професор

проф. д-р Благой Видин

проф. д-р Благой Видин
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. д-р Благой Видин получава висшето си образование по право в СУ „Св.КлиментОхридски“ и със специалност „Международно право“ в Юридическия факултет на Московския университет „М. В. Ломоносов“. От 1983 до 1986 г. е редовен аспирант по международно публично право в същия университет, с докторска степен по право през 1986 г.
Специализира в Католическия университет “Thomas Moore College”, Льовен льо Ньов, Белгия (1996); Колежа на Европа, Брюж, Белгия (1997); Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Хага, Нидерландия (1999).
Областите на основните му научни интереси включват международно право и международни отношения, европейско право, права на човека.
Заема академични длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Юридически факултет, Нов български университет, Департамент „Право“ (от 2002 г. до момента) ръководител на Департамент „Право“ в НБУ (2012 – 2016 г.).
Доцент от 1997 г. и професор по международно право от 2010 г.
Професионалната му реализация извън академичните среди свидетелства за дългогодишна работа като експерт по международно и българско право. От 2002 г. до момента е член на Комисията по предоставяне на убежище, от 2002 г. до януари 2012 г. е неин председател. Член на Правния съвет към Президента на Република България (2014 – 2017 г.). Член на Консултативния съвет по международно право към Министъра на външните работи (2007 – 2010 г.). Два мандата е член на Консултативния съвет по законодателство към Председателя на Народното събрание, ръководител на направление „Международно право и право на Европейския съюз“. Бил е член на Комисията за защита от дискриминация в нейния първи състав, изпълнителен секретар на Комитета по правата на човека (1990 – 1995 г.), член на Комисията на Съвета на Европа за борба с расовата дискриминация и нетолерантността.
Член е на Българската асоциация по международно право, на Съюза на учените в България и Асоциацията по международно право (ILA) – Лондон, арбитър в Постоянния арбитражен съд – Хага.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: