доцент

доц. д-р Ивайло Стайков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:00-13:30 412 I Корпус
Сряда 11:15-13:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Лични данни
дата и място на раждане: 9.08.1970 г. гр. Севлиево, област Габрово
e-mail: istaikov@nbu.bg
web-site: http://lex.bg/members/i_stajkov/

Образование
1. висше юридическо – магистър по право – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – 1994 г.
2. висше икономическо – магистър по финанси – Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” – 2003 г.
3. доктор по право – 2006 г.

Място на работа:
Нов български университет – преподавател по трудово и осигурително право, доцент на НБУ; член на Съвета на Департамент "Право" на НБУ
адвокат

Област на научни интереси: трудово право; осигурително право; социално и здравно законодателство; гражданско и търговско право; право на концесиите; антидискриминационно право; медиация

Професионална реализация:
юли 2011 г. – избран за доцент на Нов български университет
ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)
ноември 2005 г. – септември 2014 г. – юридически консултант на Ректора на Медицински университет – София
януари 2003 г. – декември 2010 г. – юридически консултант на Национален фонд „Култура” към Министерство на културата
февруари 2002 г. – редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет – гр. София
2002 – 2003 г. – юридически консултант на Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката
1999 – 2000 г. – назначен от съда ликвидатор на ЗК “София Инс” АД – гр. София
1997 – 2001 г. – хоноруван асистент по право в НБУ – гр. София
1997 – 2003 г. – хоноруван асистент по право в УНСС – гр. София
1998 – 1999 г. – юридически консултант на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация
1996 – 1999 г. – юрисконсулт във ФК “Делова седмица” АД – гр. София
1995 – 1996 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд

Академична и преподавателска дейност:
от юли 2011 г. – избран за доцент на НБУ; лекционни курсове по трудово право и осигурително право в департамент „Право”
2016 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Академия на МВР пред специалност „Публична администрация”
септември 2009 г. – декември 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София
февруари 2009 г. – февруари 2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство в Медицински колеж „Й. Филаретова” – гр. София
2006 г. – 2010 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Стопански факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
юли 2006 г. – избран за главен асистент – НБУ
октомври 2005 г. – публична защита пред СНС по правни науки при ВАК на дисертационен труд на тема “Материалноправна защита срещу дискриминация при упражняване на правото на труд” за получаване на научна и образователна степен “доктор по право”
октомври 2004 г. – март 2005 г. – директор на програма “Право” в НБУ – гр. София
2003 – 2006 г. – член на Комисията по социални дейности и професионална етика към Настоятелството на НБУ
март 2003 г. – избран за старши асистент – НБУ
февруари 2002 г. – избран за редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет – гр. София
октомври 1998 г. – февруари 2005 г. – специализирани учебни курсове “Правен режим на синдикатите” и “Трудови спорове” в Нов български университет – гр. София
2004 г. – лекционен курс по трудово право и осигурително право в Юридически факултет на Технически университет – гр. Варна
октомври 2002 г. – лекционен курс “Хармонизиране на българското осигурително право с изискванията на Европейския съюз” – Бургаски свободен университет
октомври 1999 г. – юли 2003 г. – хоноруван асистент по търговско и облигационно право в УНСС – гр. София
1999 – 2000 г. – лекционен курс по трудово право и осигурително право в ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград
1998 – 1999 г. – лекционен курс по облигационно право в НБУ – гр. София – Департамент Публична администрация
1997 – 1999 г. – хоноруван асистент по обща теория на правото и по общо учение за държавата в УНСС – гр. София
юни 1997 г. – януари 2002 г. – хоноруван асистент по трудово и осигурително право в НБУ

Научно-изследователска дейност:
1. две научно-практически книги в съавторство: Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България – Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. С.: Раабе България, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков и Практически наръчник на ООД – права и задължения на управителя и съдружниците. С.: Раабе България, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева
2. монографии: Медиация по трудови спорове. С.: Авангард Прима, 2009, 240 с.; Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. С.: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 306 с.; Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. С.: Изд. „Авангард Прима”, 2016, 353 с.
3. над 150 публикувани научни студии и статии в периодичния правен печат, юбилейни и тематични сборници, в сборници с доклади от научни конференции
4. 57 мои научни публикации са цитирани от над 35 автора, като повечето публикации са цитирани многократно
5. много от моите публикации са включени в различни библиографски справки и сборници на юридическа литература
6. над 10 участия като член на научно жури по ЗРАСРБ
Членство в професионални и обществени организации:
от 1991 г. – член на Съюза на юристите в България
от 1999 г. – член на Великотърновска адвокатска колегия
от 2014 г. – член на Международния форум на преподавателите към Комисията по биоетика към ЮНЕСКО (The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics)
ноември 2008 г. – юли 2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)
1999 – 2010 г. – Председател на Настоятелството на Студентско читалище “Григорий Цамблак”
2001 – 2007 г. – член на Управителния съвет на Българска национална асоциация на потребителите
2002 – 2008 г. – арбитър в помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите

12.10.2017 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: