професор

проф. д-р Емилия Алексиева

проф. д-р Емилия Алексиева
Академична длъжност:
професор
Телефон:
02/81 10 403
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ
- Висше образование по психология в СУ"Климент Охридски" (1980). Дипломна работа по психолингвистика
- Втора специалност - български език
- Докторат по експериментална психология на тема "Валидност на проективни методики. Психосематнична валидизация на теста на дървото" - 1981-1984
- Магистърска степен по клинична психология (дипломиран клиничен психолог) от университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека) - Париж, Франция, през 1996-1997 г.Тема на дипломната работа: "Междупоколенско предаване на моделите на привързаността".

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
ПСИХОАНАЛИТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
- лична анализа
1996-1997 - в Института на Парижкото психоаналитично дружество
2002-2005 - в Източноевропейски психоаналитичен институт на Международната психоаналитична асоциация;
- теоретично обучение
клинични и теоретични семинари на Парижкото психоаналитично дружество
семинари и летни школи на Източноевропейски психоаналитичен институт на Международната психоаналитична асоциация;
семинари в рамките на българо-френски проект за развитие на психоаналитичната практика в България;
семинари и международни конференции на Групата за развитие на психоаналитичната практика в България
- супервизия
индивидуална супервизия на психоаналитичната практика - Парижко психоаналитично дружество.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
2005 - специализация по психосоматика, психоаналитична перспектива в Център на Асоциацията за използване на изкуствен бъбрек, Париж, член на екипа на проф. Доминик Купа
2004 - специализация по психоаналитична психотерапия с деца и юноши в Център "Алфред Бине" на Асоциацията за психично здраве на ХІІІ район, Париж, член на екипа на д-р Мишел Венсан
2001 - завършено обучение за медиаторство за разрешаване на конфликти - ФПО, НБУ, преподавател: Сара Зисман
1998 - специализация по проблеми на психодиагностиката (психологическото оценяване) в клиничната практика - в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)
1998 - специализация по проект ТЕМПУС на Центъра по когнитивна наука на НБУ в университета в Лиеж, Белгия по проблеми на оптимизацията на оценяването в бакалавърско ниво по психология;
1997 - клиничен стаж в Болничен център "Света Ана" - Париж (5 месеца в рамките на магистърската програма по клинична психология), клиника на проф.Богораз (SM 25/26)
1994-1995 - специализация по проективна психология - обучение за работа с теста на Роршах и с ТАТ - първо ниво на университетска диплома по проективна психология - в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)
1994-1995 - специализация по психологическо консултиране в университета Париж 5 ("Сорбона" - Науки за човека)
1991-1992 - обучение по позитивна психотерапия, психосоматична медицина и междукултурна психиатрия - 72 часа, ВМА, обучител: Н. Песешкиан
1990 - Тренинг върху методи за развитие на креативността на Едуард де Боно, МОН
1986 -краткосрочна специализация по проблеми на експерименталната психосемантика в МГУ - факултет по психология, Москва


Публикации:


Курсове от текущия семестър: