semiotic Studies),
BASS (Balkan Association of Semiotic Studies)Публикации:I. Книги и речници:
1. "Семантичен речник-минимум", Изд. Св. Кл. Охридски, С. 1990, 227 стр.
2. «Граматика на семантиката», Изд. Св. Кл. Охридски, С., 236 стр.
3. Семантични проблеми на речниковата работа и теория за семантичен речник-минимум (автореферат от докторска дисертация), Институт за бьлгарски език, БАН, С.,1987
4. Речник на българския език: авторство в томове V, VI, VIII, С. БАН, 1987, 1990, 1994 и редакция на части от т. IХ и Х, както и отговорна редакция на т. III, 2 изд. 2006.
5. "Универсален енциклопедичен речник " ИК "Свидас", София, 1999 I том, 2003 II том - обща редакция и авторство на речниковата част.
6. “Литературен речник за ученици”, Издателство “Хейзъл”, София, 2000, редакция и авторство на частта Общокултурни термини.

II. Студии:
1. “Семантични проблеми на речниковата работа и Теория за семантичен речник-минимум”, теоретична уводна студия към “Семантичен речник-минимум”, Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, София, 1990, стр. 7-30.
2. "Носители на допълнителен смисъл в езика (lapsus linguae, ирония) - подтекст", сп. “Български език” 1999, кн. 4, стр. 1- 16 и кн. 5, стр. 15-41.
3.“Енциклопедия и речник”, теоретична уводна студия към “Универсален енциклопедичен речник”, 1999, Изд. “Свидас”, София, стр. III-ХХХ.
4. Минималният език за оптималната комуникация. В: Сб. Култура и текст, том X, EFSS, Изд. на Нов български университет, 2004, стр. 194-232.

III. Научни статии: над 50.
-

Курсове от текущия семестър: