главен асистент

гл. ас. д-р Мария Огойска

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: