доцент

доц. д-р Мариана Малинова

доц. д-р Мариана Малинова
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
8110406
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:
05.2013 - Защита на хабилитационен труд: "История на преводаческото движение в Абасидския халифат (VІІІ-Хв.)"
1999 - научна степен "доктор"
1994-1998 - редовен докторант на фондация "Сасакава" и Софийски университет;
Тема на дисертацията: "Тълкувател на страстите" на Ибн Араби (поч. 1240 г.). Херменевтика на символите в мюсюлманската мистика.
1987-93 - Завършено висше образование, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Класически и нови филологии", специалност "Арабистика";


Специализации:
2006 - специализация в ориенталската секция на Висшия съвет за научни изследвания (CSIC)в Мадрид, Испания в рамките на програма на фондация Mellon за Източна Европа.
2002 - стипендия на DAAD, специализация в Ориенталския семинар на университета в Тюбинген, Германия.
1998 - специализация в Университета Кайро.
1996-97 - специализация в рамките на докторантска програма на DAAD в Ориенталския семинар на Университета в Тюбинген.
1991-92 - Ориенталски семинар на Виенския университет, Австрия.

От 2000 - член на UEAI - Union Europeenne des Arabisants et Islamisants;
Главен редактор на списание "Ориенталия", издание на програма "Ориенталистика" на Нов български университет;


Професионална дейност:
от 2014 - Ръководител на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания";
от 2013 - доцент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;
2016-2018 - лектор, консултант към Регионална програма за Северна Африка на Българско училище за политика;
от 2005 - главен асистент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;
от 1998 - хоноруван преподавател в катедра "Арабистика и семитология", ФКНФ, СУ;
1996-1998 – хоноруван преподавател към Бургаски свободен университет, специалност „Международни отношения с арабски език”;
1992-1995 – преводач-говорител към арабската секция на Радио „България”.


Публикации:


І. Книги

1. История на преводаческото движение в Абасидския халифат, ИК „Гутенберг“, София 2012, ISBN 978-954-617-132-0.

IІ. Статии:

1. Al-Fārābī and His Concept of Epistemological Hierarchy; in: ed. Sebastian Guenther, Knowledge and Education in Classical Islam: Religious Learning between Continuity and Change Series: Islamic History and Civilization, Volume: 172; Brill, 2020; ISBN: 978-90-04-41320-7
2. „Ислям и демокрация?“ В: Мюсюлманите в България: динамика на нагласите / Състав. Евгения Иванова; Ред. Антоний Гълъбов, изд. НБУ, 2018, с. 163-177.

3. Is Islam compatible with Democracy? http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/5/201335103758486734Mariana%20Malinova.pdf

4. Превод и промяна в „Извличане на златото от кратки записки за Париж“ на Рифāʿа Рā фиʿ ат-Тахтāуи (1801-1873). . В: In principio erat verbum, Нов български университет 2016. p. 398-415.

5. Арабска граматика срещу гръцка логика: спорът между Абу Са?uд ас-Сuрaфu (поч. 979) и Маттa ибн Юнус (поч. 940).Сборник от по случай юбилейна научна конференция, посветена на проф. Пенка Самсарева, Катедра „Арабистика и семитология” към СУ. Университетско издателство "Св. Кл.Охридски".

6. The Dynamics in the Image of Muhammad in the writings of Jalal Al-Din Rumi: From the Prophecy to the station of seeing. Публикувана в International Mevlana Symposium Papers, Volume 3, p. 1325-1335. Motto Project Publication. Istanbul, June 2010.

7. Основни принципи в политическата теология на класическия и Cредновековен ислям; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140;

Курсове от текущия семестър: