професор

проф. Руси Маринов д.н.

проф. Руси Маринов д.н.
Академична длъжност:
професор
Телефон:
889 132908
e-mail:
Приемно време:
Вторник 16:15-18:15 компютърен център II Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 компютърен център II Корпус
rmarinov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Руси Маринов

Научно звание и степен: професор по стратегически комуникации,д.н.,
професионално направление 3.5."Обществени комуникации и информационни науки"

Длъжност: преподавател "Комуникация и смарт технологии" "Стратегическа комуникация", "Интерактивни комуникации", "Кризисен мениджмънт", "Кибер кризисен мениджмънт"

Научни интереси: стратегически комуникации и интерактивни технологии; трансфер на знание;смарт технологии и комуникация; управление на информацията при кризи.

Професионални организациии:

International association of business communicators/IABC/;
European communication research and education association/ecrea/;
An expert reviewer at the Europe Unlimited, new media platforms;
The European charter for media literacy;
Съюз на учените в България.
email:rmarinov@nbu.bg
Публикации и книги:
Информационен домейн.Издател "Фондация Буквите", 2018
формат: ePub
Интерактивни стратегически комуникации. Изд. НБУ, 2012
Интерактивни комуникации-стратегии и знание.Изд. НБУ, 2011г.
Стратегически комуникации и управление на знанието:е-книга,
изд.НБУ,2009
Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.
Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004г.


Публикации:


Кризи и превенция. Интелигентни и смарт палтформи. Изд. Авангард Прима".София, 2020.
Кризисен мениджмънт-информационни стратегии и интернет платформи,изд. НБУ, 2015г.
Crisis and prevention (13 recipes for reaction) Kindle Edition
Amazon,2019; Language: English
"Информационен домейн при управлeние на кибер кризи"
Сборник научни трудове
ISBN 978-619-7383-19-5
Международна научна конференция
"Широката сигурност"
том 2 Киберсигурност.

Курсове от текущия семестър: