преподавател

преп. Десислава Давидова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
Приемно време:
Сряда 10:00-13:00 103 II Корпус

Професионална автобиография:


автобиография

Лична информация
Собствено (и) име (на) / Фамилия(и)
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ДАВИДОВА

E-mail ddavidova@nbu.bg

Националност Българска

Пол Женски

Предпочитана длъжност / Сфера на работа
Висше образование

Трудов стаж

октомври – 2005 – понастоящем
преподавател по италиански език в НБУ

София, ул. Монтевидео, 21


септември 2002 – юни 2005
хоноруван преподавател по италиански език

ЦЧЕ, НБУ, София, ул. Монтевидео, 21

2001 – септември 2005
учителка по италиански език в 105 СОУ “Атанас Далчев"

105 СОУ “Атанас Далчев”


ОКТОМВРИ –ДЕКЕМВРИ 2001

ХОНОРУВАН ПРЕВОДАЧ ОТ ФРЕНСКИ ЕЗИК
МИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

1999 – 2000
ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

2000-2001
КОРЕКТОР
КОРЕКЦИЯ НА ТЕКСТОВЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК, ПРЕВОД
ИЗДАТЕЛСТВО ФАБРИ


1999 – 2001
АСИСТЕНТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ВТУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ.ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ, 21998-99
УЧИТЕЛКА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
ИТАЛИАНСКИ ЛИЦЕЙ – ГОРНА БАНЯ


1996-1997

КОРЕКТОР
ИЗДАТЕЛСТВО ГАБЕРОВ
Велико Търново

1993 – 1998Наименование на придобитата квалификация Магистърска степен
Италианска Филология,
втора специалност Френска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения Италианска литература, морфосинтаксис, фонетика, историческа граматика
Име и вид на обучаващата или образователната организация

СУ “Св. Климент Охридски”1988-1993


средно музикално образование като частна ученичка
История на музиката, хармония, пиано, солфеж

СОУ “Емилиян Станев” гр. Велико Търново

1988 – 1993

средно образование Езикова Гимназия - френски език
втори чужд език – английски
френски език, литература
Езикова Гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” гр. Велико Търново /1986-88


музикално училище към Консерваторията “ Санта Чечилия” , Рим. Ученичка в класа по пиано на проф. Николета Вирджилио
пиано, солфеж, италиански език

Име и вид на обучаващата или образователната организация Музикално училище „Енрико Ферми” , Консерватория „Санта Чечилия”, Рим

Майчин език български

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване Разбиране Разговор Писане
Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение
Език италиански C2 C2 C2 C2
Език френски B1 B1 B1 B1
английски A2 A2 A2 A2

Добри комуникативни компетенции
Добро умение за работа с хора

Умение за работа в екип
Компютърни умения и компетенции MS Office, Internet


Музикални компетенции, пиано
Свидетелство за управление на МПС Категория В

Автор на помагало по италиански език IMPARARE DI PIU, издателство Колибри, 2009


Публикации:


"Неизвестно есе на Енрико де Губернатис", Алманах за литература и изкуство "Света Гора", В.Търново, 2006
Езиковият израз на фантастичното и на хиперболата в разкази на Радичков и техният превод
на италиански език. Годишник N 7 на департамент Чужди езици и литератури, НБУ, 2009
Поглед към някои употреби на простото деепричастие (gerundio semplice) в италиански език в съпоставителен план с български език. Годишник N 7 на департамент Чужди езици и литератури, НБУ, 2009


Помагало по италиански език IMPARARE DI PIU', Колибри, 2009
Съвместен семинар - „Грешките, които помагат да научаваме (продуктивност на поправянето на грешки)” – 22 май 2008 г., НБУ.
Съвместен семинар - "Техники за запомняне на лексика",7 май, 2009, НБУ
Участие във междууниверситетска конференция на тема "Език, литература, многоезичие", с доклад "Някои употреби на неопределителния член "един" и италианското му съответствие" , НБУ, 30-31 май, 2009
„НЯКОИ СЕМАНТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ИТАЛИАНСКИТЕ ПОДЧИНЕНИ ОТСТЪПИТЕЛНИ /ЕКСПЛИЦИТНИ/ ИЗРЕЧЕНИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”
или
НАРУШЕНАТА ВРЪЗКА ПРИЧИНА-СЛЕДСТВИЕ”-
Списание Чуждоезиково обучение, 2010, брой 4

Семинар на тема: "Видеоматериалите - забавен ресурс в часа по италиански език", 15 юни, 2012, НБУ

Курсове от текущия семестър: