преподавател

преп. Владимира Петрова-Тинкова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0898 58 56 53
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Професионална реализация:

1987- 1996 г.-преподавател и асистент по немски език в центъра за изучаване на чужди езици (ЦИЧЕ) към ИЧС–София
1996-асистент по немски език в НБУ, Департамент Чужди езици и Приложна лингвистика към НБУ
1998-старши асистент по немски език В НБУ

предмет на дейност:
преподаване на немски език на студенти специалисти и неспециалисти, изготвяне и проверка на изпитни материали, участие в изпитни комисии,изготвяне на уеббазирани учебни материали,
консултации на студенти


- Магистър германист:СУ “Кл.Охридски”/1985г,специалист по немска филология СУ” Св. Кл. Охридски “1985,

втора специалност-Български език и литература, СУ”Св. Кл. Охридски"

- Magister MAS Publishing 1997 -1999: Donau Universität Krems-Austria. Дипломна работа: “Bulgarien” in “Buchlandschaften-das Buchmarktbuch 2” Verlag Buchkultur Wien/ 1998, ISBN 10:3901052364


специализации в Германия:
• 1991, ФРГ Манхайм,DAAD едномесечен семинар по методиката на преподаване на немски език
• 1995,ФРГ,гр.Гьотинген,Goethe-Institut едномесечен семинар по методика и дидактика на немски език
• 1996, Goethe-Institut,Ludvig-Maximilians Universität zu München - международен диплом по немски език ”Kleines Sprachdiplom ”- ниво С2
• 2003, Goethe-Institut– курс по икономически немски език и международен диплом по икономически немски език “Wirtschaftsdeutsh” ниво С1
• 2008- 2009, Goethe-Institut-Budapest, курс 90 ч. „Мултимедийно обучение по немски -Multimedia–Füehrerschein
• 2011, Goethe-Institut –Berlin-WEB 2.0 im FSU (WEB 2.0 в чуждоезиковото обучение)“ Blended Course 3 Monate


Sofia Goethe-Institut-семинари и дългосрочни курсове
• 2004-2005 „Немски език в обучението за възрастни” 90 ч.
• 2005-2006 “Работилница за учители по немски език”-многофазен
• 2009 „Работа по проекти в обучението по немски език„
• 2009 „Изграждане на умението писане в обучението по немски език“
• 2010 „Комуникативни стъпки по пътя към отговорното учене”
• 2011 „Актуално странознание- Метрополи”
• 2010- 2011 петмесечен комбиниран курс „Тестване и изпитване в обучението по немски език”-Blended Course
2012- тримесечен комбиниран курс "Интернет в обучението по немски език- Blended Course
2016-Blended Course "Digitale Medien im DaF-Unterricht- BYOD"
2016-2017- Blended Course DLL ( DLL 3 und DLL4)

Публикации:


Научни публикации:
• "Преподаване на граматика при възрастни чрез работа с текст” сп.Чуждоезиково обучение,1996
• “Интеркултуралното обучение и чуждоезиково обучение” сп. Чуждоезиково обучение,1994
• “За някои особености при работата с литературни текстове в процеса на чуждоезиково обучение” сп.Чуждоезиково обучение,1997 -
• “ Bulgarien” in “Buchlandschaften - das Buchmarktbuch 2” Verlag Buchkultur Wien/1998
• “Преподавателят по чужд език във висшето учебно заведение” сп.Чуждоезиково обучение,2005/2
• “Европейското езиково портфолио за висше образование” сп. Чуждоезиково обучение,2006/1

Курсове от текущия семестър: