доцент

доц. д-р Катерина Йочева

доц. д-р Катерина Йочева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02 8110 432
e-mail:
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 412 I Корпус
Четвъртък 17:30-19:30 412 I Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

1988-1993 г.
Гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен, България
Изучавани чужди езици: английски, руски и испански

1993-1998 г.
СУ “Св. Климент Охридски”, София, България
юридически факултет, магистър по международни отношения,
втора специалност: английски език и литература

1996-2000 г.
юридически факултет, магистър по право

1999-2002 г.
юридически факултет, доктор по право от 30 март 2005 г.
(международно право и международни отношения (право на Европейския съюз)

2002-2003 г.
Университет Оксфорд, Юридически факултет, St. Hilda’s College,
Оксфорд, Великобритания
Едогодишна след-дипломна квалификация в правния факултет,
OSI/FCO Chevening стипендиант

ТРУДОВ СТАЖ

2004-
Нов български университет, София, България
асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в магистърски факултет,
програмен директор на програма „Право“ 2010-2014 г.,
редактор и зам-редактор на Law Journal of NBU 2010-2022 г.
отговорен редактор на Годишник на Департамент Право от 2012 г.

2002-2008 г.
Център за преводи и редакции към МС, София, България
юрист-лингвист на свободна практика

2008-2009 г.
Съд на Европейския съюз, Люксембург, Люксембург
щатен юрист-лингвист,
от 2010 г.до 2014 г. на свободна практика (и към Европейската комисия)

2007-2008 г.
Академия на МВР, София, България
щатен асистент във факултет Полиция

1999-2008 г.
СУ “Св. Климент Охридски”, София, България
хоноруван асистент по международноправни дисциплини и по бизнес английски

2003-2005 г.
ГТМ „Ангел Балевски”, София, България
юрист

2002-2003
Комисия на Европейските общности, Люксембург, Люксембург
администратор, платен стаж в ГД Администрация, отдел Кариери

ЕЗИЦИ

Български език – майчин език, перфектно владеене,
Английски език – ниво C (TOEFL, SAT, CPE, IELTS),
Френски език – ниво В2 (DLF, certificat de francais juridique de CCI de Paris),
Познания по руски, испански и немски езици

ПУБЛИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Голям брой научни публикации, участие в специализации в страната и в чужбина, участие в конференции и семинари в сферата на международните отношения, международното и вътрешното право и правото на ЕС


Публикации:


МОНОГРАФИИ

Йочева, К. Организация на международната търговия със суровини. Международноправни аспекти. София: Авангард Прима, 2012. ISBN 978-619-160-009-0.

Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека. София: НБУ, 2020. ISBN 978-619-233-104-7.

Йочева, К. Европейската гражданска инициатива. София: Авангард Прима, 2022, ISBN 978-619-239-766-1.

СТАТИИ И СТУДИИ

1. Йочева, К. Агенциите на Европейския съюз в Юбилеен сборник (15 г.) на Департамент „Право“. София: НБУ и Фенея, 2006, 346–383.

2. Йочева, К. Знаем ли нашите човешки и граждански права в ЕС. В Правен преглед, София: НБУ и Фенея, 2007, 105–120.

3. Йочева, К. Европейско гражданство и дипломатическа защита. В „Европейски перспективи, 10 г. специалност „Европеистика“ в СУ“. София: Университетско издателство, 2008, 119–135.

4. Йочева, К. Териториално действие на международните договори, особеният случай на договорите, на които се основава Европейският съюз. В „Административно правосъдие“,. София: ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., 25–44.

5. Йочева, К. Практически аспекти от териториалното действие на международните договори, на които се основава Европейският съюз. В „Административно правосъдие“. София: ВАС, Фенея, година ХІІІ, брой 2, март – април 2010 г., 44–58.

6. Йочева, К. Изисквания, на които трябва да отговарят членовете на юрисдикциите на ЕС. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, 65–70.

7. Йочева, К. Езиков режим на юрисдикциите на Европейския съюз. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2010 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 49, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2010, 71–76.

8. Йочева, К. Международноправна уредба на търговията с какао. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2011 г., изд. на Русенски университет „Ангел Кънчев“, том 50, Серия 7 – Правни науки, Русе, 2011, 90–96.

9. Йочева, К. Правна уредба на езиковия режим на Европейския съюз. В Сборник доклади от Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ, „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“, том втори, Бургас, 2011 г., 98–105.

10. Katerina Yocheva, Specific Acts of the Court of Justice of the European Union – Opinions of the Court of Justice. В Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 7, No 1 (2011), 81–91.

11. Йочева, К. Министерството на правосъдието не разчете правилно Договора за функционирането на ЕС в „Правен свят“, брой 8, 2010 г., 25–26.

12. Йочева, К. Организации в международната търговия със суровини. Международноправни аспекти. В Юбилеен сборник (20 г.) на Департамент „Право“, София: НБУ и Фенея, 2011, 247–266.

13. Йочева, К. Международна търговия с маслиново масло и трапезни маслини. Специфики на организацията. В „Общество и право“, Брой 2, 2012 г., 90–103.

14. Йочева, К. Хартата на основните права на Европейския съюз в съдебната практика на Съда на ЕС (2009–2012 г.). В сборник доклади от Годишна научна конференция 2012 г. на ЮФ на УНСС „Европейското бъдеще на България. Правни аспекти“, София: УНСС, 2013, 89–98.

15. Йочева, К. За ролята на преамбюла в международното, европейското и националното право. В Годишник 2012 на департамент Право. София: НБУ, 2013, 159–197.

16. Йочева, К. Участие на Европейския съюз в международните споразумения за суровините. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените, гр. Русе, 2012 г., 121–128.

17. Йочева, К. Обратното броене до изтичането на крайния срок за изпълнение на Целите на хилядолетието за развитие на ООН започна. В Сборник доклади от Международна научна конференция на БСУ, Бургас, 2012, 77–84.

18. Йочева, К. Механизъм за уреждане на спорове по мирен път в международните организации за суровини. В Сборник доклади на научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2013, 236–241.

19. Йочева, К. Правни основи на външната политика на България. В Сборник „Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев“, София: УНСС, 2014, 207–216.

20. Йочева, К. Съвременни измерения на неутралитета в Европа. В Сборник от годишната научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3–4 юли 2014 година, 143–156.

21. Йочева, К. Светия престол като sui generis субект на международното право. В Годишник 2013 на департамент Право. София: НБУ, 2014, 196–219.

22. Йочева, К. За ролята на съдията в Европейския съд по правата на човека. В Сборник доклади от научната конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 2014 г., 269–276.
23. Йочева, К. За правната сила на решенията на Съвета за сигурност на ООН. В Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ в Национален военен университет „Васил Левски“, Издателски комплекс, 2014, 196–203.

24. Йочева, К. Правна уредба и участие на България в Международната организация по лозата и виното. В сборник с доклади от конференция на УНСС „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“, 21 ноември 2014 г., т. 2, 34–39.

25. Йочева, К. Взаимодействие между международните договори и международния обичай. Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, 158–162.

26. Йочева, К. Анализ на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна. В Годишник 2015 на департамент Право, София: НБУ, 2016, 195–200.

27. Йочева, К. Правото на самоотбрана съгласно Устава на ООН. В сборник доклади от национална конференция „Законът на правото или правото на закона“, 20.11.2015 г., достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=20, 120–124.

28. Йочева, К. Конституционноправни начала на външната политика на Република България. В Сборник от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, 109–117.

29. Йочева, К. Pacta Sunt Servanda. В Годишник на департамент Право, София: НБУ, 2015, 201–214.

30. Йочева, К. Целите за устойчиво развитие на ООН. В сборник с доклади от Национална научна конференция „25 години департамент „Право“, НБУ, 14.12.2016 г., София: НБУ, 2017, 216–229, електронна книга, достъпно на http://ebox.nbu.bg/dp25/index4.php?id=27#t

31. Йочева, К. Понятие и видове международни организации. В Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1–2 юни 2017 г., 201–211.

32. Йочева, К. Система на ООН за спазване на правата на човека. В Годишник 2014 на департамент Право, София: НБУ, 2015, 78–86.

33. Йочева, К. Европейската гражданска инициатива. В: Годишник 2016 на департамент Право, София: НБУ, 2017, 222–233.

34. Йочева, К. Правна уредба на състава на Съвета за Сигурност на ООН съгласно Устава на ООН. В сборник доклади от Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ 2017, 26–27 октомври 2017 г., НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 195–203.

35. Йочева, К. Сключване на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година. В сборник с доклади от международна научна конференция „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят“, организирана по повод 90-годишнината на проф. Иван Владимиров, София: УНСС, 2017, 510–517.

36. Йочева, К. Консулска закрила за граждани на Европейския съюз в трети държави. В сборник доклади от национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, 10.11.2017 г., София: НБУ, достъпен на адрес в интернет: http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=44, 389–397.

37. Йочева, К. Администрация на институциите на ЕС – персонал, езици и местоположение. В Ius Romanum, бр. 1/2018 г., 532–537, достъпен на адрес в интернет: http://iusromanum.eu/documents/985691/4805367/Administratio_OFF_18_10.pdf/8d9c809c-72c9-475d-af46-500911962a0e

38. Йочева, К. Кодекс за поведение на членовете и на служителите на Европейската комисия. В Сборник от международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“, 11 юни 2018 г., София: НБУ, публикувана в Годишник на департамент „Администрация и управление“ т. 3, 2018, ISSN 2603-297X (Online), достъпен на адрес в интернет: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online, 544–554.

39. Йочева, К. Международноправна уредба на престъпленията против човечеството. В Годишник 2017 на департамент Право. София: НБУ, 2018, 232–249.

40. Йочева, К. Действащи механизми за наблюдаване на изпълнението на международните договори. Във Въздействие на международното право и правото на ЕС върху българската правна система, София: УНСС, 2019, 163–179.

41. Видин, Б., К. Йочева. Уредба на принципа на „забрана за връщане“ (non-refoulement). В Правата на гражданите и тяхната защита, Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г., 341–354.

42. Йочева, К. Действащи правораздавателни механизми за наблюдаване на изпълнението на международни договори. В Научна конференция „Правата на човека – 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека“, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, 233–247.

43. Йочева, К. Злоупотребата с право в практиката на Съда на ЕО/ЕС, 5-th international scientific conference Ohrid school of law – 2019, 9–12 May Ohrid 2019, т. 10, Стоби трейд, 2020, 259–272.

44. Йочева, К. Война и право. В За Ценностите в правото, сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в НБУ на 15 май 2019 г., София: НБУ, 2020, 128–148.

45. Йочева, К. Механизми за наблюдение на изпълнението по универсални международни договори в областта на правата на човека. В Годишник 2018 на департамент Право, София: НБУ, 2019, 244–274.

46. Михайлова, Е., К. Йочева, К. Христова-Вълчева. Юридическите професии в контекста на членството на България в Европейския съюз. В Европа в моята професия, София: Авангард прима, 2020, 23-44.

47. Йочева, К. Медии и доклади на България пред органите за наблюдение на изпълнението в областта на правата на човека. В сборник Медиите в България: 30 години по-късно, Национална научно-практическа конференция (21 ноември 2019 г.), София: НБУ, 2021, 85–100.

48. Йочева, К. Процес на докладване съгласно Конвенцията за правата на детето. В сборник „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“, София: НБУ, 2022, 477–486.

49. Йочева, К. Правна уредба на европейската гражданска инициатива. В Годишник 2019 на департамент Право, София: НБУ, 2020, 244–251.

50. Йочева, К. Европейска гражданска инициатива „Спазване на принципите на правовата държава в Европейския съюз“. В сборник Върховенство на правото – актуални проблеми, София: НБУ, 2022, 110 -121.

51. Йочева, К. Условие за защита на личните данни за успешна европейска гражданска инициатива. В Годишник 2020 на департамент Право, София: НБУ, 2021, 242–263.

52. Йочева, К. „Днешните“ наистина ли са по-неграмотни от всякога?“ В сборник Предизвикателства към правото, научни четения в памет на Кристиян Таков. София: НБУ, 2022, 93-100.

53. Йочева, К. Международноправна уредба на търговията с какао. В Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2014, 90–96.
Публикации в интернет в Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), публикува се в сайта на НБУ на адрес: http://www.nbu.bg/index.php?l=965, ISSN 1314-5797:

Брой 1–3, 2016/2017 г., Йочева, К. Общество на народите и Организация на обединените нации – сравнителен анализ на правната уредба, 20–31.

Брой 2/2014 г., Йочева, К. По процедурата за избор на съдии в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Брой 3/2012 г., Йочева, К. Присъединяване на Европейския съюз към Международното споразумение за какаото от 2010 г.

Брой 3/2012 г., в съавторство с Р. Владимиров, Йочева, К. Analysis of Nuclear Energy Law in Bulgaria, 3–43.

Брой 2/2011 г., Европейският съюз – една година след влизането в сила на Договора от Лисабон – размисли и новости.

Брой 2/2010 г., Йочева, К. Кой кой е в международното правосъдие.

Брой 2/2008 г., Йочева, К. Източници на правна уредба на гражданството в сходни на България, в демографско-правно отношение, държави, 25–53.

Брой 1/2006 г., Йочева, К. Общностна правна уредба за борба срещу насилието (Програма ДАФНЕ), 5–16.

Курсове от текущия семестър: