асистент

ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

Академична длъжност:
асистент
Телефон:
0884 25 19 71
Приемно време:
Четвъртък 14:30-16:30 302 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл.ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева

rkrestanova@nbu.bg; radosvetakk@gmail.com


Доктор по право и полтически науки на НБУ и Университета на Бургундия, Франция.

Главен асистент в Депратамент Икономика.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

Преподавател в департаменти Икономика (Бакалавърски програми Финанси, Мркетинг и Счетоводство и контролинг и Магистърска програма Международне бизнес и развитие), Политически науки (Бакалавърски програми Международна политика на френски език и Политически науки на английски език, и в Магистърска програма по Международни отношения и сравнителна политика на френски език) и Чужди езици и култури.


КУРСОВЕ:

Кръгова икономика и устоойчиво развитие
Социална и солидарна икономика
Международен бизнес и устойчиво развитие
Институции и актьори на международната политика (на френски език)
Екологична политика (на френски език)
Екологична политика (на английски език)
Екологични политики и устойчиво развитие
Европейски проекти (на френски език)
Неправителствени организации и управление(на френски език)
Транснационални мобилизации и движения (на френски език)
Въведение в политическата наука (на френски език)
Увод в еждународнтеи отношения(на френски език)
Интелектуалци, политика, революция(на френски език)
Френски език на европейската интеграция
Френски език на междунродната политика
Френски език за академични цели
Общообразователен френски език за ниво


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТЕПЕНИ:
1988 – 1996 : Магистър по френска филология

Специализации: Превод на художествена и обществено-политическа литература, Методика на преподаването на френски език в началните и средните училища.

Дипломна работа: “Le problemе de la coherence dans le recueil Illuminations d’Arthur Rimbaud“ (“Проблемът за свързаността в сборника “Озарения” на Артюр Рембо”)

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ:
2015 - Защитена докторска дисертация на френски език тема Les Nouveaux mouvements sociaux : le cas du mouvement ecologique en Bulgarie, в рамките на съвмесна докторантура между НБУ и Унивреситте на Бургундия, Дижон, Франция.

2012 Специализцации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в ЕHESS, Париж и Университет на Бургундия, Франция.

2009, 2010, 2011 : Специализцации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в Дом на науките за Човека в Дижон, Франция.

2006: - Специализцации за усъвършенстване на научноизследователската дейност в Бургундски университет, Франция, на тема “Сюрреализъм и политика”.

2005, 2008: Диплом на Министерството на науката, образованието и научно-изследователскатта дейност на Франция за оторизиран съставител и оценител на изпитни материали за владееене на френски език съобразно Препоръчителната езикова рамка на съвета на Европа

1997: Стаж за превод на кино и телевизионни филми към СУ "Св. Климент Охридски

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ,КРЪГЛИ МАСИ И СЕМИНАРИ:

28 февруари -2 март 2005: Съорганизатор и модератор на международната конференция "Ролята на българския православен свещеник" - на Катедра по теория и история на културана ан СУ "Св. Климент Охридски" и Университет "Лудвиг Максимилиан", Мюнхен

16-18 февруари 2006: Втора зимна школа по чуждоезиково обучение на Депратамент "Чуждоезиково обучение" на НБУ, презентация на тема "Новият формат на изпитите за DELF и DALF"

21 март 2007 : Оганизатор и водещ на семинар- дискусия "Европа, НАТУРА 2000, Гражданско общество", в рамките на постоянен семинар "Демократизация и политизация", Департамент Политически науки на НБУ

11 юни 2007: Водещ и лектор на семинар "Сюрреализмът като радикален хуманизъм" в рамките на семзинар "Човек, език, общуване" към Департаменти "Чужди езици и култури" и "Чуждоезиково обучение" на НБУ

27-29 септември 2007: Организиране и участие в международната конференция "Гражданското участие" ("L'engagement citoyen")на Департамент "Политически науки" на Нов български университет, Френски институт- София, Университетската агенция на Франкофонията (AUF)и Делегацията на Валония-Брюксел. Доклад: "Ecologie et contestation: La nouvelle vague verte en Bulgarie"

23 ноември 2007: Участие в международна конференция "Европейски ценности и гражданско общество", организирана от Фондация "Солидарно общество" и фондация "Жан Жорес" с доклад на тема: "Гражданско общество и гражданска култура в контекста на европейските цености"

30-31 октомври 2009: Участие в национланата политологическа конференция "Перспективи пред развитието на демокрацията в България през XXI век", Арбанаси. Доклад на тема: "От демокрация на елитите към демокрация на участието? Анализ на мотивацията на гражданското участие в природозащитните движения в България (2005-2009).

20-22 април 2011 : Участие с доклад във франкофонския конгрес по социални науки "Да бъдеш управляван през XXI век", Свободнен университет на Брюксел, Белгия

16 януари 2013 : Участие с доклад в националната конференция "Хуманитарни измерения на екологическите проблеми", СУ "Св. Климент Охридски", организирана от Фондация "Човещина" и Балкански център за социални политики

20 април 2013 : Участие в международната франкофонска конференция "Естетизация на публичните пространства в Европа", СУ "Св. Климент Охридски", организирана от Френски институт - София, СУ "Св. Климент Охридски", НБУ, Университет "Матей Бел", Банска Бистрица и Университета на Букурещ, Румъния.

10 юни 2013 : Участие с доклад в международната франкофонска окнференция "Улицата като място на политическо участие", Френски инситтут - София, организирана от франкофонска академична мрежа с участието на НБУ

19-20 септември 2013 : Участие с доклад в международната конференция " Европа, накъде?Европейската интеграция в процес на трансформация", организирана от Институт за европейски изследвания на Ягелонския университет в Краков, Полша.

12 декември 2013 : Участие с доклад в конференцията " Екология и политика на Балканите", организирана от Институт за балканистика с център по тракология при БАН.

15 февруари 2014 : Участие в международна кръгла маса "Качеството на демокраицята в България", София, организирана от департамент "Политически науки" на НБУ.

21 март 2014 : Участие с доклад въ франкофонската конференция "Франкофония и граници", Министерство на външните работи, съорганизирана от НБУ, под патронажа на министъра на външните работи на Р.България.

16 април 2014 : Участие с доклад в международната конференция "Eвропа и нейните нови граждани", Столична община, съорганизирана от НБУ и Френски инсититут - София.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ :


от 2011: Член на изследователска мрежа на Дом на науките за Човека, Дижон, за изучаване на устойчивото развитие в градска среда.

от 2009 : Член на изследователския екип на център "Жорж Шеврие", Университет на Бургундия, Франция.

от 2008 : Съосновател на образователна мрежа за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ www.placeforfuture.com

от 2004 : Асистент по френски език в департамент “Романистика и гелваманистика”, преподавател по общ и специализиран френски език във Франкофонска програма “Политически науки” на Департамента по политически науки на Нов български университет
Член на екип от преподаватели по френски език за създаване и прилагане на педагогически материали и пособия за чуждоезиково обучение съобразно Препоръчителната езикова рамка на съвета на Европа

от 1995: Преводач на философска, историческа и социално-политическа литература към издателски къщи “Кама” и “Аргес”

2002-2004: Хоноруван преподавател по френски език в програма “Политология на френски език” към Нов български университет

1999-2001: Хоноруван преподавател по френски език към Центъра за чуждоезиково обучение на Нов български университет

1996-2001: Сътрудник (превод на поезия, проза и литературни статии от френски език) на в. “Литературен форум”

1996-2001: Съосновател на литературно-философски клуб “Идиот” към Централния младежки дом на културата,София

октомври 1996- февруари 1997: Сътрудник на студия за игрални филми ВРЕМЕ

март-юни 1997: Модератор и водещ на културни прояви в Музея на Земята и хората, София

1993-1994: Репортер към Българско национално радио, Програма за българите в чужбина, секция “Религия”.

ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Нови социални движения и Нова политика;

Мотивация на гражданското участие в политиката, демокрация на участието и пряка демокрация, екологични политики и политики на устойчиво развитие

Радикални артистични и политически течения между двете световни войни- сюрреализъм, дадаизъм, футуризъм;

Интердисциплинарни взаимодействия (политика-изкуство, политика-екология-устойчиво развитие).

Художествен и обществено-политически превод

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ИНТЕРЕСИ И ИЗЯВИ:

Председател на гражданско сдружение “Щастливеца”,член на коалиция от граждански и природозащитни инициативи и сдружения ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ

Представител на гражданското общество в гражданския съвет към Комисията по Околна среда и води на Столичен общински съвет (от февруари 2006)

Участник в гражданските кампании“Да спасим Иракли”, "Да спасим Странджа", НАТУРА 2000, "Нулеви отпадъци"


ПРОЕКТИ:

Съорганизатор и съкоридинатор на проект “Гражданско въздействие върху институциите на местната власт за адекватно – законово и екологосъобразно – разрешаване на кризата с отпадъците на гр. София” в рамките на “Застъпнически кампании за промяна и подобряване на местни политики" на Институт “Отворено общество” - София (април-ноември 2006)

Съавтор и координатор за НБУ на проект за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ (http://placeforfuture.org), финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (септември 2008- септември 2009)

Автор и ръководител на интердисциплинарен образователен проект УНИВЕРСИТЕТ НА ОТКРИТО, финансиран от Фонд за стратегическо развитие на НБУ и Дирекция на природен парк "Витоша" (април-октомври 2010)

Организатор и главен координатор на ежегодния Пътуващ университет в Чипровци, посветен на тематиката на гражданското участие и устойчивото развитие.


ПРЕВОДИ:

"Способността за съдене" - 6 философски есета на видни френски постмодернисти (Лиотар, Дерида, Кортиан, Лаку-Лабарт, Нанси, Декомб), изд. "Аргес", С., 1995

Стефан ЛЬОБЕК, "Франкското наследство", (Поредица: "Средновековна Франция"), изд. "Аргес", С., 1996

"Рембо и Лотреамон", в. "Литературен форум", м. февруари, 1999

Марсел БУРГА, "Техника на танца", изд. "Кама", С., 2000

Артюр РЕМБО - ранни творби, в. "Литературен форум", март 2000, май 2000

Луи ФОРЕСТИЕ – две поеми в проза, в "Литературен форум", април 2001

Жюл МИШЛЕ - "Магьосницата", в. "Литературен форум", юни 2001

"История на Византия" , Пол Льомерл, изд. "Кама", С. 2002

Пиер ВОАЛЕРИ, “Между два свята”, изд. “Кама”, С. 2005

Жюл МИШЛЕ - "Избрано", изд. "Кама", под печат

Жак льо ГОФ - "Чистилището", изд. "Кама", под печат


Публикации:Krastanova, R. (2014) Nouveaux mouvements citoyens et Nouvelle politique. Le mouvement environnemental en Bulgarie entre la contestation du statuo quo et la redefinition du bien commun. In. - Divinatio. Studia culturologica series. Znepolski, I.and Ginev, D. (eds), vol.37, Spring- Summer 2013, p. 177-193.

Krastanova, R. (2014) Les nouvelles mobilisations urbaines. Humaniser et esthetiser par l'espace. In. – Mobilisations citoyennes dans l'espace public, Rouet, G. (dir.), L'Harmattan, Paris, p. 31-53.

Кръстанова, Р. (2013) Очовечаването на екологията : Един интердисциплинарен поглед, в: Екология и хуманизъм, Димитров, Л., Мизов, М. (съст.), сборник с актове от научно-теоретичната конференция Хуманитарни измерения на екологичните проблеми, СУ „Св. Климент Охридски“, 11.01.2013, София, изд. фондация „Човещина“, стр. 76-93.

Кръстанова, Р. (2013)Зеленото движение в България между Прехода и Промяната, в: Изследвания по история на социализма в България. Преходът - II, Кандиларов, Е., Канева, Л., Мизов, М., (съст.), София, изд. Център за исторически и политологически изследвания, стр. 617-641.

Krastanova. R. (2012) Green Movement and Green Parties in Bulgaria : Between System Integration and System Change, Friedrich Ebert Foundation, Sofia

Кръстанова, Р. (2010) «От демокрация на елитите към демокрация на участието. Анализ на мотивацията на участници в природозащитното движение в България (2005-2009) », в : Демокрацията в България през 21 век, Тодоров, А. (съст.), В. Търново, Европейски информационен център - Велико Търново, стр. 155-165.

Krastanova, R. (2009) «Ecologie et contestation: La nouvelle vague verte en Bulgarie», In: Engagement citoyen, Krasteva, A., Todorov, A. (dir.), Faber Publiscehrs, V. Tirnovo, p. 186-195.

Кръстанова, Р. (2009) «Има ли време за бъдещето? Устойчиво развитие и гражданско участие », в: Място за бъдеще. Година първа, сборник, Канев, П., Кръстанова, Р. (съст.), София, СГС “Щастливеца”, стр. 99-111.

Кръстанова, Р. (2008) «Гражданско общество и гражданско участие в природозащитата в България в контекста на европейските ценности», в: Европейски ценности и гражданско общество, София, фондация “Жан Жорес” и фондация “Солидарно общество”, стр. 170-189.

СЮРРЕАЛИЗМЪТ ПРЕД ВСИЧКО И ВИНАГИ (2007), В: Списание за университетска култура Следва на НБУ, бр. 18/2007

Krustanova, R. (2006) «L’Image – entre la destructuration voulue et une reconstruction possible», In Semiotics, Image and Narration , Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University, XII, EFFS, pp. 76-85.


Франкофония и европейска интеграция, в. "Монд дипломатик", ноември 2007

Курсове от текущия семестър: