главен асистент

гл. ас. д-р Елена Недялкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 14:15-16:15 412 I Корпус
Петък 11:00-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


"Разпит и показания на свидетеля с тайна самоличност и на служителя под прикритие в българското наказателно производство" – 2013 г. Юридическо списание "Съвременно право"

"Правна същност и дефиниране на понятието за анонимност на свидетеля съгласно европейското и българското наказателно-процесуално законодателство" – 2013 г.
Специализирано правно списание "Теза"

"Същност, обхват и класификация на защитните мерки в наказателното производство на Република България" – 2013 г.
Юридическо списание на НБУ (LAW JOURNAL of NBU)

"Специализирани органи, компетентни по Програмата за защита на застрашени лица в наказателното производството" – 2014 г.
Годишник на департамент „Право“, НБУ

"Юридически актове по защитата на свидетели и други застрашени лица в наказателното производство" – 2015 г.
Годишник на департамент „Право“, НБУ

"Програма за защита на свидетелите и на други лица, застрашени във връзка с наказателно производство" – 2015 г.
Юридическо списание на НБУ (LAW JOURNAL of NBU)

"Въпроси на експертизата в наказателното производство" – 2016 г. Годишник на департамент „Право“, НБУ

"ОСНОВАНИЯ ЗА СПИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО" – 2018 г. Годишник на департамент „Право“, НБУ

"Основания за прекратяване на наказателното производство" – 2018 г. Годишник на департамент „Право“, НБУ

„Правна регламентация и особености при назначаването на съдебни експертизи в наказателното производство“ – 2018 г.
Сборник доклади от Годишна научна конференция, НВУ

„Участие и компетентност на вещите лица в наказателното производство“ – 2018 г.
Сборник доклади от Годишна научна конференция, НВУ

Курсове от текущия семестър: