доцент

доц. д-р Христо Гьошев

доц. д-р Христо Гьошев
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
028110130
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:00 210 II Корпус
Вторник 10:30-13:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

10. 2004 – 03. 2005: Ludwig-Maximilians Universitat, Munchen.
01. 2001 – 07. 2004: Редовен докторант към катедра “История на философията” при СУ “Св. Климент Охридски”.
Тема на дисертацията: „Към произхода на конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте”. Защитена публично на 14. 07. 2005 г.
02. 1999 – 01. 2001: Институт “Германикум”, София.
10. 1995 – 07. 2000: СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия”.
09. 1991 – 06. 1995: “Техникум по електротехника и електроника – Пловдив”, гр. Пловдив.

ПУБЛИКАЦИИ
Игри на еманципация в международните отношения. В: Критика и хуманизъм, бр. 38, 2012 г., с. 23 – 40.
- Идеята за „човечество“ и човешките права. Във: Философски алтернативи, 6/2011, с. 40-48.
- The right to justification in an international context. In: Critique and Humanism, vol. 35, special issue, 2010, Challenges to representative democracy today, pp. 151 - 166.
- Структурни изменения на легитимността. В: Социологически проблеми, извънреден брой, 2010 г., с. 17 – 37.
Правото на обосноваване в международен контекст. В: Критика и хуманизъм, бр. 31, 2010 г.
Рорти за философската революция. Във: Философски алтернативи, бр. 6/2009
Хайдегер и проблемът за „традиционната“ истина. В: На път към Хайдегер (под печат).
Social justice – between morals and politics (резюме на проектната разработка „Социалната справедливост – между морала и политиката“). Предстоящо публикуване на сайта на Maison des Sciences de l’Homme t de la Societe, Sofia.
Проблемът за кръга в първите рефлексии на Фихте от Собствени разсъждения върху Елементарната философия. В: Критика и хуманизъм, 24/2007.
Към произхода на конститутивната проблематика за Разума във философията на Й. Г. Фихте (автореферат на дисертационния труд), БАН 2005.
Обосноваване на идеята за система на философията при К. Райнхолд и Й. Фихте. Във: Философски четения Арбанаси 2003. Лик, 2004.
Принципите на практическото познание в “Основа на цялото наукоучение” на Фихте от 1794/5 година. Във: Философски четения Арбанаси 2002. Лик, 2003.
Трансценденталната аналитика, представена като метафизика. В: Кант и кантовата традиция в България, Лик, 2001
История и онтология. В: Сп. Критика и хуманизъм, 6/1999г.
Некласическият идеал за рационалност. В: Сп. Критика и хуманизъм 6/1999
Платон – познание и време. В: Сп. Философия, 5-6/1998г.
Добродетелта е каприз – Сп.”Кръг”, 3/1998г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: