доцент

доц. д-р Петя Неделева

доц. д-р Петя Неделева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
02/8110432 - служ.
Приемно време:
електронна поща: pnedeleva@nbu.bg
форум в Мудъл
Онлайн

Професионална автобиография:


АВТОБИОГРАФИЯ
Лични данни
доц. д-р Петя Стефанова Неделева
e-mail: pnedeleva@nbu.bg
Образование:
Придобита степен „Доктор по право“ – Диплома № 34112/ 25. 05. 2010 г., Висша атестационна комисия.
Магистратура по „Право“ – Юридически факултет на СУ
22 гимназия, гр. София
Професионална реализация:
От 2018 г. – доцент в Нов български университет
От 2013 г – доцент в ПУ „Паисий Хилендарски“
От 2005 г. - редовен асистент, а от 2010 г. – главен асистент.
01.10.2002 – 28.02.2005 г. Нов български университет, Департамент „ПРАВО”; Хоноруван асистент в Програма „ПРАВО”
2006 г. до ликвидацията (юли 2008 г.) Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване”; Началник отдел „Административно-правен”
2002 – 2006 - Фондация “Партньори-България”, Медиация – извънсъдебно решаване на конфликти; етническа интеграция; Медиатор, консултант и ръководител на проекти; Изготвяне, кандидатстване и реализация на проекти; участие като медиатор по различни казуси
Участие в работната група, която изработва Закон за медиацията (Обн. ДВ., бр.110/ 17. 12. 2004г.)
Научни и професионални интереси:
История на държавата и правото, медиация, правна антропология, правна етика

Преподавателска дейност и работа със студенти:
LAWN220 Правна етика
LAWN417 Правен режим на вероизповеданията
LAWN826 Медиация
LAWN613 Стаж в съд (съвместно с проф. дюн Р. Николова)
LAWN102 Упражнения по История на българската държава и право;
LAWN114 Семинар по История на българската държава и право (съвместно с проф. Ек. Михайлова)
LAWN412 Всеобща история на държавата и правото;
GENB016B Основи на правото (съвместно с доц. Райна Николова);
LAWN112 Самостоятелна работа по ИБДП (съвместно с проф. Г. Петрова);
LAWN102 История на българската държава и право (съвместно с проф. Г. Петрова, 2012/13 учебна година);
LAWN201 Упражнения по Конституционно право (2011/12 и 2012/13 г.);
LAWN111 Самостоятелна работа по Обща теория на правото (2010/11 г.)
LAWN312 Стаж в община (2009/2010 г.).
Ръководство на докторанти:
От 2019 г. - ръководител на докторант по „История на държавата и правото“.
Организационна и обществена работа
Директор на Програма „Право“ в периода 2005 – 2012 г. – работа със студенти, изработване на индивидуални планове, консултации.
От 2005 г. консултант на студенти от Програма „Право“ на Нов български университет във връзка с подготвяните от тях самостоятелни работи, доклади за участие в студентски семинари и статии.
Активно участие във всички заседания на Департаментния съвет относно актуализация на курсове, конспекти, учебен процес, нови проекти и дейности на Департамент „Право“.
Участие в общоуниверситетски конференции и семинари, също в обучения, организирани и проведени от Центъра за обучения и обучителни ресурси, Библиотеката на НБУ и отдел „Информационни технологии“.
От 2019 г. съм член на Факултетния съвет на Магистърски факултет на НБУ
Участие в работна група в Министерство на правосъдието – за въвеждане на задължителна медиация - от 2019 г. до настоящия момент
Подготовка на 3 отбора и участие в състезание по медиация за студенти –1-2 ноември 2019 г.
Участие в Отворени врати на НБУ – презентация на тема „В обувките на средновековния законодател, съдия и подсъдим“ – 30. 11. 2019 г., 15.45 ч., 110, 2 корпус
Участие като рецензент в научно жури на докторант Десислава Стоянкова, докторска програма „История на държавата и правото“, ПУ, 2015 г.
Участие в научно жури на докторант Емануил Димитров, докторска програма „История на държавата и правото“, ПУ, 2016 г.
Участие от името на НБУ в научно жури за избор на главен асистент – УНСС, Нели Радева – окончателно заседание –2019 г., УНСС;
Участие като рецензент в научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Юлия Раданова – докторант УНСС, на тема „Медиацията в брачните отношения“ , 2020 г., УНСС.
Публикации:
3.1. Монографии:
1. Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война. С., Авангард прима, 2013, с. 414.
2. Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., Авангард прима, 2012, с. 253.
В реализация на професионалните ми интереси, съм автор на редица публикации и доклади, част от които са:
1. Неделева, П. Българските жени и правото им на образование-Сб. Правата на гражданите и тяхната защита. Издателство на Нов български университет, 2019, с. 413 – 424.
2. Неделева, П. За религиозното образование в България – Годишник на департамент „Право“ на Нов български университет за 2018. Издателство на НБУ, 2019, с. 274-282.
3. По въпроса за извънредното данъчно облагане на имуществото на лица от еврейски произход – Норма, бр. 4/2013 г., с. 36-57.
4. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война – В: Годишник 2012 в памет на В. Ангушева, Нов български университет, Департамент „Право”. С., 2013, с. 199-205.
5. Място и роля на еврейската общност в българските земи (VІІ – ХІV в.) – Law Journal of NBU 1/2013, с. 29-50.
6. Място и роля на еврейската общност в българските земи (от Османско владичество до 30-те години на XX век) – Law Journal of NBU 2/2013, с. 33-57.
7. Правна индивидуализация на лицата от еврейски произход според българското антиеврейско законодателство – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 51, серия 7. Правни науки. Русе, 2012, с. 149 – 156.
8. Идеите и прозренията на Васил Левски: стратегии към бъдеща правова държава - В: „Да бъдем равни с другите европейски народи…“ Четвърта национална правно-историческа научна сесия, София, 22 октомври 2010 г. С., Фенея, 2012, с. 84 – 101.
9. Някои факти от историята на нашето образование след Освобождението (Княжество България) – В: Бургаски свободен университет, Международна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения“. Том 2. Бургас. 2011, с. 121 – 129.
10. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафи – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сборник статии. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, с. 231 – 249.
11. Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия – В: 20 години Нов български университет, Департамент „Право“, Юбилеен сборник. С., Издателство НБУ. 2011, с. 297 – 311.
12. Антиеврейското законодателство в България – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 50, серия 7. Правни науки. Русе, 2011, с. 85 – 89.
13. Правни аспекти на трудовокооперативните земеделски стопанства – В: Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научни трудове. Том 49, серия 7. Правни науки. Русе. 2010, с. 87-92.
14. Създаване, правомощия и дейност на Комисарство за еврейските въпроси Сборник Програма „Право“ на НБУ 2013.
15. Възлагане на изключителни законодателни правомощия на изпълнителната власт - Закон за възлагане на Министерския съвет да взема всички мерки за уреждане на еврейския въпрос и свързаните с него въпроси – представена на международна научно-практическа конференция „Холокостът и българският случай в научните изследвания”, проведена на 19. 11. 2013 г.в хотел „Българя“, организирана от Център за еврейски изследвания, Институт за модерна политика и Българска фондация „ОРТ”
Членство в професионални и обществени организации
От 2018 – Център за спогодби и медиация към СРС и СГС
От 1993 г. – член на Съюза на юристите в България
От 2017 г. – Център за стопанско-исторически изследвания

Допълнителни умения
Езици: Английски език – писмено и говоримо:отлично ниво, Руски език – средно ниво. Гръцки език – начално ниво. Компютърна грамотност.


Публикации:


Публикации

1. Медиацията – още една възможност за решаване на спорове – година I Law Journal of NBU, 2005/ бр. 3.
2. Общественият защитник – организация и начин на употреба – Година II, Law Journal of NBU, 2006/ бр. 4.
3. Сп. “Занаяти” – 2003 – статия занаяти
4. Сп. “Счетоводство ХХІ”, 2003 – медиация
5. Сп. “Занаяти”, 2003 – медиация.
6. Правни аспекти на историята на нашето образованието след Освобождението – Сборник БСУ, 2011.
7. Българският абаджийски еснаф в Пловдив (1870 - 1877) – Сборник 15 г. ЮФ на ПУ, 2008.
8. Видове наказания в българските еснафски организации – Law Journal 1/2010.
9. Идеите и прозренията на В. Левски: стратегии към бъдеща правова държава (приета за печат – сборник на СЮБ, посветен на В. Левски, 2010)
10. Наказанията в българските възрожденски еснафи – Сборник Русенски университет, 2010.
11. Правни аспекти на трудовите кооперативни земеделски стопанства – Сборник Русенски университет 2011.
12. Обичайни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафски кооперации – Сборник СУ, 2011.
13. Законодателна уредба на образованието в Източна Румелия – Сборник НБУ, 2011.
14. . Някои факти от историята на нашето образование след Освобождението (Княжество България) – Сборник на Бургаски свободен университет, 2011.
15. . Образованието в Източна Румелия – 2011, Юбилеен сборник на Пр. “Право”, НБУ, 2011.
16. Антиеврейско законодателство в България – Сборник доклади на Русенския университет, Русе, 2011.
17. Правна индивидуализация на лицата от еврейски произход според българското антиеврейско законодателство - Сборник на Русенския университет, 2012.
18. Правна уредба на еснафските организации в българските земи през периода XVI – XVIII в., Юбилеен сборник НБУ, 2006.
19. Обичайноправни разпоредби, съд и правораздаване на българските еснафи – Сборник 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев, С., 2011.
20. По въпроса за приемането на Закона за защита на нацията – 20 години ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2012 (под печат).
21. Видове престъпления според българското обичайно право през периода на османското владичество - Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).
22. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна война – Сборник на НБУ, 2013, (под печат).
23.10. По въпроса за Българската православна църква и еврейската общност през Втората световна войн. Годишник 2012 в памет на В. Ангушева, Нов български университет, Департамент „Право”. С., 2013, с. 199-205.
24.По въпроса за извънредното данъчно облагане на имуществото на лица от еврейски произход – Норма, бр. 4/2013 г., с. 36-57.
25. Създаване, правомощия и дейност на Комисарство за еврейските въпроси. Сборник департамент „Право“ на НБУ, 2013, 23 с.
26.По въпроса за вярата в първата българска конституция. Law Journal of NBU, 2014.
27. Ефория за подпомагане на българския манастир „Св. Георги Зограф“ в Света гора (Атон). Годишник на Департамент "Право", НБУ, 2015.
28. Помирението и посредничеството – новост или връщане към обичайните способи за решаване на спорове. Сборник от конференция "Законът на правото или правото на закона", 2016.
29. IN MEMORIAM: проф. Мария Манолова. Общество и право, бр.7/2018
30. Модел на българско частно висше училище след Освобождението. Сборник департамент „Право“, НБУ, 2017 г.
31. Управление на еснафските организации. Еснафски органи – видове и правомощия, IUS ROMANUM ISSN 2367-7007, 1/2018, 25 с.


Монографии:
1. Българските еснафски организации през Възраждането: устройство, управление и уредба. С., 2012 (монография).
2.Антиеврейското законодателство в България през Втората световна война. С., Авангард прима, 2013, 414 с.Конференции:
- Банкя, април 2002 г. – Обучение за алтернативно решаване на спорове: помирение, преговори, медиация;
- Банкя, юли 2002 г. – Международно обучение по семейна медиация;
• Румъния, Синая, юни 2003 г. – Обучение за треньори на тема “Отчетност и прозрачност в дейността на местните власти”;
• София, 2003 г. - Тренинг за треньори;
• Унгария, Будапеща, април 2003 г. Обучение “Добри практики сред малцинствата”;
• София, ноември 2003 г.– Обучение за треньори “Решаване на конфликти”;
• София, февруари 2004 г. – Обучение “Писане на проекти”;
• София, март 2004 г. – кръгла маса на тема “Трафик на деца”, организирана от Save the Children Italy;
• Унгария, Будапеща, 21. 04. – 25. 04. 2004 г. - Обучение “Гражданско образование и права на човека”
• Литва, Вилнюс, 09.05 – 15.05. 2004– Обучение за треньори на тема “Права на детето”.
• Пловдив, България, март 2006 г., Българо-немска среща на юристите, ПУ “Паисий Хилендарски”, занаятчийска камара Коблец, Немско посолство.
• Слънчев Бряг, България, 23-25.05.2006 г. – Синхронизиране на българското законодателство с европейските норми. НБУ, съвместно със сдружение Евроинтеграция.
Участие с доклад в Четвъртата национална правно-историческа сесия “Да бъдем равни с другите европейски народи”, 22.10.2010 г., СЮБ.
Участие с доклад в научна конференция с международно участие, организирана от Русенския университет и Съюз на учените, 30.10.2010 г.
. Участие с доклад в научна конференция, организирана от Бургаския свободен университет на тема “Взаимодействието теория-практика: ключови проблеми и решения”– 23 – 25. 06. 2011 г.
Международна научна конференция под надслов “Правото – изкуство за доброто и справедливото” по повод 20-годишния юбилей на Юридическия факултет – 29 -30 септември 2012 г.
Доклад представен на Пета международна научно-практическа конференция "Модели за система на престъпления според наказателното право на Република България", 12 юни 2012 , Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България (под печат).

Курсове от текущия семестър: