главен асистент

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
02/8110 604
Приемно време:
Вторник 15:45-18:00 Библиотека I Корпус
Петък 16:15-18:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Ралица Димитрова Димитрова

Образование
2005-2009
Нов български университет
Доктор по научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
тема на дисертацията „Финансово управление на корпорацията (стойностно базирана технология за вземане на управленски решения по финансов критерий)”
2002-2003
Нов български университет
магистър по икономика, специалност финанси

Научни звания
2009
Доктор – НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Професионален опит
м.10.2005 - 2014
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София
Директор МП «Финанси»
2014- и по настоящем
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ’ – София
Преподавател по “Управлeние на капитала“, “Сливания и придобивания”, „Финансов анализ”

Научни интереси:
Финансов мениджмънт
Финансов анализ
Сливане и придобиване
Публикации:


Основни публикации:

Димитрова, Р. и колектив, Въведение във финансите, ISBN: 9786192330521, НБУ, 2019
Димитрова, Р., Сравнителен анализ на подходите за бюджетиране на дейността на предприятието, Индустриален мениджмънт, № 2/2018, р.27-37
Димитрова, Р., „Оценка на признаването на бренда – подходи и предизвикателства“, Икономическа мисъл, №2, 2017
Димитрова, Р., Актуални въпроси пред пазара на рисков капитал в Европа, Научен електронен архив, НБУ, 2016, http://eprints.nbu.bg/3093/
Димитрова, Р., Синергийни ефекти - оценка и ценови диапазон на M&A сделките, Годишник „Икономика и бизнес“, 2015, Департамент Икономика, ISSN2534-9651
Димитрова, Р „Изследване на жизнения цикъл на публични компании от индекса SOFIX“, Бизнес управление, № 1, 2015
Dimitrova, R., Kostenarov, K., Post-crisis condition of the public companies in Bulgaria through the prism of financial health and market risk, Industial management, № 2/2013, р.7-24
Димитрова, Р., „Влияние на методите за определяне на страновия риск върху стойността на компанията“, Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Наука и икономика, Варна, 2012,с. 109-116
Димитрова, Р., „Изследване влиянието на дивидентната политика върху акционерното богатство на примера на компании от БФБ”, Корпоративните финанси на формиращите се пазари – изследвания и практики, НБУ, 2012, с.159-185
Kasarova, V., Yovogan, M., Dimitrova, R., Kostenarov, K. , Value Added Creation by Intellectual Capital in Bulgarian Public Companies, списание „Диалог, брой 4, 2011, ISSN: 1311-9206

Курсове от текущия семестър: