преподавател

преп. Христина Янисова

преп. Христина Янисова
Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
8110406
Приемно време:
yanissova@gmail.com
Viber: 0887218875 Онлайн

Професионална автобиография:


Образование:
1995 – 2000 г. Висше образование /магистър, квалификация Преподавател по гръцки език, специализация Преводаческа/,
Софийски Университет “Св. Климент Охридски”,
спец. “Новогръцка филология”; диплома No 150864;
Дипломна работа на тема “Езиковедските възгледи на Янис Психарис”;
Специализации:
2002 (15/06-15/07)Езикова специализация за преподаватели по новогръцки език в Атинския университет, Гърция.
2000 – 2001 г. Едногодишна следдипломна квалификация за преподаватели по новогръцки език в Университета в Патра, Гърция.
Професионална дейност:
Преподавателски опит:
2001 – 2002 г.: Хоноруван преподавател по новогръцки език към ЦЧЕ – НБУ (езикови курсове за възрастни);
- Хоноруван преподавател с новогръцки език към департамента “Приложна лингвистика” на НБУ;
2002 – 2003 г.: Хоноруван преподавател с новогръцки език към ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”;
2002 – 2004 г.: Хоноруван преподавател по новогръцки език към Филологическия факултет на Пловдивския университет “П. Хилендарски”;
От 01. 03. 2003 г. Редовен асистент по новогръцки език към ФБО в НБУ

Изследователска дейност:

2000 г.; 2002 г.: Участие в изследователски екип /под ръководството на проф. д-р Ст. Пороманска/ за изучаване на гръцките диалекти в гр. Созопол.

Област на интереси:
Новогръцко езикознание: фонетика и фонология, теоретична граматика, развитие на новогръцкия език; сравнително езикознание, превод, преподавателска дейност.


Публикации:


Научни публикации:
1.? ??????????? ??? ??????????? ??? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ?? ?????????? (Интонацията в новогръцкия език и проблемите при преподаването му на българи) - Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: “Новогръцкият език на Балканите – проблеми на обучението, изследвания, перспективи (София, 8-10 ноември 2001 г.), Велико Търново, РОВИТА, 2003 г., с. 111-118.
2.Маркерът ?? – темпоралност и модалност, в сборник Език, Литература, Култура, Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, 2004 г., т. 5, с. 59-64.
3.За някои фонетични и фонологични проблеми и решаването им при преподаване на новогръцки език на българи, в юбилеен сборник на ФКНФ на СУ, Велико Търново, ФАБЕР, 2005 г., с. 290-295.
4.“Моето пътуване”: пътят на Психарис към новогръцкия език, в сборник Език, Литература, Култура, Департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ, 2005, т. 6, с. 144-155
5.Новогръцкият език като greeklish в електронната комуникация, в сборник Научни трудове на Пловдивския университет, кн. 1 Филология, ПУ, 2005 (под печат)
6.Ергативни и фактитивни глаголи в новогръцкия език и тяхната интерпретация на български език, в сборник Език, Литература, Култура, Департамент “Чужди езици и литератури”, НБУ, 2006 (под печат)
7.? ????? ??? ???????????? ??????? ???? ??????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ???????? (Ролята на извънезиковата компетентност в анализа на гръцки текстове от български студенти) in “?????????????? ?????????? – ???????? ?? ??????? ? ???? ??????”, 9? ??????? ????????, ?. 3, ????? 2006, ???. 162-169

Преводи:
8. Тасос Атанасиадис, Светата младост /разказът “Какъв свят!”/, РОВИТА, Велико Търново, 1999г., стр. 61-74.
9. ???????? ?????????????, ???????? ?? ??????? ?????? - ????????? ??? ?????????????? – ?????, 2000 /три учебни речника, Панделис Георгоянис, “Гръцки език като втори език – Речник за българофони, Патра, 2000 г./.

Учебни помагала:
10. Янисова Х., Упражнения по практическа граматика на новогръцки език. Работна тетрадка 1., НБУ, 2005 г., с.111


Курсове от текущия семестър: