доцент

доц. д-р Ивайло Стайков

доц. д-р Ивайло Стайков
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 412 I Корпус
Сряда 14:00-16:15 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Лични данни
дата и място на раждане: 9.08.1970 г. гр. Севлиево, област Габрово

Образование
1. средно образование - Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" - паралелка "Математика" - 1988 г.
2. висше юридическо – магистър по право – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – 1994 г.
3. висше икономическо – магистър по финанси – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" – 2003 г.
4. доктор по право – 2006 г.

Място на работа:
Нов български университет – преподавател по трудово и осигурително право, доцент на Нов български университет; член на Съвета на Департамент "Право" на Нов български университет
адвокат

Област на научни интереси: трудово право; осигурително право; социално и здравно законодателство; гражданско и търговско право; право на концесиите; антидискриминационно право; медиация

Професионална реализация:
юли 2011 г. – избран за доцент на Нов български университет
ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)
ноември 2005 г. – септември 2014 г. – юридически консултант на Ректора на Медицински университет – София
януари 2003 г. – декември 2010 г. – юридически консултант на Национален фонд "Култура" към Министерство на културата
февруари 2002 г. – редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет (последователно асистент, старши асистент, главен асистент)
2002 – 2003 г. – юридически консултант на Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката
1999 – 2000 г. – назначен от съда ликвидатор на ЗК "София Инс" АД – гр. София
1997 – 2001 г. – хоноруван асистент по право в Нов български университет
1997 – 2003 г. – хоноруван асистент по право в Университет за национално и световно стопанство
1998 – 1999 г. – юридически консултант на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
1996 – 1999 г. – юрисконсулт във ФК "Делова седмица" АД – гр. София
1995 – 1996 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд

Академична и преподавателска дейност:
от октомври 2017 г. - лекционен курс по трудово право пред икономическа специалност в Нов български университет
от юли 2011 г. – избран за доцент на Нов български университет; лекционни курсове по трудово право и осигурително право в департамент "Право"
2016 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Академия на МВР пред специалност "Публична администрация"
септември 2009 г. – декември 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София
февруари 2009 г. – февруари 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство в Медицинския колеж "Йорданка Филаретова" – гр. София
2006 г. – 2010 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Стопанския факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий” (икономисти)
юли 2006 г. – избран за главен асистент – Нов български университет
октомври 2005 г. – публична защита пред СНС по правни науки при ВАК на дисертационен труд на тема "Материалноправна защита срещу дискриминация при упражняване на правото на труд" за получаване на научна и образователна степен "доктор по право"
октомври 2004 г. – март 2005 г. – директор на програма "Право" в Нов български университет
2003 – 2006 г. – член на Комисията по социални дейности и професионална етика към Настоятелството на Нов български университет
март 2003 г. – избран за старши асистент – Нов български университет
февруари 2002 г. – избран за редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет
октомври 1998 г. – февруари 2005 г. – специализирани учебни курсове "Правен режим на синдикатите" и "Трудови спорове" - програма "Право" на Нов български университет
2004 г. – лекционни курсове по трудово право и осигурително право в Юридическия факултет на Техническия университет – гр. Варна
октомври 2002 г. – лекционен курс "Хармонизиране на българското осигурително право с изискванията на Европейския съюз" – Бургаски свободен университет (икономисти)
октомври 1999 г. – юли 2003 г. – хоноруван асистент по търговско и облигационно право в Университета за национално и световно стопанство (икономически специалности)
1999 – 2000 г. – лекционни курсове по трудово право и осигурително право в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" – гр. Благоевград
1998 – 1999 г. – лекционен курс по облигационно право в Нов български университет – Департамент "Публична администрация"
1997 – 1999 г. – хоноруван асистент по обща теория на правото и по общо учение за държавата в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство
юни 1997 г. – януари 2002 г. – хоноруван асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет

Научноизследователска дейност:
1. две научнопрактически книги в съавторство: Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България – Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. София: "Раабе България" ЕООД, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков и Практически наръчник на ООД – права и задължения на управителя и съдружниците. София: "Раабе България" ЕООД, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева
2. монографии: Медиация по трудови спорове. София: Издателство "Авангард Прима", 2009, 241 с.; Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. София: Издателство "Авангард Прима", 2016, 307 с.; Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. София: Издателство "Авангард Прима", 2016, 354 с.
3. над 170 публикувани научни студии и статии в периодичния правен печат, юбилейни и тематични сборници, в сборници с доклади от научни конференции
4. 72 мои научни публикации са цитирани от над 60 автора, като повечето публикации са цитирани многократно
5. над 10 участия като член на научно жури по ЗРАСРБ

Членство в професионални и обществени организации:
от 1991 г. – член на Съюза на юристите в България
от 1999 г. – член на Великотърновска адвокатска колегия
от 2014 г. – член на Международния форум на преподавателите към Комисията по биоетика към ЮНЕСКО (The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics)
ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)
1999 – 2010 г. – Председател на Настоятелството на Студентско читалище "Григорий Цамблак" - гр. София
2001 – 2007 г. – член на Управителния съвет на Българска национална асоциация на потребителите - гр. София
2002 – 2008 г. – арбитър в помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите

5.07.2020 г.


Публикации:


І. Трудово право

монографии:
1. Медиация по трудови спорове. София: Издателство „Авангард Прима“, 2009, 241 с. ISBN 978-954-323-552-0
2. Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. София: Издателство „Авангард Прима“, 2016, 307 с. ISBN 978-619-160-642-9
3. Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. София: Издателство „Авангард Прима“, 2016, 354 с. ISBN 978-619-160-659-7

студии:
1. Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение. – Съвременно право, 2003, № 6, с. 16-31. ISSN 0861-1815 {29 стандартни страници}
2. Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. – Юридически свят, 2004, № 1, с. 117-134. ISSN 1311-3488 {38 стандартни страници}
3. Защита от дискриминация на работници и служители с намалена работоспособност. – Правен преглед, 2004, № 1, с. 101-116. ISSN 1310-9472, както и в интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, год. ІІ, 2006, № 4 [2006-2007, № 1-3], с. 16-26 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {26 стандартни страници}
4. Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. – Право без граници, 2004, № 1-2, приложение, с. 65-77. ISSN 1312-0557 {34 стандартни страници}
5. Защита от дискриминация при наемане на работа. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. Сборник в памет на доц. Елисавета Христова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2004, с. 128-149. ISBN 954-07-2065-6 {36 стандартни страници}
6. Понятие за дискриминация в трудовите отношения. – Правен преглед, 2005, № 1, с. 22-42. ISSN 1310-9472; както и в интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, год. I, 2005, № 3, на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online), и в Годишник на Нов български университет 2010 г. Научни изследвания. Състав. Л. Георгиев. София: Издателство на Нов български университет, 2010, с. 431-460. ISSN 1310-8670 {32 стандартни страници}
7. Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение. – Търговско право, 2005, № 5-6, с. 101-121. ISSN 0861-6892 {34 стандартни страници}
8. Забраната за дискриминация в трудовите отношения и колективното трудово договаряне. – Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Том 12, 2005, с. 193-212. ISSN 1313-7255 {25 стандартни страници}
9. Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). – Правата на човека, 2005, № 4, с. 30-49. ISSN 1311-9516; публикувана и в Сборник с материали по правата на човека – компактдиск, изд. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Националния институт на правосъдието с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие, август-септември 2006 г. {37 стандартни страници}
10. Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. – Административно правосъдие, 2005, № 4, с. 31-52 и № 5, с. 28-34. ISSN 0861-5268 {41 стандартни страници}
11. Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита. – Адвокатски преглед, 2006, № 4-5, с. 9-19. ISSN 1313-7204 {20 стандартни страници}
12. Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право“ посветен на 15 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Фенея, 2006, с. 277-293. {26 стандартни страници}
13. Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 204-220. ISBN 978-954-07-2588-8 {25 стандартни страници}
14. Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. – Правен преглед, 2007, № 1, с. 90-104. ISSN 1310-9472 {21 стандартни страници}
15. Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. – В: Сборник с научни доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“ – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2009, с. 26-39. ISSN 954-753-035-6 {20 стандартни страници}
16. Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, с. 72-87. ISBN 978-954-07-2736-3 {35 стандартни страници}
17. Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. – Съвременно право, 2010, № 6, с. 27-54. ISSN 0861-1815 {44 стандартни страници}
18. Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование. – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, год. V, 2010, № 1, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {27 стандартни страници}
19. Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 95-107. ISBN 978-954-07-3047-9 {20 стандартни страници}
20. За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, год. V, 2010, № 3, с. 74-92 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {31 стандартни страници}
21. Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с научни доклади от Националната научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на сп. „Съвременно право“, 19 октомври 2010 г., гр. София. Състав. Кр. Средкова. София: Сиби, 2011, с. 347-367. ISBN 978-954-730-662-2 {30 стандартни страници}
22. Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право“ посветен на 20 години на Нов български университет. София: Издателство на НБУ и Фенея, 2011, с. 211-227. ISBN 978-954-9499-83-4 {27 стандартни страници}
23. Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. – В: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, УНСС, гр. София, 6 декември 2010 г. София: Университетско издателство „Стопанство“, 2011, с. 70-80. ISBN 978-954-644-239-0 {29 стандартни страници}
24. Маловажното нарушение на трудовото законодателство след промяната на Кодекса на труда от януари 2012 г. – Съвременно право, 2012, № 2, с. 7-27. ISSN 0861-1815 {34 стандартни страници}
25. Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век“ по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17 май 2012 г. Том І. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2012, с. 196-206. ISBN 978-954-680-838-7 {23 стандартни страници}
26. Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2012, № 2, с. 39-66 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {45 стандартни страници}
27. Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, 2013, № 1, с. 15-28 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {20 стандартни страници}
28. Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. София: Фенея, 2013, с. 235-253. ISBN 978-619-163-017-2 {24 стандартни страници}
29. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2014, № 1, с. 19-35, на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {33 стандартни страници}
30. Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2014, № 4, с. 18-44, на интернет адрес http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/ pravo/LawJournal2014/broy42014/LAw_Journal_4_2014_3.pdf [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {42 стандартни страници}
31. Прекратяване на трудовите правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІ. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-195. ISBN 978-954-07-3947-2 {35 стандартни страници}
32. Характеристика на правото на отпуск. – В: Сборник доклади от научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет, 2015, с. 72-83 електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/СБОРНИК%20-%202015.pdf [електронен ресурс] {28 стандартни страници}
33. Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2015 година. Година четвърта. София: Издателство на НБУ, 2016, с. 163-193. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {53 стандартни страници}
34. Субективни права и правни възможности в трудовото право. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 420-439. ISBN 978-954-07-4173-4 {32 стандартни страници}
35. Конституцията от 1991 г. и оправосъдяването на трудовото право. – В: Сборник доклади от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, 11 юли 2016 г. София: Народно събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет, 2016, с. 93-108. {35 стандартни страници}
36. Указът на президента на републиката като основание за възникване на трудово правоотношение. – Научни трудове на Русенския университет – 2016. Том 55, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’16. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2016, с. 43-52. ISSN 1311-3321 {20 стандартни страници}
37. Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. – В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. София: Академия на МВР, 2016, с. 119-142. ISBN 978-954-348-136-1 {28 стандартни страници}
38. Неплатеният отпуск по чл. 27, ал. 2, изр. първо от Закона за радиото и телевизията. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Република България, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 377-394. ISBN 978-619-208-118-8 {28 стандартни страници}
39. Ползването на отпуск като хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение. – В: 25 години Департамент „Право“ на Нов български университет. Сборник с доклади от Национална научна конференция, 14 декември 2016 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 2017, с. 149-162, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/17.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠985-⁠9 {30 стандартни страници}
40. Оправосъдяването на трудовото право (по повод 25-годишнината на Конституцията на Република България от 1991 година). – В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет, октомври 2016 г. [Редактор Ваня Пантелеева]. Русе [т.е. Плевен]: Медиатех и Университетски издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2017, с. 118-134. ISBN 978-619-207-116-5 {33 стандартни страници}
41. Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2016-2017, № 1-3, с. 1-15 на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {22 стандартни страници}
42. Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните. – Съвременно право, 2017, № 2, с. 65-80. ISSN 0861-1815 {28 стандартни страници}
43. Правомощия на работодателя при престой в предприятието. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година. Година пета. София: Издателство на НБУ, 2017, с. 199-221. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {40 стандартни страници}
44. Трудовоправно значение на подаването на оставка. – Съвременно право, 2018, № 2, с. 9-28. ISSN 0861-1815 {31 стандартни страници}
45. Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2017 година. Година шеста. София: Издателство на НБУ, 2018, с. 215-231. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {27 стандартни страници}
46. Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български унивреситет 2018 година. Година седма. София: Издателство на НБУ, 2019, с. 211-242. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {55 стандартни страници}
47. Общопризнатите принципи и норми на международноправното регулиране на труда. – В: Международната организация на труда и България – 100 години и занапред. Сборник с доклади и научни съобщения от Международната научнопрактическа конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на МОТ, 27-28 юни 2019 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ред. колегия. София: Сиби и др., 2020, с. 123-133. ISBN 978-619-226-146-7 {24 стандартни страници}

статии:
1. Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005. Plovdiv: Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 2006, с. 203-210. ISSN 1311-9192, както и в интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ, 2005, № 2, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {16 стандартни страници}
2. За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение – някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата. – Съвременно право, 2007, № 1, с. 19-30. ISSN 0861-1815 {16 стандартни страници}
3. Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. – Научни трудове на Русенския университет – 2007. Сборник с научни доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 09-10 ноември 2007 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2007, с. 336-339. ISSN 1311-3321 {8 стандартни страници}
4. Европейското доброволно рамково споразумение за работата от разстояние от 2002 г. – В: България в Европейския съюз: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 30-31 май 2008 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Икономически институт на БАН. София: ГорексПрес, 2008, с. 195-205. ISBN 954-616-139-Х {19 стандартни страници}
5. Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. – Научни трудове на Русенския университет – 2009. Том 48, серия 7 – правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’09. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2009, с. 26-30. ISSN 1311-3321 {9 стандартни страници}
6. Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. – В: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сборник с научни доклади от юбилейната научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН, 11-12 декември 2009 г., гр. Велико Търново, организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Стопански факултет и Икономически институт на БАН. София: ГорексПрес, 2010, с. 233-238. ISBN 978-954-616-210-6 {7 стандартни страници}
7. Административнонаказателна отговорност за маловажно нарушение на трудовото законодателство. – Юридически сборник на Бургаския свободен университет – Център по юридически науки. Том ХVІІІ, 2011, с. 189-194. ISSN 1311-3771 {11 стандартни страници}
8. Работата от разстояние – нова форма за организиране на трудовия процес и за управление на трудовите ресурси. – В: Сборник с научни доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност“ – 30 ноември – 1 декември 2011 г., НВУ „В. Левски”. Том 3. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2011, с. 68-79. ISBN 978-954-753-089-8 {16 стандартни страници}
9. Промените в Кодекса на труда от края на 2008 г. в областта на административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. В чест на 75-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 94-104. ISBN 978-954-07-3272-5 {15 стандартни страници}
10. Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2011, с. 29-33. ISSN 1311-3321 {10 стандартни страници}
11. Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. – В: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2012, с. 163-170. ISBN 978-954-753-095-9 {12 стандартни страници}
12. Предмет и характер на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2012, с. 172-181. ISBN 978-954-753-095-9 {15 стандартни страници}
13. Правна уредба на работата от разстояние. – Научни трудове на Русенския университет – 2012. Том 51, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’12. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2012, с. 225-230. ISSN 1311-3321 {12 стандартни страници}
14. Предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 4 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – Норма, 2013, бр. 7, с. 43-56. ISSN 1314-5126 {14 стандартни страници}
15. Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. – Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2013, с. 116-121. ISSN 1311-3321 {11 стандартни страници}
16. Религиозната толерантност и трудовото право. – Норма, 2013, № 8 (тематичен брой Право, религия, толерантност), с. 86-101. ISSN 1314-5126 {18 стандартни страници}
17. Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“. – В: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник с научни доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. София: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 103-108. ISBN 978-954-644-564-3 {11 стандартни страници}
18. Подведомственост и подсъдност на иска за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник с научни доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 27-28 юни 2013 г. Том 8, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, с. 123-131. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}
19. Характер на правоотношението, въз основа на което членовете на Съвета за електронни медии изпълняват длъжността си. – В: Медиите в България: 25 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. Съст. и научен ред. Р. Николова. София: Издателство на Нов български университет, 2015, с. 170-182. ISBN 978-954-535-890-6 {17 стандартни страници}
20. Приложимост на медиацията при уреждане на колективни трудови спорове. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3-4 юли 2014 г. Том 7, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2014, с. 67-77. ISSN 1314-1937 {15 стандартни страници}
21. Въпроси на правното положение на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Национален военен университет „Васил Левски“, 13-14 ноември 2014 г. Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2014, с. 148-158. ISSN 2367-7465 {15 стандартни страници}
22. Относно формата и наименованието на искането за ползване на отпуск. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2017, с. 149-158. ISSN 1314-1937 {16 стандартни страници}
23. Правният институт „невъзникнало трудово правоотношение“ – сравнителен анализ между българското и руското трудово право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІХ. Право и социална политика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 91-99. ISBN 978-954-07-4336-3 {15 стандартни страници}
24. Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. – В: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016. Том І. Частно право. София: Издателски комплекс – УНСС, 2017, с. 359-367. ISBN 978-954-644-991-7 {15 стандартни страници}
25. Допустимо ли е работодателят да предложи на работниците и служителите да ползват неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда в случай на престой в предприятието? – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 14-15 юни 2018 г. Том 8 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2018, с. 202-210. ISSN 1314-1937 {12 стандартни страници}
26. Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят“, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 499-509. ISBN 978-619-232-126-0 {17 стандартни страници}

ІІ. Осигурително право

студии:
1. Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. – Съвременно право, 2004, № 6, с. 23-36. ISSN 0861-1815 {20 стандартни страници}
2. „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. – В: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ, 2010, с. 358-368. ISBN 978-954-9370-72-0 {20 стандартни страници}
3. За характера на споровете във връзка с медицинската експертиза. – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2013, № 4, с. 49-72, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {42 стандартни страници}
4. Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с. 108-123. ISBN 978-954-07-3525-2 {25 стандартни страници}
5. Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. – Норма, 2014, № 1, с. 62-87. ISSN 1314-5126. {31 стандартни страници}
6. Пенсионно правоотношение – същност и правна характеристика. – В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. София: ИК „Труд и право“, 2014, с. 427-446. ISBN 978-954-608-221-3 {25 стандартни страници}
7. Предмет на осигурителноправния спор в държавното обществено осигуряване. – В: 100 години Върховен административен съд. Сборник с доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 327-352. ISBN 978-954-07-3794-2 {35 стандартни страници}
8. Правна характеристика на правото на здраве и съотношението му с правото на здравно осигуряване и правото на безплатно ползване на медицинско обслужване. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2013 година, том ІІ. Година втора. София: Издателство на НБУ, 2014, с. 245-259. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {26 стандартни страници}
9. За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обшествено осигуряване. – Съвременно право, 2014, № 5, с. 11-26 {27 стандартни страници}
10. Осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния – същност и особености. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2014 година. Година трета. София: Издателство на НБУ, 2015, с. 113-139. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) (48 стандартни страници)
11. Правна уредба и правна същност на осигурителната каса. – Научни трудове – 2015. Том 54, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’15. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2015, с. 88-97. ISSN 1311-3321 {20 стандартни страници}
12. За така наречения „интензивен преобразуващ правен ефект“ на осигурителния случай при безработицата. – Във: Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев. Сборник с доклади от научна конференция. София: Издателски комплекс – УНСС, 2016, с. 65-75. ISBN 978-954-644-848-4 {20 стандартни страници}
13. Договори в допълнителното социално осигуряване – обща характеристика. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІІ. Осигурителна ли е българската осигурителна система? София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 122-144. ISBN 978-954-07-4188-8 {37 стандартни страници}
14. Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. – В: Законът на правото или правото на закона. Сборник доклади от Национална конференция, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. София: Издателство на НБУ, 2016, с. 110-119, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=19#t [електронен ресурс]. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4 {23 стандартни страници}
15. Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване. – Съвременно право, 2016, № 4, с. 60-81. ISSN 0861-1815 {35 стандартни страници}
16. За противоконституционността на правната уредба на наследяването в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник с доклади, изнесени на национална научна конференция в памет на проф. Лиляна Ненова (1921-1996), организирана от катедра „Гражданскоправни науки” на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, гр. София, 22 октомври 2015 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2017, с. 243-266. ISBN 978-954-07-4265-6 {36 стандартни страници}
17. Предявяване на иск за установяване на трудов и/или осигурителен стаж от наследник(ци) на починало лице. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. Статии от международна научна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965-2017), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Кристиан Таков“, гр. София, 7.06.2018 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, с. 585-596. ISBN 978-954-07-4746-0 {20 стандартни страници}

статии:
1. Осигурителното дружество – нов правен субект. – Лидер Днес, 1998, № 1, с. 30. ISSN 1311-1469
2. Задължителното здравно осигуряване. – вестник „Делова седмица“, 1998, № 47, с. 14. ISSN 0861-6272
3. Обществено осигуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда. –Съвременно право, 2002, № 1, с. 56-66. ISSN 0861-1815 {17 стандартни страници}
4. Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. – Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3. – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2006, с. 73-76. ISSN 1311-3321 {7 стандартни страници}
5. Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. – В: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с научни доклади от юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Икономически институт на БАН, Териториална организация на НТС – В. Търново, Съюз на икономистите. София: ГорексПрес, 2007, с. 391-402 ISBN 978-954-616-185-7 {19 стандартни страници}
6. Кодификацията на българското обществено осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2008. Том 47, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’08, 31.10.-01.11.2008 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2008, с. 76-80. ISSN 1311-3321, както и в интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), съвместно издание на Департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ. Год. ІІІ. 2008, № 1, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {9 стандартни страници}
7. За някои от промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2009 година. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на Национален военен университет „Васил Левски“ – 23-24 юни 2011 г. Том ІV. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2011, с. 67-75. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}
8. Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата (анализ на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване). – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на Национален военен университет „Васил Левски“ – 23-24 юни 2011 г. Том ІV – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2011, с. 76-88. ISSN 1314-1937 {19 стандартни страници}
9. Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – Норма, 2012, № 5, с. 5-18. ISSN 1314-5126 {16 стандартни страници}
10. Търговската банка като осигурителен посредник в българското обществено осигуряване. – В: Сборник с научни доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 27-28 юни 2013 г. Том 8, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2013, с. 115-122. ISSN 1314-1937 {11 стандартни страници}
11. Прекратяване на пенсията поради смърт на пенсионера. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14-15 юни 2013 г., Бургаски свободен университет. Том ІІ. Бургас: Бургаски свободен университет, 2013, с. 90-94. ISBN 978-954-9370-96-6 {10 стандартни страници}
12. Правна уредба на общественото осигуряване на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“. – Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Национален военен университет „Васил Левски“, 16-18 октомври 2013 г. Том 4 – научно направление „Управление на ресурси и технологии, свързани с динамичната среда за сигурност“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, 2013, с. 29-41. ISBN 978-954-753-200-7 {19 стандартни страници}
13. Право на здраве и право на здравно осигуряване. – В: Европейските етични стандарти и българската медицина. Сборник статии от Деветата национална конференция с международно участие по етика, гр. София, 25-26 октомври 2013 г. София: Български лекарски съюз, 2014, с. 361-366. ISBN 978-619-90225-1-1 {12 стандартни страници}
14. Понятие за осигурителноправен спор. – В: Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев. Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 262-269. ISBN 978-954-644-558-2 {14 стандартни страници}
15. Вътрешни източници на правната уредба на споровете в държавното обществено осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2014. Том 53, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’14. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2014, с. 187-194. ISSN 1311-3321 {15 стандартни страници}
16. Осигурителни посредници в допълнителното социално осигуряване. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3-4 юли 2014 г. Том 7, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2014, с. 57-66. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}
17. Правното понятие за пенсионно правоотношение. – В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България. Сборник с доклади. Том І. Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров. София: Издателски комплекс – УНСС, 2015, с. 84-90. ISBN 978-954-644-738-8 {12 стандартни страници}
18. Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, с. 73-85. ISSN 1314-1937 {19 стандартни страници}
19. Колективният трудов договор и колективното споразумение в допълнителното доброволно социално осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2017. Том 56, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’17. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2017, с. 81-86. ISSN 1311-3321 {12 стандартни страници}
20. Процесуално представителство на страните в исковия процес за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 14-15 юни 2018 г. Том 8 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2018, с. 211-218. ISSN 1314-1937 {11 стандартни страници}
21. Осигурителен договор в полза на трето лице. – В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, 15.12.2016 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 106-116. ISBN 978-954-07-4468-1 {18 стандартни страници}

ІІІ. Право на социално подпомагане

студии:
1. Изискването за получаване на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том Х. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 125-138. ISBN 978-954-07-4553-4 {22 стандартни страници}

ІV. Търговско право

книги:
1. Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България: Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. София: Издателство „Раабе България” ЕООД, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков, в съавторство, автор на разделите: Общо събрание на акционерите – провеждане и контрол върху решенията му; Отношения между управителните органи и прокуристите; Прекратяване и ликвидация на акционерното дружество; Търговски сделки – общи положения; търговска продажба; договор за лизинг; договор за наем; Търговски спорове и търговски арбитраж; Медиацията като средство за разрешаване на спорове; Принудително изпълнение. ISBN 954-9619-30-3 (Подв. в класьор)
2. Практически наръчник на ООД: Права и задължения на управителя и съдружниците. София: Издателство „Раабе България” ЕООД, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева, в съавторство, автор на разделите: Напускане на съдружник; Преобразуване на ООД. ISBN 954-9619-32-X (Подв. в класьор)

статии:
1. Правна същност и характеристика на договора за концесия. – Търговско право, 1995, № 6, с. 17-22. ISSN 0861-6892
2. Някои аспекти относно правната уредба на условията и процедурата за издаване и отпечатване на акции. – Търговско право, 1996, № 1, с. 26-31. ISSN 0861-6892
3. Видове дружества с ограничена отговорност. – Пазар и право, м. август, 1996, с. 11-14. ISSN C633-1335 {7 стандартни страници}
4. За размера на капитала на инвестиционния посредник. – Капиталов пазар, 1996, № 4, с. 33-34. ISSN 1310-4306
5. Форма на търговската сделка. – Пазар и право, 1997, № 4, с. 21-25. ISSN C633-1335 {6 стандартни страници}
6. Стопанска непоносимост на изпълнението по търговска сделка. – Пазар и право, 1997, № 5, с. 19-24. ISSN C633-1335 {8 стандартни страници}
7. Правен режим на застраховател – акционерно дружество. – Пазар и право, 1997, № 6, с. 5-9. ISSN C633-1335
8. Пасивната солидарност в търговското право. – Пазар и право, 1997, № 11, с. 11-17. ISSN C633-1335
9. Правна характеристика на договора за концесия. – Пазар и право, 1997, № 12, с. 30-34. ISSN C633-1335
10. Новите моменти в правната уредба на банките. – Финанси и право, 1997, № 8, с. 5-14. ISSN 1314-6165
11. Момент на придобиване титулярството върху акции на приватизиращи се ЕАД. – Собственост и право, 1997, № 7, с. 70-75. ISSN 1312-9473
12. Придобиване на акции от предприятията, включени в масовата приватизация. – Капиталов пазар, 1997, № 4, с. 30-31. ISSN 1310-4306
13. Промените в Закона за застраховането. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 32, с. 9. ISSN 0861-6272
14. Институтът на clausula rebus sic stantibus в действащото българско търговско право. – Съвременно право, 1998, № 1, с. 71-81. ISSN 0861-1815 {17 стандартни страници}
15. Процедура за свикване на Общо събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 3, с. 5-11. ISSN C633-1335
16. Провеждане на Общо събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 6, с. 5-13. ISSN C633-1335
17. Представителство на акционер в Общото събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 2, с. 22-30. ISSN C633-1335
18. Търговски книги на търговските дружества. – Пазар и право, 1998, № 9, с. 7-13. ISSN C633-1335
19. Актуални въпроси относно свикването на Общото събрание на акционерите. – Капиталов пазар, 1998, № 2, с. 30-32. ISSN 1310-4306
20. Правен статут на взаимозастрахователната кооперация. – вестник „Застраховател“, 1998, № 8, с. 1 и с. 6. ISSN 1310-2397

V. Вещно право

студии:
1. Колеж „Концесии“ – вестник „Делова седмица“ – 1996 година. ISSN 0861-6272:
- Правна уредба на концесиите в България – бр. 23
- Правна същност и характеристика на концесията – бр. 24 и 25
- Фактически състав на концесията – бр. 26
- Субекти на концесионното правоотношение – бр. 27
- Откриване на концесионната процедура – бр. 28 и 29
- Концесии и приватизация – бр. 30 и 31
- Решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия – бр. 32
- Организиране на търг или конкурс за определяне на концесионера – общи положения и подготовка – бр. 33
- Договор за поверителност на информацията – бр. 34
- Провеждане на конкурс – бр. 35
- Провеждане на търг - общи положения – бр. 36
- Провеждане на таен и явен търг – бр. 37
- Приемане от Министерския съвет на решение за определяне на концесионер – бр. 38-39
- Подготовка за сключване на концесионния договор – бр. 40
- Сключване на договора за концесия – бр. 41
- Правна характеристика на договора за концесия – бр. 42
- Изпълнение на договора за концесия – бр. 43
- Изменение, спиране и прекратяване на договора за концесия – бр. 44
- Регистър и архив за концесиите – бр. 45.

статии:
1. Понятието за концесия в новия Закон за концесиите. – Съвременно право, 1995, № 6, с. 89-100. ISSN 0861-1815
2. Последните изменения и допълнения в Закона за собствеността от месец април 1996 година. – Правна мисъл, 1996, № 4, с. 110-117. ISSN 1310-7348 {15 стандартни страници}
3. Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти. – Собственост и право, 1996, № 10, с. 14-25. ISSN 1312-9473 {13 стандартни страници}
4. Имущество на читалищата. – Собственост и право, 1996, № 12, с. 20-28. ISSN 1312-9473 {10 стандартни страници}
5. Връзката между предоставянето на концесии и приватизацията в България. – Капиталов пазар, 1996, № 6, с. 36-38. ISSN 1310-4306
6. Материалноправни предпоставки за принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост. – Съвременно право, 1997, № 5, с. 53-63. ISSN 0861-1815
7. Концесията – специфичен начин за експлоатация на публичната държавна собственост. – Собственост и право, 1997, № 2, с. 13-24. ISSN 1312-9473
8. Концесионните отношения при приватизационни сделки. – Капиталов пазар, 1997, № 9, с. 22-24. ISSN 1310-4306
9. Концесия за обекти – публична общинска собственост. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 17-19, с. 12. ISSN 0861-6272
10. Важни промени в Закона за концесиите. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 40, с. 12. ISSN 0861-6272
11. Предоставяне на концесии във връзка с приватизационна процедура. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 41-42, с. 12. ISSN 0861-6272
12. Измененията и допълненията в Закона за концесиите от 1997 година. – Собственост и право, 1998, № 7, с. 15-22. ISSN 1312-9473

VІ. Финансово и данъчно право

статии:
1. Устройство и компетентност на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. – Съвременно право, 1996, № 4, с. 12-24 ISSN. 0861-1815.
2. Взаимодействието на Комисията по ценните книжа и фондовите борси с другите държавни институции. – Капиталов пазар, 1996, № 3, с. 28-29. ISSN 1310-4306
3. Последните изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите. – Финанси и право, 1996, № 8, с. 39-44. ISSN 1314-6165 {7 стандартни страници}
4. Законови условия за признаване правото на данъчен кредит. – Финанси и право, 1996, № 10, с. 39-42. ISSN 1314-6165
5. Облагане с данък върху добавената стойност при търговско представителство с предмет сключване на застраховки. – Финанси и право, 1997, № 4, с. 38-41. ISSN 1314-6165

VІІ. Други правни отрасли

студии:
1. Колеж „Нотариат“ – вестник „Делова седмица“ – 1999 година. ISSN 0861-6272
2. Правни възможности за потребителя в случай на увреждане в следствие употреба на храни. – В: Безопасни храни в разширена Европа. Сборник материали от Международна конференция „Безопасността на храните в разширена Европа – повишаване доверието на потребителите“, гр. Пловдив, 11-12 април 2005 г. София: Българска национална асоциация на потребителите, 2005, с. 82-92. ISBN 954-91548-2-3 {20 стандартни страници}
3. Контрол за спазване на законодателството за защита на правата на потребителите. – В: Сборник с коментари по прилагане на потребителското законодателство в България. Съст. и ред. Б. Николов, Огн. Варадинов. София: Българска национална асоциация на потребителите, 2006, с. 21-43. ISBN-10: 954-91548-3-1 и ISBN-13: 978-954-91548-3-2 {31 стандартни страници}
4. Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2012 година. Година първа. София: Издателство на НБУ, 2013, с. 103-113. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {20 стандартни страници}
5. Правно положение на Съвета за електронни медии. – Юридически сборник на Бургаския свободен университет, Център по юридически науки. Том ХХІІІ. Бургас: Бургаски свободен университет, 2016, с. 125-136. ISSN 1311-3771 {23 стандартни страници}
6. Съветът за електронни медии – дискусионни въпроси относно правното му положение. – Електронно списание IUS ROMANUM, 2018, № 1, с. 462-486, на интернет адрес http://iusromanum.eu/documents/ 985691/4805367/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf/e915dc7c-264b-4dbb-90e2-045a93c03b87 [електронен ресурс]. ISSN (online) 2367-7007 {38 стандартни страници}
7. Принципът на правовата държава като граница на нормотворчеството (по повод някои от последните промени в Закона за развитието на академичния състав в Република България). – В: Право и граници. Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра „Теория и история на държавата и правото“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 15 май 2018 г. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 213-228. ISBN 978-954-07-4543-5 {20 стандартни страници}
8. Предмет, характер, подведомственост и подсъдност на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, Нов български университет, 10.11.2017 г. София: Издателство на НБУ, 2018, с. 451-462, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=50#t [електронен ресурс]. ISBN 978-619-233-025-5 {28 стандартни страници}
9. Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава. (Анализ на новата правна уредба относно избора от факултетния съвет при заемане на академични длъжности). – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2018, № 1, с. 10-28, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {36 стандартни страници}

статии:
1. Представите за човешкото достойнство и правата на личността във философската и правната мисъл на XIX век. – Правна мисъл, 1996, № 2, с. 180-183. ISSN 1310-7348
2. Принципи на медиацията. – Правен преглед, № 1, 2008, с. 91-100. ISSN 1310-9472 {14 стандартни страници}
3. Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? – Научни трудове Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, гр. Русе, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2010, с. 61-64. ISSN 1311-3321 {8 стандартни страници}
4. Етични правила и поведение на медиатора. – В: Етиката в българската правна система. Сборник статии. София: Издателски комплекс – УНСС, 2013, с. 313-322. ISBN 978-954-644-458-5 {15 стандартни страници}
5. Някои етични проблеми при прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – интернет списание „Юридическо образование“ на интернет адрес www.legaleducation.eu, 2013 [електронен ресурс]. {14 стандартни страници}
6. Международноправна уредба на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2015, с. 61-72. ISSN 1314-1937 {17 стандартни страници}
7. Вътрешноправна уредба на етичните комисии в областта на научните изследвания върху хора. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Том 7 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2016, с. 57-66. ISSN 1314-1937 {14 стандартни страници}
8. Нормативна уредба и дейност на Комисията по етика на научните изследвания в Медицински университет – София (КЕНИМУС). – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Том 7 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2016, с. 67-76. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}
9. Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ, 2017, с. 139-148. ISSN 1314-1937 {16 стандартни страници}

10.07.2020 г.

Курсове от текущия семестър: