доцент

доц. д-р Георги Петров

доц. д-р Георги Петров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
028110609
e-mail:
Приемно време:
Б2 вайбър Онлайн

Професионална автобиография:


Професионална реализация:
2011г. и.д. ръководител ДТК
2009г.до момента щатен асистент в МФ НБУ
2019 до момента: хардуерен инженер в http://assen.aero/
2013г.-2015г., „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“ Договор № BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
2013-2014г. член на колектива на договор „Измерване, изследвне, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“ – ДФНИ- Б01/0017 от МОН Фонд „Научни изследвания” http://www.em-field.org/project/.
2010г. I3E – Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking http://www.i3e.eu
2009 and 2010 – Balkan Case Challenge with New Bulgarian University and WUSAUSTRIA, Austrian Development Cooperation
2009г. Оптимизация на енергийното взаимодействие между биологични структури и електромагнитни устройства http://www.clbme.bas.bg/projects_funding/DOO2-157_anotacia.htm
От 2008г. независим консултант в http://www.open-ecg-project.org
2008г. независим консултант по разработка на системи за управление и контрол на обекти към ИМет БАН
2003г. 2008г. щатен секретар на департамент “Телекомуникации” в НБУ.
2005г. 2009г. независим консултант към центъра за усъвършенстване на кадри към Международния съюз по телекомуникации, ITU Женева: Technology trends, Spectrum management.
2004г. 2009г. независим консултант към биомедицинска компания Stress-RX, Чикаго САЩ.
2000г. 2001г. компютърен специалист с частна фирма

Допълнителна квалификация
2013г. Работа със система за измерване и оценка на параметрите и характеристикит на електромагнитно поле NARDA SRM-3006
2007г. Analog Devices и K1 Електроникс – “High Speed System Applications”
2007г. НБУ “Методика и практика на тестовото оценяване”
2004г. 2005 г. “Visual Basic.NET programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA
2002г. “Visual C++ programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA
2000г. “Дружествена Аеропланна Работилница ДАР-Самолети” ООД Божурище

Членство в професионални организации
Съюз по електроника, електротехника и съобщения, България
Член на програмния комитет на национална конференция с международно участие "Телеком"


Публикации:


Издадени учебни помагала:
1. “Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II”, Част I - Основи на булевата алгебра, основи на програмируемите логически устройства, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-286-7, 2010, 74стр.
2. “Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II”, Част II - Основи на VHDL в примери и задачи, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-287-4, 2010, 83стр.
3. “Дизайн на цифрови електронни устройства с VHDL и Quartus II”, Г.Петров, П.Цветков, И.Богомилов, Част III -Процесори, обработка на сигнали, предаване и кодиране на сигнали, HERON PRESS, ISBN 978-954-580-300-0-, 2011, 127стр.
4. „Програмиране с CUDA за Ubuntu“, 2012 – free book http://eprints.nbu.bg/1492/
5. „Разработка на приложения с отворети хардуерни платформи“, Георги Петров, (Глава 1, 2, 3 и 4), Филип Андонов, (Глава 1 и 3), Тодор Дачев, (Глава 4 – 3D принтери), ISBN 978-619-160-506-4, Авангард Прима, издател, София 2015

Монография: „РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРНЕТ И ОТВОРЕНИТЕ СИСТЕМИ“, Част 1, 402стр., Авангард Прима София, 2017, ISBN 978-619-160-834-8, рецензенти доц. д-р Камен Рангелов, доц. д-р Иван Богомилов, технически редактор проф. Антони Славински.


Издадени публикации:
1. Рангел Гюров, Ралица Берберова, Биляна Костова, Георги Петров, Ивайло Дамянов, “Георадарно изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община”, XVI Международна научна конференция ВСУ 2016 ТОМ III. София
2. G.K. Petrov, B.H. Balabanov, Dimensioning and evaluation of the radio frequency spectrum, ELEKTROTECHNICA & ELEKTRONICA E+E , Vol. 51. No 1-2/2016, Monthly scientific and technical journal, Published by: The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications /CEEC/, BULGARIA
3. Г. ПЕТРОВ, Ф. АНДОНОВ, Перспективи пред въвеждането OSH в университетските инженерни програми, ЕЛЕКТРОНИКА 2016г.
4. А. Станчева, Г. Петров, Нови изисквания на Европейския съюз за оценяване на съответствието на електронни съоръжения, ЕЛЕКТРОНИКА 2016г.
5. Г. Петров, М. Иванов, Изследване на случаен тестов сигнал генериран за целите на криптографията, Национален форум ЕЛЕКТРОНИКА 2015, ISSN 1314-8605
6. Г. Петров, А. Славински, И. Богомилов, Б. Бенкова, Отворен модел в обучение на специалисти по ИКТ, Национален форум ЕЛЕКТРОНИКА 2015, ISSN 1314-8605
7. P. Mihova, G. Petrov, F. Andonov, “Applications of open source frameworks for advanced medical image processing ”, Bulgarian Journal of Public Health, Vol.7, No1, p 69, ISSN 1313-860X
8. E. Gourova, V. Kadrev, A. Stancheva, G. Petrov, M. Dragomirova, “Adapting educational programmes according to e-competence needs: The Bulgarian case”, Interactive Technology and Smart Education, ISSN: 1741-5659, 2004
9. G.Petrov, A.Stancheva, V.Kadrev, “Specialized Databases for Spectrum Management Research, Analysis and Forecasting of the Effects of Working Electromagnetics Fields”, годишник на Департамент ”Телекомуникации” - ISSN 2367-5039 Нов български университет – София, 2014/том 1 гл.ас. д-р Георги Петров, доц. Анушка Станчева, доц. Васил Къдрев
10. М.Иванов, Г.Петров, “Предварителен статистически анализ на резултати от измервания с георадар”, Сборник доклади от 14 Национален научен смпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2014, 7-11 септември 2014г., ISSN 1313-9126
11. G. Petrov, V. Kadrev, A. Stancheva, T. Stefanova, F.Andonov, “Vertical Innovations Necessary for Incresing the Accessibility of ICT Academic Programmes”, Machines, Technologies, Materials, International Virtual Journal, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, ISSN 1313-0226 year VIII Issue 5 / 2014
12. T. Stefanova, G. Petrov, I. Bogomilov, A. Slavinski, “Students' Desired IT Positions and Preferred Areas for Additional Qualification and Practical Preparation in Tellecommunications Department”, Technics, Technologies, Education, Safety, 29-30 May 2014, ISSN: 1310-3946
13. Г.Петров, Р.Берберова, “Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни съоръжения”, 2014, SES Sofia 20-22 Nov. 2013 proceedings, ISSN 1313-3888
14. Г.Петров, “Концептуален фреймуърк за визуализация и цифрова обработка на радарграми” 2014, SES Sofia 20-22 Nov. 2013 proceedings, ISSN 1313-3888
15. Z. Dimitrov, B. Nikov, G. Petrov, B. Tashev, “BOREAS Space and the Prospects for Private Spaceflight in Bulgaria”, Volume 3, Issue 1. 2013. 13 pages., International Journal of Space Technology Management and Innovation (IJSTMI)
16. Г.Петров, С.Тотев, “Използване на APP INVENTOR в уводните курсове по програмиране на мобилни пролжение”, 21-ва Национална конференция с международно участие Телеком 2013
17. Г.Петров, Р.Берберова, Весела К.Сергиева, “Приложение на георадарен метод при обследване на земно-насипни язовирни стени”, Сборник доклади от XXIII Национален научен смпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2013, 9-13 септември 2013г., ISSN 1313-9126
18. А. Станчева, П. Цветков, Г. Петров „Хармонизирани стандартни методи за измерване на параметрите и нивата на електромагнитно излъчване от най-разпространените мобилни терминали”, Сборник доклади от XXIII Национален научен смпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2013, 9-13 септември 2013г., ISSN 1313-9126
19. 2. П. Цветков, А. Станчева, Г. Петров „Измерване и оценка на електромагнитното излъчване в честотния диапазон от 100 kHz до 6 GHz”, Сборник доклади от XXIII Национален научен смпозиум с международно участие Метрология и метрологично осигуряване 2013, 9-13 септември 2013г., ISSN 1313-9126
20. Г.Петров, Ф.Андонов, “Перспективи пред развитието на отворения хардуер”, Сборник доклади от национален форум Електронни, информационни и комуникационни системи 2013, ISSN 1314-8605
21. Г.Петров, Н.Димитров, “Използване на Pinguino в обучението по вградени системи”, сборник доклади XI Национална конференция с международно участие Електроника ISSN 1313-3985 IEEE Bulgarian Section, 2012, 14-15 юни 2012, София
22. А.Славински, Г.Петров, “Технически елементи на иновационните модели”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2012г.
23. А.Станчева, А.Славински, Г.Петров, “Честотно и мрежово планиране на DVB-T2 стандарта за цифрова наземна телевизия и перспективни области за развитието на DVB-T2”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2012г.
24. Ф.Андонов, Г.Петров, Н.Докев, Н.Димитров, „Отворения хардуер – нова концепция в дизайна на потребителски ориентирани системи“, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2012г.
25. И.Богомилов, Н.Милованов, А.Славински, Г.Петров, “Механизми за преход от IPv4 u IPv6”, сборник доклади Конференция НВУ ISBN 978-954-753-095-9 стр. 138-147, 2012г.
26. И.Богомилов, А.Славински, Г.Петров, Н.Милованов, “Интелигентни транспортни системи за обслужване на пътния автомобилен трафик”, сборник доклади Конференция НВУ ISBN 978-954-753-089-8 стр. 121-131, 2012г.
27. Г. Петров, А. Станчева, И. Маринова,П. Цветков, В. Матеев,"Влияние на електромагнитните полета върху живите организми", списание “Известия» на Съюза на учените - Сливен 52 Том 18, 2011 г. стр.52-55, ISSN 1311 2864
28. М.Иванов, Г.Петров, Метрология, “Изследване на TEXT MINING модел за автоматизирано класифициране и категоризиране на текстови източници с техническо съдържание”, 2011, ISSN 1313-9126
29. М.Иванов, Г.Петров, “TEXT MINING подход за анализ и оценка на технически решения, представени в текстови документи”, Метрология 2011, ISSN 1313-9126
30. V.Mateev, I.Marinova, P.Tzvetkov, G.Petrov, “Biometric tissue classification and segmentation for automatic 2D model building”, Метрология 2011, ISSN 1313-9126
31. V.Mateev, I.Marinova, P.Tzvetkov, G.Petrov, “Electromagnetic field modeling for contact less blood flow measurement”, Метрология 2011, ISSN 1313-9126
32. Ф. Андонов, Г. Петров, А. Иванов, “Използване на Irobot Create за телеприсъствие в университетска среда”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2011г.
33. Н. Димитров, Г. Петров, Ф. Андонов, “Wi-Fi базирана система за телеуправление на IROBOT”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2011г.
34. П. Дулев, И. Богомилов, Г. Петров, А. Асенова, “Приложения на WEB 2.0 технологии в малкия и средния бизнес”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2011г.
35. А. Славински, И. Богомилов, Г. Петров, Н. Милованов, “Перспективни области за развитие на иновациите в сектора на вградените системи и индустриална
информатика в България”, ISSN: 1314-2690, сборник доклади Телеком 2011г.
36. “Ролята на информационните и комуникационните технологии в реализацията на CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите)”, Г.Петров, В.Къдрев, М.Петкова, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2011, стр. 122-131, ISBN: 978-954-753-089-8
37. “Управление на телекомуникационните мрежи от следващо поколение NGN”, В.Къдрев, М.Петкова, Г.Петров, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2011, том 4, стр. 110-119, ISBN: 978-954-753-089
38. “Управление на иновациите в областта на ИКТ”, А.Славински, Г.Петров, Б.Бенкова, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2011, том 3, стр. 110-119, ISBN: 978-954-753-089
39. “Мениджмънт аспекти от прилагането на персонални системи за мониторинг на местоположението – аспекти на сигурността”, Г.Петров, Т.Стефанова, И.Богомилов, Н.Милованов, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2011, том 5, стр. 110-119, ISBN: 978-954-753-089
40. “Приложение на CUDA при създаването на високопроизводителни паралелни системи за обработка на сигнали и изображения”, Г.Петров, Телеком 2010 – София, ISSN: 1314-2690
41. “Модел за създаване на видео лекции за електронно обучение”, П.Дулев, И.Богомилов, Г.Петров, А.Асенова, Телеком 2010 – София, ISSN: 1314-2690
42. “Специфика и практика на обучението по програмируема логика и микроконтролерни системи в департамент Телекомуникации на НБУ”, Г.Петров, Телеком 2010 – София, ISSN: 1314-2690
43. “Концептуален фреймуърк за интелигентна охранителна сензорна мрежа”, Ф.Андонов, Г.Петров, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2010, стр. 163-168, ISSN: 1314-1937
44. “Изследване на потенциала за иновации при вградените компютърни системи”, проф. А.Славински, доц. д-р И.Богомилов, д-р Г.Петров, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2010, стр. 227-235, ISSN: 1314-1937
45. “Модификация на алгоритъм за компресия на данни от 12 битови цифрови сензори за предаване по 8 битова телеметрия”, И.Богомилов, Г.Петров, Метрология 2010, ISSN 1313-9126
46. “Особености на обработката и сегментацията на изображения за създаване на 3D модели на комплексни биоелектромагнитни структури”, П.Цветков, И.Маринова, Г.Петров, В.Матеев, Метрология 2010, ISSN 1313-9126
47. “Система за многочестотно измерване на импеданс чрез компютърна звукова карта”, П.Цветков, И.Маринова, Г.Петров, В.Матеев, Метрология 2010, ISSN 1313-9126
48. “Using multicriteria decision support system for choosing precision analogue instrumental amplifiers”, CSECS 2010, 26 – 27 June 2010 in Fulda, Germany and 28 - 29 June 2010 in Munich, ISBN 978-954-535-573-8, F. Andonov, G. Petrov
49. “Софтуерна и хардуерна реализация на алгоритъм за компресия на 12 битов поток от данни в 8 битов”, И.Богомилов, Г.Петров, 321–328стр.ЕЛЕКТРОНИКА, 28 май 2010
50. “Използване на многокритериална система за вземане на решения при избор на електронни компоненти”, Г.Петров, Ф.Андонов, ЕЛЕКТРОНИКА, 28 май 2010
51. „Вероятностно статистически методи за откриване на подобия между визуални сцени в сегментирани цифрови видеозаписи”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ISSN 954-753-035-6 19-20 ноември 2009г. научна конференция с международно участие, д-р Г.Петров
52. „Особености и ограничения касаещи хардуерната реализация на многократна сегментация на последователности от изображения в IP цифрови видеокамери”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ISSN 954-753-035-6 19-20 ноември 2009г. научна конференция с международно участие, д-р Г.Петров
53. “Многократна ентропийна сегментация на изображения за нуждите на системите за видео наблюдение”, Г. Петров, TELECOM’2009, 8-9 October, St. Constantine, Varna, BULGARIA
54. “Дизайн и изследване трафичните параметри и възможностите на IPTV решение за HDTV”, Г. Петров, А, Славински, И. Богомилов, TELECOM’2009, 8-9 October, St. Constantine, Varna, BULGARIA
55. “Дизайн на телеметрични радио комуникационни решения с протоколен стек MICREL NET”, Г. Петров, И. Богомилов, TELECOM’2009, 8-9 October, St. Constantine, Varna, BULGARIA
56. “Интернет базирана ЕКГ пациентска мониторинг система”, д-р Г.Петров, доц. Д-р П.Цветков, доц.д-р И.Богомилов, Метрология 2009, ISSN 1313-9126
57. “Адаптиране на измерителни модули за работа в интернет мрежи”, д-р Г.Петров, доц. Д-р П.Цветков, доц.д-р П.Илиев, доц.д-р И.Богомилов, Метрология 2009, ISSN 1313-9126
58. “Приложение на обучителни модули в практическото обучение по аналогова електроника”, д-р Т.Стефанова, д-р Г.Петров, доц. д-р П.Цветков, доц. д-р И.Богомилов, Метрология 2009, ISSN 1313-9126
59. "Multidimensional Object Based Image Sequences Segmentation", Petrov G., Iliev P., Tzvetkov P., RECENT ADVANCES in ARTIFICIAL INTELLIGENCE, KNOWLEDGE ENGINEERING and DATA BASES, Cambridge, UK February 21-23, 2009, Published by WSEAS Press ISSN: 1790-5109, ISBN: 978-960-474-051-2
60. “Използване европейските структурни фондове по проекта - SFERA”, проф. А.Славински, инж. Г.Петров, Телеком 2008, ISBN 978-954-397-003-2
61. “Аспекти на трафика в мрежите от следващо поколение NGN”, Р.Пасарелски, инж. Г.Петров, Телеком 2008, ISBN 978-954-397-003-2
62. “Перспективи в мрежите за управление на електронните комуникации TMN”, инж. Г.Петров, проф. А.Славински, Телеком 2008, ISBN 978-954-397-003-2
63. “Анализ на грешката при методи за автоматизирана сегментация на цифрови видео филми”, Г.Петров, П.Илиев, П.Цветков, Метрология 2008, ISBN 978-954-334-078-1
64. “Instrumentation periphery modules for PC based platforms”, Plamen Tzvetkov, George Petrov, Panayot Iliev, Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания през 21 век" (ФАИО), 5 - 9 юни 2007 г., Созопол
65. “Applications of the multicriteria method of decision-making for supporting the choice of corporate telecommunication solutions”, Philip Andonov, Georgi Petrov, 2008, Proceedings of the 4th Annual International Workshop on Computer science and education in computer science
66. “Comparison of Global Histogram Methods for 2D and 3D Entropy Based Image Segmentation”, PETROV G., ILIEV P., TZVETKOV P., ISBN: 978-960-6766-58-9, ISSN: 1790-5109, 9th WSEAS International Conference on EVOLUTIONARY COMPUTING (EC’08), Sofia, Bulgaria, May 2-4, 2008
67. “Технологични и икономически аспекти на VoIP технологията”, доц. д-р Иван Богомилов, инж. Георги Петров, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007 – 21стр.
68. “Powerline Communications Technology, The Broadband Alternative For Residential And Rural Areas”, prof. Antoni Slavinski, eng. Georgi Petrov, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007 – 14стр.
69. “Невронни мрежи”, доц.д-р П.Илиев, инж. Г.Петров, Х.Радков, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007
70. “E-Health Solutions, Technology And Perspectives”, as.prof. Ivan Bogomilov, dipl.eng. Georgi Petrov, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007 – 24стр.
71. “Наземно цифрово телевизионно разпръскване – технически, регулаторни и икономически предпоставки за развитие”, проф. А.Славински, инж. Г.Петров, докт. А.Добрева, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007 – 41стр.
72. “Основи на CDMA системите за мобилни комуникации”, инж. Г.Петров, доц.д-р П.Илиев, Годишник на департамент “Телекомуникации” 2007 – 26стр.
73. “Universal system for multi dimensional image analysis and recognition using Walsh – Hadamard functions”, Panayot Iliev, Plamen Tzvetkov, George Petrov – Метрология 2007
74. ”Многомерный aнализ динамических сцен. Прослеживание движущихся объектов в последовательностях изображений”, Украйна 2006, доц.д-р Панайот Илиев, доц.д-р Пламен Цветков, инж.Георги Петров, Computing, 2007
75. “Многомерный анализ динамических сцен обнаруживание наличия движения с помощью анализа 3D гистограмм и 3D ентропийных функций”, Украйна 2006, доц.д-р Панайот Илиев, доц.д-р Пламен Цветков, инж.Георги Петров, Computing, 2007, Vol. 6, Issue 1, Том. 6, Випуск 1, 4-5 ISSN 1727-6209
76. “Софтуерна компютърна видео охранителна система” - Телеком 2006 – автор
77. “ITU център за квалификация на кадри за Централна Европа”, Телеком 2006, проф. Антони Славински, инж.Георги Петров
78. “Управление и ресурсно осигуряване н NGN”, Телеком 2006, проф. М.Петкова, маг. инж. Георги Петров
79. “Multidimensional dynamic scene analysis for video security applications” – IEEE International Scientific Conference Computer Science’2006 Istanbul, доц.д-р П.Цветков - ТУ-София, инж.Г.Петров - НБУ, доц.д-р П.Илиев - НБУ
80. “Software development environments for image acquisition and processing”, доц.д-р Пламен Цветков, инж.Георги Петров, доц.д-р Панайот Илиев Challenges in higher education and research in the 21st century Созопол 2006 – ISBN-10: 954-580-206-5
81. “Неинвазивни медицински измервателни устройства (ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ, ПГ, МКГ, МЕГ)”, инж.Георги Петров, доц.д-р Пламен Цветков, доц.д-р Панайот Илиев, Метрология и метрологично осигуряване Созопол 2006 – ISBN 954-334-035-8
82. “Детектиране на ключови кадри в цифрови видеозаписи", инж.Георги Петров, доц.д-р Пламен Цветков, доц.д-р Панайот Илиев, Метрология и метрологично осигуряване Созопол 2006 – ISBN 954-334-035-8
83. “Развитие на широколентов достъп и услуги в България”, Телеком 2005 - проф. А.Славински, ст.н.с. Б.Балабанов, маг. Г.Петров – НБУ, Телеком 2005 – ISBN 954-8329-80-8
84. “Опитът на НБУ в провеждането на дистанционни курсове и уъркшопи по програмите на CoEx - ITU”, Телеком 2005 – проф. А.Славински, проф. М.Петкова, ст.н.с. Б.Балабанов, маг. Г.Петров /НБУ/, Телеком 2005 – ISBN 954-8329-80-8
85. “ITU център за квалификация на ръководни кадри в телекомуникациите за Източна Европа и Балтика”, Телеком 2005 - проф. А.Славински, ст.н.с. Б.Балабанов, маг. Г.Петров – НБУ, Телеком 2005 – ISBN 954-8329-80-8
86. “Използване и интегриране на LabVIEW в процеса на автоматизирано проектиране” - доц.д-р П.Цветков – ТУ-София, доц.д-р П.Илиев – НБУ, инж. Г.Петров – НБУ, д-р Илиана Попова – ТУ-София “Метрология и метрологично осигуряване 2005” – ISBN 954-334-008-0
87. “Цифрова обработка на изображения чрез използване на 3D ентропийна функция, анализ и класификация на микрообекти” - доц.д-р П.Цветков – ТУ-София, доц.д-р П.Илиев – НБУ, инж. Г.Петров – НБУ “Метрология и метрологично осигуряване 2005”, – ISBN 954-334-008-0
88. “Motion Detection Using 3D Image Histogram Sequence Analysis”, IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 5-7 September 2005, София, България ISBN 0-7803-9446-1, Library of Congress 2005931175, IEEE Catalog Number 05EX1192C - съавтор
89. “ЕЕГ модул за персонален компютър, PIC & Microconvertor” – XIV Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2004” – ISBN 954-9725 - съавтор.
90. “Software Integrated Development Environments (IDE)” - Challenges in higher education and research in the 21st century June 2-5, 2004, Sozopol, Bulgaria ISBN 954-580-158-1 – съавтор.
91. “Low cost ECG system for non-hazardous use”, IEEE International Spring Seminar on Electronics technology 27-Th. ISSE 2004 - ISBN 0-7803-8422-9 автор.
92. “Грешки при разпознаване на QRS комплексите” – XIII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване '2003” - ISBN 954-9725-76-6 автор.
93. “ЕКГ велоергометричен модул за персонален компютър” – XIII Национален научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване '2003” - ISBN 954-9725-76-6 съавтор.

Курсове от текущия семестър: