доцент

доц. д-р Анелия Бръмбарова

Академична длъжност:
доцент
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ
От 1999 и понастоящем
НБУ
доцент по приложна лингвистикаОт 1977 до 1999
ИЧС

асистент., ст.асистент.,гл.асистент по френски език
Ръководител катедра „Романски езици”

от 1976 до 1977
22 ЕСПУ „Г.С.Раковски”
Учител по френски език


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
2000 г доцент по приложна лингвистика

1989 г – защитена дисертация и придобита докторска степен по педагогика

от 1982 до 1983 година – СДК
Софийски университет

от 1971до 1975 година
Софийски университет
френска филология
филолог

От 1966 до 1971
9 ФЕГ - СофияПубликации:


АНЕЛИЯ БРЪМБАРОВА

1.Бръмбарова А., Б.Стоянова, Методи и похвати на работа за усвояване на рецептивната граматика при работа със специализиран текст, с цел развитие на четивното умение, сб. Чуждите езици в борбата за мир, Варна, 1984.
• 2.Бръмбарова А., За някои особености на нетерминологичната лексика в научния текст по анатомия на френски език, сб. Материали от конференцията на преподавателите по чужд език във ВУЗ, Пловдив, 1986.
• 3.Бръмбарова А., Към въпроса за началото на специализираното обучение в условията на интензивните курсове и избора на материали за провеждането му, сб. Материали от Юбилейната научна сесия на ВТУ “Св.СВ.Кирил и Методий”, депозирано в ЦТБ-НАЦИД под №НД 115/89, 1986.
• 4.Бръмбарова А., Е.Георгиева, Изграждане на продуктивна езикова компетентност в процеса на работа със специализиран текст, сб.Научни трудове на Пловдивския университет, Пловдив,1989.
• 5.Бръмбарова А., Текстът в специализиранато обучение по френски език в условията на интензивните курсове, канд. дисертация, София, 1989.
• 6.Бръмбарова А., М.Шипчанов, Специализираното обучение на медици с помощта на персонален компютър, сп. Чуждоезиково обучение, кн.4,1989.
• 7.Бръмбарова А., Зл.Тименова, Специализираното обучение на възрастни чрез научен текст на френски език, сп. Чуждоезиково обучение, кн.3, 1991.
• 8.Бръмбарова А., Приказката в теорията и практиката на обучението по френски език /анализ на текста и методическо приложение/, депозирана монография в ЦТБ-НАЦИД, под №НД 604/94, регистрирана в АИС “СИРЕНА” под №83749042,1994.
• 9.Бръмбарова А., П.Шипчанов, Обучението по френски език в специалност “Приложна лингвистика” – цели и контрол, сп. Чуждоезиково обучение, кн.1,1994.
• 10.Бръмбарова А., За някои проблеми на ранното чуждоезиково обучение, сп. Чуждоезиково обучение, кн.4,1994.

• 11.Brambarova A., Problemes didactiques de l’enseignement de la syntaxe des textes specialises dans les cours intensifs de langue francaise,сп. Чуждоезиково обучение, кн 3, 1994.
• 12.Бръмбарова А., М.Шипчанов, Приказките в ранното обучение по чужд език, сп. Чуждоезиково обучение, кн.5/6, 1994.
• 13.Brambarova A., Le conte dans l’enseignement precoce des langues etrangeres, Frequences francophones, N3, 1994 /Reseau DISKAMI 10A,11B CIEP-BELC, fevrier 1996
• 14.Бръмбарова А., Анализ на текста на приказката на макроструктурно равнище, сб.Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ/ИЧС, сп. Чуждоезиково обучение, 1996.
• 15.Бръмбарова А., Темпоралната система като елемент на свързаността на текста на приказката, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ/ИЧС, сп. Чуждоезиково обучение, 1996.
• 16.Brambarova A.,Un exemple de recherche didactique, Frequences francophones, 3-4, 1997.
• 17.Brambarova A., T.Petrova, Le conte dans l’enseignement precoce, Frequences francophones, 3-4, 1998.
• 18.Petrova T., A.Brambarova, Les jeux et les comptines dans l’enseignement precoce, Frequences francophones, 3-4, 1998.
• 19.Brambarova A.,T.Petrova, Personnalite enfantine et apprentissage des langues,сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ, Департамент по съвременна и приложна лингвистика, Летера, Пловдив, 1999.
• 20.Brambarova A., Expression de la concession dans les contes de Ch.Perrault, сб.Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ, Департамент по съвременна и приложна лингвистика, Летера, Пловдив, 1999
• 21.Бръмбарова А., Методическо приложение на анализа на текста на приказката на макроструктурно равнище, сп.Чуждоезиково обучение,2001.
• 22.Бръмбарова А., Темпоралната система в текста на приказката – методически бележки, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ,2002
• 23. Brambarova A., T.Petrova, L’expression ecrite – comment construire du sens, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ,2002
• 24.Бръмбарова А. Референтност и кореферентност - елементи на свързаността на текста на микроструктурно равнище, сб. Приложна лингвистика и методика на ЧЕО, НБУ,2004
• 25. Brambarova A., T.Petrova, Encore une fois pour les objectifs de l’enseignement precoce en FLE, сп.Чуждоезиково обучение 2004, sous pression
• 26. Бръмбарова А., Анализ на текста приказката на суперструктурно равнище -за заглавието и връзката му с въведението,сб.Език, Литература, Култура, НБУ,2005
• 27.Бръмбарова А.Анализът на суперструктурата на текста на приказката в обучението по френски език – методически бележки, сп.Чуждоезиково обучение, брой 5, 2005
• 28.Brambarova, Krasteva, Chipchanov 2006: Brambarova, Anelia, Krasteva, Tzvetilena, Chipchanov, Milen. Analyser un texte - differentes approches. Sofia: Nouvelle Universite Bulgare, 2006.
• 29.Brambarova, Krasteva, Chipchanov 2007: Brambarova, Anelia, Krasteva, Tzvetilena, Chipchanov, Milen, PRATIQUES DE L’ANALYSE DU TEXTE, DEUXIEME PARTIE, Sofia: Nouvelle Universite Bulgare, под печат

30.Brambarova 2008: Brambarova, Anelia. La linguistique du texte au service de la lecture. // E-magazine LiterNet, 10.02.2008, № 2 (99)
31.Brambarova 2009: Brambarova, Anelia. La linguistique du texte au service de l'expression ecrite. // E-magazine LiterNet, 21.01.2009, № 1 (110) •
32.Brambarova 2010: Brambarova, Anelia. La linguistique du texte au service de l`expression ecrite (exploitation et pratiques didactiques). Deuxieme partie. // E-magazine LiterNet, 05.01.2010, № 1 (122)
• 33.Brambarova 2010: Brambarova, Anelia. La linguistique du texte au service de l`expression ecrite (exploitation et pratiques didactiques). La reference et la coreference // E-magazine LiterNet, 10.12.2010, № 11 (132) •
• 34.Brambarova 2011: Brambarova, Anelia ,LA LINGUISTIQUE DU TEXTE AU SERVICE DE L`EXPRESSION ECRITE(exploitation et pratiques didactiques)La progression thematique E-magazine LiterNet, 21.05.2011, № 5 (138)


• • Доклади, изнесени на научни конференции

• 1.Бръмбарова А., За някои класификации на френските предлози и анализ на грешките в българския “френски” междинен език, Четвърта научна конференция “Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение”, 1984.
• 2
• 2.Бръмбарова А., Някои количествени параметри на предлозите в българския “френски” междинен език, Юбилейна научна сесия на ИЧС, 1984.
• 3.Бръмбарова А., За някои особености на френската терминологична система на научния език по анатомия, Четвърти Общоинститутски преглед на ТНТМ, ИЧС, 1985.
• 4.Бръмбарова А., Методически насоки за подбора и преподаването на учебния материал по специализирано обучение, Годишен методически семинар на ЦИЧЕ, ИЧС, 1986.
• 5..Бръмбарова А., Сравнителен анализ на специализирания и тясноспециализирания текст по анатомия на френски език в композиционен аспект, Научно- практическа конференция, 15 години ВПИ-Шумен, 1986.
• 6..Бръмбарова А., Някои методически насоки във връзка с овладяването на лексиката при работа със специализиран текст, сб. Резюмета от материалите на Юбилейната научна сесия на ИЧС, 1988.
• 7.Гунева-Николова Й., А.Бръмбарова, Тематичната прогресия в научния текст, Юбилейна научна конференция с международно участие на ВИИ,1988
• 8.Бръмбарова А., Т.Петрова, За провеждането на обучаващ експеримент по специализирано обучение и тестово отчитане на резултатите от него, сб. Доклади от Юбилейната научна сесия на ВМИ, Пловдив, 1996.


Компютърни тестове и програми
• 1.Бръмбарова А., М.Шипчанов, Диалогова програма за специализирано обучение по френски език за медици, ИЧС, 1988.
• 2.Бръмбарова А., М.Шипчанов, Компютърен изпитен тест по приложна лингвистика –1, ИЧС-НБУ, 1993.
• 3.Бръмбарова А.,М.Шипчанов, Компютърен тест по приложна лингвистика –2, ИЧС-НБУ, 1994.


• Рецензии

• 1..Рецензия на “Сборник упражнения по практическа граматика – 1 част, глагол”, авт. М.Коджабашева, А.Йовчева, Бургас, 1989.• 2.Рецензия на дисертационния труд на Дориета Чакърова „Развиване на уменията за слушане с разбиране чрез интерактивни технологии при изучаване на френски език в IV клас 2007”

• 3. Рецензия на статията „CONTRAINTES ET RESTRICTIONS SYNTAXIQUES PESANT SUR L’IMPERATIF BULGARE” от
• Анета Тошева ,2010
• 4. Рецензия на статията „DE L’UTILITE DE L’APPLICATION POWER POINT EN MATIERE DE VISUALISATION DES CHAMPS TERMINOLOGIQUES LEXICAUX”от Жана Кръстева, 2010

Курсове от текущия семестър: