асистент

ас. Росен Велчев

ас. Росен Велчев
Академична длъжност:
асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Филолог-американист /Англицистика и американистика (Английска филология)/, СУ "Св. Климент Охридски", с педагогическа правоспособност.
Асистент по 05.04.20 - съвременен английски език (ДВ, бр. 70/2003 г.), по конкурс за научно звание по реда на ЗНСНЗ.
Последователно част от щатния академичен състав на департаментите „Приложна лингвистика”, „Чуждоезиково обучение”, „Център за чужди езици”, „Англицистика”, „Чужди езици и култури“ в НБУ.
Докторант на самостоятелна подготовка по научната специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия” (Американска литература), отчислен с право на защита.
Член на Настоятелството (от 2012 г.), а от 2017 г. - председател на културен институт в София.
Водени курсове по английски език (специалисти и неспециалисти), английски език чрез литературни текстове (американска литература), британска литература, художествен превод („Преводаческа работилница” и др.).
Публикации в областта на американската и немската литератури, журналистиката, ЧЕО, обучението през целия живот и сравнителното литературознание. Преводи. Организиране и оценяване на конкурси по художествен превод/за есета. Организиране и провеждане на научни конференции и семинари. Участие в научни прояви. Професионална редакторска дейност.
Член на Съюза на учените в България /секция „Филологически науки”/.
Награждаване с юбилеен медал "75 години от победата над фашизма" от СВВБ.
Спомоществователство, насочено към образователни, културни и други институции.


Публикации:


Език, литература, многоезичие, ISBN 978-954-535-619-3 (изд. на НБУ и Планета 3, 2011 г. (в съавторство)
Влиянията върху Скот Фицджералд (Известия на Съюза на учените - Варна, серия „Хуманитарни науки”, т. 1/2019)
Обучението през целия живот и университетът: нестандартен поглед (Trakia Journal of Sciences, Volume 7/2009)
Из дебрите на българската спортна журналистика (Научен сборник, Артиздат, под печат)
Щрихи към портрета на литературния критик (Арнаудов сборник, т. 9/2017)
Щрихи към портрета на литературата (Известия на Съюза на учените - Варна, серия „Хуманитарни науки”, т. 1/2016)
Проекции на (не)знанието в литературата (University of Szeged, Hungary, JATE Press, 2016)
Ще бъда толкова красива само за теб: значимостта на Фицджералдовите „Зимни мечти” (Научни трудове на РУ, т. 50, серия 6.3/2011)
Видял е един нов свят, веществен, без да е реален: значимостта на „Великият Гетсби” (Научни трудове на РУ, т. 49, серия 10/2010)
Не толкова параход, колкото Човешка Идея: „Бурният рейс” на Скот Фицджералд (Сборник научни трудове, Факултет по хуманитарни науки, УИ „Еп. Константин Преславски”, 2012)
Още за Гетсби, Човешката Идея и Фицджералд (Съвременна хуманитаристика, бр. 1/2012)
Гетсби и Бабит: измерения на различието (Научни трудове на РУ, т. 53, серия 11/2014)
За някои аспекти на американската литература (Хуманитарните науки днес, 2017, под печат)
Америка между редовете: недооцененото в значими американски романи от ХХ век (Научни трудове на РУ, т. 49, серия 6.3/2010)
„Завръщане във Вавилон” на Скот Фицджералд (Научни трудове на РУ, т. 50, серия 10/2011)
Човешката Идея: значимостта на Скот Фицджералд (Дни на науката, "Фабер", 2011)
Дълбочина в репрезентативни примери от романите на Фицджералд (Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3/2012)
Между обективността и грешките: Скот Фицджералд през погледа на съвременници, писатели и анализатори в търсене на достоверен образ (Дни на науката, СУБ, "Фабер", 2013)
Човек никога не знае колко място заема в живота на другите:
прозрения в „Нежна е нощта“ на Скот Фицджералд (Научни трудове на РУ, т. 51, серия 10/2012)
„Плувците” на Скот Фицджералд (Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения: Т.4, БСУ, 2011)
„Намерих утеха в литературата”:
Скот Фицджералд в писма, интервюта, коментари (Научни трудове на РУ, т. 52, серия 11/2013)
Грейс Елизабет Кинг и нейното време (Научни трудове на РУ, том 48, серия 6.3/2009)
„Живот на заем”: рентгенова снимка на живота, сътворена от Ремарк (Научни трудове на РУ, т. 48, серия 10/2009)
„Завръщането на войника” на Ърнест Хемингуей (Език, литература, многоезичие, НБУ и Планета 3, 2011 г.)
Анализ на „Краткото щастие в живота на Франсис Макомбър” от Ърнест Хемингуей (Чуждоезиково обучение, бр. 3/2005)
The Temptations, Deceptions and the Moral Victory of the Writer in ‘The Snows of Kilimanjaro’ (Годишник на НБУ, Департамент "Приложна лингвистика", ІV/2003)
Two Poems Compared: ‘An Ode, Written October, 1819, Before The Spaniards Had Recovered Their Liberty’ by Percy Shelley and ‘Nad Karaisenskite Geroi’ by Stefan Stambolov and Their Sociocultural and Literary Context (Proceedings of the Vasil Levski National Military University, 2010, Vol. 1)
Рецензия на учебната система Inside Out (Езиков свят, том 7, кн. 1/2009) (в съавторство със С. Бали)
За читалището и университета (Хуманитарните науки днес, 2017, под печат)
Силвия превежда Силвия („Университетски дневник”, бр.10/2002)
Книгата, която редактирах („Литературен глас”, бр. 140/2009)
Предговор към „Светлини в спомена” („Обелиск дизайн, 2009 г.)
Отвъд клишетата: поглед върху една национална конференция („Литературен вестник”, бр. 25/2009),
На Валентин Виденов, който вече не е сред нас („Литературен вестник”, бр. 27/2009)
Междучасията в Алма Матер (електронна публикация, сайт на НБУ, 2008)
Кратко слово за писателя (електронна публикация, сайт на културен институт, 2018)
София-Кардам („Гласове”, бр. 1/2008),
както и други (вкл. като съставител и/или редактор на книги:
Павлов, Ст. и др. История на Подуяне: Сборник, С., „Артиздат-5“, 2004, ISBN 954-8797-07-0;
Крушкина, С. Приключенията на врабчето Гошко, С., „Артиздат-5“, 2008, COBISS.BG-ID 1229579492;
Върбев, Н. Светлини в спомена, „Обелиск дизайн“, С., 2009
Петков, Ж. Спомени за бъдещето: творчество, С., „Артиздат-5“, 2010, ISBN 978-954-8797-09-2;
Божилов, Д. Саможертва за отечеството: войните: Балканска, Междусъюзническа, Първа световна, С., 2015, ISBN 978-954-8797-11-8;
Якуб, Х. Антропоними в родословните структури от село Коноп (Кулфаллар), В. Търново, „Фабер“, 2019, ISBN 978-619-00-0903-0)
Проекти:
Договор за дарение и учредена Годишна награда „За най-добър студент“ в програмите на департамент „Чужди езици и култури“ на НБУ, действащ от 2023 г.: https://flc.nbu.bg/bg/godishna-nagrada-za-naj-dobyr-student
Одобрен проект, действащ от 2018 г., за учредяване на награда за „За значим принос към българското общество“ в рамките на културна институция в София и създаден статут, одобрен с решение по т. 7б по протокол № 06/05.12.2017 г. на Настоятелството на институцията. Наградата отразява растящата необходимост да бъдат споделяни, насърчавани и награждавани важните практически действия, които, от една страна, са повлияли в значима степен на живота на българските граждани в рамките на една календарна година (като същите могат да са продължение и от предходната година), а, от друга страна, могат недвусмислено да бъдат приети като пример за подражание.
Досегашни лауреати: Мая Манолова, омбудсман на Република България (за 2018 г.), Негово Светейшество Неофит, Патриарх Български и Митрополит Софийски (за 2019 г.), проф. д-р Кирил Топалов (за 2020 г.), Ваня Григорова (за 2022 г.).

Одобрен проект, действащ от 2017 г., за учредяване на награда за най-добър ученик и най-добър учител в рамките на културна институция в София и създаден статут, одобрен с решение по т. 5 по протокол № 06/01.12.2016 г. на Настоятелството на институцията. Награди се присъждат веднъж годишно, в навечерието на 24 май. Целта е да се ознаменуват най-стойностните практики и на територията на културната институция, като се разширява просветителският характер и се затвърждават българските културни достояния.

Участие в проект по издаване на книга „От народа, чрез народа, за народа“: американската демократическа мисъл от колониалния период до наши дни“ (със съставител проф. Румен Генов), одобрен с решение по т. 5в по протокол № 3/19.05.2016 г. на Настоятелството на културна институция в София, който ще бъде насочен към спонсориращ орган за издаване на книга с обем от около 250 страници. Замисълът на проекта е чрез подбрани документи да се даде възможност на широката българска публика (в това число средните училища и университетите) да разбере смисъла и да оцени истинското значение на идеите и традицията на американската демокрация.

Различни (одобрени) институционални проекти към Столична община и Министерство на културата (напр. „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“), както и съвместни проекти с различни организации - като председател на културен институт.

Курсове от текущия семестър: