доцент

доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева

доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
01811412; 028110620
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 11:30-12:45 412 II Корпус
Понеделник 14:30-16:30 412 II Корпус
Четвъртък 11:30-13:30 412 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Нинел Иванова Нешева-Кьосева

Професионална биография
и
Списък на научните публикации
След придобиване на научно звание “доцент” 2003 г.
на
ДОЦ. Д-Р НИНЕЛ ИВАНОВА НЕШЕВА-КЬОСЕВА

Преподавател на Нов български университет, София
на академична длъжност “Доцент” в департамент Администрация и управление, секция “Бизнес администрация”

Научна степен и научно звание
“Доктор”; диплома на ВАК № 23514 от 14.02.1995 г.,
“Доцент”; свидетелство на ВАК № 21909 от 28.05.2003 г по шифър 05.02.03 Икономика, “Народно стопанство”.
Професионален опит
1. Издателство “Наука и изкуство” – редактор,
2. СУ “Св. Кл. Охридски” – специалист-изследовател,
3. УНСС - асистент, старши асистент, главен асистент- Общоикономически факултет, .
4. НБУ – от 27.08.2003 г – Доцент
5. Консултант по програма ФАР ІІ на ЕС “Повишаване на конкурентноспособността на малките и средни предприятия в България”
Административни длъжности:
Директор на БП “Икономика”: от 1.11.2003 г. до 19. 11. 2004.)
Академичен координатор на Департамент Икономика и бизнес администрация на НБУ за програмата на ЕС Socrates/Erasmus, от 2005 до 2008 г. и по настоящем за департамент Бизнес администрация
Създадени програми с двойна диплома
Създател на магистърска програма с двойна диплома с довйна диплома, съвместно с проф. Лаура Гардини, Университет на Урбино Италия “Управление и икономика на устойчивото азвитие”
Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):
ISNIE – International Society of New Institutional Economy
CSEAR – Centre for Social and Environmental accounting Research, със седалище университет Сейнт Андрюс, Шотландия
Член, със собствена база данни и статут на международен консултант, в мрежата Economic History net

В листата на редакторите по въпросите за социалната поносимост за сп. Accounting Forum – САЩ
В листата на редакторитеe по въпросите на икономическата теория на сп. O`Economia – Франция.
В листата на редакторите на Asian Journal of Business and Management.
В листата на редакторите на списание Corporate Social Responsibility

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНО ЗВАНИЕ “ДОЦЕНТ”

І. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
І. 1. Монографични изследвания:
А. На чужд език (2бр):
1. Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel ,
Environmental Accounting and Reporting. Theory and Practice, Springer, Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2017, 396 стр.; Global Impact Factor на издателството Springer в областта на счeтоводството и финансите:1.513 (колективна монография)
2. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management In: "Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy." Chapter (колективна монография) под редакцията на Анджело Презенца, IGI Global, USA, 2017;. impact factor IGI Global в областта на управлението 1.540 (Database Management).
І. 2. Студии, статии и доклади
А. Публикувани в чужбина на чужд език и изнесени на международни форуми:
1. Nesheva-Kiosseva, N., (2004), “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”, 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, ”Frankfurt am Main, 04.11.2004
2. Nesheva-Kiosseva, N., Ivanova, (2004)“ Geula”, a History of a Jewish Bank in Bulgaria”, World Meeting of the Economic and Business History Association (EBHA), High Point, North Carolina, USA, 27-30. 04. 2004.
3. Nesheva-Kiosseva, N., (2008) Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007; Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23
4. Nesheva-Kiosseva, N., (2008), Environmental Management and its Impact in Bulgaria, Second Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008.
5. Nesheva-Kiosseva, N.,(2009) Teaching accounting in higher education of tourism: Comparative Analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-public) higher education institutions”, 2009
6. Nesheva-Kiosseva, N., (2010), Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example) (with G.Getov) Catania, 2010.
7. Maria–Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva–Kiosseva, (2010), Social and environmental accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy In Social and Environmental Accounting In: Research advances and new perspectives edited by Pasquale Arena Eleonora Cardillo, Roma, 2012
8. Nesheva-Kiosseva, N., Robert Hickey (2011) A user-friendly method for monitoring ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity conservation and economic growth (BCEG), публикувано Електронно издание (диск) на EIASM Bruselles, Belgium, 2011, ISSN 2223-9014 И електронна публикация на пълния текст на адрес http://www.eiasm.org/frontoffice/event_download.asp?item=DOWN&event_id=789projectIn: Tourism Management, Marketing, and Development: Performance, Strategies, and Sustainability, Edited by Mariani, Czakon, Buhalis, Vitouladiti.
9. Maria–Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesheva–Kiosseva Implementing Sustainability reporting: (Neo)Institutional theory insights in the analysis of SGR Group Italy and CityGas Bulgaria, (2014), Journal of Modern Accounting and Auditing, (JMAA) ISSN 1548-6583,November 2014, Vol. 10, No. 11, 1067-1104, p. 1067-1104.) Global Impact Factor 0.654.
10. Nesheva-Kiosseva, N, (2015), Environmental Management and the Impact of Regulation in Bulgaria In: Global green accounting 2015 - the first annual annotated bibliography of green national accounting efforts around the world, La Pas Bolivia, Institute for advanced development studies- Bolivia, 2015; BULGARIA: Nesheva-Kiosseva, Ninel. ( Тази статия единствена представя България в областта на екологичното счетоводство и управление).
11. . Nesheva-Kiosseva, N, (2015) Other negative and positive effects in SMEs from network participation, In: Re-positioning of SMEs in the Global Value System, Universita degli studi di Urbino, 2015,
12. Nesheva-Kiosseva, N, (2016) Water-related Price Risks in Front of the Companies’ Sustainable Management, University of Parma, Report at 6th Italian SCEAR

Б. Публикувани на български език (21 бр):
1. Нешева-Кьосева, (2014)Метрики на устойчивото развитие, В: Сборник “Бизнесът – позитивна сила в обществото”, НБУ 2014, с. 655-697.
2. Нешева-Кьосева, Н., (2014)Методът “Material flow cost accounting (MFCA)”- отчитане на разходите в материалния поток (ОРМП), в: Сборник „Стратегическо планиране и програмиране: настояще _и _бъдеще” издателство Стопанство, УНСС, 2014
3. Нешева-Кьосева, Н., (2009), Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови иновации, № 2, 2009
4. Нешева-Кьосева, Н., (2006), Предприятията – балони. Към една авантюрна история на предприемаческата култура, сп. “Следва”, бр. 15, 2006, с. 96-110.
5. Нешева-Кьосева, Н., (2005), Кратка монетарна история на, Годишник на Департамент Икономика и бизнес администрация, Нов български университет, N 2, 2005, с. 69-97.
6. Нешева-Кьосева, Н., (2005), Финансова история на България: Периодизация, В: ГДИБА на НБУ,С. 2005, с. 56-69.
7. Нешева-Кьосева, Н., (2003), Паричната стабилизация в България 1923-1924 г., в: Сб. “Юридическата, историческата и икономическата наука в полза на България”, 2003.
ІІ. ПУБЛИКАЦИИ С УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

II A. Монографични (самостоятелно 4 бр):
1. Нешева-Кьосева, Н., Въведение в екологичното и социалното счетоводство, НБУ 2015.
2. Нешева-Кьосева, Н., “История на стопанските и административни институции (Обща теория и история на институциите)”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, 2008, 237 стр.
3. Нешева-Кьосева, Н., “Икономически теории, (еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация)”, НБУ, С. 2009, 436 стр.
4. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, С. 2006., 230 стр. второ издание 2008 г.
5. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник, “Международный университет в Москве”, 2003 г., 182 страници.
IV. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА
1. Sixth Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research (CSEAR Italy 2016), Parma (Italy) on 30th June and 1st July 2016. Presentation full paper
2. 4th Workshop - Innovative Processes in SMEs, Re-positioning of SMEs in the Global Value System, University of Urbino 24-25 September 2015, Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42, Лекции на тема : Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria.
3. Socio-Economics: Ninel Nesheva-Kiosseva, Business ethics of the economy of communion and “Islamic banking” (comparative analyses and benchmarking business in-between cultures”- the development of Islamic finance, European association for banking and financial history (EABH) e. V, Workshop on the development of Islamic finance in Europe In cooperation with the university of Sarajevo, 2013
4. Fourth Italian conference of Social and Environmental Accounting, University of Trento, Italy, 2012
5. Third Italian conference of Social and Environmental Accounting University of Catania, 2010, Report
6. Second Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008, Report
7. Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23- International Conference of Monetary and Banking History, Third Conference of SHEEMS, Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23, Report : Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007; Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23;
8. 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, Nesheva-Kiosseva, N., “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”,”Frankfurt am Main, 04.11.2004

V. ГОСТ-ПРЕПОДАВАТЕЛ
Преподавателска работа в чужбина:
2009 – Унверситет на Болоня, Факултет по иконoмика, Римини (Deprtamento Scienze Azziendali Facolta di Rimini), лекции на тема: Teaching accounting in higher education of tourism: comparative analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-public) higher education institutions
http://www.economiarimini.unibo.it/NR/rdonlyres/B1066852-D963-4A4E-801A-4705F1D77EE6/163583/Ninel_Kiosseva_pp.pdf
2011 - Университет на Болоня, Факултет по икономика на Болоня, докторантски семинар на (Deprtamento Scienze Azziendali di Bologna)
Лекции на тема “Ценообразуване на “услуги от общ интерес” –
http://www2.sa.unibo.it/seminari/archivio.html#2011
3.Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example)
4. Университет на Болоня, факултет по Икономика Римини, магистърски курс по счетоводство на фирмата – лекции:
Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria
Университет на Болоня, факултет по Икономика, Римини, 2012

a)Theoretical and Measurement Aspects of the Effectiveness of Sustainable Development
b) Measurement of Effectiveness in Cases origin from Bulgaria
2011- Унверситет на Болоня, Факултет по иконoмика, Римини, докторантски семинар, на (Deprtamento Scienze Azziendali Facolta di Rimini),
http://www.economiarimini.unibo.it/Economia+Rimini/Eventi/2011/09/Social_and_environmental_accounting_and_reporting_in_Bulgaria.htm
лекции на тема “Social and Environmental Reporting and Accounting in Bulgaria” ; Statistical and accountant reports and tax returns for Environment and Social issues in Bulgaria”
http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1006

http://eprints.nbu.bg/cgi/users/home?screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=1005
2012 - Университет на Болоня, Факултет по икономика на Римини
на тема Theoretical and Measuring aspects of the effectiveness of the effectiveness of sustainable development company in Bulgaria, Measurement of the Effectiveness of the company
2013 - Университет на Авейро, Авейро, Португалия, 2014, Sustainability Accounting
2014 – Университет на Урбино, Италия, ENVIRONEMENTAL ACCOUNTING: EMAS, MFCA and Casio Case
2015 – Университет на Болоня, гост-лектор, Team Training, Environmental accounting and Law.

V. НАУЧНО РЪКОВОДСТВО В ЧУЖБИНА:
Научен ръководител на магистърска теза на студента Карлуш Найя, Университет на Авейро, Португалия, на тема: Impacto da aprovacao do R. 1606/2002, do PE e do Conselho: os sistemas de normalizacao contabilistica dos Estados-membros e os impactos do processo de transicao - Bulgaria. Успешно защитена на 21. 12. 2012
Carlos Naia ( carlosjnaia@sapo.pt), Univerdidade de Aveiro, Master thesis Impacto da aprovacao do R. 1606/2002, do PE e do Conselho: os sistemas de normalizacao contabilistica dos Estados-membros e os impactos do processo de transicao - Bulgaria. Quando a apresentar e for aprovada pelos juris, eu envio-lhe um exemplar. - Como e exercida a profissao de contabilidade na Bulgaria”(2012)

VI. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Проект - under the call of RUR-09-2017: [MOZART] Business models for modern rural economies - Horizon 2020 Член на Екипа (завършена Първа фаза)
Проект на Министерството и образованието и науката на Р България, “Изследвания, обучение и преподаване в чужбина”, 2017, Спечелен индивидуален проект за научни изследвания в Румъния, Университет на Крайова, Департамент Икономика и бизнес администрация, срок на осъществяване 2018 г.
Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/37, „Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания "Институт за икономически изследвания, БАН, (2 програмни периода).
Проект по Договор № BG051PO001-3.3.04/37, „Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания Проект Програма Еразъм: Universities of Marce:International week Ancona, Camerino, Macerata, Urbino 20-24 May 2013

VII. РЕЦЕНЗИИ
Editorial Advisory Board of “Modernization and Accountability in Public Sector Management-Portugal, Editor: Graca Azevedo - University of Aveiro, Portugal
published by IGI Global (http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/2485), 2017.
Asian Journal of Business and Management, (2017), Managing Editor of Socio-Economic Conditions Of Dalit In Tamilnadu
OEconomia (France), (2011) - Theoretical discussions in Bulgaria during the great depression, OEconomia,2011
Глобални финанси, учебник, НБУ, 2010, Св. Масларов и колектив
Нешева-Кьосева, Н., (2008) Адаптивната ефикиасност на финансовото познание, рецензия на Сборник Финансови иновации, изд. на НБУ, С 2008/ сп. Следва, бр. 15/2008.

За посочените данни отговарям с документални материални доказателства.

..........................................

13.02.2016
(доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева)
Публикации:НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЧУЖДИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Baldarelli, Maria-Gabriella, Del Baldo, Mara, Nesheva-Kiosseva, Ninel, Environmental Accounting and Reporting Theory and Practice, (2017), Book, Springer. BOOK

2. Maria–Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva–Kiosseva, Social and environmental accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy , pp. 59-123; Social and Environmental Accounting Research advances and new perspectives edited by Pasquale Arena Eleonora Cardillo; Copyright © MMXII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 ISBN 978–88–548–4714–9. 1 st edition: April 2012.

3. Maria-Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesceva Kiosseva, Implementing Sustainability reporting: (Neo)Institutional theory insights in the analysis of SGR Group Italy and CityGas Bulgaria; Journal of Modern Accounting and Auditing, Volume 10, Number 11, November 2014 (Serial Number 114); in hard copy (ISSN1548-6583) and online, (ISSN1935-9683) by David Publishing Company located at 240 Nagle Avenue #15C, New York, NY 10034, USA

4. Nesheva-Kiosseva, Ninel, The Influencers of Social Accounting and Reporting: Some Evidence, January 2019, ISBN13: 9781522584827 | ISBN10: 152258482X|EISBN13: 9781522584834, DOI: 10.4018/978-1-5225-8482-7.ch006; In book: Modernization and Accountability in the Social Economy Sector; edited by Ferreira, Augusta, Marques, Rui, Azevedo, Graça, Inácio, Helena, Santos, Carlos.

5. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Value-oriented and Rental Approach in Integrated Reporting of Water Utilities Companies Integrated Reporting and Perspectives for Organizations and Stakeholders, Springer, 2018, ISBN 978-3-030-01719-4

6. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Aspects of ISO 2600 Related to Transaction and Environmental Costs, In: ISO 26000 - A Standardized View on Corporate Social Responsibility, Practices, Cases and Controversies, Springer, 2018; ISBN 978-3-319-92651-3

7. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Water-Related Price Risks. Implications for Company Competitiveness, In: Strategic Management in the Global Economy, Book, Chapter 10, IGI Global, USA, 2017, ed. Angelo Prezenca. Indexed WoS

8. Nesheva-Kiosseva, Ninel, Management and Impact of Regulation in Bulgaria; First Published: Environmental management and the impact of regulation in Bulgaria, http://hdl.handle.net/10610/2225; Дата 2009; Автор Kiosseva, Ninel Nesheva; Second Publication, In: Global Green Accounting, Environmental, *La Pas, Bolivia, 2015 *; Global Green Accounting 2015: The first annual annotated bibliography of green national accounting efforts around the world, vol 1, Edited by Ioulia Fenton (ioulia.fenton@emory.edu), Lykke Andersen (landersen@inesad.edu.bo) and Tracey Li (tracey.li@cantab.net); In INESAD ebooks from Institute for Advanced Development Studies,
Abstract: This document is an annotated bibliography of national environmental accounting efforts around the world, as documented in research papers and technical or organisational reports. It separates efforts by global regions. Within each section we provide an overview, comparing and contrasting national strategies, followed by a summary of the papers and reports that are available for the region. This document is intended to serve as an accessible reference work for researchers, politicians, policymakers, and the general public. Keywords: Green; National; Accounting (search for similar items in EconPapers) JEL-codes: Q51 (search for similar items in EconPapers), Date: 2015, Edition: 1, Downloads: (external link) http://inesad.edu.bo/eBooks/Fundacion%20INESAD%20- ... ccounting%202015.pdf (application/pdf)

9. Ninel Nesheva – Kiosseva, (2018) G. Getov, Pricing, Environmental and Social Performance of Water Supply Company - Monopoly de Jure, The Heritage 19 ISSN 1857-7482, Nr. 19, pp. 47-86; www.eust.edu.mk/Heritage/

10. Maria-Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesceva Kiosseva (2017) Implementing Sustainability reporting: (Neo)Institutional theory insights in the analysis of SGR Group Italy and CityGas Bulgaria; Second Publication, In: Global Green Accounting 2017: An annotated bibliography of green national accounting efforts around the world, vol 1, p. 51.

Edited by Agnes Medinaceli Baldivieso (agnes.medinaceli@gmail.com), Lykke Andersen(landersen@inesad.edu.bo) and Ioulia M. Chuvileva (imchuvileva@gmail.com) : in INESAD ebooks from Institute for Advanced Development Studies
Abstract: This document provides an update to the previous annotated bibliography of green national accounting efforts around the world published in June 2015. This second version provides information encountered in national statistical offices’ websites, research papers, and technical or organisational reports. It separates efforts by global regions and classifies country efforts into five different categories. Within each section it gives an overview, comparing and contrasting national strategies, followed by a summary of the papers and reports that are available for each country. This second version is intended to serve as an updated and accessible reference work for researchers, politicians, policy-makers, and the general public.
Keywords: Green; National; Accounting
JEL-codes: Q51 Date: 2017 Edition: 2 Downloads: (external link) http://inesad.edu.bo/eBooks/INESAD_GlobalGreenAccounting2017.pdf (application/pdf)НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСТВА

1. Нешева-Кьосева, Н., История на паричните кризи в България 1879-1912, Издателство на УНСС "Стопанство", София, 2000; ISBN 954-494-414-1, 211стр.
2. Нешева-Кьосева, Н., Геула, историята на една еврейска банка в България, София, 2003.ISBN 954-8566-29-X.-г 4

3. Нешева-Кьосева, Н., Въведение в екологичното и социалното счетоводство, НБУ 2015.
4. Нешева-Кьосева, Н., “История на стопанските и административни институции (Обща теория и история на институциите)”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, 2008, 237 стр.
5. Нешева-Кьосева, Н., “Икономически теории, (еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация)”, НБУ, С. 2009, 436 стр.
6. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история, НБУ, С. 2006., 230 стр. второ издание 2008 г.

СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ

7. Nesheva-Kiosseva, N., (1999) The View of the Jewish Credit Cooperative Associates in Bulgaria Between the Two World Wars, Jewish Annual, volume XXX, 1998/1999.ISSN: 1312-3629
8. Нешева-Кьосева, Н., (2000) “Относно проблема за историческото изследване на икономическия растеж и жизненото равнище на България в сравнение с другите страни след Втората световна война.” Научно – практическа конференция с международно участие “Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията, Свищов, с. 58-65, ISBN 954-23-0031
9. Nesheva - Kiosseva, N., (2000) “The Space dynamics of Non – European Europe in front of XXI century”, Central European library - virtual bank of sciences, 10 pages.
10. Nesheva-Kiosseva, N., (1998) The Poale-Zionism and the formation of the Doctrine of the Socialists -Liberals in Bulgaria at the beginning of the XX century, Jewish Annual, volume XXIX, , p. 109-112.ISSN 0324-1912"
11. Nesheva - Kiosseva, N., “The Space dynamics of Non – European Europe in front of XXI century”, Central European library - virtual bank of sciences, 10 pages.
12. Кьосева, Н.,(2001) Дерегулативна стопанска политика. Програмата за икономическо възраждане на САЩ на Роналд Рейгън,сп. Алтернативи, издание на Университате за национално и световно стопанство, бр. 9-10 (43-44), София, сс. 68-73
13. Кьосева, Н., Извършен ли е индустриален преврат в България от Освобождението до Войните, сп. Алтернативи,, издание на Университате за национално и световно стопанство, София, сс. 29-32, бр.6, ISSN 1311-1132
14. Кьосева, Н., (1997). Еврейската кредитна кооперативна банка Геула, сп. Финанси, бр. 3, сс. 9-15
15. Кьосева, Н., (2000). Паричната криза от 1887 г., сп. Алтернативи, издание на Университате за национално и световно стопанство, София, сс. 39-43,бр. 19-20 ISSN 1311-1132
16. Кьосева, Н., (2000). Еволюция на парите и паричните стандарти до Втората световна война, Сп. Алтернативи, Издание на университета за национално и световно стопанство,, София, бр. 23-24, сс. 34-43, ISSN 1311-1132
17. Кьосева, Н., (2000). Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, Университет за национално и световно стопанство, бр. 28-30, сс. 49-54, ISSN 1311-1132
18. Нешева-Кьосева, Н., (1995) Пространствена динамика на не - европейска Европа пред лицето на ХХІ век (икономически аспекти)” – сп. Социологически проблеми, година ХХХVІІ, , кн.3, с.104-114.ISSN: 0324-1572
19. Стефанов, Л., Нинел Кьосева (1998). Перспективи на развитие и финансиране на висшето образование в България, сп. Стратегии на образователната и научната политика, кн. 4, сс. 60-62, ISSN 1310-0270
20. Стефанов, Л., Нинел Кьосева (1999). Перспективи на развитие и финансиране на висшето образование в България, В Университетска автономия и академична отговорност, ISBN954-607-242-7, cc.235-237
21. Нешева-Кьосева, Н., (1999). Паричната криза от края на 19 и началото на 20 век в България, Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство, т. 2/1999, сс. 95-135, ISSN 0861-9344
22. Кьосева, Н., (2000). Паричната криза "Сребърни рубли", сп. Исторически преглед,кн. 3-4, година 5 и 6, сс.188-205, ISSN 0323-9748
23. Кьосева, Н. (1992) Икономическите и финансови проблеми, породени от обявяването независимостта на България и техният анализ от социаллибералите, резензент ст.н.с.ик.н. Вера Кацаркова, 22 стр
24. Кьосева Н. (1992). Фактори формиращи социаллибералното течение в България 1903-1905, сп. История, издание на Министерството на образованието и науката, сс. 35-43, ISSN 0861–3710 (Print)
25. Кьосева, Н., (2000).Паричната криза "Сребърни рубли", сп. Исторически преглед,кн. 3-4, година 5 и 6, сс.188-205, ISSN 0323-9748
26. Нешева-Кьосева, Н., (1999). Паричната криза от края на 19 и началото на 20 век в България, Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство, т. 2/1999, сс. 95-135, ISSN 0861-9344
27. Нешева-Кьосева, Н., (2014)Методът “Material flow cost accounting (MFCA)”- отчитане на разходите в материалния поток (ОРМП), в: Сборник „Стратегическо планиране и програмиране: настояще и бъдеще” издателство Стопанство, УНСС, 2014
28. Нешева-Кьосева, Н., (2009), Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови иновации, № 2, 2009
29. Нешева-Кьосева, Н., (2006), Предприятията – балони. Към една авантюрна история на предприемаческата култура, сп. “Следва”, бр. 15, 2006, с. 96-110.
30. Нешева-Кьосева, Н., (2005), Кратка монетарна история на България, Годишник на Департамент Икономика и бизнес администрация, Нов български университет, N 2, 2005, с. 69-97

//////////////______________
/////////////
Монографични издания - данни

Title Author(s) ISBN Year
Геула [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-8566-29-Х 2001
Икономически теории [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 978-954-535-594-3 [2009]
История на паричните кризи в България 1879-1912 [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-494-414-1 2000
История на стопанските и административните институции [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 978-954-535-465-6 2007
Сборник документи и материали по стопанска история [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (и др., състав.) 954-494-374-9 1999
Сравнителна стопанска история [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (съавт.) 954-535-113-6 2002
Сравнителна стопанска история [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова (съавт.) 954-535-113-6 1996
Стопанска история [книга]
Нешева-Кьосева, Нинел Иванова 954-535-445-3,978-954-535-445-8 2006


І. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Нешева-Кьосева, Н., История на паричните кризи в България (1879
- 1912 г.), Университетско издателство “Стопанство”, С. 2000., ISBN 954-494-414-1, 211 страници.
2. Нешева-Кьосева, Н., “Геула” историята на една еврейска банка в България,” Рацио –90, С. 2001, ISBN 954-8566-29-X, 182 страници.

А. На чужд език и изнесени на международни форуми:

1. Nesheva-Kiosseva, N., The Poale-Zionism and the formation of the Doctrine of the
Socialists -Liberals in Bulgaria at the beginning of the XX century, Jewish Annual, volume XXIX, 1998, p. 109-112.
2. Nesheva-Kiosseva, N., The View of the Jewish Credit Cooperative Associates in Bulgaria 3. Between the Two World Wars, Jewish Annual, volume XXX, 1998/1999.
4. Нешева-Кьосева, Н., “Относно проблема за историческото изследване на
икономическия растеж и жизненото равнище на България в сравнение с другите страни след Втората световна война.” Научно – практическа конференция с международно участие
5.“Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията, Свищов 2000, с. 58-65.
Nesheva - Kiosseva, N., “The Space dynamics of Non – European Europe in front of
XXI century”, Central European library - virtual bank of sciences, 10 pages.
6. Nesheva-Kiosseva, N., “A Jewish Bank in Bulgaria 1921-1951”, 17 Session Working Group of Banking History, “Ethnicity in Banking, ”Frankfurt am Main, 04.11.2004
Nesheva-Kiosseva, N., Ivanova, “ Geula”, a History of a Jewish Bank in Bulgaria”, World
7. Meeting of the Economic and Business History Association (EBHA), High Point, North Carolina, USA, 27-30. 04. 2004.
8. Nesheva-Kiosseva, N., Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007;
Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23
Nesheva-Kiosseva, N., Environmental Management and its Impact in Bulgaria, Second
9. Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008.
10. Nesheva-Kiosseva, N., Teaching Accounting in Teaching accounting in higher
education of tourism: comparative analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-
public) higher education institutions, Rimini, 2009
11. Nesheva-Kiosseva, N., Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example), Catania, University of Catania, 2010
12. Maria - Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva-Kiosseva., Social and environmental
accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy, Catania
2011, 47 pages.
13. Nesheva-Kiosseva, N., Robert Hickey A user-friendly method for monitoring
ecotourism trends in bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity
conservation and economic growth (bceg) project
14. Maria-Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Nesceva Kiosseva, Sabrina Gigli
Implementing sustainability reporting in SGR Group Italy and Bulgaria: challenges of transition from “greenwashing” to relational change using institutional theory
15. Nesheva-Kiosseva, N.,BUSINESS ETHICS OF THE ECONOMY OF COMMUNION AND “ISLAMIC BANKING” (COMPARATIVE ANALYSES AND BENCHMARKING) In: Business in-between cultures”- the development of Islamic finance; university of Sarajevo, 2012

Б. На български език:

14. Нешева-Кьосева, Н., “Пространствена динамика на не - европейска Европа пред
лицето на ХХІ век (икономически аспекти)” – сп. Социологически проблеми, година ХХХVІІ,
1995, кн.3, с.104-114.
15. Нешева-Кьосева, Н., “Еврейската кредитна кооперативна банка “Геула” (1921-1939
г.) - сп. Финанси, 1997, кн.3, с. 9-15.
16. Нешева-Кьосева, Н., “Извършен ли е Индустриален преврат в България от
Освобождението до войните” – сп. Алтернативи (издание на Университета за национално и
световно стопанство), 1997, кн. 6, с. 29-32.
17. Нешева-Кьосева, Н., “Паричната криза от 1887 г. в България” – сп. Алтернативи,
1999, кн.19-20, с.39-43.
18. Нешева-Кьосева, Н., “Еволюция на парите и паричните стандарти до Втората
световна война” – сп. Алтернативи, 1999, кн. 23 - 24, с.34 - 43.
19. Нешева-Кьосева, Н., “Паричната криза от края на ХІХ и началото на ХХ век в
България” – Научни трудове на УНСС, т. 2, 2000, с. 95-135.
20. Нешева-Кьосева, Н., “Банковото дело в историческа перспектива”, сп. Алтернативи,
кн. 4 - 6, 2000, с. 49 - 54.
21. Нешева-Кьосева, Н.., “Кризата “Сребърни рубли” – сп. Исторически преглед, кн. 3 – 4,
2000, година LVI, с. 188 – 205.
22. Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на
висшето образование в България”.
Статията има две издания в:
і.) Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на висшето
образование в България”, сп. Стратегии на образователната и научната политика, бр. 4, 1998, с.
60-62.
іі.) Стефанов, Любомир, Н. Нешева-Кьосева, “Перспективи на финансирането на
висшето образование в България”, В: Кьосев, А., Тотоманова, А.-М., Богданов, Б.,
Димитров, Г., Фотев, Г., Билинг, Д., Денков, Д., Павлов, Д., Цекова, Е., Герганов, Е.,
Тодоров, М., Станоев, Л.,Стефанов, Л., Кьосева, Н., Георгиева, П., Бояджиева, П., Славова,
П., Пранчов, Р., “Университетска автономия и академична отговорност”, С. 1999, с. 235-
237.
23. Нешева-Кьосева, Н., “Поглед върху кредитно-кооперативното дело на евреите в
България между двете световни войни”, Еврейски годишник, 1999, т. ХХХ, с. 89-103.
24. Нешева-Кьосева, Н., Дерегулативна икономическа политика: политиката на Роналд
Рейган за “икономическо възраждане на САЩ”, сп. “Алтернативи”, издание на УНСС, 2002 г.
25. Нешева-Кьосева, Н., Паричната стабилизация в България 1923-1924 г., в: Сб.
“Юридическата, историческата и икономическата наука в полза на България”, 2003 г.
26. Нешева-Кьосева, Н., Финансова история на България: Периодизация, В: ГДИБА на
НБУ,С. 2005, с. 56-69.
27. Нешева-Кьосева, Н., Кратка монетарна история на, Годишник на Департамент
Икономика и бизнес администрация, Нов български университет, N 2, 2005, с. 69-97.
28. Нешева-Кьосева, Н., Предприятията – балони. Към една авантюрна история на
предприемаческата култура, сп. “Следва”, бр. 15, 2006, с. 96-110.
29. Нешева-Кьосева, Н., “Coфийската еврейска популярна банка “Геула”, 1921-1951,
Приложение на икономическата теория в стопанско-историческото изследване”, Доклад,
изнесен пред националния семинар по Стопанска история, 22.02.2005.
30. Нешева-Кьосева, Н., Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови
иновации, № 2, 2009
31. Нешева-Кьосева, Н., Системата на счетоводна отчетнос и преподаването
на счетоводство в програмите по туризъм в Руската федерация, В: Сб. Туризмът,
предизвикателства в условията на криза, НБУ, 2011, с. 173-199.

Монографични:
3. Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник, “Международны университет в
Москве”, 2003 г., 182 страници., 2007 ІІ издание
Нешева-Кьосева, Н., “Стопанска история”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, С.
4.
2006., 230 стр. второ издание 2008 г.
5. Нешева-Кьосева, Н., “Икономически теории, (еволюция на икономическия
анализ)”, курс лекции за дистанционно обучение, НБУ, С. 2005
Нешева-Кьосева, Н., “История на стопанските и административни институции
6.
(Обща теория и история на институциите)”, учебник за дистанционно обучение, НБУ, 2008,
237 стр.
В съавторство:
3. Димитров, Димитър, Н. Нешева-Кьосева, “Записки по стопанска история на
България”, С 1992;
1.1. Нешева - Кьосева, Н., “Раждането на новото време”, с. 4 - 23.
4. Димитров, Димитър, Н. Нешева-Кьосева, “Сравнителна стопанска история”,
учебник за дистанционно обучение, издание на Нов Български университет, С. 1996.
Н. Нешева-Кьосева е автор на:
2 – 1) Нешева-Кьосева, Н., “Пространство и време в историята на стопанското
развитие”, (с. 11-29);
2 - 2) Нешева-Кьосева, Н., “Генералната трансформация на европейската икономика
(1500-1750 г.)”, (с.56-78);2 - 3) Нешева-Кьосева, Н., “Индустриалният преврат”, (с.78-92);
2 - 4) Нешева-Кьосева, Н., “Първата ера на икономическия либерализъм”, (с.92-108);
2 - 5) Нешева-Кьосева, Н., “Великата депресия 1929-1933 г.”, (с.238-254);
2 - 6) Нешева-Кьосева, Н., “Обща характеристика на икономическото развитие на
света през 70-те и 80-те години на ХХ век”, (с.310-316);
Николов, Румен, Н. Нешева-Кьосева, “Стопанска история”, учебник за дистанционно
обучение, С. 2000
Н. Нешева-Кьосева е автор на:
3-1) Нешева-Кьосева, Н., “Пространствена и хронологична систематизация на
икономическото развитие”, (с. 7-20);
3-2) Нешева-Кьосева, Н., “История на производството и цените”, (с. 20-49);
3-3) Нешева-Кьосева, Н., “Историческа еволюция на икономическите структури”, (с.49-
63);
3-4) Нешева-Кьосева, Н., “Втората вълна”, (с. 63-74)
3-5) Нешева-Кьосева, Н., “Монетарна история”, (с. 74-100);
3-6) Нешева-Кьосева, Н., “Възстановяване и интеграция в съвременната история”, (с.
141-151);
3-7) Нешева-Кьосева, Н., “Депресиите”, (с. 151-170);
3- 8) Нешева-Кьосева, Н., Стопанска политика, (с. 170-192).

Нешева-Кьосева, Н., “Принос към историята на българската интелигенция (Райна
3.
Манафова, “Интелитенция с европейски измерения (1878-1912)”, Университетско
издателство “Св. Кл. Охридски”, сп. История, кн. 5, 1995, с. 61-64.
4. . Нешева-Кьосева, Н., Адаптивната ефикиасност на финансовото познание,
рецензия на Сборник Финансови иновации, изд. на НБУ, С 2008/ сп. Следва, бр. 15/2008.
Глобални финанси, учебник, 2010, Св. Масларов и колектив
Reviewer - OEconomia (France), 2011 - Theoretical discussions in Bulgaria
during the great depression, OEconomia,2011

5. Нешева-Кьосева, Н., Димитър Димитров, “Сборник документи и материали по Стопанска история”, Университетско изда

Данни на каталог на публикациите система COBIS:

http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?ukaz=DIRE&id=0857413564068793&dfr=1&ppg=10&sid=7

Публикации:Научен електронен архив на НБУ:
http://eprints.nbu.bg/cgi/search/simple?q=Kiosseva&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL

Курсове от текущия семестър: