главен асистент

гл. ас. Станимир Мичев

Академична длъжност:
главен асистент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Б1 - smichev@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


 ОБРАЗОВАНИЕ:
1984: СУ «Св. Климент Охридски», факултет «Класически и нови филологии», магистър по Испанска филология; специализация - превод; втора специалност - руски език. Дипломна работа на тема: „Функционални реализации на формите –ra и –se на минало несвършено време на подчинително наклонение в четири пикарескови романа от ХVІ век”.
 ПО-ВАЖНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
2000: Специализация в Института за писмени, устни преводачи и международни отношения в Университет Марк Блок - Страсбург 2 (Франция).
2001: Специализация в Школа по превод (СУ «Св. Климент Охридски»).
2004: Международна конференция “Обучение през целия живот” (Белград, Югославия).
2005: Конференция “Нови учебни системи по испански език” на издателство Difusion (София), и др.
 ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
1984-1989: преводач в База за подготовка на чуждестранни кадри, София.
1989-1993: асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).
1993-1996: старши асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).
1996-1999: главен асистент по испански език, Институт за чуждестранни студенти (ИЧС).
1992-1999: хоноруван асистент в Нов български университет (НБУ).
1999 до момента: главен асистент по испански език в Нов български университет (НБУ).
 АКАДЕМИЧНА ДЕЙНОСТ:
2003-2004: Директор на бакалавърски програми «Германистика», «Неоелинистика», «Романистика», «Славистика», НБУ.
2004: Директор на базова програма «Приложна лингвистика» и бакалавърска програма «Чужди езици и култури – I и II година», НБУ.
от 2004 до 2010: Ръководител на департамент «Чуждоезиково обучение», НБУ.
от 2010 до февруари 2012: Директор на Център за чужди езици, НБУ.
от февруари 2012 до октомври 2013: Зам.-декан на Факултет за базово образование, НБУ.
 НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
Теория и практика на превода, Лексикография, Лексикология и фразеология.
 ПО-ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ИМЕТО НА НБУ:
Национална комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език:
2000-2020: Член на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.
2003, 2018, 2019, 2020: Председател на Националната комисия към МОН за провеждане на ученическа олимпиада по испански език.
Национална комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански език.
2008, 2009: Член на Националната комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански език.
 ДРУГА ПО-ВАЖНА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ОТ ИМЕТО НА НБУ:
2004: Участие в международна конференция “Обучение през целия живот” (Белград, Югославия).
2009: Обучителен семинар в Института “Сервантес” за получаване на сертификат за екзаминатор на изпитите DELE.
2009: Организиране, подготовка и подписване на договор с Института “Сервантес” за предоставяне на НБУ на статут на Изпитен център от втори тип за провеждане на изпити за придобиване на международен сертификат за владеене на испански език DELE.
2009: Организиране и провеждане на първия изпит за придобиване на международен сертификат за владеене на испански език DELE - Институт “Сервантес” – НБУ.
2009: Съвместно с Посолството на Кралство Испания организиране на II Национален обучителен семинар за преподаватели по испански език в България – в НБУ.
2009: Организиране на Първата междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие” с участието на докладчици от 14 университета в България.
 ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:
Асоциация на испанистите в България.


Публикации:


СТАТИИ

1. Мичев, Ст. (2020). По стъпките на киното и филмовия дублаж в Западна Европа. В: Юбилеен сборник „Погледи към езика. Изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска“. София: Издателство на СУ „Св. Климент Охридски“. 96-116.
2. Мичев, Ст. (2019). За някои кодове и подкодове при превод на филмов текст за дублаж. В: Годишник на департамент „Чужди езици и култури“, 2, (2019) София: Издателство на Нов български университет, 96-116.
3. Мичев, Ст., Ламбова, А. (2018). Проблеми при превода на филмов текст за дублаж (от немски и испански на български език). В: Годишник „Чужди езици и култури“ Т. 1, 2018, (ONLINE): Юбилейно издание в чест на 70-ата годишнина на проф. д.н. Мария Грозева. София: Издателство на Нов български университет, 359-384. ISSN 2603-4204.
4. Мичев, Ст. (2017). Междукултурната комуникация през призмата на превода. В: Антропология на изток от рая. София: Издателство на Нов български университет, 370-384. ISBN 978-954-535-989-7.
5. Мичев, Ст. (2015). За някои модели на процеса на превод при филмов изходен текст. В: Годишник на департамент „Романистика и германистика“, Том 1 (Юбилейно издание в чест на 70-та годишнина на доц. д-р Ани Леви). София: Издателство на Нов български университет, 245-256. ISBN 978-954-535-758-892-0.
6. Мичев, Ст. (2015). За компресията на преводен филмов текст. В: Scientiae est potentia. Знанието е сила. (Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова). София: Издателство на Нов български университет, 165-172. ISBN 978-954-535-887-6.
7. Мичев, Ст. (2015). За дескриптивизма, превода и филмовия превод. В: В началото бе словото (Сборник в чест на проф. Мария Китова–Василева, д.н.). София: Издателство на Нов български университет, 377-386. ISBN 978-954-535-870-8.
8. Мичев, Ст. (2014). За теорията на превода и филмовия превод за дублаж. В: Мислене, език, реч. (Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Евгения Вучева). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 326-335. ISBN 978-954-07-3757-7.
9. Мичев, Ст. (2014). За културните референти и филмовия превод в другата култура. В: Cross-linguistic Interaction: Translation, Contrastive and Cognitive Studies. (Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 235-248. ISBN 978-954-07-3689-1.
10. Мичев, Ст., Ламбова, А. (2014). За дублажа и субтитрирането в българския телевизионен филмов ефир“. В: Езикът – наука и практика (Юбилеен сборник по повод 65-годишнина на проф. Мария Грозева). София: Издателство на Нов български университет, 351-366. ISBN 978-954-535-810-4.
11. Мичев, Ст. (2013). За основните характеристики на аудиовизуалния филмов текст“. В: Чуждоезиковото обучение днес (Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова). София: Издателство на Нов български университет, 312-322. ISBN 978-954-535-748-?
12. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2013). За похватите в превода: опит за описание. В: Времената отлитат, написаното остава (Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви). София: Издателство на Нов български университет, 61-94. ISBN 978-954-535-758-9
13. Мичев, Ст. (2011). За нормите на превод при изходен филмов текст. В: Чуждоезиково обучение, бр. 5, 65-71. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“/МОМН. ISSN 0205-1834
14. Мичев, Ст. (2011). За превода на филми в светлината на речевите актове. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4, 3-15. София: МОМН. Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“/МОМН. ISSN 0205-1834
15. Мичев, Ст. (2010). За началото на киното и филмовия превод. В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, 51-62. София: МОМН. ISSN 0205-1834
16. Мичев, Ст. (2010). Филмов превод, дублаж, субтитриране. В: Чуждоезиково обучение, бр. 4-5, 60-69. София: МОМН. ISSN 0205-1834
17. Мичев, Ст. (2010). За усвояването на преводачески умения в университета. В: Чуждоезиково обучение, бр. 1, 47-57. София: МОМН. ISSN 0205-1834.
18. Мичев, Ст. (2010). За филмовия превод – стъпка по стъпка. В: Език и литература, бр. 1-2. София: Съюз на филолозите българисти. 173-181. ISSN 0324-1270.
19. Мичев, Ст. (2009). Трудно ли е испанското произношение?. В: Чуждоезиково обучение, бр. 3, 46-53. София: МОН. ISSN 0205-1834.
20. Мичев, Ст. (2009). Англицизмите – желани гости или натрапници в съвременния испански език. В: Чуждоезиково обучение, бр. 5, 34-49. София: МОМН. ISSN 0205-1834.
21. Мичев, Ст. (1997). За учебния диалог в някои испански системи за чуждоезиково обучение. В: Чуждоезиково обучение, ХII, бр. 5-6, 31-40. София: МОН.
22. Мичев, Ст. (1996). Realizaciones funcionales de los dos imprefectos de subjuntivo en –ra y en –se en cuatro novelas picarescas. В: Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение (съвместно издание на Нов български университет, Институт за чуждестранни студенти, сп. Чуждоезиково обучение. София: Нов български университет.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2020). Suplemento para las escuelas búlgaras: A2. ¡Genial! Curso de español. A2 (Притурка за българските училища към учебната система ¡Genial! Curso de español A2. Madrid: enClave-ELE ISBN: 978-84-16108-78-7. София: Educational Centre, 2020.
2. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2019). Suplemento para las escuelas búlgaras: A1. ¡Genial! Curso de español. A1 (Притурка за българските училища към учебната система ¡Genial! Curso de español A1. Madrid: enClave-ELE ISBN: 978-6-197-41730-2. София: Educational Centre, 2019.
3. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2019). Suplemento para las escuelas búlgaras: B2.1 Español lengua viva. (Притурка за българските училища към учебната система Español lengua viva B2.1). Madrid: Santillana de Educación S.L. ISBN: 978-84-9713-054-7. София: Educational Centre, 2018.
4. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2018). Suplemento para las escuelas búlgaras: B1.2 Español lengua viva. (Притурка за българските училища към учебната система Español lengua viva B1). Madrid: Santillana de Educación S.L. ISBN: 978-6-197-41726-5. София: Educational Centre, 2018.
5. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2018). Suplemento para las escuelas búlgaras. Genial. (Притурка за българските училища към учебната система Genial А1). Madrid: enclave-ELE. ISBN: 978-6-197-41730-2. София: Educational Centre, 2018.
6. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2018). Suplemento para las escuelas búlgaras. Mochila ELE 5.o grado, Libro del alumno (Притурка за българските училища към учебната система Mochila ELE 5.o grado). Madrid, Santillana Edicación, S.L., 2010, ISBN: 978-619-741-733-3. София: Educational Centre, 2018.
7. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2018). Suplemento para las escuelas búlgaras. Mochila ELE 6o grado. Libro del alumno (Притурка за българските училища към учебната система Mochila ELE 6o grado). Madrid, Santillana Edicación, S.L. София: Educational Centre, 2017, ISBN 978-619-741-712-8. София: Educational Centre, 2018.
8. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2018). Suplemento para las escuelas búlgaras. Mochila ELE 7.o grado. Libro del alumno (Притурка за българските училища към учебната система Mochila 7º grado). Madrid, Santillana Edicación, S.L., 2010, ISBN 978-619-741-732-6. София: Educational Centre, 2018.
9. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2017). Español lengua viva. Suplemento para las escuelas búlgaras. B1.1. (Притурка за българските училища към учебната система Español lengua viva B1). Madrid: Santillana de Educación S.L., 2007. ISBN 978-84-9345-375-6. София: Educational Centre, 2017.
10. Мичев, Ст. и др. (2014). ¡Aímate! 155 примерни тестови упражнения за олимпиадата по испански език, 8-12 клас. София: ИК „Колибри“, 207 с. ISBN 978-619-150-429-9.
11. Мичев, Ст., Сиракова, В., Янева, Д. (2009). Paso a Paso A1+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 160 с. ISBN 978-954-9977-38-7.
12. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2009). Paso a Paso A2+ (учебник по испански език за българи). София: Везни-4, 172 с. ISBN 978-954-9977-40-0.
13. Мичев, Ст. (2008). Prisma de ejercicios. Nivel A2, continúa. Упражнения и граматика по испански език за подготовка на ниво А2 (малко напреднали) по Общата европейска езикова рамка. Превод и адаптация. София: Editorial Edinumen/ИК „Колибри“, 131 с. ISBN 978-954-529-552-2.
14. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2007). Paso a Paso A1 (учебник по испански език за българи). София: Везни-4. ISBN 978-954-9977-33-2.
15. Мичев, Ст., Янева, Д. (2006). Практическа испанска граматика (с упражнения и отговори). София: Везни-4, 480 с. ISBN 10: 954-9977-25-0; ISBN 13: 978-954-9977-25-7.
16. Мичев, Ст., Крушева, В. (2001). Испанска граматика – кратка и ясна. Превод от немски и испански. София: ПОНС, 120 с. ISBN: 978-954-827-880-5.
17. Мичев, Ст., Янева, Д. (2002). Съвременни самоучители - испански език. София: Везни-4, 232 с. ISBN 954-9977-15-3.

ПРЕВОДИ

1. Мичев, Ст. (2015). Върху раменете на гиганти. Превод от испански. В: Разширяването на света (Изследвания в чест на професор Богдан Богданов). София: Издателство на Нов български университет, 255-266. ISBN 978-954-535-894-4.
2. Мичев, Ст. (2013). Прогрес, утопия, вяра и подчинение. Превод от испански. В: Следва, бр. 28, София: Издателство на Нов български университет, 41-52. ISSN 1311-9060.
3. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2013). Що е философия? Превод от испански. София: Издателство на Нов български университет, 273 с. ISBN 978-954-535-776-3
4. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2012). Въведение в речника на Платон. Превод от испански. София: Издателство на Нов български университет, 331 с. ISBN 978-954-535-722-0
5. Мичев, Ст., Сиракова, В. (2010). Modelos de realidad. Desde la lectura de los clásicos. Превод от български на испански. Lugo: Axac, Colección Onoma, 130 с. ISBN 978-84-92658-11-4.
6. Мичев, Ст. (2006). Въведение в Пир на Платон. Превод от испански. В: В градината с розите 2. Лекции и слова (2003-2006). София: Нов български университет, 43-64. ISBN 10: 954-535-438-0; ISBN 13: 978-954-535-438-0.

РЕЧНИЦИ
1. Мичев, Ст., Янева, Д. (2016). Испанско-български речник. (Второ преработено и допълнено издание). София: Везни-4. 799 с. ISBN 978-9549977-69-1.
2. Мичев, Ст., Янева, Д. (2001). Испанско-български речник. София: Везни-4, 800 с. ISBN 954-9977-04-8.
3. Мичев, Ст. и др. (1992). Българско-испански речник. София: Вис Виталис.
4. Мичев, Ст. и др. (1991). Испанско-български речник. София: Вис Виталис.

РЕЦЕНЗИИ

Мичев, Ст. (1995). Рецензия на Curso de gramática aplicada del español (Morfosintaxis). Авт. М. Китова, Е. Вучева. София: Булвест 2000, 1994 г., 384 с. В: Чуждоезиково обучение, бр. 6, София: МОН.

Курсове от текущия семестър: