доцент

доц. д-р Елена Савова

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
0889012461
Приемно време:
Вторник 14:30-16:30 312
esavova@nbu.bg
Vyber: 0889012461 II Корпус
Сряда 11:00-13:00 312
esavova@nbu.bg
Vyber: 0889012461 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:
1990 - Завършена специалност "Немска филология" в СУ "Св. Климент Охридски"
май 2005 година - завършена Докторска програма "Филология - чужди езици" с образователна и научна степен "Доктор на НБУ". Февруари 2007 г. - доктор 05.07.03 - Методика на чуждоезиковото обучение

Професионални длъжности:
1991-1993 - Хоноруван асистент по немски език в Центъра за чужди езици към Института за чуждестранни студенти - София
1993 - Хоноруван асистент по немски език във Военна академия "Г. С. Раковски"
1993-1999 - Редовен асистент по немски език в ЦИЧЕ към ИЧС и работа в програма "Приложна лингвистика" към Нов български университет
от 1999 - Редовен асистент по немски език в Нов български университет
от януари 2004 г. - главен асистент в Нов български университет

Специализации:
октомври 1995 - юли 1996 - Лудвиг-Максимилианс-Университет - Мюнхен и март - юни 2001 - Виенски университет на тема "Стратегии за четене на художествен текст на немски език като чужд"

Научни интереси:
Методика на обучението по чужд език, теории за разбирането на текста, чуждокултурна херменевтика, литературна дидактика

Курсове в НБУ: Практически немски език, чужд език чрез автентичен текст, чужд език чрез литературен текст, въведение в немскоезичната литература,детска и юношеска литература на немски език,терминологична банка "Туризъм" и др.Публикации:


Статии:

1. E. Савова. Lesestrategien in der L2 und L3. [Стратегии за четене на първи и втори чужд език] В: Чуждоезиково обучение, 1997, N 3-4, с. 46-55

2. Е. Савова. Задачи и упражнения по немски език като чужд в наръчника на Хойсерман и Пифо. В: Чуждоезиково обучение, 1998, N 2, с. 34-48

3. А. Ламбова, Е. Савова. Приемни изпити в специалността „Приложна лингвистика” с немски като първи чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 1999, N 2, с. 34-48

4. Е. Савова. Четене и стратегии при четене на чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 2001, N 6, с. 11-24

5. Е. Савова. Херменевтика и чуждоезиково обучение. В: Чуждоезиково обучение, 2002, N 4, с. 23-28

6. Е. Савова. “Литературна дидактика” в обучението по немски като чужд език. В: Чуждоезиково обучение, 2003, N 3, с. 28-34

7. Е. Савова. Стратегии при четене на чужд език. В: Сборник Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение. Годишник на Департамент Приложна лингвистика, IV част. Съставител: доц. д-р Павлина Стефанова. София: Нов български университет, 2003, с. 25-30


8. Е. Савова. Студентско творчество при работа с автентични текстове на чужд [немски] език и от чужда култура. В: Чуждоезиково обучение, XIX, 2004, N 4, с. 59-63

9. Е. Савова. Стратегическа компетентност при изучаване и комуникация на чуждия език. В: Език, литература, култура.Юбилеен сборник на Департамент “Приложна лингвистика”. Под ред.на Диана Янкова. София: Нов български университет, 2004, с.135-144

10. Е. Савова. Равнища на преработване на информацията при четене. Възможни проблеми при четене на чужд език. В: Език, литература, култура. Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, Т. 6. Под ред. на Елисавета Бояджиева. София: Нов български университет, 2005, с. 167-173

11. П. Стефанова, Е. Савова, М. Нейкова, П. Петкова-Сталева. Стратегии и техники за работа с текст. В: Език, литература, култура. Годишник на Департамент Чужди езици и литератури, Т. 6. Под ред. на Елисавета Бояджиева. София: Нов български университет, 2005, с. 190-200

12. Е. Савова. Die Fragen zum Text. [Въпросите към текста]. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 2, с. 55-57

13. Е. Савова. Четенето като процес и като умение. Развиване чрез програмата «Развитие на критическото мислене чрез четене и писане». В: Активно учене и критическо мислене. Доклади от конференцията, проведена в София, април, 2005. София, Българска асоциация по четене, 2007 (CD-ROM), с. 166-203

14. Е. Савова, М. Нейкова. Развиване на умения за активно учене и критическо четене в контекста на програмата “Развиване на критическо мислене чрез четене и писане”. В: Чуждоезиково обучение, 2007, N 4, с. 62-68

15. E. Savova. Heinrich Heines Atta Troll und Penco Slavejkovs Mango und der Bar – Versuch eines Vergleichs [„Ата Трол” на Хайнрих Хайне и „Манго и мечката” на Пенчо Славейков – опит за сравнение]. В: Н. Бурнева (ред.) Хайнрих Хайне – нега, ирония и жлъч, Библиотека „Германистични студии”, Велико Търново: ПИК 2008

16. Е. Савова. Подкаст в обучението – опитахте ли вече? В: Чуждоезиково обучение, 2008, N 1, с. 46-52

17. Е. Савова. Задачи за проверка на умението за четене – ограничения и възможности при използването им. В: Чуждоезиково обучение, 2008, N 4, с. 38-48

18. E. Savova. Probleme beim Transfer kultureller Realien im Bereich des Fremdenverkehrs bzw. Tourismus [Проблеми при трансфера на културни реалии в тематичната област „туризъм”]. В: N. Burneva. A. Dimova, L. Ivanova, R. Kileva-Stamenova (Hg.). Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer. Dresden: Thelem, 2009, с. 257-274

19. Е. Савова. Междукултурно общуване, чуждоезиково обучение и многоезичие. В: С. Мичев и др. (ред.). Сборник с доклади от националната междууниверситетска конференция “Език, литература, многоезичие”. София, Нов български университет, 2009

20. Eлена Савова. Междукултурно общуване, чуждоезиково обучение и многоезичие. В: Чуждоезиково обучение, N 5, 2009 г.

21. Е. Савова. Aufgaben rund um das Thema „Deutsches Kino“ im Deutschunterricht. [Задачи за работа по темата “Немско кино” в обучението по немски език] В: А. Андреев, Цв. Кръстева (ред.). Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури” N 8, 2009 URL: http://ebox.nbu.bg/cel2/did01.html [18.11.2009, 13:05]

Рецензии:

1. Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. [Основни въпроси на чуждоезиковото обучение в началното училище]. Hg. von Peter Doye. Braunschweig: Westermann Schroedel. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 5, с. 69-72
2. Гьоте: Фауст. Нови интерпретации. Велико Търново, издателство ПИК. В: Чуждоезиково обучение, 2006, N 3, 73-76
3. Gjote: „Faust“. Novi interpretacii. [Goethe: “Faust”. Neue Interpretationen]. Hrsg. von Nikolina Burneva. (Germanistische Studien der Literaturgesellschaft „Goethe in Bulagrien“). Veliko Tarnovo 2005 В: Goethe Jahrbuch. Hrsg. Von Werner Frick, Jochen Golz und Edith Zehm. Bd. 21, Gottingen: Wallstein Verlag 2006, с. 269-272

Учебници, учебни пособия и методически ръководства (в съавторство):

1. P. Stefanova, E. Savova, A. Lambova. Mein Lesebuch. Texte und Textauszuge aus Kinderbuchern fur den DaF-Unterricht. [Текстове и откъси от книги за деца за обучението по немски език]. Sofia: Neue Bulgarische Universitat, 2006
2. P. Stefanova, E. Savova. Deutsch fur dich. 6 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2007 – Учебен комплекс за 6 клас, одобрен от МОМН
3. П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch fur dich. 6 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2007
4. P. Stefanova, E. Savova. Deutsch fur dich. 7 Klasse. (Lehrbuch, Arbeitsbuch, CD). Sofia: Anubis 2008 - Учебен комплекс за 7 клас, одобрен от МОМН
5. П. Стефанова, Е. Савова. Deutsch fur dich. 7 Klasse. Книга за учителя. София: ИК Анубис 2008
6. Hartmut Aufderstra?e, Jutta Muller, Thomas Storz, Pavlina Stefanova, Elena Savova. Lagune. Arbeitsbuch Deutsch als Fremdsprache fur Bulgarien 2. Ismaning: Hueber Verlag, Sofia: Anubis Verlag, 2009 - Работна тетрадка по немски език за България, в състава на учебен комплекс, одобрен от МОМН за интензивно обучение в 8-ми клас на СОУ
7. P. Stefanova, E. Savova. Lagune 1,2,3. Книга за учителя. Sofia: Anubis, 2009
8. P. Stefanova, E. Savova, A. Lambova, Jugendliteratur. Texte und Textauszuge aus der deutschsprachigen Jugendliteratur fur den DaF-Unterricht. Sofia: Anubis Verlag, 2009
9. Павлина Стефанова, Елена Савова. AusBlick 2. Автор: Anni Fischer-Mitziviris, Hueber Verlag. Приложение за български учещи. Изд. къща Анубис, София, 2010

Курсове от текущия семестър: