доцент

доц. д-р Венцислава Желязкова

доц. д-р Венцислава Желязкова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование: 1968-1972 г. – Първа Английска Езикова Гимназия
1972 – 1976 г. – Юридически факултет – СУ „Кл. Охридски”
Специалност „Право”
Научна степен: Доктор по право – 1995 г. – специалност
„Международно частно право”
Специализации: Европейски правен институт – Люксембург
1994, 1996 и 1997 г.
Академия по европейско право – Трир – 2008 г.
Езици: английски – писмено и говоримо
Френски – писмено и говоримо
Руски – писмено и говоримо
Трудова дейност
и професионален опит:
1977-1978 г. – стажант-съдия в Софийски градски съд
1978 – 1979 г. – юрисконсулт ВТО „Рудметал”
1979 г. – 2012 г. - юрисконсулт „Кинтекс” ЕАД
2012 г. - до настоящия момент - адвокат
2000 г. – до настоящия момент - арбитър при АС на БТПП
1996 – 2005 г. – хоноруван асистент по Международно частно право – Юридически факултет на СУ „Кл. Охридски”
2006 г. - до настоящия момент – преподавател по Международно частно право в Юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”
2006 г. – до настоящия момент хоноруван преподавател по международно частно право в Нов български университет
2008 г. - до настоящия момент – преподавател по Международно частно право във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” – задочно обучение; курс по Международно търговско право
От 2010 г. – доцент по Международно частно право


Публикации:


1. Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове /първа част/, С. 2017 изд. център при Русенския университет, Медиатех-Плевен - 160 стр.
2. Сборник в съавторство, издание на Българската търговско-промишлена палата на английски език, м. април 2018 г. Practice(case law)of the Arbitration Court at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (selected awards 2000-2015 - 250 стр.

Курсове от текущия семестър: