преподавател

преп. Владимира Петрова-Тинкова

Академична длъжност:
преподавател
Телефон:
0898 58 56 53
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Професионална реализация:

1987- 1996 г.- преподавател и асистент по немски език в центъра за изучаване на чужди езици (ЦИЧЕ) към ИЧС – София

от 1996 г.- а с и с т е н т по немски език в НБУ Департамент Чужди езици и Приложна лингвистика към Нов Български Университет – София
от 1998 г. - с т а р ш и а с и с т е н т по немски език В НБУ

предмет на дейност:
преподаване на немски език на студенти специалисти и неспециалисти, изготвяне и проверка на изпитни материали, участие в изпитни комисии,изготвяне на уеббазирани учебни материали,
консултации на студенти


- Магистър Г е р м а н и с т : СУ “Кл.Охридски”/1985г,
специалист по немска филология СУ” Св. Кл. Охридски “1985,

втора специалност- Български език и литература СУ” Св. Кл. Охридски

- M a g i s t e r MAS P u b l i s h i n g 1997 -1999: Donau Universitat Krems-Austria . Дипломна работа: “Bulgarien” in “Buchlandschaften - das Buchmarktbuch 2” Verlag Buchkultur Wien/ 1998


специализации м е ж д у н а р о д н и
• 1991, ФРГ, Манхайм , DAAD едномесечен семинар по методиката на преподаване на немски език
• 1995, ФРГ, гр. Гьотинген, Goethe- Institut едномесечен семинар по методика и дидактика на немски език
• 1996, Goethe- Institut, Ludvig- Maximilians Universitat zu Munchen - международен диплом по немски език ”K l e i n e s S p r a c h d i p l o m ”-150 ч ниво С2
• 2003, Goethe- Institut – курс по икономически немски език / 96 ч/ и международен диплом по икономически немски език “W i r t s c h a f t s
d e u t s c h” ниво С1
• 2008- 2009, Goethe - Institut-Budapest, курс 90 ч. „Мултимедийно обучение по немски -1.част” и международен диплом M u l t i m e d i a –
F u h r e r s c h e i n 1
• 2011, Goethe - Institut –Berlin- WEB 2.0 im FSU (web.20 в чуждоезиковото обучение)“ Blended Course 3 Monate


Sofia Goethe-Institut - семинари и дългосрочни курсове
• 2004-2005 „Немски език в обучението за възрастни” 90 ч.
• 2005-2006 “Работилница за учители по немски език”-многофазен
• 2009 „Работа по проекти в обучението по немски език„
• 2009 „Изграждане на умението писане в обучението по немски език“
• 2010 „Комуникативни стъпки по пътя към отговорното учене”
• 2011 „Актуално странознание- Метрополи”
• 2010- 2011 петмесечен комбиниран курс „Тестване и изпитване в обучението по немски език”- Blended Course
2012- тримесечен комбиниран курс "Интернет в обучението по немски език'- Blended Course
2012-курс " Приложения на WEB 2.0 в обучението"Публикации:


Научни публикации:
• Преподаване на граматика при възрастни чрез работа с текст” сп. “Чуждоезиково обучение” 1996 г.
• “Интеркултуралното обучение и чуждоезиково обучение” сп. “Чуждоезиково обучение” 1994 г.
• “За някои особености при работата с литературни текстове в процеса на чуждоезиково обучение” сп. “Чуждоезиково обучение” 1997 г. -
• “ Bulgarien” in “Buchlandschaften - das Buchmarktbuch 2” Verlag Buchkultur Wien/ 1998
• “Преподавателят по чужд език във висшето учебно заведение” сп. “Чуждоезиково обучение” 2005/2
• “Европейското езиково портфолио за висше образование” сп. “Чуждоезиково обучение” 2006/1

Курсове от текущия семестър: