доцент

доц. д-р Стойко Петков

доц. д-р Стойко Петков
Академична длъжност:
доцент
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Творческа автобиография на доц. д-р Стойко Петков

Образование и научни степени и звания:
Завършена докторска програма „Масови комуникации” в НБУ през 2007 г.

Научна и образователна степен „доктор” на ВАК през 2008 г. по шифър 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия.
Тема на дисертацията: “Творчески проблеми на взаимоотношенията между продуцент, режисьор и сценарист в аудиовизуалните продукции”.

Асистент в НБУ от 2001 г.
Старши асистент в НБУ от 2009 г.
Главен асистент в НБУ от 2010 г.
Доцент в НБУ от 2018 г.

Директор на програмния съвет на департамент Масови комуникации от 2017 г.


Курсове в НБУ към департаменти “Масови комуникации”:

- Мултимедийни продукти и медийна комуникация
- Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми
- Крос-медийни комуникации
- Рекламата в комуникационния процес
- Реклама и ПР
- Стратегическо управление и комуникационно планиране
- Изследване на комуникацията в новите медии
- Дигитално съдържание
- Въведение в електронните медии


Публикации:


Научни публикации (избрано):
1. Студия „Промяна на традиционния модел на комуникация”, Сборник от Лятна школа по ПР, НБУ, 2008
2. Студия „Интерактивна, персонализирана и социална телевизия”, Годишник на Департамент масови комуникации, НБУ, 2009
3. Студия „Quo vadis, медия?, Годишник на департамент „Масови комуникации” 2010
4. Студия „Манифестът Клутрейн в епохата на социалните медии“, Годишник на департамент “Масови комуникации” 2011
5. Студия „Ролята на социалните медии в образованието”, Сборник с доклади от Лятна школа по връзки с обществеността 2011
6. Студия “Крос-медийна комуникация”, Научен електронен архив на НБУ, София. 2011
7. Студия „От „програмен поток” към „поток от зрители”“, Годишник на департамент “Масови комуникации” 2012
8. Книга „Творческият триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)”, НБУ, София. 2013
9. Студия "Многоканалните видео мрежи в Youtube", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2014;
10. Студия "Пиратско разпространение на аудио-визуално съдържание", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2015
11. Студия "Цифровизация на филморазпространението и показа", Годишник на департамент “Масови комуникации”, НБУ, 2016
12. Книга „Аудио-визията. Производство, разпространение, показване". Рой Комюникейшън, София. 2017
13. Студия "Новинарският агрегатор – форма на успешен дигитален посредник", Годишник на департамент Масови комуникации 2017
14. Студия "Новини и истина в променящата се медийна среда. Истини и лъжи за факти, новини и събития": Сборник с доклади от Международна научна конференция, 24-25 април 2018 г., Изд. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
15. Студия "Някои аспекти на влиянието на изкуствения интелект върху медиите", Годишник на департамент Масови комуникации 2018, София, НБУ

Курсове от текущия семестър: